Flunixin 250 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Flunixin 250 mg Granule
 • Dávkování:
 • 250mg
 • Léková forma:
 • Granule
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Flunixin 250 mg Granule
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Fenamates
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900223 - 10 x 10 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/011/11-C
 • Datum autorizace:
 • 21-03-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

FLUNIXIN 250mg GRANULE PRO KONĚ

(250mg flunixinu)

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, County Down, Severní Irsko

BT35 6 JP.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flunixin 250 mg granule pro koně

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý sáček 10 g obsahuje:

Léčivá látka:

Flunixinum (ut Flunixini megluminum) 250 mg

Bílé až krémově bílé granule.

4. INDIKACE

Ke zmírnění projevů zánětu a bolestí při poruchách muskuloskeletárního systému.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat trpících nemocí srdce, jater nebo ledvin. Nepoužívat u zvířat, u nichž lze

předpokládat gastrointestinální ulcerace nebo krvácení či trpících krevní dyskrazii. Nepoužívat v

případě přecitlivělosti na přípravek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky představují gastrointestinálnímu podráždění, ulceraci a v případě dehydrovaných

nebo hypovolemických zvířat hrozí poškození ledvin. Pokud se objeví nežádoucí účinky, je třeba

léčbu přerušit a vyhledat pomoc veterinárního lékaře.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro perorální podání.

Dávka je 1,1 mg flunixinu na 1 kg ž.hm., t.j. obsah jednoho sáčku (10 g) na 227 kg živé hmotnosti,

jedenkrát denně až 5 po sobě následujících dní, podle klinické odezvy.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tento přípravek se podává posypáním malého množství krmiva. Přidávat do krmiva bezprostředně

před podáním. Zbytky medikovaného krmiva je třeba zlikvidovat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 15 dní.

Mléko: Nepoužívat u laktujících klisen, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP:

Uchovávat mimo dosahu dětí.

Uchovávat sáčky v papírové krabičce.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: Spotřebovat ihned.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepřekračujte doporučenou dávku nebo dobu léčby.

Použití u zvířat mladších než 6 týdnů nebo u starých zvířat může být riskantní. Pokud je takové

ošetření nevyhnutné, vyžaduje snížení dávky a pečlivý klinický dohled.

Nepoužívejte u dehydrovaných, hypovolemických a hypotenzních zvířat, protože je zde potenciální

riziko zvýšené renální toxicity.

Pokusy na laboratorních zvířatech prokázaly fetotoxické účinky flunixinu po perorálním podání

(králík a potkan) a po intramuskulárním podání (potkan) v maternotoxických dávkách a také a jejich

zvýšení v době gestace. Nebyly provedeny studie dokazující bezpečné podávání březím klisnám.

Přípravek nepoužívat u březích klisen.

Nepodávat současně nebo po dobu nejméně 24 po podání tohoto přípravku jiné nesteroidní

protizánětlivé přípravky (NSADs) nebo glukokortikosteroidy. Délka období bez léčby se však musí

řídit podle farmakologických vlastností použitého přípravku. Souběžné podávání jiných léčivých látek

s vysokým stupněm vazby na proteiny, které mohou soutěžit o vazbu s tímto přípravkem, může

navodit toxické účinky.

Po podání kortikosteroidů může u pacientů léčených NSADs dojít k exacerbaci gastrointestinálních

ulcerací.

Nepodávat souběžně potenciálně nefrotoxické přípravky.

Nedoporučuje se podávat NSADs, které způsobují inhibici syntézy prostaglandinů, zvířatům v celkové

anestézii, pokud se z ní úplně neprobudí.

Flunixin-meglumin je nesteroidní protizánětlivá látka. Předávkování je spojené s gastrointestinální

toxicitou.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zamezte vdechnutí přípravku, jeho styků s očima a s pokožkou.

V případě zasažení pokožky opláchněte exponovanou část vodou.

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte zasažené oko velkým množstvím vody a vyhledejte

lékařskou pomoc.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke

kontaktu léčiva s kůží a jejímu následnému podráždění.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Citlivým jedincům může přípravek způsobit podráždění.

Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Reakce na tuto látku mohou být i vážné.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek a prázdné obaly, musí být likvidovány podle místních

právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2019

16.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Papírová krabička obsahující 10 ks sáčků. Každý sáček obsahuje 250 mg flunixinu.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.