Dexamedium 0.85 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Dexamedium 0.85 mg/ ml Injekční suspenze
 • Dávkování:
 • 0.85mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Dexamedium 0.85 mg/ml Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Glukokortikoidy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9971848 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/032/95-C
 • Datum autorizace:
 • 05-01-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Dexamedium 0,85 mg/ml injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dexamedium 0,85 mg/ml injekční suspenze

Dexamethasonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje :

Léčivá látka:

Dexamethasonum (ut Dexamethasonum butylacetas) 0,85 mg

Pomocné látky :

Benzylalkohol (E 1519) 10 mg

4.

INDIKACE

Protizánětlivý, protialergický, protišokový a glukoneogenní účinek a indukce porodu (přežvýkavci).

Vzhledem k 4-dennímu trvání účinku je Dexamedium zejména vhodným přípravkem při zánětlivých

stavech vyžadujících tuto délku účinku přípravku a při ketóze u skotu.

5.

KONTRAINDIKACE

Obvyklé podmínky, za kterých jsou glukokortikoidy kontraindikovány, platí i pro Dexamedium, např.

diabetes mellitus, osteoporóza, hyperadrenokorticismus, srdeční nedostatečnost a onemocnění ledvin.

Při infekčních onemocněních je nezbytné, aby byla aplikace kortikoidů doprovázena účinnou

antibiotickou nebo chemoterapeutickou léčbou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Kortikosteroidy, jako například dexamethason, jsou známy celou řadou nežádoucích účinků. Mohou

vyvolat symptomy Cushingova syndromu zahrnující výraznou změnu metabolismu tuků,

karbohydrátů, bílkovin a minerálů, následkem čehož může dojít například k přerozdělení tělesného

tuku, slabosti a úbytku svalů a osteoporóze. Dále mohou vyvolat polyurii, polydipsii a polyfagii.

Během terapie mohou účinné dávky tlumit hypotalamo-hypofýzo-nadledvinkovou osu.

Použití kortikosteroidů u laktujících zvířat může způsobit přechodný pokles nádoje mléka.

Indukce porodu kortikosteroidy může souviset se sníženou životaschopností mláďat a zvýšeným

výskytem zadržených plodových obalů.

Kortikosteroidy mohou vyvolávat imunosupresi.

Velmi vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Druh

Dávkování

kůň, skot

0,017 mg dexamethasonu / kg ž. hm. (0,02 ml přípravku / kg ž. hm.)

pes, kočka

0,085 mg dexamethasonu / kg ž. hm. (0,1 ml přípravku / kg ž. hm.)

U koní a skotu se Dexamedium aplikuje intramuskulárně, u psů a koček lze aplikovat intramuskulárně

nebo subkutánně. Aplikaci lze opakovat po 4 dnech.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Při podání je třeba dodržovat běžná opatření asepse.

Při schvácení kopyt u koní lze Dexamedium použít jen velmi brzy ve vývoji onemocnění.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot: mléko 12 hodin

maso 26 dní

Kůň: maso 12 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k možnému imunosupresivnímu účinku kortikoidů se nedoporučuje Dexamedium

kombinovat s vakcinací.

V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2016

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.