EPIRUBICIN EBEWE" 2 MG/ML", INF CNC SOL 1X5ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EPIRUBICIN-HYDROCHLORID (EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG, Unterach
ATC kód:
L01DB03
Dávkování:
2MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X5ML, Lahev
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 300/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
9088881332978

Příloha č.1krozhodnutí o změněregistracesp.zn.:sukls170118/2012

PŘÍBALOVÁINFORMACE-INFORMACEPROUŽIVATELE

EPIRUBICIN"EBEWE2MG/ML

koncentrátproinfuzníroztok

epirubicinihydrochloridum

Přečtětesipozorně celoupříbalovouinformacidříve, nežzačnetetento přípravekpoužívat.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-listejnépříznakyjako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojeEpirubicin„Ebewe“akčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteEpirubicin„Ebewe“používat

3. JakseEpirubicin„Ebewe“používá

4. Možné nežádoucíúčinky

5 JakEpirubicin„Ebewe“uchovávat

6. Dalšíinformace

1. COJEEPIRUBICIN„EBEWE“AKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Epirubicin„Ebewe“sepoužívákléčběrůznýchnádorovýchonemocnění.Můžesepoužívatsamotný,

alečastějise podává vkombinacisdalšímiprotinádorovýmiléčivy.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEEPIRUBICIN„EBEWE“

POUŽÍVAT

NepoužívejteEpirubicin„Ebewe“

jestliže máte projevypřecitlivělosti(závažné alergie)na epirubicin-hydrochloridnebojsteje

měl/a napodobnélékyvminulosti

jestliže máte méněkrevních buněk, nežje normální(to ověříVášlékař)

jestližejste byl/aléčen/avysokýmidávkaminěkterých protinádorových léků včetně doxorubicinu

a daunorubicinu, které patřído stejné skupinyléčivjako epirubicin (tzv. antracykliny). Tymají

podobnénežádoucíúčinky(včetněnežádoucích účinkůnasrdce).

jestližejste měl/a nebovsoučasné doběmáte problémysesrdcem

jestliže máte závažné problémys játry

jestliže máte závažnou infekci

jestližejstetěhotnánebo kojíte

Kprůplachumočovéhoměchýřenemá býtEpirubicin "Ebewe"používán:

jestliže máte močovou infekci

jestliže máte zánětmočového měchýře

jestliže Váš nádorproniklstěnou močového měchýře

jestliže Váslékařmá problémsezavedenímkatétru(hadičky)do Vašeho močového měchýře

jestliže vmočovémměchýřiipo pokusu o vyprázdněnízůstávávelkýobjemmoči.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuEpirubicin„Ebewe“je zapotřebí

zabránitnadměrnému poklesu počtu krevníchbuněk. Vášlékařbudeprovádětpravidelné

kontroly.

kontrolovathladinukyselinymočovéve Vašíkrvi. Vášlékařbude provádětpravidelné

kontroly.

jestliže máte onemocněníjater

jestliže máte onemocněníledvin

zajistit, abyVašesrdcepracovalo správně.Vášlékařbude provádětpravidelné kontroly.

jestliže máte podstoupitnebo podstupujete ozařováníhrudníoblasti.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Zvláštníopatrnostije zapotřebí,jestližejste užíval/a/užíváte určitéléky, neboť některé znichse

mohou vzájemně ovlivňovats epirubicinem.

Mezitytolékypatří:

jiné léky, které mohou mítvlivna srdce, např. blokátoryvápníkovýchkanálů (např. verapamil,

nifedipin adiltiazem),jinéprotinádorové lékyjako doxorubicin, mitomycin-C, dakarbazin,

daktinomycin apravděpodobně icyklofosfamid aradioterapie

jiné léky, které mohou mítvlivnajátra,např. barbituráty(lékypoužívanéu epilepsieči

porucháchspánku)arifampicin (lékpoužívanýkléčbě TBC)

trastuzumab;epirubicinnemábýtpoužíván po dobu24 týdnů poléčbě trastuzumabem

cimetidin (lékpoužívanýke sníženímnožstvíkyselinyvžaludku)

paklitaxela docetaxel(lékypoužívanéu některých druhů rakoviny)

interferon alfa-2b (lékpoužívanýu některých druhůrakovinya lymfomů a u některých druhů

hepatitidy/zánětujater/)

chinin (lékpoužívanýkléčbě malárie akřečívnohou)

dexrazoxan (lékněkdypoužívanýsdoxorubicinemke sníženírizika srdečních problémů)

dexverapamil(lékpoužívanýkléčbě některých srdečních poruch).

Prosím, informujtesvého lékaře nebolékárníka o všechlécích, které užíváte nebojste užíval/a

vnedávné době, atoio lécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

Jestliže máte podstoupitnějaké očkování,je nutnéinformovatpřed léčbouepirubicinemlékaře,neboť

některédruhyočkovacíchlátek(živé aživé oslabené)mohou vyvolatzávažné nežádoucíúčinky.

Těhotenstvía kojení

Informujtelékaře,jestližejstetěhotná,těhotenstvíplánujete nebo kojíte.Váš lékařrozhodne,jestli

byste měla dostávattento lék.

Vzhledemkrizikuvrozených vadje nutné, abyženyvplodnémvěkupoužívalyběhemléčby

epirubicinemvhodnémetodyochranyprotipočetí.

Jestližejsteléčena epirubicinem, nesmíte kojit.

Mužůmsedoporučuje,abypřed zahájenímléčbyvyhledaliradu ohledně konzervace spermií, a během

léčbymajípoužívatspolehlivou metodu ochranyprotipočetí.

Mužůmsenedoporučuje, abypočalidítě vobdobí6 měsíců po ukončeníléčbyepirubicinem.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Používánípřípravku Epirubicin “EBEWE” můževyvolatnežádoucíúčinky(např.nevolnost), které

mohou vmenšíčivětšímíře ovlivnitbezpečnostpřivýkonu povoláníaschopnostbezpečněříditv

dopravnímprovozu.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuEpirubicin„Ebewe“

Dávkynižšínež10ml:Tentopřípravekobsahujeméněnež1mmolsodíku(22mg)vjednédávce,tj.

jevpodstatěbezsodíku.

Dávky10mlavyšší:Tentopřípravekobsahuje0,077mmol/mlsodíku.Tojetřebamítnapamětiu

pacientůna dietě somezenýmpříjmemsodíku.

3. JAKSEEPIRUBICIN„EBEWE“POUŽÍVÁ

Tento přípravekVámbudepodáván zdravotnickýmpersonálem;nepoužívejtejejsám/sama.

Dávkováníje individuální,dávkuvypočítálékař.

Jestližejste obdržel/avětšídávku přípravkuEpirubicin„Ebewe“,nežjste měl/a

Jestližejstebyl/aakutněpředávkován/atímtopřípravkem,můžedojítkzávažnémusníženífunkce

kostnídřeně,cožvedekezvýšenétvorběbílýchkrvinekčikrevníchdestiček,zánětusliznice

vtrávicímtraktu aakutnímporuchámsrdečnífunkce.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemítipřípravekEpirubicin„Ebewe“nežádoucíúčinky, které seale

nemusívyskytnoutu každého.Jestližejstepřipodáníepirubicinuinfuzído žílyzaznamenal/a

následujícínežádoucíúčiky, ihnedo tomřekněte svému lékaři, neboťvšechnyuvedené účinkyjsou

závažné. Můžete potřebovatokamžitou lékařskou pomoc čihospitalizaci.

jestliže dojde kzarudnutí, bolestičiotoku vmístě vpichu injekce. Zčervenánísemůže

vyskytnoutčasto.

jestliže máte příznakysrdečních problémů /srdečníhoselhání, např.bolestna hrudi, dušnost,

otokykotníků (edémy)(tyto účinkysemohou vyskytnoutažněkoliktýdnů po ukončeníléčby

epirubicinem). Tyto nežádoucíúčinkyjsou vzácné.

jestliže máte závažnou alergickou reakci, mezijejížpříznakypatřímdloby, kožnívyrážka,

otokvobličejia obtíže přidýchánínebo hvízdavé dýchání.Vněkterých případech může dojít

ke kolapsu.Tento nežádoucíúčinkyjsou vzácné.

Dalšínežádoucíúčinky, které semohou vyskytnout:

Velmičasténežádoucíúčinky, které mohou postihnoutvícenež1 z10osob

Sníženípočtubílých krvinek(např. anémie, nízkýpočetbílých krvinek, které zvyšují

pravděpodobnost, že dostaneteinfekci)

Vypadávánívlasů (alopecie)a ztrátarůstu vousů(u mužů)

Červenézbarvenímoči1–2 dnypo podání

Časténežádoucíúčinky,které mohou postihnoutvícenež1 ze 100 lidí:

Infekce

Ztrátachutikjídlu(anorexie)

Dehydratace

Návalyhorka

Zánětsliznicedutinyústníajícnu

Nevolnosta zvracení

Průjem

Reakcevmístě vpichu injekce(např. zčervenání)

Méněčasténežádoucíúčinky, které mohou postihnoutvícenež1 z1000 lidí:

Sníženípočtukrevních destiček, cožzvyšujeriziko tvorbymodřin čikrvácení

Zánětžil(flebitida), kterýmůže býtspojens tvorboukrevních sraženin (tromboflebitida)–

může se projevovatbolestía/nebo otokemna rukou činohou

Vzácnénežádoucíúčinky,které mohou postihnoutméněnež1 z1000 lidí:

Závratě

Malátnosta slabost

Nenormálnívýsledkytestůfunkcejater, které sezjistívyšetřenímkrve

Nenormálnísrdečnírytmus čitep

Kopřivka

Ztráta menstruace(amenorea)

horečka čizimnice

Leukemie (akutnílymfatická neboakutnímyeloidní), která se může vyskytnoutaž3 rokypo

ukončeníléčby

Zvýšené hladinykyselinymočové vkrvi, cožmůže býtsoučástískupinypříznaků spojenés

rozpademnádoru. Lékařtobude sledovatpomocíkrevníchtestů.

Epirubicin může téžovlivnitfunkcijatera početkrevních buněk. Lékařbude tytoúčinkysledovat

pomocíkrevních testů.

Epirubicin může ovlivnitfunkciVašehosrdcesbrzynastupujícímiúčinkyna EKG(sledováníaktivity

srdce), pozdně nastupujícímiúčinky(ažněkoliktýdnů po ukončeníléčby)městnavého srdečního

selhání(s dušností, tekutinou na plicích avbřiše, otokemkotníků a změnamisrdečníhorytmu). Riziko

rozvojesrdečního selháníse zvyšujes vysokou celkovou dávkou epirubicinu. Lékařbude funkci

Vašeho srdce sledovat.

Nežádoucíúčinky poinjekciepirubicinudomočového měchýře

Pokud seepirubicin podává injekcípřímo do močového měchýře (intravezikálně),do tělasevstřebá

pouze velmimalé množství, proto výšeuvedené nežádoucíúčinkyjsou vzácné. Může se však

vyskytnoutzáněta infekcemočového měchýře amůžete cítitnepohodlí, bolestnebo problémypři

močenía vmočisemůže objevitkrev.Tyto nežádoucíúčinkyjsou většinoupřechodné.Jestližejste

zaznamenala tyto nežádoucíúčinky,měla byste informovatsvého lékaře.

Pokud sivšimnetejakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedenyvtéto příbalové informaci,

prosím, sdělte tosvému lékařinebolékárníkovi.

5. JAKEPIRUBICIN„EBEWE“UCHOVÁVAT

Uchovávejtepřiteplotě2C–8C, vnitřníobalvkrabičce.

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekEpirubicin„Ebewe“obsahuje

Léčivá látkajeepirubicinihydrochloridum2mg/ml.

Pomocnélátkyjsou:0,9%chloridsodný, kyselina chlorovodíková, voda nainjekci.

Jak přípravekEpirubicin„Ebewe“vypadáa coobsahujetoto balení

Epirubicin„Ebewe“ koncentrátpro přípravu infuzníhoroztokuje čirýčervenýroztok.

Zapertlovanálahvička zbezbarvéhoskla s/bezprůhledného plastového obalu(ONKO-Safe), pryžová

zátka, hliníkovýkryt, fialovýPPchránič, krabička.

Velikostbalení:5 ml, 20ml, 25 ml, 50 mla 100 ml.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

A-4866 Unterach

RAKOUSKO

Tel.:+43 7665 8123-0

Fax:+43 76658123-11

Tato příbalová informacebyla naposledyschválena:

10.10.2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následujícíinformacejsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Infuzníroztokmusípřipravovatvyškolenýpersonálzaaseptických podmínek.

Příprava infuzníhoroztoku byměla probíhatnavyhrazenémaseptickémmístě.

Personálbymělnositochranné oblečení.

Jsou nutnáochranná opatřeníprotináhodnému vniknutípřípravku do očí.Vpřípadě zasaženíje oči

nutno vypláchnoutvelkýmmnožstvímvodya/nebo 0,9%roztokemchloridusodného. Potéjenutné

vyšetřeníočílékařem.

Přikontaktus kůžíje nutnozasaženou oblastokamžitěomýtmýdlemavodou nebo roztokem

hydrouhličitanu sodného.Kůže se všaknemá čistithrubýmkartáčem. Po sejmutírukavic siihned

umyjteruce.

Vystříknuté neborozlitéléčivo sesemá vysušita potéomýtnaředěnýmroztokemhypochloridu

sodného(obsahujícím1%chloru),apoté vodou.Veškeré materiálypoužité kčištěníbyseměly

likvidovatvýšeuvedenýmpostupem.

Scytotoxickýmipřípravkynesmípracovattěhotné ženy.

Injekčníroztokneobsahuježádnékonzervačnílátkya nespotřebovanýobsah lahvičkymusíbýt

okamžitě zlikvidován.

Přilikvidacipomůcek(stříkačky, jehlyatd.)používaných krozpouštěnía/neboředěnícytostatikje

nutno dodržovatadekvátníopatrnosta opatření.

Všechennepoužitýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladu smístnímipožadavky.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Tato opatření

pomáhajíchránitživotníprostředí.

Inkompatibility

Injekceaninaředěnýroztoknesmíbýtmísen sjinýmiléčivy.

Podání

Epirubicinje určenpouze kintravenózníčiintravezikálníaplikaci.

Jezapotřebíopatrnosti,abynedošlo kextravazaci.Vpřípadě extravazace byměla býtaplikace ihned

ukončena.

Doba použitelnosti

2 roky

Zvláštní opatřenípro uchovávání

Uchovávejte přiteplotě 2C–8C, vnitřníobalvkrabičce.

1/13

Příloha č. 2 krozhodnutí o změněregistracesp.zn.:sukls170118/2012

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

EPIRUBICIN"EBEWE" 2 MG/ML

koncentrátproinfuzníroztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 mlkoncentrátuobsahujeepirubicinihydrochloridum2 mg

Obsahuje sodík9 mg/ml

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

koncentrátpro přípravu infuzního roztoku

Popispřípravku:čirýčervenýroztok.

4.KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

Epirubicin se používá kléčbě četných neoplastických onemocněnívčetně:

-karcinomu prsu,

-karcinomuovarií

-karcinomu žaludku,

-karcinomu plic

-maligních lymfomů, leukemiía mnohočetného myelomu.

Bylo prokázáno, že intravezikálnípodáníepirubicinuje přínosné přiléčbě

-karcinomů papilárních přechodových buněkmočového měchýře,

-carcinoma in situ,

-kintravezikálníprofylaxirecidivysuperficiálníhokarcinomumočovéhoměchýřepotransuretrální

resekci.

4.2 Dávkovánía způsob podání

Epirubicinje určenpouze kintravenóznímu čiintravezikálnímu podání.

Epirubicinnesmíbýtpodánperorální,subkutánní,intramuskulárnínebointratekálnícestou.

Bezpečnosta účinnostepirubicinu udětínebyla stanovena.

Jezapotřebíopatrnosti,abynedošlokextravazaci(vizbod4.4).Vpřípaděextravazacemábýtaplikace

ihnedukončena.

Infuzníroztokysepřipravujíbuďs roztokem0,9%chloridusodného nebo 5%glukosy.

Obvyklé dávkování

Je-liepirubicinpodávánvmonoterapii,jedoporučenádávkaudospělých60-90mg/m 2 tělesného

povrchu;přípravekbysemělaplikovatintravenózně.Dávkabymělabýtopakovánapo21dnechpodle

hematologického stavu pacientaa funkcekostnídřeně.

2/13

Pokudsevyskytnouprojevytoxicityvčetnězávažnéneutropenie/neutropenickéhorečkya

trombocytopenie(kterépřetrvávají21.den),můžebýtnutnáúpravadávkyneboodloženínásledující

dávky.

Vysokédávky

Epirubicin se podává vmonoterapiikléčběkarcinomu plic ve vysokých dávkách vnásledujícímrežimu:

malobuněčnýkarcinomplic(dříve neléčený):120 mg/m 2 prvníden, každé třitýdny.

Přiléčběvysokýmidávkamimůžebýtepirubicinpodávánjakointervenózníboluspodobu3–5minut

nebojako 30minutová infuze.

Karcinomprsu

Přiadjuvantníléčběpacientůsranýmstádiemkarcinomuprsuspozitivnímilymfatickýmiuzlinamise

doporučujeintravenóznídávkaepirubicinuvrozmezíod100mg/m 2 (jakojednorázovádávka1.den)do

120mg/m 2 (vedvourozdělenýchdávkách1.a8.den)každé3–4týdnyvkombinacisintravenózním

cyklofosfamidema 5-fluorouracilema perorálnímtamoxifenem.

Nižšídávka(60-75mg/m 2 proobvyklouterapiia105-120mg/m 2 přivysokýchdávkách)sedoporučuje

upacientů,kteřímajínarušenoufunkcikostnídřeněbuďdříveprováděnouchemoterapiínebo

radioterapií,věkemneboneoplastickouinfiltracíkostnídřeně.Celkovádávkavcyklusemůžerozdělitdo

2-3 po sobějdoucích dnů.

Přimonoterapiiakombinovanéchemoterapiirůznýchnádorůseobvyklepoužívajínásledujícídávky

epirubicinu:

Druh karcinomu Dávka epirubicinu(mg/m 2 )

Monoterapie Kombinovaná terapie

Pokročilýkarcinomovarií 60–90 50–100

Karcinomžaludku 60–90 50

Malobuněčnýkarcinomplic 120 120

Karcinommočovéhoměchýře 50 mg/50 mlnebo 80 mg/50 ml

(carcinoma in situ)

Profylaxe:

50 mg/50 mltýdně po dobu4

týdnů, potéjednou měsíčněpo

dobu 11 měsíců

Dávkyseobvykle podávají1. den nebo 1., 2. a 3.den vintervalu 21 dnů.

Kombinovaná terapie

Používá-liseepirubicinvkombinacisjinýmiprotinádorovýmipřípravky,jetřebadávkuodpovídajícím

způsobemsnížit. Obvyklé dávkyjsou uvedenyvpředchozítabulce.

Poruchafunkcejater

Epirubicinje vylučován hlavněhepatobiliárnícestou. Upacientů s poškozenou funkcíjaterje nutno dávku

snížitpodle sérových hladin bilirubinu následujícímzpůsobem:

Sérová hladina bilirubinu Sníženídávky

24-51 µmol/l 50%

> 51 µmol/l 75%

Poruchafunkceledvin

3/13

Přistředněvážnémpoškozeníledvinnenítřebadávkusnižovatvzhledemktomu,žejeepirubicin

vylučovántoutocestoupouzeomezeně.Upacientůsesérovouhladinoukreatininu>5mg/dlvšakmůže

býtnutnáúprava dávkování.

Intravezikálnípodání

Epirubicinmůžebýtpodániintravezikálněpřiléčběsuperficiálníhokarcinomumočovéhoměchýřea

karcinomuinsitu.Proléčbuinvazivníchnádorů,kteréproniklystěnoumočovéhoměchýře,není

intravezikálnípodánídoporučováno,vhodnějšíjesystémováterapienebochirurgickýzákrok(vizbod

4.3).Epirubicinbyljižúspěšněpoužitintravezikálnějakoprofylaktickýpřípravekpotransuretrální

resekcipovrchových nádorů kprevencirecidivyonemocnění.

Kléčběsuperficiálníhokarcinomumočovéhoměchýřesedoporučujenásledujícídávkovánípomocíníže

uvedené ředícítabulky:

1xtýdněpodobuosmiposobějdoucíchtýdnůaplikovatdomočovéhoměchýře50mgv50ml(ředit

fyziologickýmroztokemnebo sterilnídestilovanou vodou).

Vpřípadělokálnítoxicity:doporučuje sesníženídávkyna 30 mgv50ml.

Carcinoma in situ:až80 mgv50 ml(vzávislostinaindividuálnísnášenlivostipacienta).

Profylaxe:1aplikace 50mgv50 mltýdně po dobu 4týdnů, a poté1x měsíčně podobu 11 měsíců.

ŘEDÍCÍ TABULKAPROPŘÍPRAVUROZTOKUKAPLIKACI DOMOČOVÉHOMĚCHÝŘE

Potřebná dávka

epirubicinu Objeminjekce

epirubicinuv

koncentraci2 mg/ml Objemsterilnívodyna

injekcinebo0,9%

sterilního fyziologického

roztoku potřebný

knaředění Celkovýobjemk

aplikacido močového

měchýře

30 mg 15 ml 35ml 50 ml

50 mg 25 ml 25 ml 50 ml

80 mg 40 ml 10 ml 50 ml

Vmočovémměchýřibymělroztokzůstatpodobu1–2hodin.Abysezamezilojehonežádoucímu

zředěnímočí,pacientbymělbýtpoučen,aby12hodinpředaplikacínepilžádnétekutiny.Vprůběhu

aplikace bysemělobčas otočita poukončeníaplikacemočovýměchýřvyprázdnit.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělostna epirubicinnebo nakteroukolivdalšísložku léčiva,jiné antracyklinynebo antracendiony.

Kojení

Intravenózní podání:

trvalá myelosuprese

závažné jaternípoškození

kardiomyopatie

nedávnýinfarktmyokardu

závažné arytmie

4/13

předchozíléčbaepirubicinema/nebojinýmiantracykliny/antracendionyvmaximální

kumulativnídávce(vizbod 4.4)

pacientisakutnímisystémovýmiinfekcemi

nestabilníanginapectoris

Intravezikálnípodání:

infekcemočových cest

zánětmočového měchýře

hematurie

invazivnítumory,které penetrujístěnou měchýře

katetrizačnípotíže.

4.4. Zvláštníupozorněníaopatřenípro použití

Obecné

Léčbu epirubicinemmá provádětpouze lékařsezkušenostmis cytotoxickou léčbou.

Předzahájenímléčbyepirubicinembysemělpacientzotavitzakutníchtoxickýchreakcízpředchozí

cytotoxickéléčby(jakojestomatitida,mukozitida,neutropenie,trombocytopenieageneralizované

infekce).

Léčbavysokýmidávkami(např.≥90mg/m 2 každé3-4týdny)způsobujenežádoucíúčinkyobecně/

většinoupodobnétěm,kteréjsoupozoroványpřistandardníchdávkách(<90mg/m 2 každé3-4týdny),ale

závažnostneutropenie astomatitidy/mukozitidymůžebýtvýraznější. Léčba vysokýmidávkamivyžaduje

zvláštnípozornostvzhledemkmožnýmklinickýmkomplikacímzpůsobenýmvážnou myelosupresí.

Srdečnífunkce

Rizikemantracyklinové léčbyje kardiotoxicita, kteráse můžemanifestovatčasnými(tj. akutními)nebo

pozdními(tj.opožděnými)příhodami.

Časné (tj. akutní)příhody

Časnákardiotoxicitaepirubicinuspočívázejménavsinusovétachykardiia/neboEKGabnormalitáchjako

jsounespecifickézměnyST-Tvlny.Bylyzaznamenánytachyarytmievčetněpředčasnýchventrikulárních

kontrakcí,ventrikulárnítachykardieabradykardie,rovněžjakoatrioventrikulárníaraménkovéblokády.

Tytoúčinkyobvyklenepředurčujídalšírozvojpozdníkardiotoxicity,jsouzřídkakdyklinickyvýznamnéa

nejsou důvodemkúvaze opřerušeníléčbyepirubicinem.

Pozdní(tj. opožděné)příhody

Opožděnákardiotoxicitasevětšinourozvíjívpozdějšífáziterapieepirubicinemnebovprůběhu2-3

měsícůpoukončeníléčby,bylyvšakhlášenyipozdějšípříhody(několikměsícůažletpoukončení

léčby).Opožděnákardiomyopatiesemanifestujeredukovanouejekčnífrakcílevékomory(LVEF)a/nebo

znakyasymptomyměstnavéhosrdečníhoselháníjakojedyspnoe,plicníedém,posturálníedémy,

kardiomegalieahepatomegalie,oligurie,ascites,pleurálníefuzeacvalový(gallop)rytmus.Život

ohrožujícíměstnavésrdečníselháníjenejzávažnějšíformouantracyklinemindukovanékardiomyopatiea

představujelimitujícítoxicitu kumulativnídávky.

Rizikorozvojeměstnavéhosrdečníhoselhánístoupávýrazněscelkovoukumulativnídávkouepirubicinu

přesahující900mg/m 2 neboupacientůsnižšímikumulativnímidávkami,kterýmbylaozařovánaoblast

mediastina;tato kumulativnídávka byměla býtpřekročena pouze smaximálníopatrností.

Srdečnífunkcemajíbýtvyhodnocenypředzapočetímléčbya pečlivěsledoványběhemcelé léčby.,abyse

minimalizovalorizikovznikutěžkéhokardiálníhopoškození.Rizikomůžebýtsníženopravidelným

5/13

monitorovánímejekčnífrakcelevékomory(LVEF)vprůběhuléčbysokamžitýmpřerušenímpodávání

epirubicinupřiprvnímprojevupostiženéfunkce.Vhodnoukvantitativnímetodouproopakované

hodnocenísrdečnífunkce(vyhodnoceníLVEF)jemultisynchronizovanáradionuklidováangiografie

(MUGA)neboechokardiografie(ECHO).VstupnívyšetřenísrdečnífunkcepomocíEKGabuďtoMUGA

skenemnebopomocíECHOjedoporučenozvláštěupacientůsrizikovýmifaktoryprozvýšenou

kardiotoxicitu.ProváděnobymělobýtopakovanézhodnoceníLVEFpomocívyšetřeníMUGAnebo

ECHO,atozvláštěpřivyššíchkumulativníchdávkáchantracyklinu.Použitézpůsobyvyšetřeníbyměly

býtpo celou dobu sledováníkonzistentní.

Vzhledemkexistujícímurizikukardiomyopatiebymělabýtkumulativnídávka900mg/m 2 epirubicinu

překročenajen smaximálníobezřetností.

Rizikovýmifaktoryprokardiálnítoxicitujsouaktivnínebolatentníkardiovaskulárníonemocnění,

předchozínebosouběžnáradioterapiemediastinální/perikardiálníoblasti,předchozíterapieantracykliny

neboantracendionyasouběžnéužívánílékůschopnýchpotlačovatkontraktilitusrdcenebo

kardiotoxických léků (např.trastuzumab)(vizbod 4.5) ,přičemžzvýšenériziko jeu starších lidí.

Upacientůléčenýchtrastuzumabemsamotnýmnebovkombinacisantracykliny,např.

epirubicinem,bylohlášenosrdečníselhání(třídyII-IVdleNewYorkHeartAssociation

/NYHA/). Můžebýt střednězávažnéažzávažnéavyskytlyse i smrtelné případy.

Trastuzumabaantracykliny,jakoepirubicin,nemajíbýtpoužíványsoučasněvkombinacikromě

dobřekontrolovanýchklinickýchpracovišťsmonitorovánímsrdečníčinnosti.Pacienti,kteří

vminulostijižpoužívaliantracykliny,jsoutéžohroženikardiotoxicitoupřiléčbětrastuzumabem,

ačkolitoto riziko jenižšínežpři souběžném používání trastuzumabu aantracyklinů.

Vzhledemktomu,žepoločastrastuzumabučinípřibližně4–5týdnů,trastuzumabmůževoběhu

přetrvávataž20–25týdnůpoukončeníléčby.Pacienti,kteříjsouléčeniantracykliny,např.

epirubicinem,poukončeníléčbytrastuzumabem,jsouohroženizvýšenýmrizikem

kardiotoxicity. Je-lito možné, lékaři semajívyhýbat léčběnabázi

antracyklinůpodobuaž25týdnůpovysazenítrastuzumabu.Pokudjsouantracykliny,např.

epirubicin, používány, jetřebapečlivěmonitorovat srdeční funkci pacienta.

Pokudběhemléčbytrastuzumabempoléčběepirubicinemdojdeksymptomatickémusrdečnímu

selhání,mábýt léčeno standardní, ktomuto účeluurčenou, medikací.

Monitorovánísrdečníchfunkcímusíbýtzvláštěpřísnéupacientůsvysokýmikumulativnímidávkamiau

pacientůsrizikovýmifaktory.Nicméněkardiotoxicitaepirubicinusemůžeobjevitiunižších

kumulativníchdávekbezohleduna to, zdajsou činejsou přítomnyfaktoryzvyšujícísrdečníriziko.

Jepravděpodobné, že toxicita epirubicinuajiných antracyklinů /antracenedionůje aditivní.

Hematologickátoxicita

Stejnějako ostatnícytotoxické látkymůže iepirubicinzpůsobitmyelosupresi. Před zahájeníma v průběhu

každéhoterapeutickéhocyklumábýtvyhodnocenhematologickýprofilvčetnědiferenciálníhobílého

obrazu(WBC).Predominantnímanifestacíhematologickétoxicityepirubicinujsounadávcezávislá

reverzibilníleukopeniea/nebogranulocytopenie(neutropenie)ajsounejčastějšíakutnítoxicitoulimitující

podánítohotoléku.Leukopenieaneutropeniejsouobecnězávažnějšípřirežimechsvysokýmidávkami,

dosahujínejvýznamnějšíhominimamezi10.a14.dnempopodáníléku.Vevětšiněpřípadůjsou

přechodnésnávratempočtuneutrofilů/WBCknormálnímhodnotámdo21.dne.Mohousevyskytnout

takétrombocytopenieaanemie.Těžkámyelosupreseseklinickyprojevujehorečkou,infekcí,sepsí/

septikemií, septickýmšokem, hemoragií, tkáňovou hypoxiíneboúmrtím.

6/13

Sekundárníleukemie

Sekundárníleukemie,snebobezpreleukemickéfázebylazaznamenánaupacientůléčenýchantracykliny

včetněepirubicinu.Jejívýskytječastějšípřisoučasnémpodávánísantineoplastickýmiagens

poškozujícímiDNA,nebopokudbylijiždřívepacientiintenzivněléčenicytotoxickýmilékynebopokud

bylydávkyantracyklinuzvyšovány. Tyto leukemiemohou mítlatentníperiodu 1 až3roky(vizbod 5.1).

Gastrointestinální

Epirubicinjeemetogenní.Mukozitida/stomatitidaseobecnědostavíbrzypopodánílékuapokudmá

těžkýprůběh,můžeběhemněkolikadnívyústitveslizničníulcerace.Většinapacientůsezotavíztohoto

nežádoucíhoúčinku do třetího týdne léčby.

Hepatálnífunkce

Eliminaceepirubicinuprobíhápřevážněhepatobiliárnícestou.HladinycelkovéhobilirubinuaASTmají

býtzjištěnypředzapočetímléčbyaběhemléčbyepirubicinem.Upacientůsezvýšenýmihodnotami

bilirubinu,alkalickéfosfatázy,ALTaASTmůžedojítkezpomaleníeliminaceléčivaazvýšenícelkové

toxicity.Utěchtopacientůjsoudoporučenynižšídávky(vizbody4.2a5.2).Pacientůmstěžkým

postiženímjaternemábýtepirubicin podáván (vizbod4.3).

Renálnífunkce

Předzahájenímterapieaběhemnímábýtzjištěnahladinasérovéhokreatininu.Úpravadávkyjenezbytná

u pacientů s hladinousérového kreatininu >5 mg/dl, (vizbod 4.2).

Účinky vmístěaplikace

Injekcedomaléžílyneboopakovanéinjekcedostejnéžílymohoumítzanásledekvznikflebosklerózy.

Dodržovánípokynůpropodánímůžeminimalizovatrizikorozvojeflebitidy/tromboflebitidyvmístě

vpichu (vizbod 4.2).

Extravazace

Extravazálnípodáníepirubicinuvprůběhuintravenózníaplikacemůžezpůsobitlokálníbolest,těžké

postiženítkáně(vezikace,těžkácelulitida)anekrózu.Vpřípadě,žeseobjevípříznakyaznámky

extravazacevprůběhuintravenózníhopodáváníepirubicinu,infuzelékumusíbýtokamžitěukončena.

Nežádoucímúčinkůmextravazálníhopodáníantracyklinůlzepředejítnebojelzeomezit

okamžitýmpodánímspecifickéléčby,např.dexrazoxanu(vizpříslušnýsouhrnúdajůo

přípravku). Pacientoviulevíodbolestiledovánípostiženéoblasti,použitíkyselinyhyaluronovéa

DMSO.Pacientmábýtnásledněpečlivěmonitorován,protožesemůžeobjevitnekrózaponěkolika

týdnechpoextravazálnímpodání,vpřípaděnutnostijetřebakonzultacesplastickýmchirurgems

ohledemna možnou excizi.

Jiné

Stejnějako ujiných cytotoxických agensbylypřipodáváníepirubicinu hlášenypřípadytromboflebitidya

tromboembolických jevů včetně plicníembolie (vněkterých případechfatální).

Syndromlýzy tumoru

Epirubicinmůžeindukovathyperurikemiivzhledemkvýznamnémupurinovémukatabolismu,který

doprovázílékemindukovanourychloulýzuneoplastickýchbuněk(syndromlýzytumoru).Pozahájení

léčbymajíbýtzjištěnyhladinykyselinymočové,draslíku,kalcium-fosfátuakreatininu.Vznik

hyperurikemieanáslednýchkomplikacízpůsobenýchsyndromemlýzytumorumůžebýtminimalizován

hydratací, alkalizacímočeaprofylaxíalopurinolem.

Imunosupresivníúčinky /zvýšená vnímavostvůčiinfekcím

Podání živých či atenuovaných vakcín pacientům imunokompromitovaným podáním

chemoterapeutickýchagensvčetněepirubicinumůžemítzanásledekvážnéčifatálníinfekce(vizbod

7/13

4.5).Pacientiužívajícíepirubicinsemajívyhnoutočkováníživouvakcínou.Neživéainaktivované

vakcínyje možné podat, odpověďna tyto vakcínyvšak může býtsnížena.

Reprodukčnísystém

Epirubicinmůžezpůsobovatgenotoxicitu.Mužiiženyléčeníepirubicinemmajíběhemléčbypoužívat

účinnouantikoncepci.Muži,kteříbychtělipočítdětipoukončeníléčby,majíbýtinformovániomožnosti

navštívitgenetickou poradnu, pokudjeto vhodné adostupné.

Dalšívarovánía opatřenípro ostatnízpůsoby aplikace

Intravezikálnípodání

Podáníepirubicinumůžezpůsobitsymptomychemickécystitidy(jakojedysurie,polyurie,nykturie,

strangurie,hematurie,pocitdiskomfortumočovéhoměchýře,nekrózustěnyměchýře)akonstrikci

měchýře.Jenutnověnovatzvláštnípozornostkatetrizačnímkomplikacím(např.uretrálníobstrukce

způsobenározsáhlýmiintravezikálnímitumory).

Intraarteriálnípodání

Intraarteriálnípodáníepirubicinu (transkatetrová arteriálníembolizace vrámcilokálníčiregionálníterapie

primárníhohepatocelulárníhokarcinomunebojaterníchmetastáz)můžezpůsobit(kroměsystémové

toxicitykvalitativněpodobnétépřiintravenóznímpodáníepirubicinu)lokalizovanéneboregionální

příhodyvčetněgastroduodenálníchvředů(pravděpodobněvdůsledkurefluxulékudogastrickéarterie)a

zúženížlučovýchcestvdůsledkusklerotizujícícholangitidyindukovanépodánímléku.Tatocestapodání

může také véstkrozsáhlé nekróze perfundovanétkáně.

Přípravekobsahuje9mgsodíkuv1ml.Nutnovzítvúvahuupacientůnadietěsnízkým

obsahem sodíku.

4.5. Interakce sjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Epirubicinsevětšinoupodávávkombinacisjinýmicytotoxickýmilátkami,přičemžpřidruženátoxicita

můževzniknoutzejménavdůsledku hematologické, gastrointestinálnítoxicitya působenímnakostnídřeň

(vizbod4.4).Podáváníepirubicinujakosoučástikombinovanéchemoterapiespotenciálně

kardiotoxickýmilékyasoučasnéužíváníjinýchlátekskardiovaskulárnímúčinkem(napříkladblokátorů

kalciového kanálu)vyžaduje důkladnésledovánísrdečníchfunkcíběhemléčby.

Epirubicinjeveznačnémířemetabolizovánvjátrech;změnyvjaterníchfunkcíchindukovanésoučasným

podávánímjinýchlékůmohoumítvlivnametabolismus,farmakokinetikuneboléčebnouúčinnost

epirubicinuanebo najehotoxicitu.(vizbod 4.4).

Antracyklinyvčetněepirubicinunemajíbýtpodáványvkombinacisdalšímikardiotoxickýmiléky,pokud

srdečnífunkcenejsoupečlivěmonitorovány.Pacienti,kterýmjsoupodáványantracyklinypoukončení

léčbyjinýmikardiotoxickýmiagens,zvláštětakových,kterémajídlouhýbiologickýpoločasjakoje

trastuzumab,mohoubýttakévystavenizvýšenémurizikurozvojekardiotoxicity.Biologickýpoločas

trastuzumabujepřibližně28,5dneamůžepřetrvávatvoběhuažpodobu24týdnů.Protoselékařimají

vyhnoutzahájeníterapieantracyklinypodobu24týdnůpoukončeníterapietrastuzumabem,pokudjeto

možné.Pokudjsouantracyklinypodánypředtímtočasovýmintervalem,jedoporučenodůkladné

monitorovánísrdečních funkcí.

Pacientipoužívajícíepirubicinsemajívyvarovatvakcinaciživouvakcínou.Usmrcenéčiinaktivované

vakcínymohou býtaplikovány, nicméněodpověďna tyto vakcínymůže býtsnížená.

Cimetidin vedlk50%zvýšeníAUCepirubicinu.

Podávánícimetidinumábýtběhemléčbyepirubicinemzastaveno.

8/13

Pokud jepaklitaxelpodánpřed epirubicinem,můžezpůsobitzvýšeníplazmatických koncentrací

nezměněného epirubicinu ajeho metabolitů, které všaknejsou toxické aniaktivní.Vjednéstudiibyla

hematologická toxicitavyšší, kdyžbylpaklitaxelpodánpředepirubicinemvporovnánísjeho podánímpo

epirubicinu.

Současné podánípaklitaxelu neovlivnilo farmakokinetiku epirubicinu, pokud bylpodán předtaxanem.

Tuto kombinacilze použítpřistřídavémpodáníoboulátek. Infuze epirubicinu apaklitaxelumábýt

podánavintervalu alespoň24 hodin mezijednotlivýmilátkami.

Dexverapamilmůžeměnitfarmakokinetiku epirubicinu,a takpravděpodobně zvyšovatjeho účinekna

útlumkostnídřeně.

Vjednéstudiibylo zjištěno, že docetaxelmůže zvýšitplazmatickou koncentracimetabolitů epirubicinu,

pokud sepodábezprostředně po epirubicinu.

Chinin může zrychlitpočátečnídistribuciepirubicinuzkrve do tkánía můžemítvlivna děleníerytrocytů

připodáváníepirubicinu.

Současné podáníinterferonu alfa

b může způsobitsníženíterminálního poločasu acelkové clearance

epirubicinu.

Jetřeba mítna pamětimožnostvýrazné poruchyhematopoezypřiléčbě látkamiovlivňujícímikostnídřeň,

a toipřed podánímepirubicinu(tj. cytostatika, sulfonamidy, chloramfenikol, difenylhydantoin,deriváty

amidopyridinu,antiretrovirové látky). Zvýšenímyelosupresesemůževyskytnoutu pacientů užívajících

kombinovanou terapiiantracyklinyadexrazoxanem.

4.6. Těhotenstvíakojení

Poškozenífertility

Epirubicin může indukovatpoškozeníchromozomů lidských spermií. Mužiléčeníepirubicinemmají

používatúčinnou antikoncepciapokudjeto vhodnéadostupné,majíseporaditomožnosti

kryokonzervace spermiíkvůlimožné neplodnostivyvolanéléčbou epirubicinem.

Epirubicin může způsobitamenoreu nebo předčasnoumenopauzu u premenopauzálních žen.

Těhotenství

Experimentálníúdajeu zvířatnasvědčujítomu, že epirubicin může způsobitpoškozeníplodu, pokudje

podántěhotnýmženám. Připoužitíběhemtěhotenstvínebo pokud pacientka otěhotníběhempodávání

léku, měla bybýtseznámena smožnýmnebezpečímpro plod.Utěhotných žen nebylyprovedenyžádné

klinické studie. Epirubicinmábýtpoužitběhemtěhotenstvípouze,pokud přínos opodstatňuje možné

riziko pro plod.

Kojení

Neníznámo, zda jeepirubicin vylučován do lidskéhomateřského mléka. Vzhledemktomu, žemnoho

léků včetně ostatníchantracyklinůje vylučováno do lidského mléka aprotože existuje možnostrozvoje

závažných nežádoucích příhod u kojených dětí,matkymusípřestats kojenímpředaplikacíléku.

4.7. Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Účinekepirubicinu naschopnostřídita obsluhovatstroje nebylsystematickyhodnocen.

Epirubicin všakmůže vyvolávatepizodynauzeya zvracení, které mohou dočasnězhoršitschopnostřídit

motorová vozidla nebo obsluhovatstroje.

4.8. Nežádoucíúčinky

Během léčbyepirubicinem bylyhlášenynásledující nežádoucí účinkysnásledující četností:

velmičasté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až<1/10), méněčasté(≥ 1/1000 až<1/100), vzácné(≥

1/10000 až<1/1000), velmi vzácné(≤ 1/10000), není známo (zdostupných údajů nelzeurčit).

9/13

Rozvoj nežádoucích účinků lzeočekávat u vícenež10 %léčených pacientů. Nejčastějšími

nežádoucími účinkyjsouútlum kostnídřeně, gatrointestinálnínežádoucí účinky,anorexie,

alopecie, infekce.

Třída systémovýchorgánů Četnost Nežádoucí účinky

Infekcea infestace Časté Infekce

Není známo Septickýšok, sepse, pneumonie

Novotvary benigní, maligní

a nespecifikované(včetně

cyst a polypů) Vzácné Akutní lymfatickáleukemie, akutní

myeloidníleukemie

Poruchy krvea

lymfatického systému Velmi časté Útlumkostní dřeně(leukopenie,

granulocytopenieaneutropenie, anémie

afebrilníneutropenie)

Méněčasté Trombocytopenie

Není známo Krvácení a hypoxie tkání vdůsledku

útlumu kostnídřeně

Poruchy imunitního

systému Vzácné Anafylaxe

Poruchymetabolismua

výživy Časté Anorexie, dehydratace

Vzácné Hyperurikemie(vizbod 4.4)

Poruchy nervového

systému Vzácné Závratě

Poruchy oka Není známo Konjunktivitida, keratitida

Srdeční poruchy Vzácné Městnavésrdeční selhání(dušnost,

edém, hepatomegalie, ascites, plicní

edém, pleurálnívýpotek,cvalový

rytmus)

Kardiotoxicita (např. abnormalityna

EKG, arytmie, kardiomyopatie),

komorovátachykardie, bradykardie, AV

blokáda, blokádal Tawarovaraménka

Cévní poruchy Časté Návalyhorka

Méněčasté Flebitida, tromboflebitida

Není známo Šok, tromboembolie včetně plicní

embolie

Gastrointestinální poruchyČasté Mukozitida, ezofagitida, stomatitida,

zvracení, průjem, nauzea

Není známo Erozeústní sliznice, vředyvústech,

bolest vústnídutině, pocitpálení na

sliznici, krvácení vústech abukální

pigmentace

Poruchy kůžea podkožní

tkáně Velmi časté Alopecie

Vzácné Kopřivka

Není známo Lokálnítoxicita, vyrážka, svědění, kožní

změny, erytém, zčervenání,

hyperpigmentacekůžeanehtů,

10/13

fotosenzitivita, hypersenzitivitaozářené

kůže(radiation-recallreakce)

Poruchy ledvinamočových

cest Velmi časté Červenézbarvení moči 1–2 dnypo

podání

Poruchyreprodukčního

systémua choroby prsou Vzácné Amenorea,azoospermie

Celkovéporuchy a reakce

vmístěaplikace Časté Erytém vmístěinfuze

Vzácné Malátnost/astenie, horečka, zimnice

Fleboskleróza, lokální bolest, závažná

celulitida, nekrózatkáněponáhodné

extravazálníaplikaci

Vyšetření Vzácné Změnyvhladinách transamináz

Není známo Asymptomatickýpoklesejekční frakce

levékomory

Poranění, otravy a

procedurální komplikace Časté Po intravezikálnímpodání byla

pozorovánachemickácystitida, někdy

hemoragická(vizbod 4.4)

Intravezikálnípodání:

Jelikožpo intravezikálníinstilaci dochází kreabsorpci pouzemalého množstvíléčivé látky,

závažnésystémovénežádoucí účinkyaalergickéreakcejsouvzácné. Často hlášenéjsoulokální

reakcejako pocitpálení ačasté močení(polakisurie). Občas bylahlášenabakteriální či chemická

cystitida(vizbod 4.4). Tyto nežádoucí účinkyjsou většinou reverzibilní.

4.9.Předávkování

Akutnípředávkováníepirubicinemmá za následektěžkoumyelosupresi(zejménaleukopeniia

trombocytopenii), gastrointestinálnítoxické účinky(zejménamukozitidu)aakutnísrdečníkomplikace.Při

léčbě antracyklinybylo pozorovánolatentnísrdečníselháníprojevujícísevobdobíod několika měsícůaž

do několika letpo ukončeníléčby(vizbod 4.4).Pacientimusíbýtpečlivě sledováni.

Pokud seobjevíznámkysrdečního selhání,je nutnopacientypečlivě sledovata léčitvhodnýmzpůsobem.

Léčba:

Symptomatická. Epirubicinnenídialyzovatelný.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Cytostatikum

ATCkód:L01DB03.

Epirubicinje cytotoxické aktivníantibiotikumze skupinyantracyklinů.

Mechanismus účinku epirubicinu souvisísjeho schopnostívázatsena DNA. Studie buněčných kultur

ukázalyrychlou buněčnoupenetraci,lokalizacivjádřea inhibicisyntézynukleových kyselin a mitózy.

Prokázalo se, že epirubicinje aktivníu širokého spektra experimentálníchtumorů včetně leukemiíL1210

a P388, sarkomů SA180(solidníaascitická forma)B16 melanomu, karcinomu prsu, Lewisova plicního

karcinomu a karcinomu kolon 38. Prokázaltaké aktivitu protihumánnímtumorůmtransplantovaným

anthymickýmnahýmmyším(melanom, prsní, plicní,prostatickýa ovariálníkarcinom).

11/13

5.2.Farmakokinetické vlastnosti

Upacientůs normálnífunkcíjateraledvin sledujíplasmatické hladinypo intravenózníinjekciléčivého

přípravku vmnožství60-150 mg/m 2 trojitýexponenciálně klesajícívzorecs velmirychlou prvnífázía

pomalou terminálnífázís průměrnýmpoločasempřibližně 40 hodin.Tyto dávkyjsou vmezích

farmakokinetické linearityjakzhlediska hodnotclearancevplasmě, takmetabolické cesty. Mezi60a 120

mg/m 2 tu je výrazně lineárnífarmakokinetika a150 mg/m 2 je na hranicidávkové linearity.Jako hlavní

metabolitybylyidentifikoványepirubicinol(13-OHepirubicin)a glukuronidyepirubicinu aepirubicinolu.

Vefarmakokinetických studiích pacientůs karcinomemmočového měchýře in situjsouvtypickém

případě hladinyepirubicinupo intravezikálníinstilacinízké (<10 ng/ml). Proto nelze předpokládat

signifikantnísystémovou resorpci. Upacientůslézemive sliznicimočového měchýře (např. tumor,

cystitis,operace)lze očekávatvyššímíru resorpce.

Epirubicinse od doxorubicinu odlišuje 4'-O-glukuronidací, která může způsobovatrychlejšíeliminaci

epirubicinuajehosníženoutoxicitu. Plazmatické hladinyhlavního metabolitu, 13-OHderivátu

(epirubicinol),jsoutrvale nižšía vzásaděparalelníkhladinámnepřeměněnéaktivnílátky.

Epirubicin se eliminuje hlavně játry;vysoké hodnotyclearance vplazmě (0,9 l/min)indikují, že tato

pomalá eliminaceje způsobenarozsáhloudistribucívtkáních.Vylučovánímočípředstavuje přibližně 9až

10%podanédávkyběhem48 hodin.

Vylučovánížlučípředstavuje hlavnícestu eliminace, kdysepřibližně 40%podanédávkypřevededo žluči

během72 hodin. Léčivá látka neproniká hemato-encefalitickou bariérou.

5.3.Předklinickéúdaje vztahujícísek bezpečnosti

Po opakovanémpodáváníepirubicinu zahrnovalycílové orgányu potkanů, králíků a psů

hemolymfopoetickýsystém, gastrointestinálnítrakt,ledviny, játraa reprodukčníorgány. Epirubicinbyl

rovněžkardiotoxickýu potkanů, králíků a psů.

Epirubicin bylpodobnějakojiné antracyklinymutagenní, genotoxickýakarcinogenníupotkanů.

Upotkanů čikrálíků nebylypozoroványžádnémalformace, alejakojiné antracyklinya cytotoxické léčivé

látkyseepirubicin musípovažovatza potenciálněteratogenní.

Studie lokálnísnášenlivostiu potkanů a myšíprokázaly, že extravazace epirubicinu způsobuje nekrózu

tkání.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 10%, voda nainjekci.

6.2 Inkompatibility

Injekceaninaředěnýroztoksenesmímísitsjinýmiléčivy.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

12/13

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejte přiteplotě 2 až8°C,vnitřníobalvkrabičce.

Epirubicinjemožnodáleředitzaaseptickýchpodmínek5%roztokemglukózynebo0,9%roztokem

chloridusodnéhoapodávatintravenózníinfuzí.Infuzníroztokpřipravenýzaaseptickýchpodmínekje

chemickystabilnípřiuchovávánívPVC,polypropylenových,polyethylenovýchaskleněnýchnádobách

podobu7dnůpřipokojovéteplotěnebo28dnůpřiuchovávánívchladničce(2–8˚C)sochranoupřed

světlem.

Zmikrobiologického hlediska je nutné přípravekpoužítokamžitě. Jestliže nenípoužitokamžitě, jsou doba

apodmínkyuchovávánípředpoužitímnaodpovědnostiuživateleazanormálníchokolnostíbyneměly

překročit24 hodin přiteplotě 2-8˚C.

6.5 Druh obalu a velikostbalení

Zapertlovanálahvička zbezbarvéhoskla s/bezprůhledného plastového obalu(ONKO-Safe), pryžová

zátka, hliníkovýkryt, fialovýPPchránič, krabička.

Velikostbalení:5 ml, 20ml, 25 ml, 50 mla 100 ml.

6.6 Zvláštníopatřeníprolikvidacipřípravku a prozacházenís ním

Kintravenózníaintravezikálníaplikaci.

Infuzníroztokmusípřipravovatvyškolenýpersonálzaaseptických podmínek.

Příprava infuzníhoroztoku byměla probíhatna vyhrazenémaseptickémmístě.

Personálbymělnositochranné oblečení.

Jsou nutnáochranná opatřeníprotináhodnému vniknutípřípravku do očí.Vpřípadě zasaženíje očinutno

vypláchnoutvelkýmmnožstvímvodya/nebo 0,9%roztokemchloridu sodného. Potéje nutné

oftalmologické vyšetření.

Přikontaktus kůžíje nutnozasaženou oblastokamžitěomýtmýdlema vodou nebo roztokem

hydrouhličitanu sodného.Kůže se všaknemá čistithrubýmkartáčem. Po sejmutírukavic siihned umyjte

ruce.

Vystříknuté neborozlitéléčivosemá vysušitapoté omýtnaředěnýmroztokemhydrochloridusodného

(obsahujícím1%chloru), apoté vodou.Veškeré materiálypoužité kčištěníbysemělylikvidovatvýše

uvedenýmpostupem.

Scytotoxickýmipřípravkynesmípracovattěhotné ženy.

Injekčníroztokneobsahuježádnékonzervačnílátkya nespotřebovanýobsah lahvičkymusíbýtokamžitě

zlikvidován.

Přilikvidacipomůcek(stříkačky, jehlyatd.)používaných krozpouštěnía/neboředěnícytostatikje nutno

dodržovatadekvátníopatrnostaopatření.

13/13

Všechennepoužitýpřípraveknebo odpad musíbýtzlikvidován vsouladu smístnímipožadavky.

Léčivé přípravkysenesmívyhazovatdo odpadních vod nebo domácího odpadu.Tato opatřenípomáhají

chránitživotníprostředí.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

EBEWEPharma Ges.m.b.H.Nfg.KG

A-4866 Unterach

Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/300/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26. 9. 2001/18.2. 2009

10. DATUM REVIZETEXTU

10.10.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace