ESB3 Bio 300 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ESB3 Bio 300 mg/ g Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 300mg/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ESB3 Bio 300 mg/g Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • králíci, krůty, kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Sulfonamidy, prostý a v kombinacích
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935401 - 5 x 10 g - sáček; 9935406 - 25 x 1 kg - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/037/00-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ESB

3

Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bio 300 mg/g prášek pro perorální roztok

(Sulfaclozinum natricum monohydricum)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram obsahuje

Léčivá látka

Sulfaclozinum natricum monohydricum 300 mg

(odpovídá Sulfaclozinum báze 262,11 mg)

Prášek pro perorální roztok

Bílý až nažloutlý krystalický prášek.

4.

INDIKACE

Kokcidióza způsobená např. E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis-

mivati, E. praecox, dále E. adenoides, E. meleagrimitis.

Bakteriální onemocnění drůbeže a králíků vyvolané např.

Salmonella gallinarum, Pasteurella

multocida .

U drůbeže dále např. Coryza contagiosa, nekrotická enteritida.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat nosnicím ve snáškovém období, pokud jsou jejich vejce určena pro lidský konzum.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Brojleři a chovní jedinci kura domácího, krůty, králíci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Kur domácí a krůty:

1 g přípravku na litr pitné vody po 3 dny. Pokud je zapotřebí lze pokračovat

v léčbě nebo léčbu bez rizika zopakovat (viz doporučené schéma níže). Při invazi

drůbeže E. tenella nebo E. necatrix se doporučuje zvýšit koncentraci přípravku

na 1,5 – 2,0 g / litr pitné vody.

Králíci:

2 g přípravku na litr pitné vody po 3 dny, potom 2 dny medikaci vynechat a znovu

opakovat léčbu stejnou dávkou po 3 dny.

Přípravek se aplikuje do pitné vody, denně se připravuje čerstvý roztok. Léčená zvířata by neměla mít

přístup k jinému zdroji pitné vody.

Je-li příjem vody vyšší než je vypočítaný objem, je nutno po zbytek dne podávat nemedikovanou

pitnou vodu. Není nutné měnit krmný režim.

Způsob léčby po dobu 3 dnů může být nahrazen aplikací přípravku 1., 3. a 5. den (příp. 7. a 9. den)

nebo např. 1., 2., 5., příp. 6. a 9. den.

Tam kde se kokcidióza vyskytuje jen čas od času, doporučuje se preventivní 2 – 3denní aplikace ve 3.

a 5. týdnu stáří.

Nosnice, jejichž vejce nejsou určena pro lidský konzum, se léčí v době zahájení snášky.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U léčby kokcidiózy je zapotřebí mimo léčby provést rovněž důkladné vyčištění a dezinfekci ustájení,

klecí a nářadí. Dále se doporučuje před nebo po léčbě zařadit aplikaci vitamínových preparátů.

Denně se připravuje čerstvý roztok přípravku.

Přípravek je v koncentrovaném stavu dráždivý. Při míchání je třeba chránit kůži a sliznice a zabránit

víření prachových komponent. Potřísněnou kůži omyjte vodou!

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Kur domácí: maso: 16 dnů.

Krůta: maso: 28 dnů.

Králík: maso: 15 dnů.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 týdny.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nekuřte, nejezte a nepijte během manipulace s přípravkem.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné pomůcky skládající se

z gumových či latexových rukavic, ochranných brýlí a vhodného respirátoru.

Lidé se známou přecitlivělostí na sulfonamidy by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi.

V případě zasažení pokožky opláchněte

exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv,

který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým

množstvím vody. V případě náhodného požití přípravku vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pokud se u Vás objeví postexpoziční potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné

symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení: 5 x 10 g, 250 g, 1 kg, 5 kg,

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.