Enterisol® Ileitis

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Enterisol® Ileitis Lyofilizát a rozpouštědlo pro perorální suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro perorální suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Enterisol® Ileitis Lyofilizát a rozpouštědlo pro perorální suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata od tří týdnů věku
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé bakteriální vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937239 - 1 x 10 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/023/05-C
 • Datum autorizace:
 • 04-05-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Enterisol

Ileitis lyofilizát a rozpouštědlo pro perorální suspenzi pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim/Rhein

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enterisol

Ileitis lyofilizát a rozpouštědlo pro perorální suspenzi pro prasata

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Lyofilizát:

Živá atenuovaná Lawsonia intracellularis (MS B3903): 10

– 10

TCID

* infekční dávka pro tkáňové kultury (Tissue Culture Infective Dose) 50%

Lyofilizát: světle žlutý až zlatý

Rozpouštědlo: čirý, bezbarvý roztok.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci odstavených prasat od stáří 3 týdnů, k redukci změn na střevech následkem

infekce Lawsonia intracellularis. K snížení variability růstu a ztrát přírůstků hmotnosti spojených

s touto infekční chorobou.

V terénních podmínkách, kdy byla porovnávána vakcinovaná a nevakcinovaná prasata, dosáhly

rozdíly v průměrných denních přírůstcích hmotnosti do 30 g/den.

Nástup imunity:

nejpozději za 3 týdny po vakcinaci

Trvání ochrany:

nejméně po dobu 17 týdnů

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Aby bylo zamezeno inaktivaci přípravku, musí být všechny materiály, které jsou používány pro

aplikaci vakcíny, bez reziduí antimikrobiálních přípravků, čistících nebo dezinfekčních prostředků.

Naředění lyofilizátu

rozpouštědlem:

10 a 50 dávek: Naředění vakcíny se provede přidáním celého obsahu rozpouštědla do lékovky

lyofilizátu. Důkladně se protřepe a ihned se aplikuje.

100 dávek: Naředění vakcíny se provede přidáním poloviny obsahu rozpouštědla do lékovky

lyofilizátu. Důkladně se protřepe a suspenze se přelije zpět do lékovky rozpouštědla a smíchá se

zbylým rozpouštědlem do celkového objemu 200 ml. Důkladně se protřepe a ihned se aplikuje.

Rekonstituovaná vakcína: světle oranžová až růžová poloprůhledná tekutina.

Vakcinace pomocí perorálního podání:

Perorální aplikace jednotlivé dávky 2 ml prasatům (od stáří tří týdnů), nezávisle na tělesné hmotnosti.

Vakcinace prostřednictvím systému pitné vody:

Napájecí zařízení musí být vyčištěné a důkladně propláchnuté čistou vodou, aby se zamezilo reziduím

antimikrobiálních přípravků, čistících nebo dezinfekčních prostředků.

Připravená vakcína musí být spotřebována v průběhu čtyř hodin po rekonstituci.

Propočet lékovek, které jsou nutné k vakcinaci všech prasat, je uveden v následující tabulce:

Počet prasat:

Lékovky s vakcínou

Lékovky s rozpouštědlem

10 dávek (lékovka 20 ml)

20 ml

50 dávek (lékovka 100 ml)

100 ml

100 dávek (lékovka 100 ml)

200 ml

Ředění rekonstituované vakcíny v pitné vodě se provádí podle odměřeného příjmu pitné vody prasaty

předchozí den a to v období čtyř hodin v době plánového podání přípravku.

Vakcinace prostřednictvím tekutého krmiva:

Krmné systémy a míchací zařízení musí být vyčištěny, aby v nich nezůstaly zbytky antimikrobiálních

přípravků, čisticích nebo dezinfekčních prostředků.

Vypočítejte požadovaný počet lékovek s vakcínou podle výše uvedené tabulky.

Určete množství krmiva, které zvířata zkonzumují během jedné fáze krmení do 4 hodin. Množství

krmiva je třeba stanovit dle příjmu krmiva z předchozího dne a ve stejné fázi krmení, pro kterou je

vakcinace plánována.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinace prostřednictvím systému pitné vody:

Prasata, v závislosti na teplotě prostředí, obecně přijímají tekutinu v množství, které tvoří 8 až 12%

jejich tělesné hmotnosti. Aktuální množství přijímané vody se může podstatně měnit v závislosti na

několika faktorech. Pro účinnost produktu je hlavní, aby prase přijalo alespoň doporučenou dávku.

Proto se doporučuje stanovit aktuální příjem vody, a to v období čtyř hodin den před vakcinací.

Jako stabilizátor se doporučuje do pitné vody před aplikací přípravku přidat odtučněné mléko v prášku

nebo roztok thiosulfátu sodného. Konečná koncentrace odtučněného mléka v prášku má být 2,5 g/l.

Konečná koncentrace thiosulfátu sodného má být přibližně 0,055 g/l.

Po naplnění žlabu vypočítaným množstvím vody by měl být do vody přidán thiosulfát sodný nebo

odtučněné mléko v prášku. Potom je rekonstituovaná vakcína rozpuštěna ve žlabu buď ve vodě

s odtučněným mlékem v prášku nebo s thiosulfátem sodným.

Vakcinace prostřednictvím tekutého krmiva:

Za pomocí pitné vody připravte čerstvé tekuté krmivo. Pro vakcinaci se nedoporučuje použití krmiva s

řízenou fermentací

nebo krmiva s obsahem formaldehydu, jelikož stabilita vakcíny nebyla pro tento

druh krmiva testována. Rekonstituujte vakcínu pomocí dodaného rozpouštědla. Do zcela připraveného

tekutého krmiva přidejte rekonstituovanou vakcínu.

Případně pro usnadnění homogenního rozmíchání může být rekonstituovaná vakcína dále ředěna pro

získání většího objemu. Tento postup je nutné provést pomocí čerstvé pitné vody obsahující 2,5 g/litr

odstředěného sušeného mléka nebo 0,055 g/litr thiosíranu sodného, a pak následně promíchat

s tekutým krmivem. Zajistěte, aby byla rekonstituovaná vakcína v krmivu rovnoměrně rozložená.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 4 hodiny.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

kartonovém obalu a etiketě za zkratkou EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcína nebyla testována u chovných kanců. Proto použití u chovných kanců není doporučováno.

Zvířata, kterým se aplikují antimikrobiální přípravky, které jsou účinné proti Lawsonia spp., se nesmí

přípravkem vakcinovat. Takové antimikrobiální přípravky se nesmí minimálně tři dny před a tři dny

po aplikací vakcíny podávat (viz bod „Interakce“).

Účinnost revakcinace není známa.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Aplikovat jen zdravým zvířatům.

V případě anafylaktických reakcí je doporučena symptomatická léčba zahrnující podání

glukokortikoidů, adrenalinu nebo antihistaminik.

Přípravek je atenuovaná, živá vakcína a nelze vyloučit možnost rozšíření patogena na nevakcinovaná

zvířata. Avšak na základě provedených studií s kontrolními vnímavými prasaty je frekvence šíření

atenuovaného kmene Lawsonia intracellularis a s tím spojené riziko velmi nízké. DNA Lawsonia

intracellularis může být do tří dní po vakcinaci detekována ve vzorcích trusu u více než poloviny

vakcinovaných zvířat, proto nemůže být během tohoto období vyloučen přenos z ošetřených zvířat na

zvířata zastavená ve stejném kotci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem je nutno vyhnout se kontaktu s pokožkou.

V případě náhodného kontaktu s pokožkou je nutno postižené místo umýt mýdlem nebo dezinfekčním

prostředkem a důkladně opláchnout vodou.

Březost a laktace

Po aplikaci vakcíny chovným a březím zvířatům nebyly pozorovány žádné nežádoucí reakce.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jelikož se jedná o živou vakcínu, je nutno zamezit současné aplikaci antimikrobiálních přípravků,

které jsou účinné proti Lawsonia spp., minimálně tři dny před a po podání vakcíny (viz bod „Zvláštní

upozornění“).

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Ani po aplikaci desetinásobku doporučované dávky nebyly pozorovány nežádoucí vedlejší účinky

přípravku.

Inkompability

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem s výjimkou rozpouštědla dodaného pro používání

s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je určena ke stimulaci vývoje aktivní imunitní reakce na Lawsonia intracellularis u prasat.

Sérokonverze nemusí být obvykle po vakcinaci detekována a nesouvisí s ochranou.

ATCvet kód: QI09AE04 (živé bakteriální vakcíny, Lawsonia)

Velikost balení:

10 dávek (20 ml) + 20 ml (rozpouštědlo), 50 dávek (100 ml) + 100 ml (rozpouštědlo),

100 dávek (100

ml) + 200 ml (rozpouštědlo) a 12 x 100 dávek (12 x 100 ml) + 12 x 200 ml (rozpouštědlo).

Příslušné lahvičky lyofilizátu a rozpouštědla jsou baleny společně v jedné kartónové krabici.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte

příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

Zástupce držitele rozhodnutí o

registraci:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Animal Health

Dr. Boehringer Gasse 5-11

A-1121 Wien

Rakousko

Tel.: +43 (0) 1 80 105 2875