Felimazole 2.5 mg Obalená tableta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Thiamazole
Dostupné s:
Dechra Regulatory B.V.
ATC kód:
QH03BB
INN (Mezinárodní Name):
Thiamazole (Thiamazolum)
Dávkování:
2.5mg
Léková forma:
Obalená tableta
Terapeutické skupiny:
kočky
Terapeutické oblasti:
Síru obsahující deriváty imidazolu
Přehled produktů:
Kódy balení: 9939359 - 1 x 100 tableta - láhev
Registrační číslo:
96/082/09-C
Datum autorizace:
2009-07-24

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Felimazole 2,5 mg obalené tablety pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dechra Regulatory B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Genera Inc.,

Svetonedeljska cesta 2,

Kalinovica,

10436 Rakov Potok,

Chorvatsko

Dales Pharmaceuticals Limited

Snaygill Industrial Estate

Keighley Road

Skipton

North Yorkshire

BD23 2RW

Spojené království

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Felimazole 2,5 mg obalené tablety pro kočky

Thiamazolum (methimazolum)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Thiamazolum (methimazolum) 2,5 mg

Pomocné látky:

Oxid titaničitý (E171), erythrosin (E127), sodná sůl methylparabenu (E219)

Růžové sacharosou obalené bikonvexní tablety.

4.

INDIKACE

Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickým odstraněním štítné žlázy.

Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u koček se systémovým onemocnĕním, jako je primární onemocnĕní jater nebo diabetes

mellitus.

Nepoužívejte u koček, u nichž se projevují symptomy autoimunitního onemocnění.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami bílých krvinek jako je neutropenie a lymfopenie.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami krevních destiček a mechanizmu srážení krve (zejména

s trombocytopenií).

Nepoužívejte u březích nebo laktujících koček.

Nepoužívejte u koček s přecitlivělostí na thiamazol nebo na pomocnou látku, polyethylenglykol.

Prosím prostudujte si ‘zvláštní upozornění’.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V souvislosti s dlouhodobou léčbou hypertyreózy byly hlášeny nežádoucí reakce. V mnoha případech

mohou být příznaky mírné a přechodné a nejsou důvodem k přerušení léčby. Vážnější nežádoucí

účinky jsou většinou po přerušení medikace vratné.

Nežádoucí reakce jsou vzácné. Klinické nežádoucí účinky, které byly ohlášeny, jsou většinou

zvracení, nechutenství/anorexii, otupělost, vážné svědění a odlupování kůže na hlavě a krku,

krvácivost

žloutenka

spojená

s hepatopatií

hematologickými

anomáliemi

(eozinofilie,

lymfocytóza, neutropenie, lymfopenie, mírná leukopenie, agranulocytóza, trombocytopenie nebo

hemolytická anémie). Tyto nežádoucí účinky vymizí během 7– 45 dnů po skončení léčby

thiamazolem.

Mohou se objevit možné imunologické vedlejší účinky včetně anémie, se vzácnými vedlejšími účinky

jako trombocytopenie a protijaderné protilátky v séru, a velmi vzácně lymfadenopatie. Léčbu ihned

zastavte a po přiměřené době na zotavení zvažte alternativní terapii.

V případě dlouhodobé léčby hlodavců thiamazolem bylo pozorováno zvýšené riziko vzniku neoplazie

štítné žlázy, avšak u koček nebylo doloženo.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro perorální podání.

Ke stabilizaci hypertyreózy u koček před chirurgickou tyroidektomií a k dlouhodobé léčbě

hypertyreózy u koček je doporučena počáteční dávka 5 mg denně.

Je-li to možné, celková denní dávka by měla být rozdělena na dvě části a podávána ráno a večer.

Tablety by neměly být děleny.

Je-li z praktických důvodů preferováno dávkování jednou denně 5 mg tableta, je toto dávkování

možné, i když podání 2,5 mg tablety dvakrát denně může mít v krátkodobém horizontu lepší účinek.

Tableta 5 mg je rovněž vhodná u koček, které potřebují vyšší dávku.

Hematologické a biochemické vyšetření a stanovení celkového T4 v séru by mělo být provedeno před

zahájením léčby a poté po 3, 6, 10 a 20 týdnech a dále každé 3 měsíce. V každém z doporučených

intervalů by měla být dávka titrována podle celkového T4 a klinické reakce na léčbu. Úpravu dávky

je třeba provádět v přírůstcích po 2,5 mg, přičemž cílem by mělo být dosažení nejnižší možné dávky.

Pokud je nutné dávkování vyšší než 10 mg denně, zvířata musí být velmi pečlivě sledována.

Podaná dávka nesmí překročit 20 mg/den.

U dlouhodobé léčby hypertyreózy by zvířata měla být léčena celoživotně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁVÁNÍ

Dodržujte pokyny k dávkování a plánované následné návštěvy dle doporučení vašeho veterinárního

lékaře.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP.

Obal na tablety: Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce.

Blistr: Uchovávejte blistry v krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Pokud je nutná dávka vyšší než 10 mg denně, je třeba zvířata sledovat obzvlášť pečlivě.

Použití tohoto přípravku u koček s poruchou činnosti ledvin má být pečlivĕ zváženo na základě

posouzení poměru rizika a prospĕchu klinikem. Vzhledem k účinku, který může mít thiamazol na

snížení rychlosti glomerulární filtrace, je nutné pozorně sledovat účinek léčby na činnost ledvin,

protože může dojít ke zhoršení výchozího stavu.

Vzhledem k riziku leukopenie nebo hemolytické anémie je nutno sledovat hematologické parametry.

Všem zvířatům, u nichž se v průbĕhu léčby náhle projeví indispozice, zejména pokud jsou febrilní, je

třeba odebrat vzorek krve na rutinní hematologické a biochemické vyšetření. Neutropenická zvířata

(počet neutrofilů <2,5 x 10

/l) je třeba léčit profylakticky antibakteriálními léky s baktericidním

účinkem a podat podpůrnou léčbu.

Protože thiamazol může způsobit hemokoncentrace, musí mít kočky vždy přístup k pitné vodě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Thiamazol může vyvolat zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, horečku, bolest kloubů, svědění

a pancytopenii. Léčba je symptomatická.

Po manipulaci s podestýlkou léčených zvířat si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při manipulaci s tabletou nebo použitou podestýlkou nejezte, nepijte ani nekuřte.

Nemanipulujte s tímto přípravkem, pokud jste alergičtí na inhibitory hyperthyreoidismu. Pokud se

rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Tablety nelámejte ani nedrťte.

Jelikož existuje podezření, že thiamazol je humánním teratogenem, měly by ženy v plodném věku

a těhotné ženy při manipulaci s podestýlkou takto léčených koček používat rukavice.

Těhotné ženy by měly při manipulaci s přípravkem používat rukavice.

Použitív

průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Laboratorní studie prováděné na potkanech a myších prokázaly teratogenní a embryotoxické účinky

thiamazolu.

Bezpečnost přípravku nebyla posuzována u březích a laktujících koček. Nepoužívejte u březích nebo

laktujících samic.

Interakce s dalšími

léčivými přípravky

a další formy interakce:

Pokud je vaše kočka léčena jinými léky, informujte o tom veterinárního lékaře, ještě než začne užívat

Felimazole.

Současné podání fenobarbitalu může snížit klinickou účinnost thiamazolu.

Je známo, že thiamazol snižuje oxidaci benzimidazolových anthelmintik v játrech a současné

podávání může vést ke zvýšení jejich koncentrace v plazmě.

Thiamazol má imunomodulační účinek, s čímž je třeba počítat při zvažování vakcinačních schémat.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Ve studiích snášenlivosti prováděných na mladých zdravých kočkách se po podání dávek až

30mg/zvíře/den vyskytly následující klinické příznaky související s dávkou: anorexie, zvracení,

letargie, svědění a hematologické a biochemické odchylky jako např. neutropenie, lymfopenie,

snížené hladiny draslíku a fosfátů v séru, zvýšené hladiny hořčíku a keratininu a výskyt

antinukleárních protilátek. Při dávce 30 mg/den se u některých koček projevily známky hemolytické

anemie a závažného zhoršení klinického stavu. Některé z těchto příznaků se mohou vyskytnout také u

hypertyreoidních koček léčených dávkami nepřesahujícími 20 mg na den.

Příliš vysoké dávky mohou u hypertyreoidních koček vyvolat příznaky snížené činnosti štítné žlázy.

Je to však nepravděpodobné, protože hypertyreóza je obvykle korigována mechanismem negativní

zpětné vazby. Viz bod Nežádoucí účinky.

Pokud dojde k předávkování, přerušte podávání a poskytněte symptomatickou a podpůrnou péči.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADŮ, POKUD JE JICH POTŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

Obal na tablety: 100 tablet.

Blistry: 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

96/082/09-C

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Felimazole 2,5 mg obalené tablety pro kočky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Thiamazolum 2,5 mg

Pomocné látky:

Oxid titaničitý (E171)

1,12 mg

Erythrosin (E127)

0,01 mg

Sodná sůl methylparabenu (E219)

0,0034 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Obalená tableta

Růžové sacharózou obalené bikonvexní tablety o průměru 5,5 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Kočky.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Stabilizace hypertyreózy u koček před chirurgickým odstraněním štítné žlázy.

Dlouhodobá léčba hypertyreózy u koček.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte u koček se systémovým onemocněním jako je primární onemocnění jater nebo

diabetes mellitus.

Nepoužívejte u koček, u nichž se projevují symptomy autoimunitního onemocnění.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami bílých krvinek jako je neutropenie a lymfopenie.

Nepoužívejte u zvířat s poruchami krevních destiček a mechanizmu srážení krve (zejména

s trombocytopenií).

Nepoužívejte u březích nebo laktujících koček.

Nepoužívejte

koček

s přecitlivělostí

thiamazol

nebo

pomocnou

látku

polyetylenglykol.

Viz bod 4.7

Zvláštní upozornění

pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pokud je nutná dávka vyšší než 10 mg denně, je třeba zvířata sledovat obzvlášť pečlivě.

Použití tohoto přípravku u koček s poruchou činnosti ledvin má být pečlivě zváženo na

základě posouzení poměru rizika a prospěchu veterinárním lékařem. Vzhledem k účinku,

který může mít thiamazol na snížení rychlosti glomerulární filtrace, je nutné pozorně sledovat

účinek léčby na činnost ledvin, protože může dojít ke zhoršení výchozího stavu.

Vzhledem k riziku leukopenie nebo hemolytické anémie je nutno sledovat hematologické

parametry. Všem zvířatům, u nichž se v průběhu léčby náhle projeví indispozice, zejména

pokud jsou febrilní, je třeba odebrat vzorek krve na rutinní hematologické a biochemické

vyšetření. Neutropenická zvířata (počet neutrofilů <2,5 x 10

/l) je třeba léčit profylakticky

antibakteriálními léky s baktericidním účinkem a podat podpůrnou léčbu.

Kočky

musí

mít

vždy

přístup

pitné

vodě,

protože

thiamazol

může

způsobit

hemokoncentraci.

Viz bod 4. 9. pokyny pro sledování.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Thiamazol může vyvolat zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, horečku, bolest kloubů, svědění

a pancytopenii. Léčba je symptomatická.

Po manipulaci s podestýlkou léčených zvířat si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při manipulaci s tabletou nebo použitou podestýlkou nejezte, nepijte ani nekuřte.

Nemanipulujte s tímto přípravkem, pokud jste alergičtí na inhibitory hyperthyreoidismu.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, otok obličeje, rtů, očí nebo

potíže s dýcháním, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Tablety nelámejte ani nedrťte.

Jelikož existuje podezření, že thiamazol je humánním teratogenem, měly by ženy v plodném

věku a těhotné ženy při manipulaci s podestýlkou takto léčených koček používat rukavice.

Těhotné ženy by měly při manipulaci s přípravkem používat rukavice.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V souvislosti s dlouhodobou léčbou hypertyreózy byly hlášeny nežádoucí reakce. V mnoha

případech mohou být příznaky mírné a přechodné a nejsou důvodem k přerušení léčby.

Vážnější

nežádoucí

účinky

jsou

většinou

přerušení

medikace

vratné.

Nežádoucí reakce jsou vzácné. Klinické nežádoucí účinky, které byly ohlášeny, jsou většinou

zvracení, nechutenství/anorexii, otupělost, vážné svědění a odlupování kůže na hlavě a krku,

krvácivost a žloutenka spojená s hepatopatií a hematologickými anomáliemi (eozinofilie,

lymfocytóza, neutropenie, lymfopenie, mírná leukopenie, agranulocytóza, trombocytopenie

nebo hemolytická anémie). Tyto nežádoucí účinky vymizí během 7– 45 dnů po skončení

léčby

thiamazolem.

Mohou se objevit možné imunologické vedlejší účinky včetně anémie, se vzácnými

vedlejšími účinky jako trombocytopenie a antinukleární protilátky v séru, a velmi vzácně

lymfadenopatie. Léčbu ihned zastavte a po přiměřené době na zotavení zvažte alternativní

terapii.

V případě dlouhodobé léčby hlodavců thiamazolem bylo pozorováno zvýšené riziko vzniku

neoplazie štítné žlázy, avšak u koček nebylo doloženo.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie prováděné na potkanech a myších prokázaly teratogenní a embryotoxické

účinky thiamazolu. Bezpečnost přípravku nebyla posuzována u březích a laktujících koček.

Nepoužívejte u březích nebo laktujících samic.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současné podání fenobarbitalu může snížit klinickou účinnost thiamazolu.

Je známo, že thiamazol snižuje oxidaci benzimidazolových anthelmintik v játrech

a současné podávání může vést ke zvýšení jejich koncentrace v plazmě.

Thiamazol má imunomodulační účinek, s čímž je třeba počítat při zvažování vakcinačních

schémat.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Pouze pro perorální podání.

Ke stabilizaci hypertyreózy u koček před chirurgickou tyroidektomií a k dlouhodobé léčbě

hypertyreózy u koček je doporučena počáteční dávka 5 mg denně.

Je-li to možné, celková denní dávka by měla být rozdělena na dvě části a podávána ráno a

večer. Tablety by neměly být děleny.

Je-li z praktických důvodů preferováno dávkování jednou denně 5 mg tableta, je toto

dávkování možné, i když podání 2,5 mg tablety dvakrát denně může mít v krátkodobém

horizontu lepší účinek. Tableta 5 mg je rovněž vhodná u koček, které potřebují vyšší dávku.

Hematologické a biochemické vyšetření a stanovení celkového T4 v séru by mělo být

provedeno před zahájením léčby a poté po 3, 6, 10 a 20 týdnech a dále každé 3 měsíce. V

každém z doporučených intervalů by měla být dávka titrována podle celkového T4 a klinické

reakce na léčbu. Úpravu dávky je třeba provádět v přírůstcích po 2,5 mg, přičemž cílem by

mělo být dosažení nejnižší možné dávky.

Pokud je nutné dávkování vyšší než 10 mg denně, zvířata musí být velmi pečlivě sledována.

Podaná dávka nesmí překročit 20 mg/den.

U dlouhodobé léčby hypertyreózy by zvířata měla být léčena celoživotně.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Ve studiích snášenlivosti prováděných na mladých zdravých kočkách se po podání dávek až

30mg/zvíře/den vyskytly následující klinické příznaky související s dávkou: anorexie,

zvracení, letargie, svědění a hematologické a biochemické odchylky jako např. neutropenie,

lymfopenie, snížené hladiny draslíku a fosfátů v séru, zvýšené hladiny hořčíku a keratininu a

výskyt antinukleárních protilátek. Při dávce 30 mg/den se u některých koček projevily

známky hemolytické anemie a závažného zhoršení klinického stavu. Některé z těchto

příznaků se

mohou

vyskytnout

také

hypertyreoidních koček

léčených dávkami

nepřesahujícími 20 mg na den.

Příliš vysoké dávky mohou u hypertyreoidních koček vyvolat příznaky snížené činnosti štítné

žlázy.

však

nepravděpodobné,

protože

hypertyreóza

obvykle

korigována

mechanismem negativní zpětné vazby. Viz bod 4.6. Nežádoucí účinky.

Pokud dojde k předávkování, přerušte podávání a poskytněte symptomatickou a podpůrnou

péči.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antithyreoidální léčiva, imidazolové deriváty obsahující síru.

ATCvet kód: QH03BB02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Thimazol blokuje in vivo biosyntézu hormonu štítné žlázy. Jeho primárním účinkem je

inhibice vazby jódu na enzym peroxidázu štítné žlázy. Takto zabraňuje katalytické jodaci

tyreoglobulinu i syntéze T

5.2

Farmakokinetické údaje

Thiamazol je po perorálním podání zdravým kočkám rychle a úplně absorbován s biologickou

dostupností vyšší než 75%, nicméně mezi zvířaty existují značné rozdíly. Eliminace účinné

látky z plazmy kočky je rychlá, s poločasem 3,5 - 4 hodiny. Maximální hladina v plasmě je

dosažena přibližně za 1 až 2 hodiny po podání. C

je přibližně 0,8 μg/ml.

U potkanů bylo prokázáno, že se thiamazol váže na plasmatické bílkoviny jen velmi slabě

(5%); 40 % bylo vázáno na červené krvinky. Metabolismus thiamazolu u koček nebyl

studován, nicméně u potkanů se thiamazol rychle metabolizuje ve štítné žláze. Přibližně 64 %

podané dávky bylo vyloučeno močí a pouze 7,8 % bylo vyměšováno výkaly, na rozdíl od

člověka, kde jsou pro metabolickou degradaci této látky důležitá játra. Předpokládá se, že

doba setrvání tohoto léku ve štítné žláze je delší než v plasmě.

Je známo, že u člověka a potkanů může tato účinná látka prostupovat

placentou a

koncentrovat se ve štítné žláze plodu. Ve vysoké míře přechází také do mateřského mléka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Monohydrát laktosy

Povidon

Sodná sůl karboxymethylškrobu

Magnesium-stearát

Obal tablety:

Sacharosa

Povidon K30

Erythrosin

Makrogol 4000

Mastek

Bílý vosk

Karnaubský vosk

Šelak

Oxid titaničitý (E171)

Sodná sůl methylparabenu (E219)

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

Obal na tablety: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3

roky.

Blistr: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Obal na tablety: Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce.

Blistr: Uchovávejte blistry v krabičce.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Obal na tablety: Bílá polypropylenová tuba s bílým uzávĕrem z nízkohustotního polyethylenu

s pojistkou proti neoprávnĕné manipulaci, obsahující 100 tablet.

Blistr: Průhledný PVC / Aclar - hliníkový blistr s 25 tabletami. Krabička obsahuje 4 blistry.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dechra Regulatory B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/082/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24. 7. 2009/ 8. 4. 2015

DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2019

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace