Dexoryl Ušní kapky, suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Antiinfectives, kombinace
Dostupné s:
Virbac SA
ATC kód:
QS02AA
INN (Mezinárodní Name):
Antiinfectives, combinations (Tiabendazolum, Gentamicini sulfas, Dexamethasoni acetas)
Léková forma:
Ušní kapky, suspenze
Terapeutické skupiny:
kočky, psi
Terapeutické oblasti:
Antiinfectives
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935570 - 1 x 10 g - lahvička
Registrační číslo:
96/949/95-C
Datum autorizace:
1995-11-17

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Dexoryl ušní kapky

Přípravek s indikačním omezením.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

VIRBAC S.A., 1ére Avenue - L I D. - 2065m - 06516 Carros, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dexoryl ušní kapky

Gentamicini sulfas, Tiabendazolum, Dexamethasoni acetas

Přípravek s indikačním omezením.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Gentamicini sulfas

3000 IU

Tiabendazolum

40 mg

Dexamethasoni acetas

0,903 mg

Olejovitá suspenze krémově bílé barvy.

4.

INDIKACE

Léčba akutní bakteriální otitis externa vyvolané bakteriemi citlivými na gentamicin

a mykotických otitis externa s původci citlivými na thiabendazol.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat při perforaci bubínku.

Nepodávat v případě známé přecitlivělosti na léčivé či pomocné látky.

Nepodávat současně s přípravky, u nichž je známo, že působí ototoxicky.

Nepodávat zvířatům s generalizovanou demodikózou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi vzácně byly hlášeny případy zánětu v místě podání přípravku.

Použití přípravku na otitis může být spojeno s postižením sluchu, obvykle dočasného

charakteru a především u starších psů. Pokud k tomu dojde, měla by být léčba ukončena.

Přípravek je velmi dobře tolerován i při 4-násobném předávkování do ucha. Jediný efekt

pozorovaný při 4-násobném předávkování a průniku do krevního oběhu byla mírná cholestáza

a hepatotoxicita.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky, psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Ušní podání.

Jedno stlačení uvolní 0,5 ml obsahu, požadovaný objem záleží na velikosti ušního kanálu.

Aplikovat ráno a večer po dobu 7-14 dnů.

Průměrná doba trvání léčby je 10 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Po vyčištění ucha a po roztřepání aplikovat do ušního kanálku mírným stlačením lahvičky.

Poté masírovat jemně bázi ucha pro zajištění rovnoměrné difúze přípravku do postižené tkáně.

Přebytek tekutiny odstranit vatovým tampónem.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bakteriální a mykotické infekce ucha jsou často sekundární a je nutno provést správně

diagnostiku primární příčiny onemocnění.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Zamezte průniku přípravku do očí. V případě náhodného kontaktu důkladně vypáchněte

vodou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Před aplikací přípravku by mělo být provedeno důkladné vyšetření potvrzující, že bubínek

není perforovaný, aby se zabránilo riziku přenosu infekce do středního ucha a poškození

kochleárního a vestibulárního aparátu.

Před zahájením léčby je třeba očistit a vysušit důkladně vnější část ucha. V okolí léčené

oblasti je možno vystříhat srst.

V případě výskytu přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku musí být léčba přerušena

a musí být zahájeno vhodné ošetření.

Použití přípravku by mělo být založeno na identifikaci původce infekce a testování citlivosti.

Použití přípravku mimo rozsah schválného SPC může zvýšit výskyt bakterií a mykotických

agens odolných vůči gentamicinu respektive thiabendazolu a může snížit účinnost léčby

aminoglykosidy a azolovými sloučeninami vzhledem k riziku možné zkřížené rezistence.

V případě ušních roztočů se doporučuje podat vhodný akaricid.

Gentamicin je znám svou spojitostí s ototoxicitou v případě, že je podáván systémovou cestou

ve vyšších dávkách.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte přímému kontaktu s přípravkem.

Po podání přípravku si důkladně omyjte ruce.

V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte proudem čisté vody.

V případě podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí, nebo

potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Březost, laktace:

Bezpečnost přípravku u psů a koček během březosti a laktace nebyla prokázána.

Použití po vyhodnocení přínosu / rizika veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Neuplatňuje se.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním

lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

[Version 8, 10/2012]

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dexoryl ušní kapky

Přípravek s indikačním omezením.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Gentamicini sulfas

3000 IU

Tiabendazolum

40 mg

Dexamethasoni acetas

0,903 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Ušní kapky, suspenze

Olejovitá suspenze krémově bílé barvy

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kočky, psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba akutní bakteriální otitis externa vyvolané bakteriemi citlivými na gentamicin

a mykotických otitis externa s původci citlivými na thiabendazol.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat při perforaci bubínku.

Nepodávat v případě známé přecitlivělosti na léčivé či pomocné látky.

Nepodávat současně s přípravky, u nichž je známo, že působí ototoxicky.

Nepodávat zvířatům s generalizovanou demodikózou.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Zamezte průniku přípravku do očí. V případě náhodného kontaktu důkladně vypáchněte

vodou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Bakteriální a mykotické infekce ucha jsou často sekundární a je nutno provést správně

diagnostiku primární příčiny onemocnění.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před aplikací přípravku by mělo být provedeno důkladné vyšetření potvrzující, že bubínek

není perforovaný, aby se zabránilo riziku přenosu infekce do středního ucha a poškození

kochleárního a vestibulárního aparátu.

Před zahájením léčby je třeba očistit a vysušit důkladně vnější část ucha. V okolí léčené

oblasti je možno vystříhat srst.

V případě výskytu přecitlivělosti na kteroukoli složku přípravku musí být léčba přerušena

a musí být zahájeno vhodné ošetření.

Použití přípravku by mělo být založeno na identifikaci původce infekce a testování citlivosti.

Použití přípravku mimo rozsah schválného SPC může zvýšit výskyt bakterií a mykotických

agens odolných vůči gentamicinu respektive thiabendazolu a může snížit účinnost léčby

aminoglykosidy a azolovými sloučeninami vzhledem k riziku možné zkřížené rezistence.

V případě ušních roztočů se doporučuje podat vhodný akaricid.

Gentamicin je znám svou spojitostí s ototoxicitou v případě, že je podáván systémovou cestou

ve vyšších dávkách.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte přímému kontaktu s přípravkem.

Po podání přípravku si důkladně omyjte ruce.

V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte proudem čisté vody.

V případě podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí, nebo

potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Velmi vzácně byly hlášeny případy zánětu v místě podání přípravku.

Použití přípravku na otitis může být spojeno s postižením sluchu, obvykle dočasného

charakteru a především u starších psů. Pokud k tomu dojde, měla by být léčba ukončena.

Přípravek je velmi dobře tolerován i při 4-násobném předávkování do ucha. Jediný efekt

pozorovaný při 4-násobném předávkování a průniku do krevního oběhu byla mírná cholestáza

a hepatotoxicita.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bezpečnost přípravku u psů a koček během březosti a laktace nebyla prokázána.

Použití po vyhodnocení přínosu / rizika veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Ušní podání.

Po vyčištění ucha a po roztřepání aplikovat do ušního kanálku mírným stlačením lahvičky.

Poté masírovat jemně bázi ucha pro zajištění rovnoměrné difúze přípravku do postižené tkáně.

Přebytek tekutiny odstranit vatovým tampónem. Jedno stlačení uvolní 0,5 ml obsahu,

požadovaný objem záleží na velikosti ušního kanálu. Aplikovat ráno a večer po dobu 7-14

dnů.

Průměrná doba trvání léčby je 10 dnů.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Neuplatňuje se.

4.11 Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: otologika, kortikosteroidy a antiinfektiva v kombinaci,

dexamethazon a atiinfektiva

ATCvet kód: QS02CA06

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Dexoryl jsou ušní kapky ve formě olejové suspenze obsahující gentamicin sulfát

(aminoglykosidové

antibiotikum),

tiabendazol

(imidazolové

antimykotikum

a antiparazitikum) a dexamethazon (glukokortikoid s protizánětlivým účinkem). Kombinace

těchto tří složek je účinná proti různým etiologiím způsobujícím otitis externa. Gentamicin

(aminoglykosid s širokým spektrem) je účinný proti citlivým zástupcům Proteus mirabilis,

Proteus

vulgaris,

Morganela morganii,

Aerobacter

spp. a Pseudomonas

aeruginosa.

Aminoglykosidy působí vazbou na bakteriální ribozomy a blokují tak proteosyntézu bakterií.

Tiabendazol způsobuje inhibici endogenní respirace primárním působením na systém

transportu elektronů u cílových mikroorganizmů. Dexamethazon jako glukokortikoid

s protizánětlivým a atipruritickým účinkem způsobuje mikrovaskulární dilataci, redukuje

migraci polymorfonukleárů, inhibuje adherenci k endotheliu a diapedezu.

5.2

Farmakokinetické údaje

Kvůli lokálnímu způsobu aplikace do zevního zvukovodu je uvedeno jen málo

farmakokinetických

údajů.

Gentamicin

vylučován

v nezměněné

podobě

močí.

Dexamethazon je metabolizován v játrech a je vylučován močí a částečně žlučí a výkaly.

Tiabendazol po perorálním podání je rychle absorbován a po hydroxylaci rychle vylučován

močí a výkaly.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Tvrdý parafin

Tekutý parafin

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 15 dnů.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Bílá lahvička z polyethylenu o obsahu 10 g uzavřená šroubovým uzávěrem. Vnější přebal je

papírová krabička.

Balení: 1 x 10 g

6.6

Zvláštní

opatření

pro

zneškodňování

nepoužitého

veterinárního

léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC S.A., 1ére Avenue - L I D. - 2065m - 06516 Carros, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/949/95-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

17.11.1995; 23.2.2001; 3.5.2006; 3.2.2011; 15.9.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Září 2014

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace