Fiprotec Spray 2,5 mg/ml

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fipronil
Dostupné s:
Beaphar B.V.
ATC kód:
QP53AX
INN (Mezinárodní Name):
Fipronil (Fipronilum)
Léková forma:
Kožní sprej, roztok
Terapeutické skupiny:
psi, kočky
Terapeutické oblasti:
Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
Přehled produktů:
9906234 - 1 x 100 ml - lahvička - plast
Registrační číslo:
96/050/17-C
Datum autorizace:
2017-11-13

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Fiprotec Spray 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok pro kočky a psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX, Raalte

Nizozemsko

Tel: +31 (0) 572 348 834

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Beaphar B.V.

Oude Linderteseweg 9

8102 EV, Raalte

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fiprotec Spray 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok pro kočky a psy

Fipronilum

3.

OBSAH LÉČIVÉ A JINÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH A JINÝCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum

2,5 mg

4.

INDIKACE

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Ixodes spp., včetně Ixodes

ricinus) u koček a psů.

Léčba napadení všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola subrostratus).

Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává až 2 měsíce u koček a až 3

měsíce u psů, v závislosti na zamoření životního prostředí.

Přípravek má akaricidní účinnost až 1 měsíc proti klíšťatům v závislosti na úrovni zamoření okolního

prostředí.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u nemocných zvířat nebo zvířat v rekonvalescenci

Nepoužívejte u králíků, může dojít k nežádoucím účinkům až k úhynu.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobé nadměrné slinění, způsobené vlastnostmi nosiče.

K velmi vzácným nežádoucím účinkům, které byly po použití ohlášeny, patří přechodné kožní reakce

jako zarudnutí, svědění nebo ztráta srsti. Výjimečně bylo při použití pozorováno nadměrné slinění,

vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, známky nervozity), zvracení a dýchací potíže.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA/CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Cesta podání: sprej s pumpičkou pro vnější použití.

Dávkování: Důležité je navlhčit srst až k pokožce. V závislosti na délce srsti aplikujte 3 až 6 ml na

kilogram živé hmotnosti (7,5 až 15 mg léčivé látky na kilogram živé hmotnosti), tj. 6 - 12 stisknutí

pumpičky na kilogram živé hmotnosti u lahvičky s obsahem 100 ml.

Lahvička o objemu 100 ml obsahuje:

Přibližně 3 - 6 ošetření psa vážícího 5 kg, v závislosti na délce srsti;

Přibližně 8 ošetření kočky s krátkou srstí vážící 4 kg;

Přibližně 2 ošetření psa s dlouhou srstí vážícího 8 kg.

Vlastnosti: Přípravek obsahuje povrchově aktivní látku. Postříkáním se vytvoří tenká vrstva, díky níž

je srst lesklá.

Studie bezpečnosti neexistuje, proto je minimální interval mezi ošetřeními 4 týdny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Způsob podání:

Postříkejte celé tělo zvířete, aplikujte ze vzdálenosti přibližně 10 - 20 cm.

Aplikujte na srst zvířete a dbejte na to, aby byla přípravkem zvlhčena veškerá srst zvířete. Srst

načechrejte, zejména u dlouhosrstých zvířat, aby přípravek pronikl až k pokožce.

Při ošetření míst na hlavě zvířete a při ošetřování mladých a nervózních zvířat je možno provést

aplikaci nanesením přípravku na ruku v rukavici a promnutím přípravku do srsti zvířete. Nechte volně

oschnout. Nesušte ručníkem.

Je možno bezpečně ošetřit štěňata a koťata od stáří 2 dnů.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA / OCHRANNÉ LHŮTY

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek je vysoce hořlavý.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 1 rok.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto

obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Zabraňte kontaktu s očima zvířat.

Neprovádějte přímý postřik na místa, kde je pokožka poškozena.

Ošetřené zvíře nechejte oschnout v dobře větrané místnosti.

Nezavírejte zvířata do uzavřeného prostoru nebo do přepravky, dokud srst úplně neoschne.

Jelikož neexistují specifické údaje o toleranci a účinnosti, nedoporučuje se přípravek používat pro jiné

druhy než pro psy a kočky.

Aby bylo dosaženo optimální účinnosti, nedoporučuje se koupat zvířata nebo je mýt šamponem dva

dny před ošetřením a dva dny po ošetření. Koupání zvířat nebo mytí šamponem až čtyřikrát během

dvou měsíců nemá na zbytkovou účinnost přípravku zásadní vliv. Pokud se zvíře myje šamponem

častěji, je doporučeno ošetření každý měsíc.

Určeno k optimálnímu potlačení zamoření blechami v domácnostech, kde je více domácích mazlíčků.

Všechny psy a kočky je nutné ošetřit současně.

Blechy z domácích mazlíčků často zamořují pelíšky a podložky, místa, kde zvířata často odpočívají,

jako jsou koberce a měkký nábytek. V případě masivního zamoření a při zahájení ochranných

opatření by se tato místa měla ošetřit vhodným insekticidem a pravidelně vysávat.

Přípravek není vhodný k přímému ošetření prostředí.

S ohledem na objem dodávaný ve spreji s pumpičkou (0,5 ml/pumpička) je přípravek vhodný pro

použití na kočky a psy do 5 - 10 kg živé hmotnosti, v závislosti na délce srsti (viz také část 4.9) ale

nepostačuje pro středně velké a velké psy.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Je třeba dbát na to, aby se zvířata po ošetření navzájem neolizovala.

Může dojít k přichycení jednotlivých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze zcela vyloučit

přenos infekčních chorob.

Dbejte na to, aby se ošetřená zvířata nedostala alespoň po dobu 30 minut po ošetření do blízkosti ohně

nebo jiných zdrojů tepla a povrchů, které by mohl sprej obsahující alkohol ovlivnit. Nestříkejte do

otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Pouze pro vnější použití.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý veterinární přípravek zvířatům:

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznic a očí. Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy

a očima.

Lidé trpící astmatem nebo lidé se známou přecitlivělostí na insekticidy nebo alkohol by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě

potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou. Pokud se objeví podráždění, vyhledejte pomoc lékaře.

V případě náhodného zasažení očí je opatrně vypláchněte čistou vodou.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek

nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě

ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti.

Sprej nevdechujte. Během aplikace nekuřte, nepijte a nejezte.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fiprotec Spray 2,5 mg/ml kožní sprej, roztok pro kočky a psy

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum

2,5 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok

Čirá bezbarvá tekutina

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kočky a psi

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Ixodes spp., včetně Ixodes

ricinus) u psů a koček.

Léčba napadení všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola subrostratus).

Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává až 2 měsíce u koček a až 3

měsíce u psů v závislosti na zamoření životního prostředí.

Přípravek má akaricidní účinnost až 1 měsíc proti klíšťatům v závislosti na úrovni zamoření okolního

prostředí.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte u nemocných zvířat (systémová onemocnění, horečka atd.) nebo zvířat v

rekonvalescenci

Nepoužívejte u králíků, může dojít k nežádoucím účinkům až k úhynu.

Nepoužívejte v případech přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Zabraňte kontaktu s očima zvířat. V případě náhodného kontaktu s očima je třeba oči okamžitě řádně

vypláchnout vodou.

Neprovádějte přímý postřik na místa, kde je pokožka poškozena.

Ošetřené zvíře nechte oschnout v dobře větrané místnosti (viz také část 4.5).

Nezavírejte zvířata do uzavřeného prostoru nebo do přepravky, dokud srst úplně neoschne.

Jelikož neexistují specifické údaje o toleranci a účinnosti, nedoporučuje se přípravek používat pro jiné

druhy než pro psy a kočky.

Aby bylo dosaženo optimální účinnosti, nedoporučuje se koupat zvířata nebo je mýt šamponem dva

dny před ošetřením a dva dny po ošetření. Koupání zvířat nebo mytí šamponem až čtyřikrát během

dvou měsíců nemá na zbytkovou účinnost přípravku zásadní vliv. Pokud se zvíře myje šamponem

častěji, je doporučeno ošetření každý měsíc.

Určeno k optimálnímu potlačení zamoření blechami v domácnostech, kde je více domácích mazlíčků.

Všechny psy a kočky je nutné ošetřit současně.

Blechy z domácích mazlíčků často zamořují pelíšky, podložky a místa, kde zvířata často odpočívají,

jako jsou koberce a měkký nábytek. V případě masivního zamoření by se tato místa měla ošetřit na

počátku ochranných opatření vhodným insekticidem a pravidelně vysávat.

Přípravek není vhodný k přímému ošetření prostředí.

S ohledem na objem dodávaný ve spreji s pumpičkou (0,5 ml/pumpička) je přípravek vhodný pro

použití na kočky a psy do 5 - 10 kg živé hmotnosti, v závislosti na délce srsti (viz také část 4.9) ale

nepostačuje pro středně velké a velké psy.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je třeba dbát na to, aby se zvířata po ošetření navzájem neolizovala.

Může dojít k přichycení jednotlivých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze zcela vyloučit

přenos infekčních chorob.

Dbejte na to, aby se ošetřená zvířata nedostala alespoň po dobu 30 minut po ošetření do blízkosti ohně

nebo jiných zdrojů tepla a povrchů, které by mohl sprej obsahující alkohol ovlivnit. Nestříkejte do

otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

Pouze pro vnější použití.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý veterinární přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznic a očí. Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy

a očima.

Lidé trpící astmatem nebo lidé se známou přecitlivělostí na insekticidy nebo alkohol by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě

potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou. Pokud se objeví podráždění, vyhledejte pomoc lékaře.

V případě náhodného zasažení očí je opatrně vypláchněte čistou vodou.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek

nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě

ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Přípravek aplikujte zvířatům na volném prostranství nebo v dobře větrané místnosti.

Sprej nevdechujte. Během aplikace nekuřte, nepijte a nejezte.

Při ošetřování zvířat noste rukavice z PVC nebo nitrilu. Při aplikaci se doporučuje nosit

nepromokavou zástěru k ochraně oblečení. Pokud došlo k silnému nasáknutí oblečení přípravkem, je

třeba jej sundat a před opětovným nošením vyprat.

Rukavice po použití zlikvidujte a ruce umyjte vodou a mýdlem.

Další opatření

Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy.

Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření (viz část 6.6).

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobé nadměrné slinění, způsobené vlastnostmi nosiče.

K velmi vzácným nežádoucím účinkům, které byly po použití ohlášeny, patří přechodné kožní reakce

jako zarudnutí kůže, svědění, nebo alopecie. Výjimečně bylo po použití pozorováno nadměrné slinění,

vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, známky nervozity), zvracení, dýchací potíže.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

U potkanů a králíků nezjistily laboratorní studie žádný teratogenní vliv fipronilu.

Složení je dobře snášeno štěňaty po ošetření kojící feny.

Údaje o léčbě březích a kojících koček nejsou dostupné.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepoužívat současně s jinými přípravky proti blechám, které se aplikují přímo na zvíře.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Cesta podání: sprej s pumpičkou pro vnější použití.

Způsob podání:

Postříkejte celé tělo zvířete, aplikujte ze vzdálenosti přibližně 10 - 20 cm.

Aplikujte na srst zvířete a dbejte na to, aby byla přípravkem zvlhčena veškerá srst zvířete. Srst

načechrejte, zejména u dlouhosrstých zvířat, aby přípravek pronikl až k pokožce.

Při ošetření míst na hlavě zvířete a při ošetřování mladých a nervózních zvířat je možno provést

aplikaci nanesením přípravku na ruku v rukavici a promnutím přípravku do srsti zvířete. Nechte volně

oschnout. Nesušte ručníkem.

Dávkování: Důležité je navlhčit srst až k pokožce. V závislosti na délce srsti aplikujte 3 až 6 ml na

kilogram živé hmotnosti (7,5 až 15 mg léčivé látky na kilogram živé hmotnosti), tj. 6 - 12 stisknutí

pumpičky na kilogram živé hmotnosti u lahvičky s obsahem 100 ml.

Lahvička o objemu 100 ml obsahuje:

Přibližně 3 - 6 ošetření psa vážícího 5 kg, v závislosti na délce srsti;

Přibližně 8 ošetření kočky s krátkou srstí vážící 4 kg;

Přibližně 2 ošetření psa s dlouhou srstí vážícího 8 kg.

Vlastnosti: Přípravek obsahuje povrchově aktivní látku. Postříkáním se vytvoří tenká vrstva, díky níž

je srst lesklá.

Studie bezpečnosti neexistuje, proto je minimální interval mezi ošetřeními 4 týdny.

Je možno bezpečně ošetřit štěňata a koťata od stáří 2 dnů.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Riziko vzniku nežádoucích účinků (viz část 4.6) se může při předávkování zvýšit, takže je třeba vždy

zvířata ošetřit správnou dávkou v závislosti na živé hmotnosti.

V případě předávkování zahajte příslušnou symptomatickou léčbu.

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace