DOXYVIT 40 %

Základní informace

 • Název přípravku:
 • DOXYVIT 40 % Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 40%
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • DOXYVIT 40 % Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři, krůty, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937339 - 1 x 100 g - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/022/05-C
 • Datum autorizace:
 • 28-04-2005
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

DOXYVIT 400 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

100 g, 1 kg

10 kg = označení vnějšího obalu

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

LAVET Pharmaceuticals Ltd., 1161 Budapest, Ottó u.14, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

DOXYVIT 400 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Doxycyclini hyclas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g obsahuje

Léčivá látka:

Doxycyclini hyclas

400 mg

Žlutý prášek

4.

INDIKACE

Léčba a prevence dýchacích, intestinálních a systémových infekcí způsobených mikroorganismy

citlivými k doxycyklinu.

Brojleři kura domácího a krůty:

- Chronická onemocnění dýchacích cest (Mycoplasma gallisepticum, Escherichia coli)

- Aerosaculitida (Mycoplasma meleagridis)

- Infekční synovitida (Mycoplasma synoviae)

- Cholera drůbeže (Pasteurella multocida)

- Bordetelóza krůt (Bordetella avium)

- Infekční koryza (Haemophilus paragallinarum)

- Kolibacilóza (Escherichia coli)

- Nekrotická enteritida (Clostridium perfringens)

- Chlamydióza (Chlamydophila (dříve Chlamydia) psittaci)

Prasata:

Léčba respiračních infekcí vyvolaných:

Mycoplasma hyopneumoniae

Pasteurella multocida

Actinobacilus pleuropneumoniae

Bordetella brochiseptica

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Tetracykliny mají nízkou toxicitu a nežádoucí účinky jsou velmi vzácné. V případě výskytu

nežádoucích reakcí by se léčba měla přerušit. Během toxikologických a klinických zkoušek

nebyly zaznamenány u cílových druhů žádné nežádoucí účinky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, brojleři kura domácího a krůty.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Brojleři kura domácího a krůty:

10-20 mg doxycyclini hyclas/kg živé hmotnosti/den po dobu 3-5 po sobě následujících dní.

Prasata:

15 mg doxycyclini hyclas/kg živé hmotnosti/den po dobu 5-7 po sobě následujících dní.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.

Léčbu je třeba doplnit správnými chovatelskými a zoohygienickými postupy, aby se snížilo riziko

infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: maso: 3 dny

Kur domácí - brojler, krůty: maso: 4 dny

Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

Uchovávejte v suchu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin

Pro 10 kg balení:

Po 1. otevření spotřebujte do:

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vyhnout se přímému kontaktu s přípravkem. Pracujte v rukavicích, po práci s přípravkem si umyjte

ruce. Zasaženou kůži nebo oči opláchněte okamžitě vodou.

Březost:

Doxycyklin může být používán i v období gravidity, protože v léčebných dávkách nemá

embryotoxické, ani teratogenní účinky.

Snáška:

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy žádné nežádoucí interakce s jinými léky. Na rozdíl od starších tetracyklinů je

doxycyklin méně náchylný k interakcím s kalciem. Jeho absorpce není signifikantně ovlivněna

souběžným příjmem krmiva.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Tetracykliny jsou dobře tolerovány cílovými druhy zvířat. V případě podezření

z předávkování extrémní dávkou musí být léčba zastavena.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 100g, 1 kg, 10 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pro 10 kg balení:

Registrační číslo: 96/022/05-C

Šarže: {číslo}

EXP: {měsíc/rok}