FEBUXOSTAT TEVA Potahovaná tableta 80MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HEMIHYDRÁT FEBUXOSTATU (FEBUXOSTATUM HEMIHYDRICUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
M04AA03
INN (Mezinárodní Name):
HEMIHYDRATE FEBUXOSTAT (FEBUXOSTAT HEMIHYDRICUM)
Dávkování:
80MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
120 Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
FEBUXOSTAT
Přehled produktů:
FEBUXOSTAT TEVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 666/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls132143/2016, sukls132146/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Febuxostat Teva 80 mg potahované tablety

Febuxostat Teva 120 mg potahované tablety

febuxostatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Febuxostat Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Febuxostat Teva užívat

Jak se přípravek Febuxostat Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Febuxostat Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Febuxostat Teva

a k čemu se používá

Přípravek Febuxostat Teva obsahuje léčivou látku febuxostat a používá se k léčbě dny, která souvisí

s nadbytkem chemické látky nazývané kyselina močová (urát) v těle. U některých lidí se kyselina

močová hromadí v krvi a její obsah se může zvýšit tak, že se stane nerozpustnou. Pokud k tomu dojde,

mohou se vytvářet krystaly kyseliny močové v kloubech a kolem kloubů a v ledvinách. Tyto krystaly

mohou způsobit náhlou, silnou bolest, zčervenání, zteplání a otok kloubu (známé jako dnavý záchvat).

Pokud nejsou léčena, mohou se v kloubech a kolem kloubů tvořit velká depozita označená jako tofy.

Tyto tofy mohou způsobit poškození kloubů a kostí.

Přípravek Febuxostat Teva snižuje hladinu kyseliny močové. Udržování nízkých hladin kyseliny

močové při užívání přípravku Febuxostat Teva jednou denně zastavuje hromadění krystalů a v

průběhu času dochází ke zmírnění příznaků. Dlouhodobé udržování dostatečně nízkých hladin

kyseliny močové může také zmenšit velikost tofů.

Přípravek Febuxostat Teva 120 mg se užívá také k léčbě a předcházení vysoké hladině kyseliny

močové v krvi, která se může objevit, pokud začnete užívat chemoterapii při nádorových

onemocněních krve.

Při chemoterapii se ničí nádorové buňky a proto se zvyšuje hladina kyseliny močové v krvi, pokud se

tvorbě kyseliny močové nepředchází.

Přípravek Febuxostat Teva je pro dospělé pacienty.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Febuxostat Teva

užívat

Neužívejte přípravek

Febuxostat Teva:

jestliže jste alergický(á) na febuxostat nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Febuxostat Teva se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste prodělal(a) srdeční selhání nebo onemocnění srdce

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění ledvin a/nebo závažné alergické reakce na alopurinol

(lék používaný k léčbě dny)

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater nebo abnormality v testech jaterních funkcí

jestliže jste léčen(a) pro vysoké hladiny kyseliny močové v důsledku Lesch-Nyhanova

syndromu (vzácné dědičné onemocnění, při kterém je v krvi příliš vysoká hladina kyseliny

močové)

jestliže máte onemocnění štítné žlázy.

Pokud zjistíte, že máte alergickou reakci na přípravek Febuxostat Teva, přestaňte užívat tento lék (viz

také bod 4).

Možnými příznaky alergických reakcí mohou být:

vyrážka včetně závažných forem (např. puchýře, bulky, svědivá vyrážka, vyrážka vyznačující se

výrazným olupováním), svědění

otok končetin nebo obličeje

obtížné dýchání

horečka a zvětšené lymfatické uzliny

ale také závažné život ohrožující alergické stavy se srdeční a oběhovou zástavou.

Váš lékař se může rozhodnout, že natrvalo ukončí léčbu přípravkem Febuxostat Teva.

V souvislosti s užíváním febuxostatu byly vzácně hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky

(Stevensův-Johnsonův syndrom), objevující se zpočátku na trupu v podobě teček s červeným středem

nebo kruhových skvrn často uvnitř s puchýřem. Příznaky mohou zahrnovat také vředy v ústech, krku,

nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka se může vyvíjet rozšířením

puchýřků nebo olupováním kůže.

Pokud se u Vás po užití febuxostatu vyvine Stevensův-Johnsonův syndrom, nesmíte již nikdy

febuxostat užívat. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, okamžitě se poraďte s

lékařem, jemuž řekněte, že užíváte tento léčivý přípravek.

Pokud se u Vás objeví dnavý záchvat (náhlý nástup silné bolesti, citlivosti, zarudnutí, lokální zvýšení

teploty a otok kloubu), počkejte před prvním zahájením léčby febuxostatem, až dnavý záchvat odezní.

U některých lidí mohou dnavé záchvaty vzplanout při zahájení užívání určitých léků pro léčbu

zvýšených hladin kyseliny močové. Záchvaty dny se nevyskytnou u každého, ale mohou se u Vás

objevit i při užívání febuxostatu a zvláště během prvních týdnů nebo měsíců léčby. Je důležité, abyste

užíval(a) febuxostat, i když máte záchvat dny, protože febuxostat stále působí snižování hladiny

kyseliny močové. V průběhu času se dnavé záchvaty vyskytují méně často a jsou méně bolestivé,

pokud užíváte febuxostat každý den.

Váš lékař bude často předepisovat jiné léky, bude-li to nutné, pro zabránění nebo léčbu příznaků

záchvatu dny (jako je bolest a otok kloubů).

U pacientů s velmi vysokými hladinami kyseliny močové (např. těch, kteří podstupují chemoterapii

nádoru) by léčba léky snižujícími kyselinu močovou mohla vést k tvorbě xantinu v močových cestách

a následně možným kamenům, i když toto nebylo u pacientů léčených febuxostatem pro syndrom

nádorového rozpadu pozorováno.

Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) vyšetření krve pro kontrolu, zda máte normální

funkci jater.

Děti a dospívající

Nedávejte tento léčivý přípravek dětem mladším 18 let, protože bezpečnost a účinnost nebyla

stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek

Febuxostat Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující

některé z následujících látek, protože mohou vzájemně reagovat s přípravkem Febuxostat Teva a Váš

lékař může zvážit nutná opatření:

merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů)

azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi)

teofylin (používaný k léčbě astmatu).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Není známo, zda může febuxostat poškodit nenarozené dítě. Febuxostat nemá být užíván během

těhotenství. Není známo, zda febuxostat může přecházet do lidského mateřského mléka. Febuxostat

neužívejte, pokud kojíte nebo pokud budete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Uvědomte si, že se u Vás mohou během léčby objevit závratě, ospalost, rozmazané vidění a necitlivost

nebo brnění a v takovém případě byste neměl(a) řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Febuxostat Teva

obsahuje laktózu

Febuxostat Teva tablety obsahují laktózu (typ cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Febuxostat Teva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dna

Přípravek Febuxostat Teva je k dispozici buď jako 80mg nebo 120mg tablety. Váš lékař Vám

předepíše takovou sílu, která bude pro Vás vhodná.

Obvyklá dávka je jedna tableta denně.

Užívejte přípravek Febuxostat Teva každý den, i když se u Vás nevyskytne dnavý záchvat.

Prevence a léčba vysokých hladin kyseliny močové u pacientů podstupujících chemoterapii nádoru

Obvyklá dávka je jedna 120 mg potahovaná tableta denně.

Užívání přípravku Febuxostat Teva zahajte 2 dny před chemoterapií a v užívání pokračujte podle

doporučení lékaře. Léčba je obvykle krátkodobá.

Způsob použití

Přípravek Febuxostat Teva je určen k užívání ústy.

Tablety se užívají nezávisle na jídle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Febuxostat Teva

, než jste měl(a)

V případě náhodného předávkování požádejte svého lékaře o radu nebo kontaktujte nejbližší

zdravotnické zařízení poskytující neodkladnou péči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Febuxostat Teva

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Febuxostat Teva, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud

se neblíží čas pro užití další dávky. V takovém případě vynechte zmeškanou dávku a užijte svou další

dávku v normální dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat příprave

k Febuxostat Teva

Neukončujte užívání přípravku Febuxostat Teva bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. Pokud

ukončíte užívání přípravku Febuxostat Teva, může dojít ke zvýšení hladiny kyseliny močové a Vaše

příznaky se mohou zhoršit v důsledku vytváření nových krystalů urátu v kloubech a jejich okolí a v

ledvinách.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se objeví následující vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí), přestaňte

užívat tento přípravek a ihned kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici, protože by

mohly následovat závažné alergické reakce:

anafylaktické reakce, léková hypersenzitivita (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“)

potenciálně život ohrožující kožní vyrážky charakterizované vznikem puchýřů a odlupováním

kůže a vnitřních povrchů tělních dutin, např. úst a genitálií, bolestivými vředy v ústech a/nebo

v oblasti genitálií, spojené s horečkou, bolestí v krku a únavou (Stevens-Johnsonův

syndrom/toxická epidermální nekrolýza), nebo zvětšením lymfatických uzlin, zvětšením jater,

zánětem jater (až selháním jater), zvýšením počtu bílých krvinek v krevním obrazu (polékové

reakce s eozinofilií a systémovými příznaky – DRESS) (viz bod 2)

generalizované kožní vyrážky

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:

abnormální výsledky jaterních testů

průjem

bolest hlavy

vyrážka (včetně různých typů vyrážek, viz níže v bodech „méně časté“ a „vzácné“)

pocit na zvracení

zhoršení příznaků dny

lokalizovaný otok v důsledku hromadění tekutin v tkáních (edém)

Další nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny výše, jsou uvedeny níže.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:

snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi (cukrovka) s příznaky, jako je nadměrná žízeň,

zvýšení hladiny tuků v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti

ztráta sexuální touhy

poruchy spánku, ospalost

závratě, necitlivost, brnění, snížená nebo změněná citlivost kůže (hypestézie, hemiparéza nebo

parestézie), změněná nebo snížená chuť k jídlu (hyposmie)

abnormální EKG, nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, vnímání vlastního srdečního tepu

(palpitace)

návaly horka nebo zčervenání (např. zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku,

krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních)

kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice

a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida

sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější stolice,

zvracení, žaludeční potíže

svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži,

malé ploché červené nebo fialové tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta

malými spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže

svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů

obvykle doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový

spasmus (křeče svalů)

krev v moči, abnormálně časté močení, abnormální výsledky vyšetření moči (zvýšená hladina

bílkoviny v moči), snížení normální funkce ledvin

únava, bolest na prsou, nepříjemný pocit na hrudi

kameny v žlučníku nebo žlučovodech (cholelitiáza)

zvýšená hladina thyreostimulačního hormonu (TSH) v krvi

změny složení krve nebo množství krevních buněk nebo destiček (abnormální výsledky-

vyšetření krve)

ledvinové kameny

potíže s erekcí

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) jsou:

poškození svalů, stav, který ve vzácných případech může být závažný. Může dojít ke vzniku

svalových obtíží, a pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může se jednat

o neobvyklý rozpad svalové tkáně. Jestliže pociťujete bolest svalů, citlivost na dotek nebo

slabost, okamžitě kontaktujte lékaře.

závažné otoky hlubších vrstev kůže, zejména okolo rtů, očí, otoky genitálií, rukou, chodidel

nebo jazyka s možnými náhlými dýchacími obtížemi

vysoká horečka v kombinaci s vyrážkou podobnou spalničkové vyrážce, zvětšení lymfatických

uzlin, zvětšení jater, zánět jater (až selhání jater), zvýšení počtu bílých krvinek v krevním

obrazu (leukocytóza, s eozinofilií nebo bez eozinofilie)

červenání kůže (erytém), vyrážka různých typů (např. svědivá, s bílými tečkami, s puchýřky,

s puchýři obsahujícími hnis, s odlupováním kůže, vyrážka podobná spalničkám), rozsáhlý

erytém (červené zbarvení kůže), odumírání a puchýřovité odlučování pokožky a sliznic, které

má za následek jejich odlupování a možnou sepsi (Stevensův-Johnsonův syndrom/toxická

epidermální nekrolýza)

nervozita

pocit žízně

zvonění v uších

rozmazané vidění, změny zraku

ztráta vlasů

tvorba vředů v ústech

zánět slinivky břišní: běžnými příznaky jsou bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení

zvýšené pocení

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, nekontrolovatelná ztráta chuti k jídlu (anorexie)

ztuhlost svalů a/nebo kloubů

abnormálně nízký počet krevních buněk (bílých nebo červených krvinek nebo krevních

destiček)

naléhavá potřeba močení

změny nebo snížení množství moči z důvodu zánětu ledvin (tubulointersticiální nefritida)

zánět jater (hepatitida)

zežloutnutí kůže (žloutenka)

poškození jater

zvýšená kreatinfosfokináza v krvi (ukazatel poškození svalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Febuxostat

Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce a blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Febuxostat Teva obsahuje

Léčivou látkou je febuxostatum

Febuxostat Teva 80 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 80 mg (jako

febuxostatum hemihydricum).

Febuxostat Teva 120 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 120 mg (jako

febuxostatum hemihydricum).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, hyprolosa, sodná sůl

kroskarmelosy, koloidní bezvodný oxid křemičitý, magnesium-stearát,

Potah

ová vrstva

tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý

oxid železitý (E172)

Jak přípravek

Febuxostat

Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Febuxostat Teva jsou žluté, bikonvexní tablety tvaru tobolky.

80mg potahované tablety mají na jedné straně vyznačeno „80“ a druhé straně „A275“.

120mg potahované tablety mají na jedné straně vyznačeno „120“ a na druhé straně A265“.

K dispozici jsou následující velikosti balení:

PVC/PVDC//Al blistry

PVC/PCTFE/PVC//Al blistry

HDPE lahvičky s LDPE víčkem a vysoušedlem (plastiková nádobka obsahující silikagel).

Přípravek Febuxostat Teva 80 mg a 120 mg je dodáván v baleních s 10, 14, 28,30, 42, 56, 84, 98 a 120

potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobci

:

Actavis Ltd, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN 3000 Zejtun, Malta

Teva Gyógyszergergyár Zrt., Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren, 89143 Baden-Wuerttemberg, Německo

Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Island

Teva Pharma SLU, C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo

Febuxostat-ratiopharm 80mg Filmtabletten

Febuxostat-ratiopharm 120mg Filmtabletten

Rakousko

Febuxostat ratiopharm 80 mg Filmtabletten

Febuxostat ratiopharm 120 mg Filmtabletten

Belgie

Febuxostat Teva 80 mg filmomhulde tabletten,

comprimés pelliculés, Filmtabletten

Febuxostat Teva 120 mg filmomhulde tabletten,

comprimés pelliculés, Filmtabletten

Bulharsko

Febuxostat Actavis

Česká republika

Febuxostat Teva

Španělsko

Febuxostat ratiopharm 80 mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Febuxostat ratiopharm 120 mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Francie

Fébuxostat Teva Santé 80 mg, comprimé

pelliculé

Fébuxostat Teva Santé 120 mg, comprimé

pelliculé

Maďarsko

Febuxostat Teva 80 mg filmtabletta

Febuxostat Teva 120 mg filmtabletta

Island

Febuxostat Teva

Itálie

Febuxostat Teva

Malta

Febuksostat Actavis

Švédsko

Febuksostat Actavis

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

14. 2. 2018

Přečtěte si celý dokument

1/18

Sp.zn.sukls132143/2016, sukls132146/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Febuxostat Teva 80 mg potahované tablety

Febuxostat Teva 120 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 80,0 mg (jako febuxostatum hemihydricum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 112,72 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Jedna potahovaná tableta obsahuje febuxostatum 120,0 mg (jako febuxostatum

hemihydricum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,08 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté, bikonvexní potahované tablety ve tvaru tobolky s vyraženým “A275” na jedné straně a

“80” na druhé straně. Rozměry tablety jsou 16 mm x 7 mm.

Žluté, bikonvexní potahované tablety ve tvaru tobolky s vyraženým “A265” na jedné straně a

“120” na druhé straně. Rozměry tablety jsou 19 mm x 8,2 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Febuxostat Teva 80 mg je indikován k léčbě chronické hyperurikémie u stavů, kdy

již došlo k vytvoření urátových depozit (včetně anamnézy nebo přítomnosti dnavých tofů

a/nebo dnavé artritidy).

Přípravek Febuxostat Teva 120 mg je indikován k prevenci a léčbě hyperurikémie u

dospělých pacientů podstupujících chemoterapii hematologických malignit, kteří jsou středně

až vysoce ohroženi syndromem nádorového rozpadu (TLS).

Přípravek Febuxostat Teva je indikován u dospělých pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

2/18

Dna: Doporučená perorální dávka přípravku Febuxostat Teva je 80 mg jednou denně

nezávisle na jídle. Pokud je hladina kyseliny močové v séru po 2 až 4 týdnech vyšší než 6

mg/dl (357 mikromolů/l), může být zvážena dávka 120 mg jednou denně.

Přípravek Febuxostat Teva účinkuje dostatečně rychle, aby umožnil opakované testování

hladiny kyseliny močové v séru po dvou týdnech. Terapeutickým cílem je snížit a udržet

hladinu kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l).

Doporučuje se profylaxe dnavých záchvatů po dobu minimálně 6 měsíců (viz bod 4.4).

Syndrom nádorového rozpadu

: Doporučená perorální dávka přípravku Febuxostat Teva je 120

mg jednou denně nezávisle na jídle.

Užívání přípravku Febuxostat Teva má být zahájeno dva dny před začátkem léčby cytostatiky

a má trvat nejméně 7 dní; v závislosti na délce chemoterapie však může být léčba po

posouzení klinického stavu prodloužena až na 9 dní.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Účinnost a bezpečnost nebyla plně hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin

(clearance kreatininu <30 ml/min, viz bod 5.2).

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava

dávkování.

Porucha funkce jater

Účinnost a bezpečnost febuxostatu nebyla hodnocena u pacientů s těžkou poruchou funkce

jater (Child- Pughskóre C).

Dna: Doporučené dávkování u pacientů s lehkou poruchou funkce jater je 80 mg. U pacientů

se středně těžkou poruchou funkce jater jsou k dispozici omezené informace.

Syndrom nádorového rozpadu: v pivotní klinické studii fáze 3 (FLORENCE) byli ze studie

vyloučeni jen subjekty s těžkou poruchou funkce jater. U přijatých pacientů nebylo nutné

upravovat dávku na základě funkce jater.

Pedi

atrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Febuxostat Teva u dětí mladších 18 let nebyla dosud

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání

Přípravek Febuxostat Teva se užívá ústy a lze ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

(viz také bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Kardiovaskulární poruchy

Léčba chronické hyperurikémie

Léčba febuxostatem se u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo městnavým srdečním

selháním nedoporučuje.

3/18

Ve studiích APEX a FACT byl v celkové skupině febuxostatu pozorován početně vyšší

výskyt kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím (definované cílové parametry

dle Anti-Platelet Trialists‘ Collaboration (APTC) zahrnující kardiovaskulární úmrtí, nefatální

infarkt myokardu, nefatální cévní mozkovou příhodu) než ve skupině alopurinolu (1,3 oproti

0,3 příhod na 100 pacientoroků). Ve studii CONFIRMS tomu však tak nebylo (podrobné

údaje o studii viz bod 5.1). Incidence kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím

v kombinovaných studiích fáze 3 (studie APEX, FACT a CONFIRMS) byla 0,7 oproti 0,6

příhod na 100 pacientoroků. V dlouhodobých prodloužených studiích byl výskyt

kardiovaskulárních příhod APTC hlášených zkoušejícím 1,2 příhod pro febuxostat a 0,6

příhod pro alopurinol na 100 pacientoroků. Nebyly nalezeny žádné statisticky významné

rozdíly a žádná příčinná souvislost s febuxostatem nebyla stanovena. Mezi identifikované

rizikové faktory mezi těmito pacienty patřily anamnéza aterosklerózy a/nebo infarkt

myokardu nebo městnavé srdeční selhání.

Prevence a léčba hyperurikémie u pacientů ohrožených TLS

U pacientů podstupujících chemoterapii hematologických malignit, kteří jsou středně až

vysoce ohroženi syndromem nádorového rozpadu a jsou léčeni febuxostatem, by měla být

podle potřeby monitorována srdeční činnost.

Léková alergie/hypersenzitivita

Po uvedení přípravku na trh byla shromážděna hlášení vzácně se vyskytujících

alergických/hypersenzitivních reakcí včetně život ohrožujícího Stevensova-Johnsonova

syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a akutních anafylaktických reakcí/šok. Tyto reakce

nastaly ve většině případů během prvního měsíce léčby febuxostatem. Někteří, ale ne všichni

pacienti, hlásili i poruchu funkce ledvin a/nebo předchozí přecitlivělost na allopurinol. V

některých případech byly závažné hypersenzitivní reakce, včetně polékových reakcí

s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS), spojeny s horečkou, hematologickou,

ledvinovou nebo jaterní účastí.

Pacienti mají být upozorněni na známky a příznaky alergických/hypersenzitivních reakcí a

pro tyto příznaky pečlivě sledováni (viz bod 4.8). Pokud se objeví závažné

alergické/hypersenzitivní reakce, včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, má být léčba

febuxostatem ihned ukončena, jelikož brzké ukončení léčby je spojováno s lepší prognózou.

Pokud se u pacienta objeví alergické/hypersenzitivní reakce včetně Stevensova-Johnsonova

syndromu a akutní anafylaktické reakce/šok, léčba febuxostatem u tohoto pacienta nesmí být

nikdy obnovena.

Akutní záchvaty dny (dnavý záchvat)

Léčba febuxostatem nemá být zahájena, dokud akutní záchvat dny úplně neodezněl. Během

zahájení léčby se mohou objevit záchvaty dny v důsledku změny hladin kyseliny močové v

séru, která je způsobena mobilizací kyseliny močové z tkáňových depozit (viz bod 4.8 a 5.1).

Při zahájení léčby febuxostatem je doporučena profylaxe záchvatů dny nesteroidními

antiflogistiky nebo kolchicinem po dobu minimálně šesti měsíců (viz bod 4.2). Pokud se

objeví záchvat dny během léčby febuxostatem, nemá být léčba přerušena. Záchvat dny má být

léčen současně v závislosti na individuálním stavu pacienta. Kontinuální léčba febuxostatem

snižuje frekvenci a intenzitu záchvatů dny.

Depozita xanthinu

U pacientů, u kterých je výrazně zvýšená rychlost tvorby urátů (např. maligní onemocnění a

jeho léčba, Lesch-Nyhanův syndrom), by se mohla absolutní koncentrace xanthinu v moči ve

vzácných případech dostatečně zvýšit, aby umožnila jeho ukládání v močovém traktu. Toto

nebylo pozorováno v pivotní klinické studii s febuxostatem u syndromu nádorového rozpadu.

Protože u těchto pacientů není žádná zkušenost s febuxostatem, jeho použití u této populace

pacientů s Lesch-Nyhanovým syndromem se nedoporučuje.

Merkaptopurin/azathioprin

4/18

Užívání febuxostatu není doporučeno u pacientů, kteří jsou současně léčeni

merkaptopurinem/azathioprinem. Pokud se nelze současnému užívání vyhnout, pacienti musí

být pečlivě sledováni. Aby se předešlo možným hematologickým účinkům, doporučuje se

snížit dávky merkaptopurinu nebo azathioprinu (viz bod 4.5).

Pacienti po orgánové transplantaci

Vzhledem k chybějícím zkušenostem s použitím u pacientů po orgánové transplantaci není

febuxostat u těchto skupin pacientů doporučen (viz bod 5.1).

Theofylin

U zdravých subjektů neukázalo současné podávání febuxostatu 80 mg a theofylinu 400 mg

v jednorázové dávce žádné farmakokinetické interakce (viz bod 4.5). Febuxostat 80 mg se

může používat u pacientů, kteří jsou současně léčeni theofylinem bez rizika zvýšení

plazmatické hladiny theofylinu.

Údaje pro febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Poruchy jater

Ve fázi 3 kombinovaných klinických studií byly u pacientů léčených febuxostatem

pozorovány mírné abnormality funkce jater (5,0 %). Před zahájením léčby febuxostatem a

periodicky poté je podle uvážení lékaře doporučeno pravidelné provádění jaterních testů (viz

bod 5.1).

Poruchy štítné žlázy

U pacientů léčených dlouhodobě febuxostatem (5,5 %) bylo v dlouhodobých otevřených

prodloužených studiích pozorováno zvýšení hladin TSH (>5,5 μIU/ml). U pacientů se změnou

funkce štítné žlázy je při léčbě febuxostatem doporučována opatrnost (viz bod 5.1).

Laktóza

Potahované tablety přípravku Febuxostat Teva obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými

dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí

glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Merkaptopurin/azathioprin

Na základě mechanismu účinku febuxostatu na inhibici XO není současné použití

doporučeno. Inhibice XO febuxostatem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací

těchto léčiv, což by vedlo k toxicitě (viz bod 4.4). Studie lékových interakcí febuxostatu s

jinými léčivy, která jsou metabolizována XO, nebyly provedeny.

Interakční studie u febuxostatu a cytotoxické chemoterapie nebyly provedeny. <K dispozici

nejsou žádná data o bezpečnosti febuxostatu během cytotoxické léčby.>

<V pivotní studii zaměřené na syndrom nádorového rozpadu bylo podáváno 120 mg

febuxostatu denně pacientům s několika chemoterapeutickými režimy zahrnujícími i

monoklonální protilátky. V této studii však nebyly zkoumány interakce typu léčivo-léčivo a

léčivo-onemocnění. Možné interakce s jakýmikoli souběžně podávanými cytostatiky proto

nelze vyloučit.>

Rosiglitazon/ CYP2C8 substráty

Febuxostat se ukázal být slabým inhibitorem CYP2C8 in vitro. Ve studii na zdravých

subjektech nemělo současné podání denní dávky 120 mg febuxostatu se 4 mg rosiglitazonu v

jednorázové perorální dávce žádný vliv na farmakokinetiku rosiglitazonu ani jeho metabolitu

N-desmetyl rosiglitazonu, což značí, že febuxostat není in vivo inhibitorem enzymu CYP2C8.

Proto se předpokládá, že současné podávání febuxostatu s rosiglitazonem či jinými CYP2C8

substráty nevyžaduje žádnou úpravu dávkování těchto látek.

5/18

Theofylin

Na zdravých subjektech byla provedena interakční studie s febuxostatem, která hodnotila, zda

může inhibice XO vyvolat zvýšení hladiny theofylinu v oběhu, stejně, jako je hlášeno u jiných

inhibitorů XO. Výsledky studie ukázaly, že současné podání denní dávky febuxostatu 80 mg s

theofylinem 400 mg v jednorázové dávce nemá žádný vliv na farmakokinetiku ani na

bezpečnost theofylinu. Proto není nutná zvláštní opatrnost při současném podání febuxostatu

80 mg a theofylinu. Údaje pro febuxostat 120 mg nejsou k dispozici.

Naproxen a další inhibitory glukuronidace

Metabolismus febuxostatu závisí na uridinglukuronosyltransferázových (UGT) enzymech.

Léčivé přípravky, které inhibují glukuronidaci, jako jsou nesteroidní antiflogistika a

probenecid, by mohly teoreticky ovlivnit eliminaci febuxostatu. U zdravých subjektů bylo

současné užívání febuxostatu a naproxenu v dávce 250 mg dvakrát denně spojeno se

zvýšením expozice febuxostatu (C

28 %, AUC 41 % a t

26 %). V klinických studiích

nesouviselo užívání naproxenu nebo dalších nesteroidních antiflogistik/Cox-2 inhibitorů

s žádným klinicky významným zvýšením nežádoucích účinků.

Febuxostat může být současně podáván s naproxenem bez nutnosti jakékoli úpravy dávky

febuxostatu nebo naproxenu.

Induktory glukuronidace

Silné induktory UGT enzymů mohou vést ke zvýšenému metabolismu a snížené účinnosti

febuxostatu. 1 až 2 týdny po zahájení léčby silným induktorem glukuronidace je tudíž

doporučeno sledování hladiny kyseliny močové v séru. Naopak ukončení léčby induktorem

může vést ke zvýšení plasmatických hladin febuxostatu.

Kolchicin/indometacin/hydrochlorothiazid/warfarin

Febuxostat může být současně podáván s kolchicinem nebo indometacinem bez nutnosti

úpravy dávky febuxostatu nebo současně podávané léčivé látky.

Při podávání febuxostatu s hydrochlorothiazidem není nutná žádná úprava dávkování.

Není nutná úprava dávkování současně podávaného warfarinu. U zdravých jedinců nemělo

souběžné podávání febuxostatu (80 mg nebo 120 mg jednou denně) s warfarinem žádný vliv

na farmakokinetiku warfarinu. Při současném podávání warfarinu s febuxostatem nebyl

ovlivněn INR ani aktivita faktoru VII.

Desipramin/CYP2D6 substráty

Bylo prokázáno, že febuxostat je in vitro slabý inhibitor CYP2D6. Ve studii u zdravých

dobrovolníků vyvolalo 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně průměrné 22 % zvýšení

AUC desipraminu, substrátu CYP2D6, což ukazuje na možný slabý inhibiční účinek

febuxostatu na enzym CYP2D6 in vivo. Proto se neočekává, že současné podávání

febuxostatu s jinými CYP2D6 substráty bude vyžadovat jakoukoli úpravu dávkování těchto

látek.

Antacida

Bylo prokázáno, že současné užití antacida obsahujícího hydroxid hořečnatý a hlinitý

prodlužuje absorpci febuxostatu (přibližně 1 hodina) a vyvolává 32% snížení C

, ale nebyla

pozorována žádná významná změna AUC. Febuxostat může být tudíž užíván bez ohledu na

užívání antacida.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

6/18

Těhotenství

Údaje u velmi omezeného počtu těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky febuxostatu

na těhotenství nebo na zdraví plodu/novorozence. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani

nepřímé nežádoucí účinky s ohledem na březost, vývoj embrya/plodu nebo porod (viz bod

5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Febuxostat nemá být užíván během

těhotenství.

Kojení

Není známo, zda se febuxostat vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech

prokázaly vylučování této léčivé látky do mateřského mléka a poruchu vývoje kojených

mláďat. Riziko pro kojené dítě není možné vyloučit. Febuxostat nemá být užíván během

kojení.

Fertilita

Reprodukční studie s dávkou až 48 mg/kg/den provedené na zvířatech neukázaly žádné na

dávce závislé nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Účinek febuxostatu na fertilitu u lidí

není znám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Po užití febuxostatu byly hlášeny somnolence, závratě, parestézie a rozmazané vidění.

Pacienti mají být opatrní před řízením vozidel, obsluhou strojů nebo při provádění

nebezpečných aktivit, dokud si neověří, že febuxostat neovlivňuje nežádoucím způsobem

jejich výkonnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v klinických studiích (4 072 subjektů léčených

nejméně jednou dávkou od 10 mg do 300 mg) a po uvedení přípravku na trh patří dnavé

záchvaty u pacientů s dnou, abnormality funkce jater, průjem, nauzea, bolest hlavy, vyrážka a

edém. Tyto nežádoucí účinky byly převážně mírné nebo střední intenzity. Po uvedení

přípravku na trh se objevily vzácné závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat, z nichž

některé byly spojovány se systémovými příznaky.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100) a vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)

nežádoucí účinky objevující se u pacientů léčených febuxostatem jsou uvedeny níže.

Četnost výskytu vychází ze studií a ze zkušeností pacientů s dnou po uvedení přípravku na

trh.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky související s léčbou v kombinovaných dlouhotrvajících

rozšířených klinických studiích fáze 3 a po uvedení přípravku na trh

u pacientů s dnou

Poruchy krve a lymfatického

systému

Vzácné

Pancytopenie, trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktická reakce*, léková hypersenzitivita*

7/18

Endokrinní poruchy

Méně časté

Zvýšení hladiny TSH v krvi

Poruchy oka

Vzácné

Rozmazané vidění

Poruchy metabolismu a výživy

Časté***

Dnavé záchvaty

Méně časté

Diabetes mellitus, hyperlipidemie, snížení chuti k jídlu,

zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné

Snížení tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Snížení libida, nespavost

Vzácné

Nervozita

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Závratě, parestézie, hemiparéza, somnolence, změny

chuti, hypestézie, hyposmie

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

Tinitus

Srdeční poruchy

Méně časté

Síňové fibrilace, palpitace, abnormální EKG, blokáda

levého Tawarova raménka (viz bod syndrom nádorového

rozpadu), sinusová tachykardie (viz bod syndrom

nádorového rozpadu)

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly, návaly horka, krvácení (viz bod

syndrom nádorového rozpadu)

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost, bronchitida, infekce horních cest dýchacích,

kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

Průjem**, nauzea

Méně časté

Bolest břicha, břišní distenze, gastro-ezofageální refluxní

choroba, zvracení, sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, časté

stolice, nadýmání, gastrointestinální potíže

Vzácné

Zánět slinivky břišní, ulcerace dutiny ústní

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Abnormality jaterních testů**

Méně časté

Cholelithiáza

Vzácné

Hepatitida, žloutenka*, poškození jater*

8/18

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka (včetně různých typů vyrážek hlášených s nižší

frekvencí, viz níže)

Méně časté

Dermatitida, kopřivka, pruritus, změna barvy kůže, kožní

léze, petechie, makulární vyrážka, makulopapulární

vyrážka, papulární vyrážka

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza*, Stevensův-Johnsonův

syndrom*, angioedém*, polékové reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky*, generalizovaná vyrážka

(závažné)*, erytém, exfoliativní vyrážka, folikulární

vyrážka, vezikulární vyrážka, pustulární vyrážka,

pruritická vyrážka*, erytematózní vyrážka,

morbiliformní vyrážka, alopecie, hyperhidróza

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Artralgie, artritida, myalgie, bolest svalů a kostí, svalová

slabost, svalový spasmus, svalové napětí, burzitida

Vzácné

Rhabdomyolýza*, ztuhlost kloubů, ztuhlost kosterního

svalstva

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Selhání ledvin, nefrolitiáza, hematurie, polakisurie,

proteinurie

Vzácné

Tubulointersticiální nefritida*, nucení na močení

Poruchy reprodukčního systému a

prsu

Méně časté

Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Časté

Otok

Méně časté

Únava, bolest na prsou, hrudní potíže

Vzácné

Žízeň

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení hladiny amylázy v krvi, snížení počtu

trombocytů, snížení počtu bílých krvinek, snížení počtu

lymfocytů, zvýšení kreatinu v krvi, snížení hemoglobinu,

zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšení triglyceridů v

krvi, zvýšení cholesterolu v krvi, snížení hematokritu,

zvýšení laktát dehydrogenázy v krvi, zvýšení draslíku v

krvi

Vzácné

Zvýšení hladiny glukózy v krvi, prodloužení aPTT,

snížení počtu červených krvinek, zvýšení alkalické

fosfatázy v krvi, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi*

*Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení přípravku na trh

** U pacientů, kteří jsou současně léčeni kolchicinem, se v kombinovaných studiích fáze 3

častěji vyskytují neinfekční průjmy vyvolané léčbou a abnormální výsledky testů jaterních

funkcí

9/18

*** Výskyt záchvatů dny v jednotlivých randomizovaných kontrolovaných studiích fáze 3 viz

bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Po uvedení přípravku na trh se vzácně objevily závažné hypersenzitivní reakce na febuxostat,

včetně Stevensova-Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a anafylaktických

reakcí/šok. Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza jsou

charakterizovány progresivní kožní vyrážkou spojenou s puchýři nebo slizničními lézemi a

podrážděním očí. Hypersenzitivní reakce na febuxostat mohou být spojené s následujícími

příznaky: kožní reakce charakterizované infiltrovanou makulopapulární erupcí,

generalizovanou nebo exfoliativní vyrážkou, ale také kožními lézemi, otokem obličeje,

horečkou, hematologickými abnormalitami jako trombocytopenie a eozinofilie a poškozením

jednoho nebo více orgánů (jaterní nebo ledvinové poškození včetně tubulointersticiální

nefritidy) (viz bod 4.4).

Brzy po začátku léčby a během prvních měsíců byly často pozorovány dnavé záchvaty. Poté

se v závislosti na čase frekvence dnavých záchvatů snižuje. Doporučuje se profylaxe dnavých

záchvatů (viz bod 4.2 a 4.4).

Syndrom nádorového rozpadu

Souhrn bezpečnostního profilu

V randomizované, dvojitě zaslepené pivotní klinické studii fáze 3 FLORENCE (FLO-01)

srovnávající febuxostat s alopurinolem (346 pacientů podstupujících chemoterapii

hematologických malignit, kteří byli středně až vysoce ohroženi TLS) pocítilo nežádoucí

reakce jen 22 (6,4%) pacientů, a to 11 (6,4%) pacientů z každé léčené skupiny. Většina

nežádoucích reakcí byla buď mírných, nebo středně závažných.

Celkově studie FLORENCE nepoukázala na žádná konkrétní bezpečnostní rizika nad rámec

předchozích zkušeností s febuxostatem u dny, s výjimkou následujících tří nežádoucích reakcí

(uvedených výše v tabulce 1).

Srdeční poruchy:

Méně časté: blokáda levého Tawarova raménka, sinusová tachykardie

Cévní poruchy:

Méně časté: krvácení

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Pacienti s předávkováním mají být léčeni pomocí symptomatické a podpůrné léčby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

10/18

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky pro léčbu dny, přípravky inhibující tvorbu kyseliny

močové, ATC kód: M04AA03

Mechanismus účinku

Kyselina močová je cílový produkt metabolismu purinů u člověka a vytváří se v kaskádě

hypoxanthin → xanthin → kyselina močová. Oba kroky ve výše uvedených transformacích

jsou katalyzovány xanthinoxidázou (XO). Febuxostat je 2-arylthiazolový derivát, který

dosahuje svého terapeutického účinku snížení hladiny kyseliny močové v séru

prostřednictvím selektivní inhibice XO. Febuxostat je silný, nonpurinový selektivní inhibitor

XO (NP-SIXO) s hodnotou Ki in vitro nižší než jeden nanomol. Bylo prokázáno, že

febuxostat silně inhibuje jak oxidované tak redukované formy XO. Při terapeutických

koncentracích febuxostat neinhibuje další enzymy účastnící se metabolismu purinů nebo

pyrimidinů, jako jsou guanindeamináza, hypoxanthin guaninfosforibosyltransferáza, orotát

fosforibosyltransferáza, orotidin monofosfátdekarboxyláza nebo purin nukleosidfosforyláza.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dna

Účinnost febuxostatu byla prokázána ve třech pivotních studiích fáze 3 (dvě pivotní studie

APEX a FACT a další studie CONFIRMS popsané níže), které byly provedeny u 4101

pacientů s hyperurikémií a dnou. V každé pivotní studii fáze 3 prokázal febuxostat lepší

schopnost snižovat a udržovat sérové hladiny kyseliny močové ve srovnání s alopurinolem.

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve studiích APEX a FACT byl podíl pacientů,

jejichž hladiny kyseliny močové za poslední tři měsíce byly nižší než 6,0 mg/dl (357

mikromolů/l). V další studii fáze 3 – CONFIRMS, jejíž výsledky byly k dispozici po prvním

vydání rozhodnutí o registraci febuxostatu, byl primárním cílovým parametrem z hlediska

účinnosti podíl pacientů, kteří měli při závěrečné návštěvě sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl.

Do těchto studií nebyli zařazeni pacienti s orgánovou transplantací (viz bod 4.2).

Studie APEX: Alopurinolem a placebem kontrolovaná studie účinnosti febuxostatu (APEX)

byla randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 28týdenní studie fáze 3. Bylo do ní

randomizováno 1 072 pacientů: placebo (n=134), febuxostat 80 mg jednou denně (n=267),

febuxostat 120 mg jednou denně (n=269), febuxostat 240 mg jednou denně (n=134) nebo

alopurinol (300 mg jednou denně [n=258] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru

≤1,5 mg/dl nebo 100 mg jednou denně [n=10] u pacientů s výchozí hladinou kreatininu v séru

>1,5 mg/dl a ≤2,0 mg/dl). Jako bezpečnostní hodnocená dávka bylo použito 240 mg

febuxostatu (2krát vyšší než je doporučená nejvyšší dávka).

Studie APEX ukázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu

80 mg jednou denně a 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanými

dávkami alopurinolu 300 mg (n=258)/100 mg (n=10) ve snížení hladiny kyseliny močové v

séru pod 6 mg/dl (357 mikromolů/l) (viz tabulka 2 a obrázek 1).

Studie FACT: Alopurinolem kontrolovaná studie s febuxostatem (FACT) byla

randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, 52týdenní studie fáze 3. Bylo do ní

randomizováno 760 pacientů: febuxostat 80 mg jednou denně (n=256), febuxostat 120 mg

jednou denně (n=251) nebo alopurinol 300 mg jednou denně (n=253).

Studie FACT prokázala statisticky významnou superioritu obou léčebných ramen febuxostatu

80 mg a 120 mg jednou denně versus léčebné rameno s konvenčně používanou dávkou

alopurinolu 300 mg ve snížení a udržení hladiny kyseliny močové v séru pod 6 mg/dl (357

mikromolů/l).

11/18

Tabulka 2 shrnuje výsledky primárních cílových parametrů účinnosti:

Tabulka 2

Podíl pacientů s hladinami kyseliny močové v séru <6,0 m

g/dl (357mikromol/l)

Poslední tři měsíční návštěvy

Studie

Febuxostat

80 mg jednou denně

Febuxostat

120 mg jednou denně

Alopurinol

300 /

100 mg jednou

denně

APEX

(28 týdnů)

(n=262)

*, #

(n=269)

(n=268)

FACT

(52 týdnů)

(n=255)

(n=250)

(n=251)

Kombinované

výsledky

(n=517)

(n=519)

(n=519)

výsledky získané od subjektů užívajících buď 100 mg jednou denně

(n=10: pacienti s hladinou kreatininu v séru >1,5 a ≤2,0 mg/dl) nebo

300 mg jednou denně (n=509) byli seskupeni pro analýzy.

* p < 0,001 vs alopurinol, # p < 0,001 vs 80 mg

Schopnost febuxostatu snižovat hladiny kyseliny močové v séru byla rychlá a trvalá. Snížení

hladiny kyseliny močové v séru pod 6,0 mg/dl (357 mikromol/l) byly zaznamenány při

návštěvě ve 2. Týdnu a udržely se během léčby. Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v

průběhu času pro každou léčebnou skupinu ze dvou pivotních studií fáze 3 jsou uvedeny na

obrázku 1.

Obrázek 1 Průměrné hladiny kyseliny močové v séru v kombinovaných pivotních

studiích fáze 3

12/18

Pozn.: 509 pacientů užívalo alopurinol v dávce 300 mg jednou denně; 10 pacientů s hladinou

kreatininu v séru >1,5 a <2,0 mg/dl dostávalo dávku 100 mg jednou denně (10 pacientů

z 268 ve studii APEX). 240 mg febuxostatu bylo použito pro hodnocení bezpečnosti

febuxostatu ve dvojnásobné dávce než je doporučená nejvyšší dávka.

Studie CONFIRMS byla randomizovaná kontrolovaná 26týdenní studie fáze 3, která byla

provedena za účelem zhodnocení bezpečnosti a účinnosti 40 mg a 80 mg febuxostatu v

porovnání s 300 mg nebo 200 mg alopurinolem u pacientů s dnou a hyperurikémií. Dva tisíce

dvě stě šedesát devět (2 269) pacientů bylo randomizováno mezi febuxostat 40 mg podávaný

jednou denně (n = 757), febuxostat 80 mg podávaný jednou denně (n = 756) nebo alopurinol

300/200 mg podávaný jednou denně (n = 756). Nejméně 65 % pacientů mělo lehké až středně

těžké poškození ledvin (s clearance kreatininu 30–89 ml/min. Po dobu 26 týdnů byla povinná

profylaxe proti dnavým záchvatům.

Podíl pacientů, kteří při závěrečné návštěvě měli sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl (357

μmol/l), činil 45 % u 40 mg febuxostatu, 67 % u 80 mg febuxostatu a 42 % u 300/200 mg

alopurinolu.

Primární cílový parametr u podskupiny pacientů s poruchou funkce ledvin

Studie APEX hodnotila účinnost u 40 pacientů s poruchou funkce ledvin (tj. výchozí hladina

kreatininu v séru vyšší než 1,5 mg/dl a ≤ 2,0 mg/dl). U subjektů s poruchou funkce ledvin,

které byly randomizovány do alopurinolu, byla dávka ukončena na 100 mg jednou denně.

Febuxostat dosáhl primárního cílového parametru účinnosti u 44 % (80 mg jednou denně), 45

% (120 mg jednou denně) a 60 % (240 mg jednou denně) pacientů ve srovnání s 0 % ve

skupině alopurinolu v dávce 100 mg jednou denně a ve skupině placeba.

Nevyskytly se žádné klinicky významné rozdíly v procentu snížení koncentrace kyseliny

močové v séru u zdravých subjektů bez ohledu na jejich renální funkci (58 % ve skupině s

normální renální funkcí a 55 % ve skupině se závažnou renální dysfunkcí).

Ve studii CONFIRMS byla prospektivně definována analýza pacientů se dnou a poruchou

funkce ledvin, která ukázala, že u pacientů se dnou a lehkou až středně těžkou poruchou

funkce ledvin (65 % studovaných pacientů) byl pro snížení sérových hladin urátů pod 6 mg/dl

významně účinnější febuxostat než alopurinol 300/200 mg.

13/18

Primární cílový parametr u podskupiny pacientů s hladinou kyseliny močové v séru ≥ 10

mg/dl

Asi 40 % pacientů (kombinace studie APEX a FACT) mělo výchozí hladinu kyseliny močové

v séru ≥10 mg/dl. V této podskupině dosáhl febuxostat primárního cílového parametru

účinnosti (hladina kyseliny močové v séru < 6,0 mg/dl po poslední 3. návštěvě) u 41 % (80

mg jednou denně), 48 % (120 mg jednou denně) a 66 % (240 mg jednou denně) pacientů ve

srovnání s 9 % ve skupině alopurinolu v dávce 300 mg/100 mg jednou denně a 0 % ve

skupině placeba.

Ve studii CONFIRMS byl podíl pacientů s výchozí sérovou hladinou urátů ≥10 mg/dl, kteří

dosáhli primárního cílového parametru z hlediska účinnosti (sérové hladiny urátů <6,0 mg/dl

při závěrečné návštěvě), 27 % (66/249) u pacientů léčených febuxostatem 40 mg podávaným

jednou denně, 49 % (125/254) v případě febuxostatu 80 mg podávaného jednou denně a 31 %

(72/230) u alopurinolu 300/200 mg podávaného jednou denně.

Klinické výsledky: podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavého záchvatu

Studie APEX: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší

podíl subjektů (36 %) ve skupině léčené febuxostatem 120 mg než ve skupině s febuxostatem

80 mg (28 %), alopurinolem 300 mg (23 %) nebo placebem (20 %). Výskyt záchvatů se po

období profylaxe zvýšil a postupně s časem klesal. Mezi 8. a 28. týdnem dostávalo léčbu

dnavých záchvatů 46 až 55 % subjektů. Během posledních 4 týdnů studie (ve 24. – 28. týdnu)

byly dnavé záchvaty pozorovány u 15 % (febuxostat 80 mg, 120 mg), 14 % (alopurinol 300

mg) a 20 % (placebo) subjektů.

Studie FACT: Během 8týdenního období profylaxe vyžadoval léčbu dnavých záchvatů vyšší

podíl subjektů (36 %) ve skupině léčené febuxostatem 120 mg než ve skupině léčené

febuxostatem 80 mg (22 %) nebo ve skupině léčené alopurinolem 300 mg (21 %). Po

8týdenním období profylaxe se výskyt záchvatů zvýšil a poté postupně s časem klesal (v 8. až

52. týdnu dostávalo léčbu dnavých záchvatů 64 % a 70 % subjektů). Během posledních 4

týdnů studie (ve 49. – 52. týdnu) byly dnavé záchvaty pozorovány u 6–8 % (febuxostat

80 mg, 120 mg) a u 11 % (alopurinol 300 mg) subjektů.

Podíl subjektů vyžadujících léčbu dnavého záchvatu (studie APEX a FACT) byl početně nižší

ve skupinách, které dosáhly průměrné hladiny kyseliny močové v séru po výchozím stavu

nižší než 6,0 mg/dl, 5,0 mg/dl nebo 4,0 mg/dl ve srovnání se skupinou, která dosáhla

průměrné hladiny kyseliny močové v séru po výchozím stavu ≥6,0 mg/dl během posledních

32 týdnů léčebné fáze (intervaly 20. týden – 24. týden až 49. týden – 52. týden).

V průběhu studie CONFIRMS činil procentuální podíl pacientů vyžadujících léčbu dnavých

záchvatů (1. Den až 6. měsíc) 31 % ve skupině febuxostatu 80 mg a 25 % ve skupině

alopurinolu. Mezi skupinami léčenými febuxostatem 80 mg a 40 mg nebyl v podílu pacientů,

kteří vyžadovali léčbu dnavých záchvatů, pozorován žádný rozdíl.

Dlouhodobé otevřené rozšířené studie

Studie EXCEL (C02-021): Studie Excel byla tříletá otevřená multicentrická randomizovaná

rozšířená bezpečnostní studie fáze 3, kontrolovaná alopurinolem u pacientů, kteří dokončili

pivotní studie fáze 3 (APEX nebo FACT). Do studie bylo zařazeno celkem 1 086 pacientů:

febuxostat 80 mg podávaný jednou denně (n = 649), febuxostat 120 mg podávaný jednou

denně (n = 292) a alopurinol 300/100 mg podávaný jednou denně (n = 145). Přibližně 69 %

pacientů nevyžadovalo pro dosažení konečné stabilní léčby žádnou změnu v léčbě. Pacienti,

kteří měli 3krát po sobě sérovou hladinu kyseliny močové >6,0 mg/dl, byli vyřazeni.

Sérové hladiny urátů byly v čase zachovány (tj. 91 % pacientů původně léčených

febuxostatem 80 mg a 93 % pacientů původně léčených febuxostatem 120 mg mělo v 36.

měsíci sérové hladiny kyseliny močové <6 mg/dl).

14/18

Tříleté údaje ukázaly snížení výskytu dnavých záchvatů s méně než 4 % subjektů, kteří

vyžadovali léčbu záchvatu (tj. více než 96 % pacientů nevyžadovalo léčbu záchvatu) od 16.

do 24. měsíce a od 30. do 36. měsíce.

U 46 % pacientů na konečné stabilní léčbě 80 mg febuxostatu podávaného jednou denně a u

38 % pacientů léčených 120 mg febuxostatu podávaného jednou denně se od základní hladiny

do závěrečné návštěvy zcela vyřešil primární hmatný tofus.

Studie FOCUS (TMX-01-005) byla 5letá otevřená multicentrická prodloužená studie

bezpečnosti fáze 2 u pacientů, kteří dokončili 4 týdny s dvojitě zaslepeným dávkováním

febuxostatu ve studii TMX-00-004. Do studie bylo zahrnuto 116 pacientů, kteří zpočátku

dostávali febuxostat v dávce 80 mg jednou denně. 62 % pacientů nevyžadovalo pro udržení

sérové hladiny kyseliny močové <6 mg/dl žádnou úpravu dávky a 38 % pacientů vyžadovalo

úpravu až do dosažení konečné stabilní dávky.

Podíl pacientů se sérovými hladinami urátů <6,0 mg/dl (357 μmol/l) při závěrečné návštěvě

činil u všech dávek febuxostatu více než 80 % (81–100 %).

Během klinických studií fáze 3 byly pozorovány mírné abnormality jaterních testů u pacientů

léčených febuxostatem (5,0 %). Tento výskyt byl podobný jako u alopurinolu (4,2 %) (viz

bod 4.4). Zvýšené hodnoty TSH (>5,5 μIU/ml) byly pozorovány u pacientů užívajících

febuxostat dlouhodobě (5,5 %) a u pacientů užívajících alopurinol (5,8 %) v dlouhodobých

otevřených prodlouženích studií (viz bod 4.4).

Syndrom nádorového rozpadu

Účinnost a bezpečnost febuxostatu v prevenci a léčbě syndromu nádorového rozpadu byla

hodnocena ve studii FLORENCE (FLO-01). Ve srovnání s alopurinolem byl u febuxostatu

prokázán vyšší and rychlejší účinek na snižování hladiny urátů.

FLORENCE byla randomizovaná (1:1), dvojitě zaslepená pivotní studie fáze 3 srovnávající

febuxostat 120 mg podávaný jednou denně s alopurinolem v dávce 200 až 600 mg denně

(průměrná denní dávka alopurinolu [± standardní odchylka]: 349,7 ± 112,90 mg) z hlediska

kontroly hladiny kyseliny močové v séru. Vybraní pacienti museli být kandidáty pro léčbu

alopurinolem, nebo neměli přístup k rasburikase. Primárními cílovými parametry byly plocha

pod křivkou pro kyselinu močovou v séru (AUC sUA

) a změna hladiny kreatininu v séru

(sC), v obou případech z výchozí hodnoty do osmého dne.

Zahrnuto bylo celkem 346 pacientů s hematologickými malignitami podstupujících

chemoterapii, kteří byli středně/vysoce ohroženi syndromem nádorového rozpadu. Průměrná

AUC sUA

(mg.h/dl) byla výrazně nižší s febuxostatem (514,0 ± 225,71 vs 708,0 ± 234,42;

rozdíl zjištěný metodou nejmenších čtverců: -196,794 [95% interval spolehlivosti: -238,600 ;

-154,988]; p < 0, 0001). Navíc průměrná hladina kyseliny močové v séru byla významně nižší

s febuxostatem od prvních 24 hodin léčby a kdykoli v následných časových bodech. Mezi

febuxostatem a alopurinolem se neobjevil žádný významný rozdíl ve změně střední hodnoty

kreatininu v séru (%) (-0,83 ± 26, 98 vs -4,92 ± 16,70 ; rozdíl zjištěný metodou nejmenších

čtverců: 4,0970 [95% interval spolehlivosti: -0,6467 ; 8,8406]; p=0,0903). Co se týče

sekundárních cílových parametrů, nebyla zaznamenána žádná významná odchylka, pokud jde

o incidenci laboratorního TLS (8,1 % a 9,2 % u febuxostatu, resp. alopurinolu; relativní

riziko: 0,875 [95% interval spolehlivosti: 0,4408; 1,7369]; p=0,8488) i klinického TLS (1,7 %

a 1,2 % u febuxostatu, resp. alopurinolu; relativní riziko: 0,994 [95% interval spolehlivosti:

0,9691; 1,0199]; p=1,0000). Incidence celkových léčbu vyžadujících známek a příznaků a

nežádoucích reakcí byla 67,6 % vs 64,7 % a 6,4 % vs 6,4 % u febuxostatu, resp. alopurinolu.

Ve studii FLORENCE byla u febuxostatu prokázána vyšší kontrola hladiny kyseliny močové

v séru ve srovnání s alopurinolem u pacientů indikovaných k léčbě alopurinolem. V současné

době nejsou k dispozici údaje srovnávající febuxostat s rasburikasou.

15/18

Účinnost a bezpečnost febuxostatu u pacientů s akutním závažným TLS, např. u pacientů, u

kterých selhala jiná léčba snižující hladinu urátů, nebyla zjišťována.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

U zdravých subjektů se maximální plasmatické koncentrace (C

) a křivka plochy pod

křivkou koncentrace času (AUC) febuxostatu zvýšily úměrně s dávkou po jednorázových a

opakovaných dávkách 10 mg až 120 mg. U dávek mezi 120 mg a 300 mg bylo pozorováno

vyšší než dávce úměrné zvýšení AUC u febuxostatu. Nedochází k žádné výrazné akumulaci,

pokud jsou dávky 10 mg až 240 mg podávány každých 24 hodin. Febuxostat má zdánlivý

terminální eliminační poločas (t

) přibližně 5 až 8 hodin.

Populační farmakokinetické/farmakodynamické analýzy byly provedeny u 211 pacientů s

hyperurikemií a dnou léčených febuxostatem v dávce 40 mg až 240 mg jednou denně.

Farmakokinetické parametry febuxostatu jsou podle odhadů z těchto analýz obecně shodné s

parametry získanými u zdravých subjektů, což ukazuje na to, že zdravé subjekty jsou

reprezentativní pro farmakokinetické/farmakodynamické hodnocení u populace pacientů s

dnou.

Absorpce

Febuxostat se rychle (t

1,0 až 1,5 h) a dobře vstřebává (minimálně 84 %). Po jednorázové

nebo opakované perorální dávce 80 a 120 mg jednou denně je C

asi 2,8 až 3,2

mikrogramů/ml nebo 5,0 až 5,3 mikrogramů/ml. Absolutní biologická dostupnost tablet

febuxostatu nebyla hodnocena.

Po opakovaných perorálních dávkách 80 mg jednou denně nebo jednorázové dávce 120 mg

s jídlem s vysokým obsahem tuků došlo k 49% a 38% snížení C

a 18% a 16% snížení

AUC. U testovaných případů však nebyla pozorována žádná klinicky významná změna v

procentu snížení koncentrace kyseliny močové v séru (80 mg opakovaná dávka). Febuxostat

může být tudíž užíván nezávisle na jídle.

Distribuce

Zdánlivý ustálený distribuční objem (V

/F) febuxostatu se pohybuje od 29 do 75 l po

perorálních dávkách 10 až 300 mg. Vazba na plasmatické proteiny u febuxostatu je asi 99,2 %

(primárně na albumin) a je konstantní v koncentračním rozmezí dosaženém u dávek 80 a 120

mg. Vazba na plasmatické proteiny u účinných metabolitů se pohybuje od 82 % do 91 %.

Biotransformace

Febuxostat se rozsáhle metabolizuje konjugací v enzymatickém systému

uridindifosfátglukuronosyltransferázy (UDPGT) a oxidací v systému cytochromu P450

(CYP). Byly identifikovány čtyři farmakologicky aktivní hydroxylové metabolity, z nichž tři

se vyskytují v plasmě u člověka. In vitro studie s humánními jaterními mikrosomy ukázaly, že

tyto oxidativní metabolity se tvořily primárně v CYP1A1, CP1A2, CYP2C8 nebo CYP2C9

systémech a febuxostat glukuronid se tvořil primárně v systémech UGT 1A1, 1A8 a 1A9.

Eliminace

Febuxostat se vylučuje jak játry, tak ledvinami. Po perorálním podání

C-značeného

febuxostatu v dávce 80 mg se asi 49 % dávky objevilo v moči jako nezměněný febuxostat (3

%), acylglukuronid účinné látky (30 %), jeho známé oxidativní metabolity a jejich konjugáty

(13 %) a další neznámé metabolity (3 %). Kromě vylučování do moči se asi 45 % dávky

objevilo ve stolici jako nezměněný febuxostat (12 %), acyl glukuronid účinné látky (1 %),

jeho známé oxidativní metabolity a jejich konjugáty (25 %) a další neznámé metabolity (7 %).

Porucha funkce ledvin

Po opakovaných dávkách 80 mg febuxostatu u pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou

16/18

poruchou funkce ledvin se C

febuxostatu nezměnila v porovnání se subjekty s normální

funkcí ledvin. Průměrná celková AUC febuxostatu se zvýšila asi 1,8krát ze 7,5

mikrogramů/h/ml ve skupině s normální funkcí ledvin na 13,2 mikrogramů/h/ml ve skupině

se závažnou renální dysfunkcí. Cmax a AUC účinných metabolitů se zvýšily až dvoj- a

čtyřnásobně. U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin však není nutná

žádná úprava dávky.

Porucha funkce jater

Po opakovaných dávkách 80 mg febuxostatu u pacientů s lehkou (Child-Pugh skóre A) nebo

středně těžkou (Child-Pugh skóre B) poruchou funkce jater se Cmax a AUC febuxostatu a

jeho metabolitů významně nezměnily ve srovnání se subjekty s normální funkcí jater. Nebyly

provedeny žádné studie u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre C).

Věk

Nevyskytly se žádné významné změny u AUC febuxostatu nebo jeho metabolitů po

opakovaných perorálních dávkách febuxostatu u starších pacientů ve srovnání s mladšími

zdravými subjekty.

Pohlaví

Po opakovaných perorálních dávkách febuxostatu byly C

a AUC o 24 % a 12 % vyšší u

žen než u mužů. Váhově upravené C

a AUC však byly podobné mezi oběma pohlavími.

Není nutná žádná úprava dávkování podle pohlaví.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly obecně pozorovány po expozicích dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka.

Kancerogenní, mutagenní a reprodukční potenciál

U dospělých potkanů bylo zjištěno statisticky významné zvýšení výskytu nádorů močového

měchýře (papilom z přechodných buněk a karcinom) pouze v souvislosti s xanthinovými

konkrementy ve skupině s vysokým dávkováním při asi 11násobné expozici u člověka.

Nedošlo k žádnému významnému zvýšení u žádného dalšího typu nádoru u samců nebo samic

myší nebo potkanů. Tyto nálezy jsou považovány za důsledek druhově specifického

metabolismu purinů a složení moči a nemá význam s ohledem na klinické použití.

Standardní série testů genotoxicity neodhalila žádné biologicky významné genotoxické

účinky febuxostatu.

Bylo zjištěno, že perorální dávky febuxostatu až 48 mg/kg/den nemají žádný účinek na

fertilitu a reprodukční schopnosti samců a samic potkanů.

Neobjevily se žádné důkazy o poruše fertility, teratogenních účincích nebo nežádoucích

účincích na plod v důsledku užívání febuxostatu. Při vysokých dávkách se objevila maternální

toxicita související se snížením indexu odstavení a snížením vývoje potomstva u potkanů asi

při 4,3násobné expozici u člověka. Studie teratogenity provedené u březích potkanů asi při

4,3násobné a u březích králíků asi při 13násobné expozici u člověka neodhalily žádné

teratogenní účinky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

17/18

Mikrokrystalická celulosa

Monohydrát laktosy

Hyprolosa

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potah

ová vrstva

tablety

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastek

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC//Al blistry

PVC/PCTFE/PVC//Al blistry

HDPE lahvičky s LDPE víčkem a vysoušedlem (HDPE nádobka obsahující silikagel).

10,14, 28,30, 42, 56, 84, 98 a 120 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Febuxostat Teva 80 mg potahované tablety: 29/666/16-C

Febuxostat Teva 120 mg potahované tablety: 29/667/16-C

18/18

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. 2. 2018

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

14. 2. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace