ENAPRIL 20MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
ENALAPRIL-MALEINÁT (ENALAPRILI MALEAS)
Dostupné s:
Hexal AG, Holzkirchen
ATC kód:
C09AA02
INN (Mezinárodní Name):
ENALAPRIL MALEATE (ENALAPRILI MALEAS)
Dávkování:
20MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50; 30; 100 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
ENALAPRIL
Přehled produktů:
ENAPRIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 142/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
4030855107063

Sp.zn. sukls41377/2019

a sukls21913/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ENAPRIL 20 mg tablety

enalaprili maleas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete

v této

příbalové informaci

Co je Enapril a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Enapril užívat

Jak se Enapril užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Enapril uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE ENAPRIL A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Enapril jsou tablety s obsahem antihypertenziva, tzv. inhibitoru enzymu konvertujícího

angiotenzin (inhibitor ACE). Enapril působí tak, že rozšiřuje cévy. To napomáhá snižovat vysoký

krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháváním Enapril zlepšuje práci srdce.

Přípravek Enapril se užívá u dospělých pacientů k léčbě:

- hypertenze (vysokého krevního tlaku)

srdeční

nedostatečnosti

(oslabení

činnosti

srdečního

svalu)

obvykle

zároveň

s močopudnými

přípravky (diuretiky), popř. s digoxinem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

ENAPRIL

UŽÍVAT

Neužívejte

Enapril

jestliže jste alergický(á) na enalapril nebo na kteroukoliv další složku přípravku Enapril.

jestliže jste v minulosti byl(a) léčen(a) léčivými přípravky ze stejné skupiny, jako je přípravek

Enapril (ACE inhibitory) a projevily se u Vás alergické reakce, spojené s otoky obličeje, rtů,

jazyka a/nebo hrdla, s potížemi při polykání či dýchání (angioedém). Enapril nesmíte užívat,

pokud se u Vás vyskytly tyto typy reakcí bez známé příčiny, nebo pokud u Vás byla stanovena

diagnóza dědičného nebo idiopatického angioedému.

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

pokud jste užíval(a) nebo v současnosti užíváte sakubitril / valsartan, léčivý přípravek k léčbě

dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých, protože zvyšuje riziko

angioedému (náhlý podkožní otok např. v krku).

pokud jste těhotná (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Pokud si nejste jistý(á), zda máte přípravek Enapril začít užívat, poraďte se se svým ošetřujícím

lékařem.

Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste v minulosti

měl(a), a o všech alergiích.

Upozornění a

opatření

Před užitím přípravku Enapril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého

podkožního otoku, např. v krku):

racekadotril, léčivý přípravek k léčbě průjmu;

léčivé přípravky k zamezení odmítnutí transplantovaného orgánu a k léčbě nádorového

onemocnění (např. temsirolimus, sirolimus, everolimus);

vildagliptin - léčivý přípravek k léčbě diabetu (cukrovky)

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan,

telmisartan,

irbesartan),

zejména

pokud máte

problémy

ledvinami

související

diabetem.

aliskiren.

Váš

lékař

může

pravidelných

intervalech

kontrolovat

funkci

ledvin,

krevní

tlak

množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Enapril“.

Jen ze zvlášť závažných důvodů a za častějších lékařských kontrol se přípravek Enapril může užívat

za těchto okolností:

Svého lékaře informujte v případě, držíte-li dietu se sníženým množstvím soli, užíváte-li náhražky

draslíku, užíváte-li draslík šetřící látky nebo náhražky soli obsahující draslík, trpěl(a)-li jste

nedávno

silným

zvracením

nebo

průjmem.

V těchto

případech

Váš

lékař

může

být

nucen

přizpůsobit dávkování léku Enapril.

Máte-li potíže se srdcem, poruchy krvetvorby, diabetes, jaterní onemocnění, onemocnění ledvin

(včetně transplantace ledvin), podstupujete-li dialýzu nebo léčíte-li se diuretiky (močopudnými

léky), informujte o těchto skutečnostech svého lékaře.

Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás někdy vyskytla alergická reakce s otokem obličeje, rtů,

jazyka

a/nebo

krku

s obtížným

polykáním

nebo

dýcháním.

Také

svému

lékaři

sdělte,

v současnosti absolvujete léčbu zvanou aferéza LDL anebo budete léčen(a) léčbou snižující

citlivost na včelí anebo vosí bodnutí.

Sdělte

svému

lékaři,

pokud

máte

nízký

krevní

tlak

(projevující

stavy

na omdlení

nebo

závratěmi, zvláště pokud stojíte).

Před provedením chirurgického výkonu nebo před anestézií (a to i u zubaře) oznamte lékaři, že

užíváte Enapril, jelikož v souvislosti s anestézií může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku.

Svého lékaře informujte, pokud trpíte poruchou imunity anebo některou chorobou ze skupiny tzv.

kolagenóz (např. lupus erythematosus, sklerodermie).

Při současné celkové léčbě látkami, potlačujícími imunitní reakce (např. glukokortikoidy,

cytostatiky, antimetabolity), alopurinolem, prokainamidem anebo solí lithia.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Během

těhotenství se Enapril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod

„Těhotenství a kojení“.

D

alší

léčivé

přípravky

a přípravek

Enapril

Informujte svého lékaře

nebo

lékárníka

o všech lécích, které užíváte

,

které jste v

nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To platí zejména, pokud užíváte:

jiné léky na snížení krevního tlaku,

lithium (lék používaný k léčbě určitého typu deprese),

léčiva s obsahem zlata,

tricyklická antidepresiva,

antipsychotika,

sympatomimetika,

antidiabetika,

přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů,

léky, které se velmi často užívají k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus,

everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”.

doplňky stravy obsahující draslík (včetně náhražek soli), draslík šetřící diuretika (tablety

podporující močení) a další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např.

trimethoprim nebo kotrimoxazol k léčbě bakteriálních infekcí, označovaný též jako

trimethoprim/sulfamethoxazol),

heparin – lečivo k ředění krve, aby nedošlo ke vzniku krevních sraženin,

cyklosporin - léčivo k potlačení imunitní odpovědi, aby nedošlo k odmítnutí

transplantovaného orgánu,

pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace

v bodě „Neužívejte přípravek Enapril“ a „Upozornění a opatření“).

Užívání přípravku

Enapril s

jídlem a pitím

Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle, mohou se zapít libovolným množstvím tekutiny.

Alkohol prohlubuje snížení schopnosti rychlé a účelné reakce.

Kuchyňská sůl (chlorid sodný) snižuje léčebnou účinnost přípravku při vysokém krevním tlaku a při

srdeční nedostatečnosti.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám

doporučí vysazení přípravku Enapril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a

převede Vás na jinou léčbu. Během těhotenství se Enapril nesmí užívat, protože by mohl způsobit

závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a

obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enapril vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí

Váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Děti a dospívající

Enapril byl zkoumán u dětí. Bližší informace si vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může především na začátku léčby, při zvyšování dávky a při užívání vyšších dávek ovlivnit

činnosti

vyžadující

zvýšenou

pozornost,

koordinaci

pohybů

rychlé

rozhodování

(např.

řízení

motorového vozidla, obsluha strojů a práce ve výškách). Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze

na základě výslovného souhlasu lékaře. Uvědomte si, prosím, že požití i malého množství alkoholu

může nepříznivý účinek přípravku na schopnost přiměřené reakce zřetelně prohloubit.

Důležité informace o některých složkác

h

přípravku Enapril

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se

se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

JAK SE ENAPRIL

UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysoký krevní tlak

U většiny pacientů je obvyklá počáteční dávka přípravku 5 až 20 mg enalaprilu jednou denně. Někteří

pacienti mohou potřebovat nižší počáteční dávku. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Obvyklá dlouhodobá dávka přípravku je 20 mg enalaprilu (t.j. 1 tableta přípravku Enapril) užívaná jednou

denně. Nejvyšší povolená dávka enalaprilu je 40 mg denně (t.j. 2 x 1 tableta přípravku Enapril ).

Selhání srdce

Obvyklá doporučovaná počáteční dávka přípravku je 2,5 mg enalaprilu užívaná jednou denně. Váš lékař bude

postupně zvyšovat toto množství, až bude dosažena dávka, která je pro Vás přiměřená. Obvyklá dlouhodobě

podávaná dávka je 20 mg enalaprilu denně a užívá se v jedné anebo ve dvou dávkách. Maximální dávka je 40

mg enalaprilu denně podávaná ve dvou dávkách (t.j. 2x denně 1 tableta přípravku Enapril).

Buďte mimořádně opatrní při požití první dávky anebo po zvýšení Vaší dávky. Okamžitě svého lékaře

informujte, když se u Vás vyskytnou jakékoli závratě anebo točení hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Enapril

Měl(a)

byste

užívat

Enapril

podle

předpisu.

Nezdvojujte

následující

dávku,

abyste

nahradil(a)

vynechanou dávku. Obnovte jen původní rozvrh užívání.

Jak dlouho máte přípravek

Enapril

užívat?

Léčba bývá dlouhodobá, přesnou délku léčby určí lékař.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Enapril je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému

lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Enapril, než jste měl(a)

V závislosti na užité dávce může předávkování vyvolat tyto příznaky: slabost, závratě, pocení,

poruchy vidění, spavost až bezvědomí, zvracení, křeče, selhání činnosti ledvin.

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku, než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě,

informujte, prosím, lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Enapril

Kdybyste léčbu předčasně přerušil(a), mohou se opět projevit příznaky choroby, která je přípravkem

léčena - zvýšený krevní tlak, případně srdeční nedostatečnost. Léčbu nepřerušujte bez souhlasu lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČIN

KY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté (p

ostihuj

í

v

í

ce

než

1 z 10 pacient

ů):

závratě, rozmazané vidění, kašel, nevolnost,

slabost.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

bolest hlavy, deprese, závratě v důsledku poklesu krevního

tlaku (včetně poklesu krevního tlaku při rychlém postavení se), mdloby, bolest na hrudi, změna

v srdečním rytmu, bolest u srdce, zrychlený puls, dýchavičnost, průjem, bolesti břicha, změny chutě,

vyrážka alergické reakce s otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s problémy při polykání anebo

dýchání, únava, vysoké hladiny draslíku v krvi a zvýšené hladiny kreatininu v krvi.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšená koncentrace

sodíku v krvi, svalové křeče, návaly horka, malátnost, horečka, impotence, porucha funkce ledvin,

selhání ledvin, bílkoviny v moči, pocení, svědění, kopřivka, ztráta vlasů, neprůchodnost střev, zánět

slinivky břišní, zvracení, dyspepsie, zácpa, anorexie, podrážděný žaludek, sucho v ústech, peptický

vřed, silný výtok z nosu, bolest v krku a chrapot, zúžení průdušek/astma, ortostatická hypotenze,

bušení srdce, infarkt myokardu nebo mozková mrtvice, zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita,

mravenčení, závrať, hypoglykémie, chudokrevnost.

Mezi další nežádoucí účinky, které se objevují vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) nebo

velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů), patří i nežádoucí účinky, které mohou být

závažné. Více informací o těchto vedlejších účincích si vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře nebo

lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému

ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

Přestaňte užívat Enapril a spojte se okamžitě se svým lékařem:

pokud u Vás dojde k otokům obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit obtíže

při dýchání nebo polykání,

pokud se u Vás objevují otoky rukou, nohou nebo kotníků,

pokud se u Vás objevuje kopřivka.

Pacienti černé rasy mají zvýšené riziko těchto reakcí na ACE inhibitory.

Počáteční dávka může způsobit větší pokles krevního tlaku než při pokračující léčbě. Podobný pokles

krevního tlaku se může vyskytnout také při zvýšení dávky léku. Tento pokles se může projevit

v podobě pocitů na omdlení nebo závratí, v takovém případě je vhodné si lehnout. Pokud se tyto stavy

objevují častěji, obraťte se na svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK ENAPRIL

UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje

Léčivá látka je

enalaprili maleas. Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 20 mg.

Pomocné látky jsou

hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-

stearát, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Oranžové, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou a vyrytým označením „EN 20“ na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Enapril je dostupný v baleních 30, 50 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí

o registraci

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

SALUTAS PHARMA GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Německo nebo

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o.,

Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

2. 5. 2019.

1/17

Sp.zn. sukls41377/2019

a sukls21913/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ENAPRIL 5 mg tablety

ENAPRIL 10 mg tablety

ENAPRIL 20 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 5 mg.

Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 10 mg.

Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 20 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 129,8 mg monohydrátu laktosy a 0,7 mg (0,030 mmol) sodíku.

Jedna tableta obsahuje 124,6 mg monohydrátu laktosy a 1,4 mg (0,061 mmol) sodíku.

Jedna tableta obsahuje 117, 8 mg monohydrátu laktosy a 2,8 mg (0,122 mmol) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Enapril 5 mg tablety: bílé, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou a vyrytým označením

„EN 5“ na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Enapril 10 mg tablety: červenohnědé, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou a vyrytým

označením „EN 10“ na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Enapril 20 mg tablety: oranžové, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou a vyrytým

označením „EN 20“ na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Enapril je indikován u dospělých pacientů k léčbě:

- všech stupňů esenciální hypertenze

- renální a renovaskulární hypertenze

- srdeční insuficience společně s diuretiky, popř. s digitalisovými kardiotoniky

4.2 Dávkování a způsob podání

2/17

Jídlo vstřebávání přípravku Enapril neovlivňuje.

Dávku je nutno individuálně přizpůsobit podle pacientova profilu (viz. bod 4.4) a odpovědi

krevního tlaku.

Hypertenze

Počáteční dávka je 5 až maximálně 20 mg podle stupně hypertenze a stavu pacienta (viz dále).

Přípravek Enapril se podává jednou denně. Při mírné hypertenzi je doporučená počáteční

dávka 5 až 10 mg. U pacientů se silně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron

(např. renovaskulární hypertenzí, deplecí solí a/nebo objemu, srdeční dekompenzací nebo

těžkou hypertenzí) může po počáteční dávce dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. U

těchto pacientů se doporučuje počáteční dávka 5 mg nebo nižší a léčba se musí zahájit pod

lékařským dohledem.

Předchozí léčba vysokými dávkami diuretik může při zahajování terapie enalaprilem vést

k objemové depleci a k riziku hypotenze. U těchto pacientů se doporučuje počáteční dávka

5 mg nebo nižší. Pokud to je možné, měla by se terapie diuretiky na 2 až 3 dny před

zahájením terapie přípravkem Enapril vysadit. Je nutno sledovat renální funkce a koncentrace

kalia v séru.

Obvyklá udržovací dávka je 20 mg denně. Maximální udržovací dávka je 40 mg denně.

Srdeční selhání/asymptomatická dysfunkce levé komory

Při léčbě symptomatického srdečního selhání se přípravek Enapril užívá navíc k diuretikům a

ve vhodných případech navíc i k digitalisu nebo betablokátorům. Počáteční dávka přípravku

Enapril u pacientů se symptomatickým srdečním selháním nebo asymptomatickou dysfunkcí

levé komory je 2,5 mg a je nutno jí podávat pod důsledným lékařským dohledem, aby se

zjistil počáteční účinek na krevní tlak. Při neexistenci symptomatické hypotenze nebo po její

účinné léčbě je po zahájení terapie přípravkem Enapril při srdečním selhání nutno dávku

postupně zvyšovat na obvyklou udržovací dávku 20 mg, podávanou v jedné dávce nebo ve

dvou dílčích dávkách podle toho, jak je pacient snáší. Titraci dávky se doporučuje provádět

po dobu 2 až 4 týdnů. Maximální dávka je 40 mg podávaná ve dvou dílčích dávkách.

Doporučená titrace dávky přípravku Enapril u pacientů se srdečním

selháním/asymptomatickou dysfunkcí levé komory

T

ýden

Dávka mg/den

1. týden

1. až 3. den:

2,5 mg/den* v jediné dávce

4. až 7. den:

5 mg/den ve dvou dílčích dávkách

2. týden

mg/den

v jediné

dávce

nebo

dvou

dílčích

dávkách

3. a 4. týden

mg/den

v jediné

dávce

nebo

dvou

dílčích

dávkách

*U pacientů s poruchou renální funkce nebo užívajících diuretika je nutno přijmout zvláštní

opatření (viz bod 4.4).

Krevní tlak a renální funkci je nutno důkladně sledovat jak před zahájením léčby přípravkem

Enapril, tak i po jejím zahájení (viz bod 4.4), protože byly popsány případy hypotenze

3/17

a (vzácněji) následné renální selhání. Je-li to možné, musí se u pacientů léčených diuretiky

před zahájením léčby přípravkem Enapril jejich dávka snížit. Rozvoj hypotenze po počáteční

dávce přípravku Enapril neznamená, že při dlouhodobé terapii přípravkem Enapril

dojde

k recidivě hypotenze, a nebrání dalšímu užívání léku. Je nutno sledovat i hodnoty draslíku

v séru a renální funkci.

Dávkování při renální insuficienci

Všeobecně by měly být intervaly mezi užitím enalaprilu prodlouženy a/nebo sníženo

dávkování.

Clearance kreatininu (CrCL)

ml/min

Počáteční dávka

mg/den

30 < CrCL < 80 ml/min.

5–10 mg

10 < CrCL ≤ 30 ml/min.

2,5 mg

CrCL ≤ 10 ml/min.

2,5 mg ve dny dialýzy*

*Viz bod 4.4

Enalaprilát je dialyzovatelný. Dávkování v dny bez dialýzy je nutno přizpůsobit podle

odpovědi krevního tlaku.

Použití u starších osob

Dávka musí být v souladu s renální funkcí staršího pacienta (viz bod 4.4).

Použití u dětí

S podáváním přípravku Enapril pediatrickým pacientům (nad 6 let) s hypertenzí jsou k

dispozici jen omezené zkušenosti z klinických hodnocení (viz body 4.4, 5.1 a 5.2).

U pacientů, kteří dokážou tablety spolknout, je nutno dávku individualizovat podle pacientova

profilu a odpovědi krevního tlaku. Doporučená počáteční dávka je 2,5 mg pro pacienty

s tělesnou hmotností 20 až < 50 kg a 5 mg pro pacienty s tělesnou hmotností ≥ 50 kg.

Přípravek Enapril se podává jednou denně. Dávkování je nutno přizpůsobit podle potřeb

pacienta na maximální hodnotu 20 mg denně u pacientů s tělesnou hmotností 20 až < 50 mg

a 40 mg pro pacienty s tělesnou hmotností ≥ 50 kg (viz bod 4.4).

Přípravek Enapril se nedoporučuje u novorozenců a u pediatrických pacientů s glomerulární

filtrací < 30 ml/min/1,73 m

, protože nejsou k dispozici žádné údaje.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

nebo na kterýkoli jiný inhibitor ACE.

Angioedém v anamnéze v souvislosti s předchozí léčbou inhibitorem ACE.

Dědičný nebo idiopatický angioedém.

4/17

Souběžné

užívání

přípravku

Enapril

přípravky

obsahujícími

aliskiren

kontraindikováno u pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR

< 60 ml/min/1,73 m

) (viz body 4.5 a 5.1).

Souběžné užívání se sakubitrilem / valsartanem. Enapril nesmí být nasazen dříve než 36

hodin po poslední dávce sakubitrilu / valsartanu (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Symptomatická hypotenze

Symptomatická hypotenze se u nekomplikovaných hypertoniků pozoruje vzácně.

U hypertonických pacientů léčených přípravkem Enapril nastává symptomatická hypotenze

s větší pravděpodobností u pacientů s deplecí objemu, například při léčbě diuretiky, při

omezení soli v dietě, dialýze, průjmu nebo zvracení (viz body 4.5 a 4.8). Symptomatická

hypotenze byla pozorována u pacientů se srdečním selháním s přidruženou nebo bez

přidružené renální insuficience. Pravděpodobněji nastává u pacientů se závažnějším stupněm

srdečního selhání, což se odráží používáním vysokých dávek kličkových diuretik,

hyponatrémií nebo poruchou renálních funkcí. U těchto pacientů musí být léčba zahájena pod

lékařským dohledem a pacienti musí být vždy při úpravě dávkování přípravku Enapril a/nebo

diuretika dále pozorně sledováni. Stejná opatření lze aplikovat u pacientů s ischemickou

chorobou srdeční nebo cerebrovaskulárním onemocněním, u kterých by nadměrný pokles

krevního tlaku mohl mít za následek infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.

Pokud nastane hypotenze, pacient musí být uložen do polohy vleže a pokud je to nutné, musí

dostat intravenózní infuzi fyziologického roztoku. Přechodná hypotenzní reakce není

kontraindikací pro další dávky, které mohou být obvykle podány bez obtíží, pokud již jednou

po expanzi objemu došlo k vzestupu krevního tlaku.

U některých pacientů se srdečním selháním, kteří mají normální nebo nízký krevní tlak, může

po podání přípravku Enapril dojít k dalšímu poklesu systémového krevního tlaku. Tento

účinek lze očekávat a obvykle není důvodem k přerušení léčby. Pokud se hypotenze stane

symptomatickou, může být nezbytné redukovat dávku a/nebo vysadit diuretikum a/nebo

přípravek Enapril .

Aortální nebo mitrální stenóza/Hypertrofická kardiomyopatie

Jako u všech vasodilatancií je nutno ACE inhibitory pacientům s obstrukcí chlopně

a výtokové části levé komory podávat opatrně a zcela vynechat v případě kardiogenního šoku

a hemodynamicky významné obstrukce.

Porucha renálních funkcí

V případě poruchy renálních funkcí (clearance kreatininu < 80 ml/min) je nutno počáteční

dávku enalaprilu upravit podle pacientovy hodnoty clearance kreatininu (viz bod 4.2), a pak

podle pacientovy odpovědi na léčbu. Rutinní sledování hodnot draslíku a kreatininu je

u těchto pacientů součástí běžné lékařské praxe.

5/17

V souvislosti s enalaprilem bylo popsáno selhání ledvin, které se vyskytovalo hlavně

u pacientů s těžkým srdečním selháním nebo základním onemocněním ledvin, včetně stenózy

renální arterie. Pokud se zjistí brzy a je řádně léčeno, je selhání ledvin v souvislosti s terapií

enalaprilem obvykle reverzibilní.

U některých pacientů s hypertenzí bez předchozí zjevné choroby ledvin došlo k vzestupu

sérové hladiny močoviny a kreatininu, pokud byl enalapril podán současně s diuretiky.

Redukce dávky enalaprilu a/nebo vysazení diuretika a/nebo enalaprilu může být žádoucí. Tato

situace by měla vést k úvaze, zda základním onemocněním není stenóza renální arterie (viz

bod 4.4 Renovaskulární hypertenze).

Renovaskulární hypertenze

Pokud se pacienti s bilaterální stenózou renální arterie nebo stenózou arterie do jediné

fungující ledviny léčí ACE inhibitory, existuje zvýšené riziko hypotenze a renální

nedostatečnosti. Může dojít ke ztrátě renálních funkcí při pouze mírných změnách hodnot

kreatininu v séru. U těchto pacientů je nutno zahajovat terapii pod důkladným lékařským

dohledem, za použití nízkých dávek, opatrné titrace a sledování renálních funkcí.

Transplantace ledvin

Pokud se týče podávání přípravku Enapril pacientům po nedávno prodělané transplantaci

ledvin, je k dispozici málo zkušeností. Proto se léčba přípravkem Enapril nedoporučuje.

Selhání jater

Vzácně byly ACE inhibitory spojovány se syndromem, který začíná cholestatickou

žloutenkou nebo hepatitidou a progreduje do fulminantní hepatální nekrózy a (někdy) smrti.

Mechanismus tohoto syndromu není jasný. U pacientů užívajících ACE inhibitory, u nichž

dojde k rozvoji žloutenky nebo u nichž dojde k výraznému zvýšení jaterních enzymů, je nutno

ACE inhibitory vysadit a je třeba u nich zahájit odpovídající lékařské pozorování.

Neutropénie/agranulocytóza

U pacientů užívajících ACE inhibitory byly popsány neutropénie/agranulocytóza,

trombocytopénie a anémie. U pacientů s normální renální funkcí a bez dalších komplikujících

faktorů se neutropénie vyskytuje vzácně. Pacientům s kolagenovou cévní chorobou,

pacientům léčeným imunosupresivy, alopurinolem nebo prokainamidem, nebo s kombinací

těchto komplikujících faktorů, je nutno enalapril podávat s maximální opatrností, zvláště

pokud je již přítomna porucha renálních funkcí. U některých z těchto pacientů došlo k rozvoji

závažných infekcí, které v několika případech nereagovaly na intenzivní léčbu antibiotiky.

Pokud se u těchto pacientů enalapril používá, doporučuje se pravidelné monitorování počtu

bílých krvinek a pacienty je třeba poučit, aby ohlásili jakoukoli známku infekce.

Hypersenzitivita/angioneurotický edém

U pacientů léčených inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, včetně přípravku Enapril,

byl popsán angioneurotický edém obličeje, končetin, rtů, jazyka, glotis a/nebo laryngu. Tento

nežádoucí účinek se může objevit kdykoli během léčby. V takových případech musí být

přípravek Enapril okamžitě vysazen a musí být zajištěno přiměřené sledování, aby před

propuštěním pacienta byla jistota úplného odeznění příznaků. I v těch případech, kdy se jedná

pouze o otok jazyka bez respirační tísně, musí být pacienti dlouhodobě pozorováni, protože

léčba antihistaminiky a kortikosteroidy nemusí být dostačující.

6/17

Velmi vzácně byly popsány případy úmrtí následkem angioedému spojeného s otokem

laryngu nebo otokem jazyka. U pacientů s postižením jazyka, glotis nebo hrtanu existuje

pravděpodobnost rozvoje obstrukce dýchacích cest, zvláště u jedinců s operací dýchacích cest

v anamnéze. V případech, kdy by postižení jazyka, glotis nebo hrtanu mohlo pravděpodobně

způsobit obstrukci dýchacích cest, je třeba rychle zahájit vhodnou léčbu, zahrnující

subkutánní aplikaci roztoku adrenalinu 1 : 1 000 (0,3 ml až 0,5 ml) a provést opatření k

zajištění průchodnosti dýchacích cest.

Uvádí se, že černošští pacienti, jimž byly podávány ACE inhibitory, mají ve srovnání

s pacienty jiných ras vyšší incidenci angioedému.

Pacienti angioedémem bez vztahu k terapii ACE inhibitory v anamnéze mohou být při užívání

ACE inhibitoru angioedémem více ohroženi (viz také bod 4.3).

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekatodrilem, inhibitory mTOR a vildagliptinem

Pacienti podstupující souběžnou léčbu s racekatodrilem, inhibitory mTOR (např. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) a vildagliptinem mohou mít zvýšené riziko angioedému (např. otok

dýchacích cest nebo jazyka se zhoršením dýchání nebo bez něj) (viz bod 4.5). U pacientů,

kteří již užívají ACE inhibitor, je třeba opatrnosti při počátečním podání racekadotrilu, mTOR

inhibitorů (např. sirolimus, everolimus, temsirolimus) a vildagliptinu.

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu / valsartanu je kontraindikováno z důvodu

zvýšeného rizika angioedému. Léčbu sakubitrilem / valsartanem nelze zahájit dříve než 36

hodin po poslední dávce enalaprilu. Léčbu enalaprilem nelze zahájit dříve než 36 hodin po

poslední dávce sakubitrilu / valsartanu (viz body 4.3 a 4.5).

Anafylaktoidní reakce během desenzibilizace vůči blanokřídlým

Vzácně byly u pacientů užívajících ACE inhibitory během desenzibilizace jedem

blanokřídlých pozorovány život ohrožující anafylaktoidní reakce. Těmto reakcím se lze

vyhnout přechodným vysazením terapie ACE inhibitorem před každou desenzibilizací.

Anafylaktoidní reakce během aferézy LDL

U pacientů užívajících ACE inhibitory došlo během aferézy lipoproteinů s nízkou hustotou

(LDL) síranem dextranu vzácně k rozvoji život ohrožujících anafylaktoidních reakcí. Těmto

reakcím se předešlo přechodným přerušením terapie ACE inhibitory před každou aferézou.

Hemodialyzovaní pacienti

Anafylaktoidní reakce byly hlášeny u pacientů dialyzovaných za použití membrán s vysokým

průtokem (např. AN 69

) a současně léčených ACE inhibitory. U těchto pacientů je třeba

použít jiný typ dialyzační membrány nebo jinou skupinu antihypertenzních látek.

Hypoglykémie

Diabetičtí pacienti léčení perorálními antidiabetiky nebo inzulinem, kteří zahajují léčbu ACE

inhibitorem, musí být poučeni, aby pečlivě sledovali hypoglykémii, zvláště během prvního

měsíce kombinovaného užívání. (Viz bod 4.5.).

Kašel

Při používání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Kašel je typicky neproduktivní, trvalý a

odeznívá po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitory je třeba vzít v úvahu při

diferenciální diagnostice kašle.

7/17

Chirurgie/anestezie

U pacientů, podstupujících velký chirurgický zákrok nebo během anestezie za použití látek

vyvolávajících hypotenzi, blokuje enalapril tvorbu angiotenzinu II při druhotném

kompenzačním uvolnění reninu. Pokud nastane hypotenze, za jejíž příčinu je považován tento

mechanismus, lze ji korigovat expanzí objemu.

Hyperkalémie

ACE inhibitory mohou vyvolat hyperkalémii, protože brání uvolňování aldosteronu. U

pacientů s normální funkcí ledvin není účinek obvykle významný. U pacientů s poruchou

funkce ledvin a/nebo u pacientů užívajících doplňky stravy obsahující kalium (včetně

náhražek soli), kalium šetřící diuretika, trimethoprim nebo kotrimoxazol (trimethoprim /

sulfamethoxazol), a zejména antagonisty aldosteronu nebo blokátory receptorů angiotensinu

se ale hyperkalémie může objevit. U pacientů užívajících ACE inhibitory mají být proto

diuretika a blokátory receptorů angiotensinu užívány opatrně a má být kontrolována hladina

draslíku v séru a funkce ledvin (viz bod 4.5).

Lithium

Kombinace lithia a enalaprilu se obecně nedoporučuje (viz bod 4.5).

Použití u dětí

U dětí s hypertenzí, mladších než 6 let, je k dispozici pouze omezené množství zkušeností

s účinností a bezpečností a žádné zkušenosti v jiných indikacích. U dětí ve věku nad 2 měsíce

je k dispozici omezené množství farmakokinetických dat (viz také body 4.2, 5.1 a 5.2).

Nedoporučuje se podávat přípravek Enapril dětem v jiných indikacích než hypertenze.

Přípravek Enapril se nedoporučuje u novorozenců a u dětských pacientů s glomerulární

filtrací < 30 ml/min/1,73 m

, protože nejsou k dispozici žádné údaje (viz bod 4.2).

Etnické odlišnosti

Stejně jako u jiných ACE inhibitorů se zdá, že enalapril je méně účinný při snižování

krevního tlaku u černochů než u jiných etnik, možná kvůli vyšší prevalenci stavů s nízkými

hladinami reninu u černošských hypertoniků.

Laktóza

Přípravek Enapril obsahuje laktózu a proto jej nesmějí užívat pacienti se vzácnými dědičnými

problémy s nesnášenlivostí galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí

glukózy-galaktózy. Přípravek Enapril obsahuje méně než 200 mg laktózy na tabletu.

Sodík

Přípravek Enapril obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že

je v podstatě „bez sodíku“.

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II

nebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně

akutního selhání ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů

ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body

4.5 a 5.1). Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet

pouze pod dohledem specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin,

8/17

elektrolytů a krevního tlaku. Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají

být používány současně u pacientů s diabetickou nefropatií.

4.5 Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léky zvyšující riziko angioedému

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu / valsartanu je kontraindikováno z důvodu

zvýšeného rizika angioedému (viz body 4.3 a 4.4).

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (viz

bod 4.4).

Kalium šetřící diuretika, doplňky stravy obsahující kalium nebo náhražky soli obsahující

kalium

Hladina draslíku v séru obvykle zůstává v normálu, ale u některých pacientů se může při

léčbě enalaprilem objevit hyperkalémie. Kalium šetřící diuretika (např. spironolakton,

triamteren nebo amilorid), doplňky stravy obsahující kalium nebo náhražky soli obsahující

kalium mohou vést k významnému zvýšení hladiny draslíku v séru. Při podávání enalaprilu

společně s dalšími látkami, které zvyšují sérové kalium, jako je trimethoprim a kotrimoxazol

(trimethoprim / sulfamethoxazol), je zapotřebí opatrnost, protože o trimethoprimu je známo,

že se chová jako kalium šetřící diuretikum jako amilorid. Proto není kombinace enaprilu s

výše zmíněnými přípravky doporučena. Pokud je současné podávání indikováno, je třeba je

podávat s opatrností a s pravidelnými kontrolami hladin draslíku v séru.

Cyklosporin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a cyklosporinu se může objevit hyperkalémie.

Doporučuje se kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Heparin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a heparinu se může objevit hyperkalémie. Doporučuje

se kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Diuretika (thiazidová nebo kličková diuretika)

Předchozí léčba vysokými dávkami diuretik může mít při zahajování terapie enalaprilem

za následek depleci objemu a riziko hypotenze (viz bod 4.4). Hypotenzní účinky lze omezit

vysazením diuretika, zvýšením objemu nebo příjmu soli nebo zahájením terapie nízkou

dávkou enalaprilu.

Ostatní antihypertenziva

Současné užívání těchto látek může zesílit hypotenzní účinky enalaprilu. Současné užívání

nitroglycerinu a dalších nitrátů nebo dalších vasodialatancií může krevní tlak dále snížit.

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron

(RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin

II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze,

hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) ve srovnání s

použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Lithium

9/17

Při současném podávání lithia a ACE inhibitorů bylo popsáno reverzibilní zvýšení sérových

koncentrací a toxicity lithia. Současné užívání thiazidových diuretik a ACE inhibitorů může

dále zvýšit hladiny lithia a zvýšit riziko toxicity lithia. Užívání enalaprilu spolu s lithiem se

nedoporučuje, pokud se však taková kombinace ukáže jako nezbytná, je nutno pečlivě

monitorovat hladiny lithia v séru (viz bod 4.4).

Tricyklická antidepresiva/antipsychotika/anestetika/narkotika

Současné užívání některých anestetických léčivých přípravků, tricyklických antidepresiv

a antipsychotik spolu s ACE inhibitory může vést k dalšímu poklesu krevního tlaku (viz bod

4.4).

Nesteroidní antirevmatika

Chronické podávání nesteroidních antirevmatik může snižovat antihypertenzní účinky ACE

inhibitorů.

Nesteroidní antirevmatika (včetně inhibitorů COX-2) a ACE inhibitory vykazují aditivní

účinek při zvyšování sérového draslíku, což může vést ke zhoršení renálních funkcí. Tyto

účinky jsou obvykle reverzibilní. Vzácně se může vyskytnout akutní selhání ledvin, zvláště u

pacientů s oslabenou funkcí ledvin (jako jsou starší osoby nebo pacienti s deplecí objemu,

včetně pacientů léčených diuretiky). Pacienty je nutno odpovídajícím způsobem hydratovat,

přičemž po zahájení souběžné léčby a pravidelně poté se musí zvážit sledování renálních

funkcí.

Zlato

U pacientů léčených injekčním zlatem (aurothio-malát sodný) a ACE inhibitorem, včetně

enalaprilu, byly vzácně hlášeny nitritoidní reakce (symptomy zahrnují zarudnutí v obličeji,

nauzeu, zvracení a hypotenzi).

Sympatomimetika

Sympatomimetika mohou snížit antihypertenzní účinek ACE inhibitorů.

Antidiabetika

Na základě epidemiologických studií se lze domnívat, že současné podávání ACE inhibitorů

a antidiabetik (inzulinů, perorálních hypoglykemik) může mít za následek zvýšený

hypoglykemizující účinek s rizikem hypoglykémie. Zdá se, že tento jev se častěji vyskytuje

v prvních týdnech kombinační terapie a u pacientů s poruchou renálních funkcí. (Viz body 4.4

a 4.8).

Alkohol

Alkohol potencuje hypotenzní účinek ACE inhibitorů.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytika a beta-blokátory

Enalapril lze bez obav podávat současně s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických

dávkách), trombolytiky a beta-blokátory.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Enalapril je kontraindikován během těhotenství (viz 4.3 Kontraindikace).

10/17

Inhibitory ACE mohou vyvolat fetální a neonatální morbiditu a smrt, jsou-li podávány

těhotným ženám. Ve světové literatuře bylo hlášeno několik desítek případů.

Používání inhibitorů ACE během druhého a třetího trimestru těhotenství bylo spojeno s fetální

a neonatálním poškozením včetně hypotenze, hypoplázie lebky u novorozence, reverzibilního

a ireverzibilního renálního selhání a smrti. Dále byl zaznamenán oligohydramnion, zřejmě

v důsledku

poruchy

renální

funkce;

v takovém

případě

oligohydramnion

spojen

s kontrakcemi končetin plodu, kraniofaciální deformací a rozvojem hypoplastických plic.

Zároveň

hlášen

předčasný

porod,

retardace

nitroděložního

růstu

zjevný

ductus

arteriosus, není však zcela jasné, jestli to bylo způsobeno expozicí inhibitoru ACE. Kromě

toho bylo použití inhibitorů ACE v prvním trimestru těhotenství spojeno s potenciálním

zvýšením rizika vrozených vad.

Jakmile je těhotenství potvrzeno, inhibitory ACE je zapotřebí co nejdříve vysadit a je třeba

pravidelně sledovat vývoj plodu. U žen, které plánují těhotenství, by inhibitory ACE (včetně

enalaprilu) neměly být používány. Ženy v plodném věku by měly být informovány o možném

riziku a inhibitory ACE (včetně enalaprilu) by měly být podávány až po pečlivé konzultaci a

zvážení individuálních rizik a přínosů.

Kojení:

Podle omezených farmakokinetických údajů jsou koncentrace v mateřském mléce velmi nízké

(viz bod 5.2). I když jsou tyto koncentrace pravděpodobně bez klinického významu, podávání

Enaprilu během kojení se nedoporučuje matkám nedonošených dětí a během několika prvních

týdnů

porodu

nedostatek

klinických

zkušeností

hypotetické

riziko

kardiovaskulárních a renálních nežádoucích účinků. U matek kojících starší dítě lze podávání

Enaprilu zvažovat, je-li léčba nezbytná a dítě bude pečlivě sledováno.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při řízení nebo obsluze strojů je třeba vzít v úvahu možnost občasných závratí nebo únavy.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky hlášené pro enalapril zahrnují:

Velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), málo časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:

Méně časté: anémie (včetně aplastické a hemolytické)

Vzácné: neutropénie, snížení hodnoty hemoglobinu, snížení hematokritu, trombocytopénie,

agranulocytóza, útlum kostní dřeně, pancytopénie, lymfadenopatie, autoimunitní onemocnění

Endokrinní poruchy:

Není známo: syndrom neodpovídající sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)

Poruchy metabolismu a výživy:

Méně časté: hypoglykémie (viz bod 4.4)

11/17

Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy:

Časté: bolesti hlavy, deprese

Méně časté: zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita, parestézie, vertigo

Vzácné: abnormální sny, poruchy spánku

Poruchy oka:

Velmi časté: rozmazané vidění

Srdeční a cévní poruchy:

Velmi časté: závrať

Časté: hypotenze (včetně ortostatické hypotenze), synkopa, bolesti na hrudi, poruchy

srdečního rytmu, angina pectoris, tachykardie

Méně časté: ortostatická hypotenze, palpitace, infarkt myokardu nebo cévní mozková

příhoda*, možná na podkladě nadměrné hypotenze u vysoce rizikových pacientů (viz bod 4.4)

Vzácné: Raynaudův fenomén

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Velmi časté: kašel

Časté: dušnost

Méně časté: rinorea, bolest v krku a chrapot, bronchospasmus/astma

Vzácné: plicní infiltráty, rýma, alergická alveolitida/eozinofilní pneumonie

Gastrointestinální poruchy:

Velmi časté: nauzea

Časté: průjem, bolest břicha, změny chuťového vnímání

Méně časté: ileus, pankreatitida, zvracení, dyspepsie, zácpa, anorexie, podrážděný žaludek,

sucho v ústech, peptický vřed

Vzácné: stomatitida/aftózní ulcerace, glositida

Velmi vzácné: intestinální angioedém

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: selhání jater, hepatitida – buď hepatocelulární nebo cholestatická, hepatitida včetně

nekrózy, cholestáza (včetně žloutenky)

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté: vyrážka, přecitlivělost/angioneurotický edém: byl popsán angioneurotický edém

obličeje, končetin, rtů, jazyka, glottis a/nebo hrdla (viz bod 4.4)

Méně časté: pocení, svědění, kopřivka, alopecie

Vzácné: erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida,

toxická epidermální nekrolýza, pemfigus, erytroderma

Byl popsán komplex symptomů, zahrnující některá nebo všechna z dále uvedených postižení:

horečka, serositida, vaskulitida, myalgie/myositida, artralgie/artritida, pozitivní ANA, zvýšená

sedimentace, eosinofilie a leukocytóza. Může se vyskytnout vyrážka, fotosenzitivita nebo jiné

dermatologické projevy.

Poruchy ledvin a močových cest:

Méně časté: renální dysfunkce, selhání ledvin, proteinurie

Vzácné: oligurie

12/17

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Méně časté: impotence

Vzácné: gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Velmi časté: astenie

Časté: únava

Méně časté: svalové křeče, návaly horka, malátnost, horečka

Vícenásobná vyšetření:

Časté: hyperkalémie, zvýšení sérových koncentrací kreatininu

Méně časté: zvýšení hladin močoviny v krvi, hyponatrémie

Vzácné: zvýšení jaterních enzymů, zvýšení sérových koncentrací bilirubinu

* Míry incidence byly v klinických hodnoceních porovnatelné s mírou incidence ve skupinách

léčených placebem a v kontrolních skupinách.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

O předávkování u lidí jsou k dispozici jen omezené údaje. Dosud hlášenými

nejvýznamnějšími projevy předávkování jsou výrazná hypotenze, začínající asi šest hodin po

požití tablet, jako průvodní jev blokády systému renin-angiotenzin, a stupor. Mezi symptomy

vyskytující se v souvislosti s předávkováním ACE inhibitory může patřit oběhový šok,

poruchy rovnováhy elektrolytů, selhání ledvin, hyperventilace, tachykardie, palpitace,

bradykardie, závratě, úzkost a kašel. Po požití 300 mg, respektive 440 mg enalaprilu byly

zaznamenány 100-, respektive 200násobně vyšší hladiny enalaprilátu v séru, než jsou obvyklé

po terapeutických dávkách.

Doporučená léčba při předávkování zahrnuje podání intravenózní infúze fyziologického

roztoku. Pokud dojde k rozvoji hypotenze, je nutno pacienta uložit do protišokové polohy.

Lze také zvážit léčbu podáním infúze angiotenzinu II a/nebo intravenózních katecholaminů,

pokud jsou k dispozici. Došlo-li k požití před krátkou dobou, podnikněte opatření k odstranění

enalapril-maleátu (např. zvracení, výplach žaludku, podání absorbentů a síran sodný).

Enalaprilát může být odstraněn z celkového oběhu hemodialýzou (viz bod 4.4). Při

bradykardii nereagující na terapii je indikováno použití kardiostimulátoru. Je nutno trvale

monitorovat vitální známky, hodnoty elektrolytů v séru a koncentrace kreatininu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická

skupina:

Antihypertenzívum,

inhibitor

enzymu

konvertujícího

angiotenzin.

13/17

ATC kód: C09AA02

Enapril (enalapril-maleinát) je solí enalaprilu, derivátu dvou aminokyselin L-alaninu a L-

prolinu, s kyselinou maleinovou. Angiotenzin-konvertující enzym (ACE) je

peptidyldipeptidáza, která katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na vazopresoricky účinný

angiotenzin II. Po absorpci je enalapril hydrolyzován na enalaprilát, který inhibuje ACE.

Inhibice ACE vyúsťuje ve snížení angiotenzinu II v plasmě, což vede ke zvýšení aktivity

reninu v plasmě (odstraněním negativní zpětné vazby uvolňování reninu) a k poklesu sekrece

aldosteronu.

ACE je shodný s kinázou II. Proto může Enapril blokovat také rozpad bradykininu, silně

vazopresorického peptidu. Role, kterou tento efekt hraje v terapeutickém působení enalapril-

maleinátu, zůstává neobjasněna.

I když se předpokládá, že Enapril snižuje krevní tlak primárně supresí systému renin-

angiotenzin-aldosteron, enalapril-maleinát působí antihypertenzně i u pacientů s hypertenzí

provázenou nízkou hladinou reninu.

Podávání přípravku Enapril pacientům s hypertenzí způsobuje snížení krevního tlaku v leže i

ve stoje, aniž by docházelo k výraznému zvýšení srdeční frekvence.

Symptomatická posturální hypotenze je vzácná. U některých pacientů může nastavení

optimálního snížení krevního tlaku vyžadovat několik týdnů léčby. Náhlé vysazení přípravku

Enapril nebylo spojeno s rychlým vzestupem krevního tlaku.

Účinná inhibice aktivity ACE se obvykle objevuje 2 až 4 hodiny po perorálním podání

jednotlivé dávky enalapril-maleinátu. Nástup antihypertenzního působení byl obvykle

pozorován v první hodině, maximálního snížení krevního tlaku bylo dosaženo do 4-6 hodin

po podání. Délka trvání účinku je závislá na dávce. V doporučených dávkách však bylo

prokázáno, že antihypertenzní a hemodynamické působení přetrvávalo alespoň 24 hodin.

U pacientů s esenciální hypertenzí bylo ve studiích hemodynamiky snížení krevního tlaku

provázeno snížením periferní arteriální rezistence se zvýšením srdečního výdeje a malými

nebo žádnými změnami srdeční frekvence. Po podání přípravku Enapril došlo ke zvýšení

průtoku krve ledvinami, glomerulární filtrace nebyla změněna. Zadržování sodíku ani vody

nebylo prokázáno. U pacientů s nízkou glomerulární filtrací před léčbou však obvykle došlo k

jejímu zvýšení.

U diabetických i nediabetických pacientů s onemocněním ledvin bylo po podání enalaprilu v

krátkodobých klinických studiích pozorováno snížení albuminurie a snížení vylučování IgG i

celkového proteinu ledvinami.

Při podávání společně s diuretiky thiazidového typu je snížení krevního tlaku přípravkem

Enapril minimálně aditivní. Enapril může snižovat nebo zabraňovat rozvoji hypokalemie

indukované thiazidy.

U pacientů se srdečním selháním léčených srdečními glykosidy a diuretiky byla léčba

perorálně nebo injekčně podaným enalapril-maleinátem spojena s poklesem periferní

rezistence a krevního tlaku. Srdeční výdej se zvýšil, zatímco srdeční frekvence (obvykle

zvýšená u pacientů se srdečním selháním) se snížila. Došlo také ke snížení plicního

kapilárního tlaku v zaklínění. Námahová tolerance a závažnost srdečního selhání (měřeno

podle kritérií New York Heart Association) se zlepšily. Tyto účinky přetrvávaly i při

dlouhodobé léčbě.

14/17

U pacientů s mírným nebo středně závažným srdečním selháním enalapril zpomalil

progresivní dilataci srdce / zbytnění a selhání, což bylo doloženo snížením náplně levé

komory na konci diastoly a systoly a zlepšením ejekční frakce. Multicentrická,

randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie (SOLVD Prevention trial)

zkoumala populaci s asymptomatickou dysfunkcí levé komory (LVEF < 35%). 4228 pacientů

bylo randomizováno k užívání placeba (n = 2117) nebo enalaprilu (n = 2111). Ve skupině

užívající placebo mělo 818 pacientů srdeční selhání nebo zemřelo (38,6%) v porovnání s 630

pacienty ze skupiny užívající enalapril (29,8%) (snížení rizika: 29%, 95% CI: 21-36%, p <

0,001). 518 pacientů ve skupině užívající placebo (24,5%) a 434 pacientů ve skupině užívající

enalapril (20,6%) zemřelo nebo bylo hospitalizováno pro nově vzniklé nebo zhoršené srdeční

selhání (snížení rizika: 20%, 95% CI: 9-30%, p < 0,001).

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie (SOLVD

Treatment trial) zkoumala populaci se symptomatickým městnavým srdečním selháním z

důvodu systolické dysfunkce (ejekční frakce < 35%). 2569 pacientů užívajících konvenční

léčbu srdečního selhání bylo randomizovaně rozděleno do skupiny užívající placebo (n =

1284) nebo enalapril (n = 1285). Ve skupině s placebem bylo 510 úmrtí (39,7%) ve srovnání

se 452 úmrtími ve skupině s enalaprilem (35,2%) (snížení rizika: 16%, 95% CI: 5-26%, p =

0,0036). Ve skupině s placebem bylo 461 úmrtí z kardiovaskulárních příčin ve srovnání s 399

úmrtími ve skupině s enalaprilem (snížení rizika: 18%, 95% CI: 6-28%, p < 0,002), a to

zejména vzhledem k poklesu úmrtí na progresivní srdeční selhání (251 ve skupině s placebem

vs. 209 ve skupině s enalaprilem, snížení rizika: 22%, 95% CI: 6-35%). Pro zhoršení

srdečního selhání zemřelo nebo bylo hospitalizováno méně pacientů (736 pacientů ve skupině

s placebem a 613 ve skupině s enalaprilem) (snížení rizika: 26%, 95% CI: 18-34%, p <

0,0001). Celkově ve studii SOLVD enalapril-maleinát snižoval u pacientů s dysfunkcí levé

komory riziko infarktu myokardu o 23% (95% CI: 11-34%, p < 0,001) a riziko hospitalizace

pro nestabilní anginu pectoris o 20% (95% CI: 9-29%, p < 0,001).

Zkušenosti s podáváním pediatrickým pacientům s hypertenzí starším 6 let jsou omezené. V

klinické studii zahrnující 110 hypertenzních pediatrických pacientů ve věku 6-16 let a

tělesnou hmotností >= 20 kg a glomerulární filtrací < 30 ml/min / 1,73 m

užívali pacienti

vážící méně než 50 kg 0,625, 2,5 nebo 20 mg enalapril-maleinátu denně a pacienti vážící 50

kg a více užívali 1,25, 5 nebo 40 mg enalapril-maleinátu denně. Podávání enalapril-maleinátu

jednou denně snižovalo krevní tlak v závislosti na dávce. Závislost antihypertenzního účinku

enalaprilu na dávce byla shodná u všech podskupin (věk, Tannerovo stádium, pohlaví, rasa).

U nejnižších studovaných dávek 0,625 mg a 1,25 mg, což odpovídá průměru 0,02 mg/kg

jednou denně, se však neprokázalo konzistentní antihypertenzní působení. Maximální

studovaná dávka byla 0,58 mg/kg (až 40 mg) jednou denně. Profil nežádoucích účinků není u

pediatrických pacientů odlišný od profilu pozorovaného u dospělých pacientů.

dvou

velkých

randomizovaných,

kontrolovaných

studiích

(ONTARGET

(ONgoing

Telmisartan

Alone

combination

with

Ramipril

Global

Endpoint

Trial)

NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání

kombinace inhibitoru ACE s blokátorem receptorů pro angiotenzin II.

Studie

ONTARGET

byla

vedena

pacientů

anamnézou

kardiovaskulárního

nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami

poškození cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes

mellitus 2. typu a diabetickou nefropatií.

V těchto

studiích

nebyl

prokázán

žádný

významně

příznivý

účinek

renální

a/nebo

kardiovaskulární ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno

15/17

zvýšené riziko hyperkalemie, akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k

podobnosti farmakodynamických vlastností jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další

inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou

nefropatií užívat současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal

Disease Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní

terapii inhibitorem ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes

mellitus 2. typu a chronickým onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo

obojím. Studie byla předčasně ukončena z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací.

Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly numericky častější ve skupině s

aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné

nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji hlášeny ve

skupině s aliskirenem oproti placebové skupině.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálně podaný enalapril se rychle absorbuje, maximální koncentrace enalapril-maleinátu v

séru se objevují do 1 hodiny. Zkoumáním množství vyloučeného ledvinami bylo zjištěno, že

míra absorpce enalapril-maleinátu z tablet odpovídá přibližně 60%. Absorpce perorálně

podaného enalapril-maleinátu není ovlivněna přítomností potravy v zažívacím traktu.

Po absorpci je perorálně podaný enalapril-maleinát rychle a rozsáhle hydrolyzován na

enalaprilát, což je účinný inhibitor ACE. Maximální koncentrace enalaprilátu se objevují v

séru cca 4 hodiny po perorálním podání tablet enalaprilu. Poločas účinku při akumulaci

enalaprilátu po opakovaném perorálním podání enalapril-maleinátu je 11 hodin. U jedinců s

normální funkcí ledvin bylo steady-state koncentrace enalaprilátu dosaženo po 4 dnech.

Napříč spektrem koncentrací, které jsou terapeuticky relevantní, vazba enalaprilátu na

plasmatické bílkoviny nepřekračuje 60%.

Kromě přeměny na enalaprilát nejsou doklady o významném metabolismu enalapril-

maleinátu.

Enalaprilát se vylučuje především ledvinami. Hlavními látkami v moči jsou enalaprilát, který

tvoří asi 40% dávky, a intaktní enalapril-maleinát (cca 20%).

Poškození ledvin

Pacienti s insuficiencí ledvin jsou působení enalapril-maleinátu a enalaprilátu vystaveni ve

zvýšené míře.

U pacientů s mírnou až středně závažnou insuficiencí ledvin (clearance kreatininu 40-60

ml/min), byla po podání 5 mg jednou denně steady-state AUC enalaprilátu přibližně dvakrát

vyšší než u pacientů s normálními funkcemi ledvin. Při závažném poškození ledvin (clearance

kreatininu <= 30 ml/min) byla AUC zvýšena přibližně osmkrát. Poločas účinku enalaprilátu

po opakovaném podání enalapril-maleinátu je prodloužen podle stupně insuficience ledvin,

steady-state je dosažen se zpožděním.

Enalaprilát může být odstraněn z krevního oběhu hemodialýzou. Dialyzační clearance je 62

ml/min.

16/17

Děti a mladiství

Farmakokinetická studie opakovaného podání byla provedena se 40ti hypertenzními

pediatrickými pacienty ve věku 2 měsíce až <= 16 let při dávkování 0,07 až 0,14 mg/kg

enalapril-maleinátu denně. U dětí nebyly ve srovnání s údaji již dříve získanými u dospělých

velké rozdíly ve farmakokinetice enalaprilátu. Výsledky naznačují zvyšování AUC

(normalizováno na dávku na tělesnou hmotnost) se zvyšujícím se věkem. Avšak růst AUC

není pozorován, jsou-li data normalizována na plochu povrchu těla. Ve steady-state byl

průměrný poločas účinku při akumulaci enalaprilátu 14 hodin.

Kojení:

Po jednorázové dávce 20 mg enalaprilu p.o. podané pěti ženám po porodu byla maximální

hladina enalaprilu v mléce v průměru 1,7µg/l (rozmezí 0,54 – 5,9 µg/l) za 4 a 6 hodin po

dávce.

Průměrná

maximální

hladina

enalaprilátu

byla

1,7µg/l

(rozmezí

2,3µg/l);

maximální hladiny byly zjištěny v různou dobu během 24 h. Při výpočtu vycházejícím z

maximální hladiny v mléce činí maximální denní příjem enalaprilu plně kojeného dítěte

přibližně 0,16% dávky užité matkou v přepočtu na hmotnost dítěte. Žena, která užívala

enalapril 10 mg denně po dobu 11 měsíců, měla maximální koncentrace enalaprilu v mléce 2

µg/l čtyři h po užití dávky a maximální koncentrace enalaprilátu 0,75 µg/l devět h po užití

dávky. Celkové množství enalaprilu a enalaprilátu v mléce za 24 h bylo 1,44µg/l a 0,63 µg/l.

jedné

matky

byla

hladina

enalaprilátu

mléce

nedetekovatelná

(<0,2µg/l)

jednorázové dávce 5 mg enalaprilu a u dvou matek po dávce 10mg; hladiny enalaprilu

nebyly stanoveny.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Předklinické údaje z konvenčních studií farmakologické bezpečnosti, toxicity po opakovaném

podání, genotoxicity a kancerogenity neodhalily žádná zvláštní rizika pro člověka. Studie

reprodukční toxicity prokázaly, že enalapril neovlivňuje u potkanů plodnost ani reprodukci a

není teratogenní. Ve studii, ve které samice potkanů byly medikovány před pářením kvůli

březosti, se objevila během kojení zvýšená incidence úmrtí potkaních mláďat. Bylo

prokázáno, že léčivá látka prostupuje přes placentu a je vylučována do mléka. U ACE

inhibitorů jako třídy byla prokázána fetotoxicita (způsobující poškození a/nebo úmrtí plodu)

při podávání ve druhém nebo třetím trimestru.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Enapril 5 mg tablety: hyprolosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,

hydrogenuhličitan sodný, mastek

Enapril 10 mg tablety: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,

hydrogenuhličitan sodný, mastek, červený oxid železitý.

Enapril 20 mg tablety: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob,

hydrogenuhličitan sodný, mastek, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

17/17

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5 Druh obalu a obsah

balení

OPA-Al-PVC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O R

EGISTRACI

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A

ENAPRIL 5 mg tablety: 58/140/01-C

ENAPRIL 10 mg tablety: 58/141/01-C

ENAPRIL 20 mg tablety: 58/142/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 4.4.2001

Datum posledního prodloužení registrace: 28.2. 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

2. 5. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace