DINOLYTIC 5 mg/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Dinoprost
Dostupné s:
Zoetis Česká republika s.r.o. (2)
ATC kód:
QG02AD
INN (Mezinárodní Name):
Dinoprost (Dinoprostum)
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
koně, prasata, skot
Terapeutické oblasti:
Prostaglandiny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9902270 - 5 x 10 ml - lahvička; 9971789 - 10 x 5 ml - lahvička
Registrační číslo:
96/231/94-C
Datum autorizace:
1994-02-25

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Dinolytic 5 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika,

s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dinolytic 5 mg/ml injekční roztok

Dinoprostum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Dinoprostum (ut dinoprostum tromethaminoli)

5 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519)

16,5 mg

4.

INDIKACE

SKOT:

Dinolytic je indikován jako luteolytikum. Je účinný pouze u krav s aktivním corpus luteum tj. těch zvířat,

která ovulovala nejméně 5 dní před ošetřením. Náhodné podání necyklujícím zvířatům nemělo žádné

nepříznivé účinky na následnou fertilitu.

Dinolytic může být použit pro následující indikace:

- Programy řízené reprodukce

- indukce a synchronizace říje

- synchronizace ovulace v kombinaci s GnRH nebo analogy GnRH

- léčba subestru (tichá říje či její absence)

- léčba pyometry, pyometritis a endometritis

- indukce abortu

- indukce porodu, zejména u krav, kde je březost komplikována stavy jako jsou mumifikované či

macerované plody, hydrops amnii atd.

- expulsace mrtvého plodu

KONĚ:

- indukce oestru

- léčba subestru (tichá říje či její absence, prvotní říje)

- indukce abortu.

PRASATA:

- indukce porodu

- zkrácení doby od odstavu k říji a nástupu fertilního období u prasnic ve stádech s reprodukčními problémy

5.

KONTRAINDIKACE

SKOT, KONĚ

Dinolytic je neúčinný, pokud je aplikován dříve než 5 dní po ovulaci u skotu a klisen.

Neaplikujte intravenózně.

PRASATA

Prasnicím neaplikujte dříve než 3 dny před předpokládaným datem porodu. Dřívější aplikace může vyvolat

porod většího množství mrtvých selat či zvýšenou postnatální mortalitu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

SKOT

Zvýšená rektální teplota byla pozorována po aplikaci 5-10 násobné dávky než je dávka doporučená. Tento

účinek byl ve všech případech přechodný. V některých případech byla zaznamenaná v místě aplikace

bakteriální infekce.

KONĚ

Nejčastěji pozorované vedlejší účinky jsou pocení a snížená rektální teplota, tyto příznaky byly ve všech

případech přechodné. Jiné možné reakce mohou být abdominální poruchy, zrychlená srdeční frekvence,

zrychlený dech, lokomoční diskoordinace a ulehnutí. Tyto účinky se objeví během 15 min. po aplikaci a

vymizí během hodiny.

PRASATA

Ve studiích, zkoumajících vedlejší účinky po předávkování, byly nejčastěji pozorované erytém, pruritus,

lehká diskoordinace, tvorba hnízda, defekace, abdominální svalový spasmus, pohybování ocasem, hyperpnoe

a dyspnoe, salivace, hlasové projevy a zvracení.

Ve skutečnosti jsou tyto symptomy podobné příznakům normálního porodu. Jsou přechodné a trvají od 10

minut do 3 hodin.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

KRÁVY A JALOVICE:

Všeobecná dávka činí 5 ml přípravku Dinolytic (tj. 25 mg dinoprostu) pro toto. Krávy nebo jalovice ošetřené

během diestru přijdou normálně do říje a ovulují během 1-5 dnů po ošetření.

Subestrus (tichá či nepřítomná říje a perzistující corpus luteum): po vyšetření a diagnostikování přítomnosti

aktivního corpus luteum se aplikuje 5 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu).

Inseminace probíhá v obvyklý čas ve vztahu k pozorované říji.

Synchronizace říje: u cyklujících krav mohou být použity různé programy a technika k synchronizaci říje:

1. Aplikace 5 ml a inseminace po odhalení říje.

2. Aplikace dvou injekcí v intervalu 10 až 12 dní. Inseminace zvířat při zjištění říje či 80 hod. po ošetření.

Dvojí inseminace 72 a 90 hod. po podání injekce je druhý program.

Synchronizace ovulace v

kombinaci s

GnRH nebo analogy GnRH jako součást programů pro načasovanou

inseminaci dojnic:

U dojnic lze použít následující programy:

Den 0:

Podání GnRH nebo analogu

Den 7:

Intramuskulární podání Dinolytic

Den 9:

Podání GnRH nebo analogu

Umělá inseminace; 16-20 hodin po podání GnRH nebo analogu, nebo při pozorované říji pokud

nastane dříve

Alternativně lze použít:

Den 0:

Podání GnRH nebo analogu

Den 7:

Intramuskulární podání Dinolytic

Umělá inseminace a podání GnRH nebo analogu; 60-72 hodin po podání Dinolytic nebo při

pozorované říji pokud nastane dříve

Pro maximalizaci procenta zabřeznutí u léčených zvířat vyšetřete stav vaječníků a potvrďte cyklickou

ovariální aktivitu. Optimálních výsledků bude dosaženo u zdravých normálně cyklujících zvířat.

Indukce abortu mezi 5. a 120. dnem březosti: aplikace 5 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu) vede k abortu

během 4 dnů po ošetření. Čím pozdější je stadium březosti, tím je indukce abortu obtížnější.

Indukce porodu: aplikace 5-7 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu) po 270. dnu březosti přivodí porod během 1

až 8 dní (průměr 3 dny) po podání. Jako častá komplikace této metody je retence placenty.

Pyometra a endometritis: 5 ml přípravku.

Pyometra je prakticky vždy kombinována s perzistujícím žlutým tělískem, jehož regrese vede k eliminaci

purulentních sekretů. Ošetření musí být opakováno po 10-12 dnech pokud se jedná o dlouhotrvající stav. Na

farmách s chronickými endometritidami musí být všechny krávy ošetřeny mezi 15. a 20. dnem po porodu.

KONĚ

Indukce říje u klisen: 1 ml přípravku se aplikuje mezi 4. a 13. dnem cyklu a připuštění se provádí při

objevení se prvních příznaků říje.

Dávky pro všechny indikované případy činí u klisen 5-10 mg dinoprostu (tj. 1 až 2 ml Dinoylticu). Klisny,

které byly léčeny během diestru přijdou do říje během 2-4 dnů a k ovulaci dochází během 8-10 dnů po

ošetření.

U klisen lze přípravkem až do 35 dnů březosti přivodit abortus, odpověď k ošetření mezi 40. a 90. dnem

březosti je méně předpověditelná, patrně vlivem sekrece PMSG z endometriálních žlázek, poskytujících c.l.

odolnost k luteolytickému účinku Dinolyticu. Mezi 90. a 120. dnem březosti může vést luteální regrese k

abortu.

PRASATA

Indukce porodu: po propočtu průměrné doby březosti u prasnic a prasniček na farmě (pohybující se mezi 111

a 114, 115 dny) se aplikuje 2 ml DINOLYTICu (tj. 10 mg dinoprostu) pro toto během 2-3 dnů před koncem

odhadovaného období březosti.

K porodu dojde asi 33 hod. po injekci, toto období je však individuální. Podání oxytocinu 20 hodin po PGF

vede k přesnějšímu načasování porodu.

Použití post partum: Jediná dávka 10 mg dinoprostu 24-48 hod po porodu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podobně jako u všech parenterálních přípravků je nutno dodržovat aseptickou techniku aplikace za účelem

snížení možnosti bakteriální infekce v místě injekčního podání. Při objevení se prvních známek bakteriální

infekce v místě injekčního podání je nutné zahájit účinnou antibiotickou terapii.

Indukce porodu a abortu při použití exogenní látky může vést k dystokii, fetální mortalitě, zadržení placenty

nebo metritidě.

U skotu musí být provedena intenzivní antibiotická terapie při zjištění prvních příznaků infekce v místě

injekčního podání.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 2 dny

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doby použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Manipulace s přípravkem je zakázána těhotným ženám a osobám s astmatem nebo respiračními problémy.

Při náhodném potřísnění kůže místo ihned omýt vodou a mýdlem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2021

15.

DALŠÍ INFORMACE

V důsledku svého abortivního účinku u skotu, koní a ovcí je kontraindikováno užití tohoto preparátu během

březosti, vyjma případů, kdy je abortus indikován. U březích klisen vyvolávají prostaglandiny abortivní

účinek v dávkách od 1,25 - 2 mg. Indukce porodu u prasnic v příliš časném stadiu březosti může vést k

narození neživotných selat.

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dinolytic 5 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Dinoprostum (ut dinoprostum tromethaminoli)

5 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)

16,5 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot, koně, prasata.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

SKOT:

Dinolytic je indikován jako luteolytikum. Je účinný pouze u krav s aktivním corpus luteum tj. těch zvířat,

která ovulovala nejméně 5 dní před ošetřením. Náhodné podání necyklujícím zvířatům nemělo žádné

nepříznivé účinky na následnou fertilitu.

Dinolytic může být použit pro následující indikace:

- Programy řízené reprodukce

- indukce a synchronizace říje

- synchronizace ovulace v kombinaci s GnRH nebo analogy GnRH

- léčba subestru (tichá říje či její absence)

- léčba pyometry, pyometritidy a endometritidy

- indukce abortu

- indukce porodu, zejména u krav, kde je březost komplikována stavy jako jsou mumifikované či

macerované plody, hydrops amnii atd.

- expulsace mrtvého plodu

KONĚ:

- indukce oestru

- léčba subestru (tichá říje či její absence, první říje)

- indukce abortu

PRASATA:

- indukce porodu

- zkrácení doby od odstavu k říji a nástupu fertilního období u prasnic ve stádech s reprodukčními problémy

4.3

Kontraindikace

Neaplikujte intravenózně.

SKOT, KONĚ

Dinolytic je neúčinný, pokud je aplikován dříve než 5 dní po ovulaci u skotu a klisen.

PRASATA

Prasnicím neaplikujte dříve než 3 dny před předpokládaným datem porodu. Dřívější aplikace může vyvolat

porod většího množství mrtvých selat či zvýšenou postnatální mortalitu.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

U skotu musí být provedena intenzivní antibiotická terapie při zjištění prvních příznaků infekce v místě

injekčního podání.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Podobně jako u všech parenterálních přípravků je nutno dodržovat aseptickou techniku aplikace za účelem

snížení možnosti bakteriální infekce v místě injekčního podání. Při objevení se prvních známek bakteriální

infekce v místě injekčního podání je nutné zahájit účinnou antibiotickou terapii.

Indukce porodu a abortu při použití exogenní látky může vést k dystokii, fetální mortalitě, zadržení placenty

nebo metritidě.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Manipulace s přípravkem je zakázána těhotným ženám a osobám s astmatem nebo respiračními problémy.

Při náhodném potřísnění kůže místo ihned omýt vodou a mýdlem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

SKOT

Zvýšená rektální teplota byla pozorována po aplikaci 5-10 násobné dávky než je dávka doporučená. Tento

účinek byl ve všech případech přechodný. V některých případech byla zaznamenaná v místě aplikace

bakteriální infekce.

KONĚ

Nejčastěji pozorované vedlejší účinky jsou pocení a snížená rektální teplota, tyto příznaky byly ve všech

případech přechodné. Jiné možné reakce mohou být abdominální poruchy, zrychlená srdeční frekvence,

zrychlený dech, lokomoční diskoordinace a ulehnutí. Tyto účinky se objeví během 15 min. po aplikaci a

vymizí během hodiny.

PRASATA

Ve studiích, zkoumajících vedlejší účinky po předávkování, byly nejčastěji pozorované erytém, pruritus,

lehká diskoordinace, tvorba hnízda, defekace, abdominální svalový spasmus, pohybování ocasem, hyperpnoe

a dyspnoe, salivace, hlasové projevy a zvracení.

Ve skutečnosti jsou tyto symptomy podobné příznakům normálního porodu. Jsou přechodné a trvají od 10

minut do 3 hodin.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

V důsledku svého abortivního účinku u skotu, koní a ovcí je kontraindikováno užití tohoto přípravku během

březosti, vyjma případů, kdy je abortus indikován. U březích klisen vyvolávají prostaglandiny abortivní

účinek v dávkách od 1,25 - 2 mg. Indukce porodu u prasnic v příliš časném stadiu březosti může vést k

narození neživotných selat.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání

KRÁVY A JALOVICE:

Všeobecná dávka je 25 mg dinoprostu (tj. 5 ml přípravku Dinolytic) pro toto. Krávy nebo jalovice ošetřené

během diestru přijdou normálně do říje a ovulují během 1-5 dnů po ošetření.

Subestrus (tichá či nepřítomná říje a perzistující corpus luteum): po vyšetření a diagnostikování přítomnosti

aktivního corpus luteum se aplikuje 5 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu).

Inseminace probíhá v obvyklý čas ve vztahu k pozorované říji.

Synchronizace říje: u cyklujících krav mohou být použity různé programy a technika k synchronizaci říje:

1. Aplikace 5 ml a inseminace po odhalení říje.

2. Aplikace dvou injekcí v intervalu 10 až 12 dní. Inseminace zvířat při zjištění říje či 80 hod. po ošetření.

Dvojí inseminace 72 a 90 hod. po podání injekce je druhý program.

Synchronizace ovulace v

kombinaci s

GnRH nebo analogy GnRH jako součást programů pro načasovanou

inseminaci dojnic:

U dojnic lze použít následující programy:

Den 0:

Podání GnRH nebo analogu

Den 7:

Intramuskulární podání Dinolytic

Den 9:

Podání GnRH nebo analogu

Umělá inseminace; 16-20 hodin po podání GnRH nebo analogu, nebo při pozorované říji pokud

nastane dříve

Alternativně lze použít:

Den 0:

Podání GnRH nebo analogu

Den 7:

Intramuskulární podání Dinolytic

Umělá inseminace a podání GnRH nebo analogu; 60-72 hodin po podání Dinolytic nebo při

pozorované říji pokud nastane dříve

Pro maximalizaci procenta zabřeznutí u léčených zvířat vyšetřete stav vaječníků a potvrďte cyklickou

ovariální aktivitu. Optimálních výsledků bude dosaženo u zdravých normálně cyklujících zvířat.

Indukce abortu mezi 5. a 120. dnem březosti: aplikace 5 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu) vede k abortu

během 4 dnů po ošetření. Čím pozdější je stadium březosti, tím je indukce abortu obtížnější.

Indukce porodu: aplikace 5-7 ml Dinolyticu (25 mg dinoprostu) po 270. dnu březosti přivodí porod během 1

až 8 dní (průměr 3 dny) po podání. Jako častá komplikace této metody je retence placenty.

Pyometra a endometritis: 5 ml přípravku.

Pyometra je prakticky vždy kombinována s perzistujícím žlutým tělískem, jehož regrese vede k eliminaci

purulentních sekretů. Ošetření musí být opakováno po 10-12 dnech pokud se jedná o dlouhotrvající stav. Na

farmách s chronickými endometritidami musí být všechny krávy ošetřeny mezi 15. a 20. dnem po porodu.

KONĚ

Indukce říje u klisen: 1 ml přípravku se aplikuje mezi 4. a 13. dnem cyklu a připuštění se provádí při

objevení se prvních příznaků říje.

Dávky pro všechny indikované případy činí u klisen 5-10 mg dinoprostu (tj. 1 až 2 ml Dinoylticu). Klisny,

které byly léčeny během diestru přijdou do říje během 2-4 dnů a k ovulaci dochází během 8-10 dnů po

ošetření.

U klisen lze přípravkem až do 35 dnů březosti přivodit abortus, odpověď k ošetření mezi 40. a 90. dnem

březosti je méně předpověditelná, patrně vlivem sekrece PMSG z endometriálních žlázek, poskytujících c.l.

odolnost k luteolytickému účinku Dinolyticu. Mezi 90. a 120. dnem březosti může vést luteální regrese k

abortu.

PRASATA

Indukce porodu: po propočtu průměrné doby březosti u prasnic a prasniček na farmě (pohybující se mezi 111

a 114, 115 dny) se aplikuje 2 ml DINOLYTICu (tj. 10 mg dinoprostu) pro toto během 2-3 dnů před koncem

odhadovaného období březosti.

K porodu dojde asi 33 hod. po injekci, toto období je však individuální. Podání oxytocinu 20 hodin po PGF

vede k přesnějšímu načasování porodu.

Použití post partum: Jediná dávka 10 mg dinoprostu 24-48 hod po porodu.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Skot, jemuž byla aplikována 5krát vyšší dávka preparátu, nežli je normální terapeutická dávka, nevykazoval

žádné vedlejší příznaky.

Terapeutická šíře u skotu je nejméně 10krát vyšší než dávka terapeutická.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Maso: 2 dny

Mléko: Bez ochranných lhůt.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: uterotonika – prostaglandiny

ATCvet kód: QG02AD01

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

DINOLYTIC inj. obsahuje přirozený prostaglandin F2 alfa jako tromethaminovou sůl (dinoprost

tromethamin). Dinoprost má 2 hlavní účinky: luteolytický účinek a účinek na hladkou svalovinu. U

indikovaných druhů zvířat mohou být všechny jeho účinky připsány k indukci regrese žlutého tělíska.

Přirozené prostaglandiny, zvláště PGE a PGF, stimulují myometrální aktivitu a indukují abort a porod,

zvláště u klisen a prasnic. Pokud je PGF2 alfa (PGF či dinoprost) exogenně aplikován, dojde ke zvýšení jeho

koncentrace v děloze a krvi, na úroveň podobnou koncentracím přirozeného prostaglandinu krátce před

porodem. U ovce bylo prokázáno, že PGF může difundovat mimo vena uterina do arteria ovarica.

5.2

Farmakokinetické údaje

Dinoprost je syntetický, přirozeně se nacházející prostaglandin F2 alfa. Všechny enzymatické systémy nutné

k metabolizaci preparátu jsou v těle přítomny pro metabolizaci endogenního prostaglandinu. Biologický

poločas dinoprostu v krvi není delší než několik minut.

Experimenty prokázaly, že po 5 generacích používání prostaglandinu k synchronizaci říje nedošlo k

ovlivnění reprodukčních ukazatelů či parametrů fertility stejně jako životaschopnosti zvířat.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Perorální aplikace přípravku Dinolytic krysám v dávkách až 20 mg/kg/den neměla žádnou teratogenní

aktivitu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Benzylalkohol (E 1519)

Hydroxid sodný

Kyselina chlorovodíková

Voda pro injekci

6.2

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doby použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Skleněné injekční lahvičky typu I s červenou chlorobutylovou gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Velikost balení: 5 x 10 ml, 1 x 30 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/231/94-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.4.1994, 29.12.2000, 12.10.2005, 16.10.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2021

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace