GAMARET

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GAMARET Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GAMARET Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace antibakteriální a jiné látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9996803 - 5 x 4 aplikátor - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/261/91-C
 • Datum autorizace:
 • 06-08-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 11-08-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GAMARET intramamární suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Bioveta, a.s.

Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GAMARET intramamární suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor obsahující 10 ml homogenní bílé až slabě nažloutlé olejové suspenze obsahuje:

Léčivé látky: Procaini benzylpenicillinum monohydricum 100 mg, Neomycini sulfas 102 000 IU,

Dihydrostreptomycini sulfas 125 mg, Novobiocini natricum 100 mg, Prednisolonum 10 mg

4.

INDIKACE

Léčba akutních a chronických mastitid krav v období laktace, způsobených zárodky citlivými na

novobiocin, penicilin, dihydrostreptomycin a neomycin.

5.

KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost na penicilinová antibiotika.

Nepoužívat čistící ubrousky na poraněné struky.*)

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Zejména po opakovaném podávání přípravku jsou možné u alergických jedinců projevy alergické

reakce (salivace, dyspnoe, edém kůže hlavy a perinea).

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot - dojnice v laktaci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Do postižené čtvrti se po protřepání aplikuje obsah jednoho aplikátoru (10 ml přípravku). Před

aplikací se postižená čtvrť mléčné žlázy úplně vydojí, struk se důkladně očistí a vydezinfikuje

přiloženým čistícím ubrouskem.*)

Způsob a cesta podání:

Intramamárně. Vemeno a struky se omyjí podle potřeby teplou vodou a pečlivě se osuší. Konce struků

se desinfikují vhodným prostředkem a po sejmutí plastového krytu špičky aplikátoru se aplikátor

zavede do strukového kanálku. Stlačením pístu se obsah aplikuje do vemene. Po aplikaci se příslušná

čtvrť promasíruje, aby došlo k lepší distribuci přípravku do mléčných cisteren. Vyžaduje-li to situace

je možné terapii opakovat po 24 - 48 hodinách.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím nutno přípravek řádně protřepat!

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso – 7 dní,

Mléko – 72 hodin (6 dojení).

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí!

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

*) Jsou – li ubrousky součástí originálního balení

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže nebo sliznice s přípravkem.

V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo omýt tekoucí vodou.

Lidé se známou přecitlivělostí k penicilinům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem. Po použití čistících ubrousků si umyjte ruce. Pro osoby citlivé nebo alergické na

isopropylalkohol je vhodné používat ochranné rukavice. *)

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Přiložené desinfekční ubrousky jsou navlhčeny 65% v/v roztokem isopropylalkoholu (2,4

ml/ubrousek).*)

*) Jsou – li ubrousky součástí originálního balení