DAPTOMYCIN ACCORDPHARMA Prášek pro injekční/infuzní roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DAPTOMYCIN (DAPTOMYCINUM)
Dostupné s:
ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp. z o.o., Varšava
ATC kód:
J01XX09
INN (Mezinárodní Name):
DAPTOMYCIN (DAPTOMYCIN)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Prášek pro injekční/infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
1; 5
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DAPTOMYCIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 188/18-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls206142/2018, sukls206173/2018

Příbalová informace: informace pro pacienta

Daptomycin Accordpharma 350 mg

prášek pro injekční/infuzní roztok

Daptomycin Accordpharma 500 mg

prášek pro injekční/infuzní roztok

daptomycinum

Přečtěte si pozorně

celou

příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Daptomycin Accordpharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daptomycin Accordpharma používat

Jak se přípravek Daptomycin Accordpharma používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Daptomycin Accordpharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Daptomycin Accordpharma

a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Daptomycin Accordpharma prášek pro injekční/infuzní roztok je daptomycin.

Daptomycin je antibakteriální látka, která může zastavit růst určitých bakterií. Přípravek Daptomycin

Accordpharma se používá u dospělých, dospívajících a dětí (ve věku od 1 do 17 let) k léčbě infekcí kůže

a podkožní tkáně.

Používá se také k léčbě infekcí krve (otravy krve), pokud jsou doprovázeny infekcí kůže.

Přípravek Daptomycin Accordpharma se také používá u dospělých k léčbě infekcí tkání, které vystýlají

vnitřek srdce (včetně srdečních chlopní) způsobených bakterií nazývanou Staphylococcus aureus.

Používá se také k léčbě infekcí krve způsobených stejným druhem bakterie, pokud jsou doprovázeny

infekcí srdce.

V závislosti na typu infekce(í), kterou(ými) trpíte, Vám lékař v průběhu léčby přípravkem Daptomycin

Accordpharma může předepsat také jiná antibakteriální léčiva.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než je vám

přípravek

Daptomycin Accordpharma po

dán

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

Vám nesmí být podáván

Jestliže jste alergický(á) na daptomycin nebo na hydroxid sodný..

Pokud se Vás toto týká, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Domníváte-li se, že byste

mohl(a) být alergický(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Daptomycin Accordpharma se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou.

Jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže s ledvinami. Lékař může někdy potřebovat

upravit dávkování přípravku Daptomycin Accordpharma (viz bod 3 této příbalové informace).

pacientů,

kterým

podáván

přípravek

Daptomycin

Accordpharma,

občas

mohou

vyskytnout citlivost nebo bolest svalů nebo svalová slabost (podrobnosti viz bod 4 této příbalové

informace). Jestliže k tomu dojde, oznamte to svému lékaři. Váš lékař zajistí provedení krevních

testů a zváží, zda pokračovat v podávání přípravku Daptomycin Accordpharma, či nikoli.

Příznaky zpravidla vymizí během několika dnů od ukončení léčby přípravkem Daptomycin

Accordpharma.

Jestliže máte velkou nadváhu. Je možné, že hladiny daptomycinu ve Vaší krvi by mohly být

vyšší než hladiny u osob s průměrnou tělesnou hmotností a možná bude zapotřebí pečlivé

sledování v případě výskytu nežádoucích účinků.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře dříve, než

je Vám přípravek Daptomycin Accordpharma podán.

Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků

Závažné

akutní

alergické

reakce

byly

pozorovány

pacientů

léčených

takřka

všemi

antibakteriálními léky, včetně daptomycinu. Okamžitě oznamte lékaři nebo zdravotní sestře,

pokud se u Vás projeví příznaky připomínající alergickou reakci, jako je sípání, potíže s

dýcháním, otoky obličeje, krku a hrdla, vyrážka a kopřivka, horečka (více informací viz bod 4

této příbalové informace).

Jakékoli neobvyklé brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou, ztrátu citlivosti nebo potíže při

pohybu. Pokud k tomu dojde, oznamte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude pokračovat v

léčbě.

Průjem, zejména s příměsí krve nebo hlenu ve stolici, nebo pokud je průjem silný nebo

neustupující.

Nově vzniklá nebo zhoršující se horečka, kašel nebo dechové potíže. Tyto mohou být známkami

vzácné, ale závažné plicní poruchy zvané eozinofilní pneumonie. Váš lékař zkontroluje stav

Vašich plic a rozhodne, zda máte přerušit léčbu přípravkem Daptomycin Accordpharma.

Přípravek Daptomycin Accordpharma může ovlivnit výsledky laboratorních testů určených ke zjištění

srážlivosti krve.

Výsledky mohou ukazovat na špatnou srážlivost krve, i když ve skutečnosti je vše v pořádku. Proto je

důležité, aby Váš lékař věděl, že dostáváte přípravek Daptomycin Accordpharma. Informujte proto,

prosím, svého lékaře o tom, že jste léčen(a) přípravkem Daptomycin Accordpharma.

Váš lékař

bude ještě

před

zahájením

léčby i

opakovaně během

léčby

přípravkem

Daptomycin

Accordpharma provádět krevní vyšetření, aby mohl sledovat stav Vašich svalů.

Děti a dospívající

Přípravek Daptomycin Accordpharma nemá být podáván dětem do jednoho roku věku, protože studie

na zvířatech naznačily, že se v této věkové skupině mohou objevit závažné nežádoucí účinky.

Použití u starších pacientů

Osoby starší 65 let mohou dostávat stejné dávky jako ostatní dospělí, pokud jejich ledviny fungují

správně.

Další léčivé přípravky a přípravek

Daptomycin Accordpharma

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Důležité je zejména informovat je o následujícím:

Léky zvané statiny nebo fibráty (na snížení hladiny cholesterolu) nebo cyklosporin (léčivý

přípravek používaný při transplantacích k prevenci odmítnutí transplantovaných orgánů nebo

k léčbě jincý zdravotních stavů, jako je např. revmatoidní artritida nebo atopická dermatitida).

Je možné, že riziko nežádoucích účinků postihujících svaly může být vyšší, jestliže je v průběhu

léčby přípravkem Daptomycin Accordpharma užíván některý z těchto léčebných přípravků (a

některých dalších, které mohou působit na svalstvo). Váš lékař se může rozhodnout nepodávat

Vám přípravek Daptomycin Accordpharma nebo dočasně přerušit podávání onoho jiného léku.

Léky

utišující

bolest

zvané

nesteroidní

protizánětlivé

léky

nebo

inhibitory

COX-2

(např.celekoxib).

mohou

ledvinách

ovlivňovat

účinky

přípravku

Daptomycin

Accordpharma.

Perorální antikoagulancia (např. warfarin), což jsou léky přijímané ústy, které zamezují srážení

krve. Může být nezbytné, aby Váš lékař sledoval dobu srážení krve.

Těhotenství a kojení

Přípravek Daptomycin Accordpharma se obvykle nepodává těhotným ženám. Pokud jste těhotná nebo

kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Je-li Vám podáván přípravek Daptomycin Accordpharma, nekojte, protože by se lék mohl dostat do

mateřského mléka a poškodit zdraví kojeného dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

O daptomycinu není známo, že by ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat

stroje.

Přípravek Daptomycin Accordpharma obsahuje sodík

Přípravek Daptomycin Accordpharma obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční

lahvičce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek

Daptomycin Accordpharma

podává

Přípravek Daptomycin Accordpharma Vám bude zpravidla podávat lékař nebo zdravotní sestra.

Dospělí (18 let a starší)

Podávaná dávka závisí na Vaší tělesné hmotnosti a typu infekce, pro kterou se léčíte. Obvyklá dávka

pro dospělé je 4 mg na jeden kilogram (kg) tělesné hmotnosti jednou denně u infekcí kůže nebo 6 mg

na jeden kg tělesné hmotnosti u infekcí srdce nebo krve spojené s infekcí kůže nebo srdce. U dospělých

pacientů se tato dávka podává přímo do krevního oběhu (do žíly), buď infuzí trvající přibližně 30 minut,

nebo injekcí trvající přibližně 2 minuty. Stejná dávka se doporučuje u osob starších než 65 let za

předpokladu, že jejich ledviny fungují správně.

Pokud Vaše ledviny nefungují správně, můžete dostávat přípravek Daptomycin Accordpharma méně

často, např. jednou za dva dny. Pokud v den, kdy Vám má být podán přípravek Daptomycin

Accordpharma, podstupujete dialýzu, bude Vám přípravek Daptomycin Accordpharma obvykle podán

až po dialýze.

Děti a dospívající (1 rok až 17 let)

Dávka u dětí a dospívajících (1 rok až 17 let) bude záviset na věku pacienta a typu léčené infekce. Tato

dávka se podává přímo do krevního oběhu (do žíly), jako infuze trvající přibližně 30–60 minut.

Doba léčby u infekcí kůže trvá zpravidla 1 až 2 týdny. O tom, jak dlouho máte být léčen(a) u infekcí

krve nebo srdce a infekcí kůže, rozhodne Váš lékař.

Podrobný návod k použití a zacházení jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky jsou popsány níže:

Velmi vzácné závažné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)

V některých případech byly během podávání daptomycinu hlášeny reakce přecitlivělosti (závažné

alergické reakce včetně anafylaxe, angioedém, léková vyrážka s eozinofilií a systémovými příznaky

(DRESS)). Tato závažná alergická reakce vyžaduje okamžité lékařské ošetření. Neprodleně sdělte

svému lékaři nebo zdravotní sestře, že máte některý z dále uvedených příznaků:

bolest nebo pocit tísně na hrudi,

vyrážka s puchýřky, někdy se vyskytující v ústech nebo na zevních pohlavních orgánech,

otok hrdla,

rychlý nebo slabý puls,

sípání,

horečka,

třes nebo chvění,

návaly horka,

závratě,

mdloby,

pocit kovové chuti.

Okamžitě oznamte svému lékaři, že jste měl(a) nevysvětlené bolesti svalů, citlivost na dotek nebo

slabost. Ve velmi vzácných případech (hlášeno u méně než 1 z každých 10 000 pacientů) mohou být

svalové potíže závažné, včetně rozpadu svalů (, který může vyústit v poruchu funkce ledvin.

Závažné nežádoucí účinky s neznámou frekvencí

(frekvenci nelze odhadnout z dostupných údajů)

U pacientů, kterým byl podáván daptomycin ve většině případů déle jak dva týdny, byla vzácně hlášena

potenciálně závažná plicní porucha zvaná eozinofilní pneumonie. Příznaky mohou zahrnovat dechové

potíže, nově vzniklý nebo zhoršující se kašel, nebo novou či zhoršující se horečku. Pokud se u Vás tyto

potíže vyskytnou, informujte ihned svého lékaře nebo sestru.

Jestliže se Vám na kůži na velké ploše těla objeví vyvýšené skvrny nebo tekutinou naplněné puchýře,

neprodleně informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou popsány níže:

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

Plísňové infekce, jako např. moučnivka,

Infekce močových cest,

Snížený počet červených krvinek (anemie),

Závratě, úzkost, poruchy spánku,

Bolest hlavy,

Horečka, slabost Vysoký nebo nízký krevní tlak,

Zácpa, bolest břicha,

Průjem, pocit na zvracení nebo zvracení,

Plynatost,

Vzedmutí břicha a nadýmání,

Kožní vyrážka nebo svědění,

Bolest, svědění nebo zarudnutí v místě podání infuze,

Bolest horních nebo dolních končetin,

Krevní testy ukazující zvýšení hodnot jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy (CPK).

Přípravek Daptomycin Accordpharma může způsobit také další nežádoucí účinky popsány níže:

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

Poruchy krve (např. zvýšení počtu malých částic v krvi nazývaných krevní destičky, což může

zvýšit krevní srážlivost, nebo zvýšení hladin některých typů bílých krvinek),

Snížení chuti k jídlu,

Brnění nebo necitlivost rukou a nohou, poruchy chuti,

Třes,

Poruchy srdečního rytmu, zrudnutí,

Poruchy trávení, zánět jazyka,

Svědivá vyrážka na kůži,

Bolest svalů, křeče nebo svalová slabost, zánět svalů (myozitida), bolest kloubů,

Problémy s ledvinami,

Zánět nebo podráždění pochvy,

Celková bolest nebo slabost, únava (vyčerpanost),

Krevní

testy

ukazující

zvýšené

hladiny

cukru,

sérového

kreatininu,

myoglobinu

nebo

laktátdehydrogenázy (LDH) v krvi, prodloužení doby srážlivosti krve nebo nerovnováhu solí,

Svědění očí.

V

zácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů)

Zežloutnutí kůže a očního bělma,

Prodloužení protrombinového času.

Četnost není známá

(frekvenci nelze stanovit z dostupných údajů)

Zánět tluštého střeva spojený s antibakteriální léčbou, včetně pseudomembranózní kolitidy (silný nebo

trvalý průjem obsahující krev a/nebo hlen, spojený s bolestí břicha nebo horečkou).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Daptomycin Accordpharma

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Daptomycin Accordpharma obsahuje

Léčivou látkou je daptomycinum. Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje daptomycinum 350

mg nebo 500 mg.

Další složkou je hydroxid sodný (pro úpravu pH).

Jak

přípravek

Daptomycin Accordpharma

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Daptomycin Accordpharma prášek pro injekční/infuzní roztok se dodává jako bledě žlutý až

světle hnědý koláč nebo prášek ve skleněné injekční lahvičce. Před podáním se smíchá s rozpouštědlem

tak, aby vznikla tekutina.

Přípravek Daptomycin Accordpharma je dostupný v balení, které obsahuje 1 injekční lahvičku nebo 5

injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

Výrobce

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

Harrow, HA1 4HF,

Velká Británie

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca,

Barcelona, 08040

Španělsko

Wessling Hungary Kft.

Anonymus u. 6, Budapest,

1045

Maďarsko

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park

Paola

Malta

Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.

Ul. Lutomierska 50,

95-200, Pabianice,

Polsko

Tento léčivý přípravek je členských státech EHP registrovántěmito názvy

Rakousko

Daptomycin Accordpharma 350 mg/500 mg

pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Dánsko

Daptomycin Accordpharma

Finsko

Daptomycin Accordpharma 350 mg/500 mg

injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten

Nizozemsko

Daptomycin Accordpharma 500 mg poeder

voor oplossing voor injectie/infusie

Norsko

Daptomycin Accordpharma

Švédsko

Daptomycin Accordpharma

Irsko

Daptomycin Accordpharma 350 mg/500 mg

Powder for solution for injection/infusion

Malta

Daptomycin Accordpharma 500 mg Powder

for solution for injection/infusion

Česká republika

Daptomycin Accordpharma

Chorvatsko

Daptomicin Accordpharma 500 mg prašak za Polska Sp. z

o.o.

otopinu za injekciju/infuziju

Polsko

Daptomycin Accordpharma

Rumunsko

Daptomicină Accordpharma 350/500 mg pulbere

pentru solutie injectabila/ perfuzabila

Slovenská republika

Daptomicin Accordpharma 350 mg/500 mg

prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Řecko

Daptomycin/Accordpharma 350/500 mg kόνις για

ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση

Portugalsko

Daptomycina Accordpharma

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11. 12. 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Důležité: Před použitím si přečtěte souhrn údajů o přípravku

Návod k použití a zacházení s přípravkem

Balení 350 mg:

U dospělých pacientů může být daptomycin podáván intravenózně buď jako 30minutová infuze nebo

jako

2minutová

injekce.

rozdíl

dospělých

pacientů,

pediatrických

pacientů

nemá

být

daptomycin podáván 2minutovou injekcí. Pediatrickým pacientům ve věku 7 až 17 let má být

daptomycin podáván infuzně po dobu 30minut. U pediatrických pacientů mladších 7 let, kterým má být

podána dávka 9-12 mg/kg, má být daptomycin podáván po dobu 60minut. Příprava infuzního roztoku

vyžaduje další krok ředění, jak je podrobně popsáno níže.

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

podávaný jako intravenózní infuze v průběhu 30 nebo 60

minut

Koncentrace

mg/ml

přípravku

Daptomycin

Accordpharma

infuzi

dosáhnete

rekonstitucí

lyofilizovaného přípravku pomocí 7 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

Rozpuštění lyofilizovaného přípravku trvá přibližně 20 minut. Zcela rekonstituovaný přípravek je čirý

a může obsahovat malé množství bublinek nebo pěny u hrdla lahvičky.

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní infuzi dodržujte následující postup:

Při rekonstituci nebo naředění lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po

celou dobu aseptickou techniku.

Pro rekonstituci:

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej

oschnout. Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem.

Natáhněte 7 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití

sterilní transferní jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení, poté roztok

pomalu vstříkněte středem pryžové zátky do injekční lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně

injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a

pak se nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo

zpěnění přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že prášek je v roztoku, a

před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v roztoku.

Barva rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá bledě žlutá až

světle hnědá.

Rekonstituovaný roztok je pak třeba naředit s použitím 0,9% roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(obvyklý objem 50 ml).

Pro naředění:

Pomalým převrácením lahvičky umožněte, aby roztok dotekl až k zátce a za použití nové sterilní

jehly o průměru 21 G nebo menším pomalu natáhněte rekonstituovaný roztok (50 mg

daptomycinu/ml) z obrácené injekční lahvičky. S použitím stříkačky se jehla vpraví do obrácené

injekční lahvičky. V roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba hrot jehly během nasávání

roztoku do stříkačky umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z injekční lahvičky se píst

zatáhne až na konec stříkačky tak, aby byl požadovaný roztok z otočené injekční lahvičky

přenesen do injekční stříkačky.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný vzduch ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Přeneste potřebnou rekonstituovanou dávku do 50 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (9

mg/ml).

Rekonstituovaný a naředěný roztok se aplikuje intravenózní infuzí v průběhu 30 nebo 60 minut.

Přípravek Daptomycin Accordpharma není fyzikálně ani chemicky kompatibilní s roztoky obsahujícími

glukózu. U následujících sloučenin byla prokázána kompatibilita s infuzním roztokem obsahujícím

přípravek Daptomycin Accordpharma: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamicin, flukonazol,

levofloxacin, dopamin, heparin a lidokain.

Součet doby uchovávání (rekonstituovaný roztok v injekční lahvičce a naředěný roztok v infuzním vaku)

při teplotě 25 °C nesmí překročit 12 hodin (24 hodin při uchovávání v chladničce).

Stabilita naředěného roztoku v infuzních vacích je stanovena na 12 hodin při teplotě 25 °C, nebo 24

hodin, pokud je roztok uchováván v chladničce (2 °C–8 °C).

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

podávaný 2minutovou intravenózní injekcí (pouze dospělí

pacienti)

K rekonstituci přípravku Daptomycin Accordpharma podávaného intravenózní injekcí nesmí být

použita voda. Přípravek Daptomycin Accordpharma smí být rekonstituován pouze s 0,9% roztokem

chloridu sodného (9 mg/ml).

Koncentrace 50 mg/ml přípravku Daptomycin Accordpharma pro injekci dosáhnete rekonstitucí

lyofilizovaného přípravku se 7 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného.

Rozpuštění lyofilizovaného přípravku trvá přibližně 20 minut. Zcela rekonstituovaný přípravek je čirý

a může obsahovat malé množství bublinek nebo pěny u hrdla lahvičky.

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní injekci dodržujte následující postup:

Při rekonstituci lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po celou dobu

aseptickou techniku.

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej

oschnout. Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem.

Natáhněte 7 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití

sterilní transferní jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení poté roztok

pomalu vstříkněte středem pryžové zátky do injekční lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně

injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a

pak se nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo

zpěnění přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že prášek je již zcela

rozpuštěn, a před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v

roztoku. Barva rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá světle

žlutá až světle hnědá.

Za použití sterilní jehly o průměru 21 G nebo menším pomalu natáhněte rekonstituovaný roztok

(50 mg daptomycinu/ml) z injekční lahvičky.

Injekční lahvička se otočí, aby roztok dotekl k zátce. S použitím nové stříkačky se jehla vpraví

do obrácené injekční lahvičky. V roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba hrot jehly během

nasávání roztoku do stříkačky umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z injekční lahvičky

se píst zatáhne až na konec stříkačky tak, aby byl veškerý roztok z otočené injekční lahvičky

přenesen do injekční stříkačky.

Jehla se nahradí novou jehlou pro intravenózní injekci.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný roztok ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Rekonstituovaný roztok má být aplikován pomalou intravenózní injekcí v průběhu 2 minut.

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku v lahvičce před použitím byla stanovena na

dobu 12 hodin při teplotě 25 °C a až 48 hodin při uchovávání v chladničce (2 °C–8 °C).

Nicméně, z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě,

doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by

doba uchovávání neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C–8 °C, pokud se rekonstituce/naředění

neprováděly v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou výše uvedených.

Injekční lahvičky s přípravkem Daptomycin Accordpharma jsou pouze na jedno použití. Všechen

nepoužitý přípravek zbylý v injekční lahvičce musí být zlikvidován.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Důležité: Před použitím si přečtěte souhrn údajů o přípravku

Návod k použití a zacházení s přípravkem

Balení 500 mg:

U dospělých pacientů může být daptomycin podáván intravenózně buď jako 30minutová infuze nebo

jako

2minutová

injekce.

rozdíl

dospělých

pacientů,

pediatrických

pacientů

nemá

být

daptomycin podáván 2minutovou injekcí. Pediatrickým pacientům ve věku 7 až 17 let má být

daptomycin podáván infuzně po 30 minut. U pediatrických pacientů mladších 7 let, kterým má být

podána dávka 9-12 mg/kg, má být daptomycin podáván po dobu 60 minut. Příprava infuzního roztoku

vyžaduje další krok ředění, jak je podrobně popsáno níže.

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

podávaný jako intravenózní infuze v průběhu 30 nebo 60

minut

Koncentrace

mg/ml

přípravku

Daptomycin

Accordpharma

infuzi

dosáhnete

rekonstitucí

lyofilizovaného přípravku pomocí 10 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).

Rozpuštění lyofilizovaného přípravku trvá přibližně 20 minut. Zcela rekonstituovaný přípravek je čirý

a může obsahovat malé množství bublinek nebo pěny u hrdla lahvičky.

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní infuzi dodržujte následující postup:

Při rekonstituci nebo zředění lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po celou

dobu aseptickou techniku.

Pro rekonstituci:

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej

oschnout. Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem.

Natáhněte 10 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití

sterilní transferní jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení, poté roztok

pomalu vstříkněte středem pryžové zátky do injekční lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně

injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a

pak se nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo

zpěnění přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že prášek je již zcela

rozpuštěn, a před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v

roztoku. Barva rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá světle

žlutá až světle hnědá.

Rekonstituovaný roztok má být naředěn 0,9% roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) (obvyklý

objem 50 ml).

Pro naředění

Pomalým převrácením lahvičky umožněte, aby roztok dotekl až k zátce a za použití nové sterilní

jehly o průměru 21 G nebo menším pomalu

natáhněte rekonstituovaný roztok (50 mg

daptomycinu/ml) z obrácené injekční lahvičky. V roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba

hrot jehly během nasávání roztoku do stříkačky umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z

injekční lahvičky se píst zatáhne až na konec stříkačky tak, aby byl požadovaný roztok z otočené

injekční lahvičky přenesen do injekční stříkačky.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný roztok ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Přeneste potřebnou rekonstituovanou dávku do 50 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (9

mg/ml).

Rekonstituovaný a naředěný roztok se aplikuje intravenózní infuzí v průběhu 30 nebo 60 minut.

Přípravek Daptomycin Accordpharma není fyzikálně ani chemicky kompatibilní s roztoky obsahujícími

glukózu. U následujících sloučenin byla prokázána kompatibilita s infuzním roztokem obsahujícím

přípravek Daptomycin Accordpharma: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamicin, flukonazol,

levofloxacin, dopamin, heparin a lidokain.

Součet doby uchovávání (rekonstituovaný roztok v injekční lahvičce a naředěný roztok v infuzním vaku)

při teplotě 25 °C nesmí překročit 12 hodin (24 hodin při uchovávání v chladničce).

Stabilita naředěného roztoku v infuzních vacích je stanovena na 12 hodin při teplotě 25 °C, nebo 24

hodin, pokud je roztok uchováván v chladničce (2 °C–8 °C).

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

podávaný 2minutovou intravenózní injekcí (pouze dospělí

pacienti)

K rekonstituci přípravku Daptomycin Accordpharma podávaného intravenózní injekcí nesmí být

použita voda. Přípravek Daptomycin Accordpharma smí být rekonstituován pouze s 0,9% roztokem

chloridu sodného (9 mg/ml).

Koncentrace 50 mg/ml přípravku Daptomycin Accordpharma pro injekci dosáhnete rekonstitucí

lyofilizovaného přípravku s 10 ml injekčního 0,9% roztokem chloridu sodného.

Rozpuštění lyofilizovaného přípravku trvá přibližně minut. Zcela rekonstituovaný přípravek je čirý a

může obsahovat malé množství bublinek nebo pěny u hrdla lahvičky.

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní injekci dodržujte následující postup:

Při rekonstituci lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po celou dobu

aseptickou techniku.

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej

oschnout. Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem.

Natáhněte 10 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití

sterilní transferní jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení poté roztok

pomalu vstříkněte středem pryžové zátky do injekční lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně

injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a

pak se nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo

zpěnění přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že prášek je již zcela

rozpuštěn, a před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v

roztoku. Barva rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá světle

žlutá až světle hnědá.

Za použití sterilní jehly o průměru 21 G nebo menším pomalu natáhněte rekonstituovaný roztok

(50 mg daptomycinu/ml) z injekční lahvičky.

Injekční lahvička se otočí, aby roztok dotekl k zátce. S použitím nové stříkačky se jehla vpraví

do obrácené injekční lahvičky. V roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba hrot jehly během

nasávání roztoku do stříkačky umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z injekční lahvičky

se píst zatáhne až na konec stříkačky tak, aby byl veškerý roztok z otočené injekční lahvičky

přenesen do injekční stříkačky.

Jehla se nahradí novou jehlou pro intravenózní injekci.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný roztok ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Rekonstituovaný roztok má být aplikován pomalou intravenózní injekcí v průběhu 2 minut.

Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku v lahvičce před použitím byla stanovena na

dobu 12 hodin při teplotě 25 °C a až 48 hodin při uchovávání v chladničce (2 °C–8 °C).

Nicméně, z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě,

doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by

doba uchovávání neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C–8 °C, pokud se rekonstituce/naředění

neprováděly v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou výše uvedených.

Injekční lahvičky s přípravkem Daptomycin Accordpharma jsou pouze na jedno použití. Všechen

nepoužitý přípravek zbylý v injekční lahvičce musí být zlikvidován.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls206142/2018, sukls206173/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Daptomycin Accordpharma 350 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Daptomycin Accordpharma 500 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Daptomycin Accordpharma 350 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje daptomycinum 350 mg.

Jeden ml roztoku po rekonstituci prášku pomocí 7 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)

obsahuje daptomycinum 50 mg.

Daptomycin Accordpharma 500 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Jedna injekční lahvička obsahuje daptomycinum 500 mg.

Jeden ml roztoku po rekonstituci prášku pomocí 10 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)

obsahuje daptomycinum 50 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční/infuzní roztok

Bledě žlutý až světle hnědý lyofilizovaný koláč nebo prášek.

pH po rekonstituci: mezi 4,0 až 5,0

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Daptomycin Accordpharma je indikován k léčbě následujících infekcí (viz body 4.4 a 5.1).

Komplikované kožní infekce a infekce měkkých tkání (cSSTI) u dospělých a pediatrických

pacientů (od 1 do 17 let).

Pravostranná

infekční

endokarditida

(RIE)

vyvolaná

bakterií

Staphylococcus

aureus

dospělých pacientů. Je doporučeno, aby rozhodnutí o použití daptomycinu bylo učiněno na

základě antibakteriální citlivosti mikroorganismu a na základě porady s expertem. Viz body 4.4

a 5.1.

Bakteriemie způsobená bakterií Staphylococcus aureus (SAB) u dospělých a pediatrických

pacientů (1 rok až 17 let věku). Při použití u dospělých pacientů má být použití u bakteriemie

doprovázené RIE nebo

cSSTI,

zatímco

pediatrických

pacientů

být u bakteriemie

doprovázené cSSTI.

Daptomycin je účinný pouze proti grampozitivním bakteriím (viz bod 5.1). V případě smíšených infekcí,

kde je podezření na gramnegativní bakterie a/nebo určité typy anaerobních bakterií, má být přípravek

Daptomycin Accordpharma podáván společně s vhodným(i) antibakteriálním(i) látkami.

Je nutné vzít v úvahu oficiální doporučení týkající se správného používání antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Byly provedeny klinické studie u pacientů, kteří dostávali nejméně 30minutovou infuzi daptomycinu.

Klinické zkušenosti u pacientů s podáváním daptomycinu formou 2minutové injekce nejsou k dispozici.

Tento způsob podání byl studován pouze u zdravých dobrovolníků. Přesto, pokud porovnáme podání

jednorázovou injekcí se stejnými dávkami podanými formou 30minutové intravenózní infuze, nebyly

zaznamenány

žádné

klinicky

významné

rozdíly

farmakokinetice

bezpečnostním

profilu

daptomycinu (viz také body 4.8 a 5.2).

Dávkování

Dospělí

cSSTI bez současné SAB: daptomycin v dávce 4 mg/kg se podává jednou za 24 hodin po dobu 7–

14 dní nebo do vyléčení infekce (viz bod 5.1).

cSSTI se SAB: daptomycin v dávce 6 mg/kg se podává jednou za 24 hodin. Úprava dávkování u

pacientů s poruchou funkce ledvin viz níže. Délka terapie může překročit 14 dní v souladu s

předpokládaným rizikem komplikací u jednotlivého pacienta.

Známá nebo suspektní pravostranná infekční endokarditida vyvolaná bakterií Staphylococcus

aureus: daptomycin v dávce 6 mg/kg se podává jednou za 24 hodin. Úprava dávkování u pacientů

s poruchou funkce ledvin viz níže. Délka léčby má být v souladu s dostupnými oficiálními

doporučeními.

Přípravek Daptomycin Accordpharma se podává intravenózně v 0,9% roztoku chloridu sodného (viz

bod 6.6). Přípravek Daptomycin Accordpharma se nesmí podávat častěji než jednou denně.

Hladiny kreatinfosfokinázy (CPK) se musí měřit na počátku a dále v pravidelných intervalech během

léčby (nejméně jednou týdně) (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

Daptomycin je eliminován primárně ledvinami.

Vzhledem k omezeným klinickým zkušenostem (viz tabulka a poznámky níže) má být přípravek

Daptomycin Accordpharma používán u dospělých pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy funkce ledvin

(clearance kreatininu <80 ml/min) pouze pokud se předpokládá, že očekávaný klinický přínos převáží

potenciální riziko. U všech pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy funkce ledvin musí být pečlivě

sledována odpověď na léčbu, funkce ledvin a hladiny kreatinfosfokinázy (CPK) (viz také body 4.4 a

5.2). Dávkovací režim přípravku Daptomycin Accordpharma u pediatrických pacientů s poruchou

funkce ledvin nebyl stanoven.

Úprava dávky u dospělých pacientů s poruchou funkce ledvin podle indikace a clearance kreatininu

Indikace

Clearance kreatininu

Doporučené dávkování

Poznámky

cSSTI bez SAB

30 ml/min

4 mg/kg jednou denně

Viz bod 5.1

< 30 ml/min

4 mg/kg každých 48 hodin

(1,2)

RIE nebo cSSTI se

30 ml/min

6 mg/kg jednou denně

Viz bod 5.1

< 30 ml/min

6 mg/kg každých 48 hodin

(1,2)

cSSTI = komplikované infekce kůže a měkkých tkání; SAB = bakteriemie S. aureus

(1) Bezpečnost a účinnost dávkování s upraveným intervalem nebyly hodnoceny v kontrolovaných

klinických

studiích

doporučení

vychází

údajů

získaných

farmakokinetických

studií

modelových výsledků (viz body 4.4 a 5.2).

(2) Stejné úpravy dávky, které jsou založeny na farmakokinetických údajích od dobrovolníků včetně

PK modelových výsledků, jsou doporučeny u dospělých hemodialyzovaných pacientů nebo u

pacientů podstupujících kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD). Kdykoli je to možné,

má být Daptomycin Accordpharma ve dnech dialýzy podáván až po jejím dokončení (viz bod 5.2).

Poruchy funkce jater

Při podávání přípravku Daptomycin Accordpharma pacientům s lehkou nebo středně těžkou poruchou

funkce jater (Child-Pughova třída B) není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2). U pacientů s

těžkou poruchou funkce jater (Child-Pughova třída C) nejsou k dispozici žádné údaje. Proto se při

podávání přípravku Daptomycin Accordpharma takovýmto pacientům má postupovat opatrně.

Starší pacienti

U starších pacientů se má používat doporučené dávkování, s výjimkou pacientů s těžkou poruchou

funkce ledvin (viz výše a bod 4.4).

Pediatričtí pacienti (1 až 17 let)

Doporučené dávkovací režimy pro pediatrické pacienty podle věku a indikace jsou uvedeny níže.

Věková

skupina

Indikace

cSSTI bez SAB

cSSTI s

pojená s

SAB

Dávkovací režim

Doba t

rvání

terapie

Dávkovací režim

Doba trvání

terapie

12 až 17 let

5 mg/kg každých

24 hodin, infuze po

dobu 30 minut

Až 14 dní

7 mg/kg

každých

24 hodin, infuze po

dobu 30 minut

7 až 11 let

7 mg/kg každých

24 hodin, infuze po

dobu 30 minut

9 mg/kg

každých

24 hodin, infuze po

dobu 30 minut

2 až 6 let

9 mg/kg každých

24 hodin, infuze po

dobu 60 minut

12 mg/kg

každých

24 hodin, infuze po

dobu 60 minut

1 až <2 let

10 mg/kg každých

24 hodin, infuze po

dobu 60 minut

12 mg/kg

každých

24 hodin, infuze po

dobu 60 minut

cSSTI = komplikované infekce kůže a měkkých tkání; SAB = bakteriemie S. aureus;

(1) Minimální délka léčby přípravkem Daptomycin Accordpharma u pediatrické populace se SAB má být v

souladu s vnímaným rizikem komplikací u jednotlivých pacientů. V souladu s vnímaným rizikem komplikací

u jednotlivých pacientů může být třeba delší podávání přípravku Daptomycin Accordpharma než 14 dnů.

Průměrná doba i.v. podávání přípravku Daptomycin Accordpharma v pediatrické studii se SAB byla 12 dní s

rozmezím od 1 do 44 dnů. Délka léčby má být v souladu s dostupnými oficiálními doporučeními.

Přípravek Daptomycin Accordpharma se podává intravenózně v 0,9% roztoku chloridu sodného (viz

bod 6.6). Přípravek Daptomycin Accordpharma nemá být podán častěji než jednou denně.

Hladiny kreatinfosfokinázy (CPK) musí být měřeny před zahájením léčby a v pravidelných intervalech

(nejméně jednou týdně) během léčby (viz bod 4.4).

Přípravek Daptomycin Accordpharma nemá být podáván pediatrickým pacientům do jednoho roku

vzhledem k riziku možných účinků na muskulární, neuromuskulární a/nebo nervový systém (buď

periferní a/nebo centrální), které byly pozorovány u novorozených štěňat (viz bod 5.3).

Způsob podání

U dospělých se přípravek Daptomycin Accordpharma podává intravenózní infuzí (viz bod 6.6) a

aplikuje se po dobu 30 minut, nebo intravenózní injekcí (viz bod 6.6) a aplikuje se v průběhu 2 minut.

U pediatrických pacientů ve věku od 7 do 17 let se přípravek Daptomycin Accordpharma podává

intravenózní infuzí po dobu 30 minut (viz bod 6.6). U pediatrických pacientů ve věku od 1 do 6 let se

přípravek Daptomycin Accordpharma podává intravenózní infuzí po dobu 60 minut (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné

Pokud je po zahájení léčby daptomycinem identifikováno ložisko infekce jiné než cSSTI nebo RIE, má

být

zváženo

zahájení

alternativní antibakteriální

terapie

prokázanou

účinností

léčbě

tohoto

specifického typu infekce(í).

Anafylaktické/hypersenzitivní reakce

Při podávání daptomycinu byly hlášené anafylaktické/hypersenzitivní reakce. Pokud se vyskytne

alergická reakce na daptomycin, přerušte podávání a začněte s adekvátní léčbou.

Pneumonie

V klinických studiích bylo prokázáno, že daptomycin není účinný při léčbě pneumonie. Daptomycin

proto není indikován k léčbě pneumonie.

RIE způsobená bakterií Staphylococcus aureus

Klinické údaje o použití daptomycinu v léčbě RIE způsobené bakterií Staphylococcus aureus jsou

limitované počtem 19 dospělých pacientů (viz „Informace z klinických studií“ bod 5.1). Bezpečnost a

účinnost daptomycinu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let s pravostrannou infekční endokarditidou

(RIE) vyvolanou bakterií Staphylococcus aureus nebyly stanoveny.

Účinnost daptomycinu u pacientů s náhradou chlopně nebo s levostrannou infekční endokarditidou

způsobenou bakterií Staphylococcus aureus nebyla prokázána.

Hluboké infekce

U pacientů s hlubokými infekcemi je nutno bez odkladu provést požadovaný chirurgický výkon (např.

debridement, odstranění protetických pomůcek, chirurgický výkon k náhradě chlopně).

Enterokokové infekce

Není dostatek důkazů, aby bylo možné učinit jakékoli závěry ohledně možné klinické účinnosti

daptomycinu proti enterokokovým infekcím, včetně bakterií Enterococcus faecalis a Enterococcus

faecium. Navíc, dávkovací režimy daptomycinu, které by mohly být vhodné pro léčbu enterokokových

infekcí,

bakteriemií

nebo

bakteriemie,

nebyly

stanoveny.

Byly

hlášeny

případy

selhání

daptomycinu v léčbě enterokokových infekcí, které byly většinou doprovázeny bakteriemií. V některých

případech bylo selhání léčby spojeno se selekcí organismů sníženou citlivostí nebo klinicky zjištěnou

rezistencí organismů na daptomycin (viz bod 5.1).

Necitlivé mikroorganismy

Užívání antibakteriálních látek může podporovat přerůstání necitlivých mikroorganismů. Pokud se v

průběhu léčby objeví superinfekce, je třeba přijmout odpovídající opatření.

Průjem vyvolaný bakterií Clostridium difficile

Při užití daptomycinu byl hlášen průjem vyvolaný bakterií Clotridium difficile (CDAD) (viz bod 4.8).

Pokud je CDAD suspektní nebo potvrzený, může být nutné přerušení léčby daptomycinem a nasazení

odpovídající klinicky indikované léčby.

Laboratorní testování lékových interakcí

Pokud byla k analýze použita určita rekombinantní tromboplastinová reagens, byly pozorovány falešné

prodloužení protrombinového času (PT) a zvýšení mezinárodního normalizovaného poměru (INR) (viz

také bod 4.5).

Kreatinfosfokináza a myopatie

V průběhu léčby daptomycinem byly zaznamenány případy zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy (CPK;

izoenzym MM) v plazmě ve spojení s bolestí a/nebo slabostí svalů a případy myozitidy, myoglobinemie

a rhabdomyolýzy (viz také body 4.5, 4.8 a 5.3). V klinických studiích se výrazný nárůst CPK v plazmě

na >pětinásobek horní hranice normálu (Upper Limit of Normal, ULN) bez svalových symptomů

vyskytl častěji u pacientů léčených daptomycinem (1,9 %) než u pacientů, kterým byly podávány

komparátory (0,5 %). Proto se doporučuje:

CPK v plazmě se v průběhu léčby má měřit u všech pacientů na začátku léčby a pak v pravidelných

intervalech (nejméně jednou týdně).

CPK se má měřit častěji (např. každé 2-3 dny minimálně během prvních dvou týdnů léčby) u

pacientů s vyšším rizikem rozvoje myopatie. Například, u pacientů s jakýmkoli stupněm poruchy

funkce ledvin (clearance kreatininu <80 ml/min, viz také bod 4.2), včetně hemodialyzovaných

pacientů nebo pacientů na CAPD, a pacientů, kteří užívali další léčivé přípravky, o nichž je známo,

že souvisejí s myopatií (např. inhibitory reduktázy HMG-CoA, fibráty a cyklosporin).

Nelze vyloučit, že u pacientů s hodnotou CPK na začátku léčby vyšší než 5násobek horní hranice

normálu může hrozit zvýšené riziko dalšího nárůstu v průběhu léčby daptomycinem. To má být

vzato v úvahu při zahájení léčby daptomycinem a v případě, že je daptomycin podáván, mají být

tito pacienti sledováni častěji než jednou týdně.

Daptomycin nemá být podáván pacientům, kteří užívají jiné léčivé přípravky související s myopatií,

ledaže by se předpokládalo, že přínos pro pacienta převáží riziko.

Pacienti mají být v průběhu léčby pravidelně vyšetřováni, nemají-li známky či příznaky, které by

mohly ukazovat na myopatii.

U pacientů, u nichž se objeví svalová bolest, citlivost, slabost nebo křeče nejasného původu, se

mají hodnoty CPK sledovat každé 2 dny. Při výskytu svalových symptomů nejasného původu má

být léčba daptomycinem přerušena v případě, že hodnota CPK je vyšší než pětinásobek ULN.

Periferní neuropatie

Pacienti, u nichž se v průběhu léčby daptomycinem vyskytnou známky nebo příznaky, které by mohly

ukazovat na periferní neuropatii, mají být vyšetřeni a má být zváženo přerušení léčby daptomycinem

(viz body 4.8 a 5.3).

Pediatrická populace

Vzhledem k riziku možných účinků na muskulární, neuromuskulární a/nebo nervový systém (buď

periferní a/nebo centrální), které byly pozorovány u novorozených štěňat (viz bod 5.3), nemá být

daptomycin podáván pediatrickým pacientům mladším než 1 rok.

Eozinofilní pneumonie

U pacientů, kterým byl podáván daptomycin, byla hlášena eozinofilní pneumonie (viz bod 4.8). Ve

většině hlášených případů spojených s daptomycinem se u pacientů objevily horečka, dyspnoe s

hypoxickou respirační insuficiencí a difuzními plicními infiltráty nebo organizující se pneumonie.

Většina případů se objevila po více než 2 týdnech léčby daptomycinem a stav se zlepšil při přerušení

léčby daptomycinem a zahájení léčby steroidy. Byly hlášeny rekurence eozinofilní pneumonie po

reexpozici. Pacienti, u nichž se tyto známky a příznaky během léčby dapromycinem projevily, mají

podstoupit okamžité lékařské vyšetření včetně (pokud je zapotřebí) bronchoalveolární laváže, za účelem

vyloučení jiných příčin (např. bakteriálních infekcí, mykotických infekcí, parazitů, jiných léčivých

přípravků). Léčba daptomycinem má být okamžitě ukončena a pokud je to vhodné, má být zahájena

léčba systémovými steroidy.

Porucha funkce ledvin

V průběhu léčby daptomycinem byla zaznamenána porucha funkce ledvin. Těžká porucha funkce ledvin

může být sama o sobě predispozicí zvyšování hladin daptomycinu, což může zvyšovat riziko vzniku

myopatie (viz výše).

Úprava dávkovacího intervalu daptomycinu je nutná u dospělých pacientů, kteří mají clearance

kreatininu <30 ml/min (viz body 4.2 a 5.2). Bezpečnost a účinnost dávkování s upraveným intervalem

podání nebyly hodnoceny v kontrolovaných klinických studiích a doporučení vychází především z

farmakokinetických modelových dat. Daptomycin má být u takových pacientů podáván pouze v

případech, kdy se předpokládá, že očekávaný klinický přínos převáží potenciální riziko.

Doporučuje se opatrnost při podávání daptomycinu pacientům, kteří již trpí určitým stupněm poruchy

funkce ledvin (clearance kreatininu <80 ml/min) před zahájením léčby daptomycinem. Doporučuje se

pravidelné sledování funkce ledvin (viz také bod 5.2).

Navíc se pravidelné sledování funkce ledvin doporučuje v průběhu souběžného podávání potenciálně

nefrotoxických agens, bez ohledu na pacientovu předchozí renální funkci (viz také bod 4.5).

Dávkovací režim daptomycinu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin nebyl stanoven.

Obezita

U obézních osob s indexem tělesné hmotnosti (BMI) >40 kg/m

, ale s hodnotou clearance kreatininu

>70 ml/min, byla hodnota AUC

0-∞

daptomycinu významně zvýšená (průměrně o 42 % vyšší) ve srovnání

odpovídajícími

neobézními

kontrolními

osobami.

dispozici

jsou

omezené

informace

bezpečnosti a účinnosti daptomycinu u velmi obézních osob, a doporučuje se tudíž obezřetnost.

Nicméně v současné době neexistují důkazy o tom, že by byla nutná redukce dávek(viz bod 5.2).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Daptomycin

podléhá

nepatrně

vůbec

metabolismu

zprostředkovanému

cytochromem

P450

(CYP450). Je nepravděpodobné, že by daptomycin mohl inhibovat nebo indukovat metabolismus

léčivých přípravků metabolizovaných systémem P450.

Interakční studie pro daptomycin byly provedeny s aztreonamem, tobramycinem, warfarinem a

probenecidem. Daptomycin neměl žádný účinek na farmakokinetiku warfarinu ani probenecidu a tyto

léčivé

přípravky nezměnily farmakokinetiku daptomycinu.

Farmakokinetika

daptomycinu nebyla

významně pozměněna aztreonamem.

Ačkoli byly zjištěny malé změny ve farmakokinetice daptomycinu a tobramycinu při společném

podávání intravenózní infuze po dobu 30 minut při použití daptomycinu 2 mg/kg, nebyly tyto změny

statisticky

významné.

Interakce

mezi

daptomycinem

tobramycinem

schválenou

dávkou

daptomycinu nejsou známé. Při současném podávání daptomycinu s tobramycinem je nutné dbát

zvýšené opatrnosti.

Zkušenosti se souběžným podáváním daptomycinu a warfarinu jsou omezené. Studie s daptomycinem

a jinými antikoagulancii kromě warfarinu nebyly provedeny. U pacientů, kterým byly podávány

daptomycin a warfarin, má být antikoagulační aktivita monitorována několik dní po zahájení léčby

daptomycinem.

K dispozici jsou jen omezené zkušenosti, pokud jde o současné podání daptomycinu s jinými léčivými

přípravky, které mohou vyvolat myopatii (např. inhibitory HMG-CoA reduktázy). Nicméně byly

zaznamenány případy výrazného vzrůstu hodnot CPK a případy rhabdomyolýzy u dospělých pacientů

užívajících některý z těchto léčivých přípravků současně s daptomycinem. Doporučuje se, aby ostatní

medikace související s myopatií byly v průběhu léčby daptomycinem pokud možno dočasně přerušeny,

s výjimkou případů kdy se předpokládá, že přínos souběžného podávání převáží riziko. Není-li možné

vyhnout se souběžnému podávání, je třeba měřit hodnoty CPK častěji než jednou týdně a pacienti mají

být pozorně sledováni, nemají-li známky či příznaky, které by mohly ukazovat na myopatii. Viz body

4.4, 4.8 a 5.3.

Daptomycin je primárně vylučován renální filtrací, a tak mohou být plazmatické hladiny zvýšené při

souběžném podávání s léčivými přípravky, které snižují renální filtraci (např. NSAID a inhibitory COX-

2). Navíc existuje možnost výskytu farmakodynamických interakcí v průběhu souběžného podávání v

důsledku aditivních renálních účinků. Proto se doporučuje obezřetnost, jestliže je daptomycin podáván

současně s jakýmkoli dalším léčivým přípravkem, o němž je známo, že snižuje renální filtraci.

V průběhu sledování daptomycinu po jeho uvedení na trh byly zaznamenány případy interference mezi

daptomycinem

určitými

reagens,

která

používají

při

některých

testech

stanovení

protrombinového času/mezinárodního normalizovaného poměru (PT/INR). Tato interference měla za

následek falešné prodloužení PT a zvýšení INR. Jestliže jsou u pacientů, kterým je podáván daptomycin,

pozorovány nevysvětlené abnormality hodnot PT/INR, má být vzata v potaz možná interakce in vitro

při laboratorních testech. Možnost chybných výsledků lze minimalizovat odběrem vzorků pro stanovení

PT nebo INR přibližně v době, kdy jsou koncentrace daptomycinu v plazmě minimální (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání daptomycinu během těhotenství. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj,

porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Přípravek Daptomycin Accordpharma lze v těhotenství použít pouze tehdy, když je to nezbytně nutné,

tj. pouze tehdy, jestliže očekávaný přínos převáží možné riziko.

Kojení

V jednopřípadové studii u člověka byl daptomycin v dávce 500 mg/den intravenózně podáván kojící

matce denně po dobu 28 dnů a vzorky mateřského mléka pacientky byly odebírány 27.den během 24

hodin. Nejvyšší naměřená koncentrace daptomycinu v mateřském mléce byla 0,045 mikrogramů/ml,

což je nízká koncentrace. Proto má být kojení přerušeno u kojících žen, kterým je podáván přípravek

Daptomycin Accordpharma, dokud nebude získáno více zkušeností.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje týkající se vlivu daptomycinu na fertilitu. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Na základě zaznamenaných nežádoucích účinků léku se předpokládá, že přípravek Daptomycin

Accordpharma pravděpodobně nemá účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

V klinických studiích byl daptomycin podán 2 011 dospělým osobám. Během těchto studií dostávalo 1

221 osob denní dávku 4 mg/kg, z toho bylo 1 108 pacientů a 113 zdravých dobrovolníků; 460 osob

dostávalo denní dávku 6 mg/kg, z toho bylo 304 pacientů a 156 zdravých dobrovolníků. V pediatrických

studiích dostalo daptomycin 372 pacientů, z nichž 61 dostalo jednorázovou dávku a 311 bylo léčeno dle

doporučení pro cSSTI nebo SAB (denní dávka v rozmezí od 4 mg/kg do 12 mg/kg). Nežádoucí účinky

(tj. ty, které podle řešitele studie možná, pravděpodobně nebo určitě souvisejí s podávaným léčivým

přípravkem) byly se stejnou četností zaznamenány jak u daptomycinu, tak u srovnávaných režimů.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (četnost výskytu časté (≥1/100 až <1/10)) jsou:

Mykotické infekce, infekce močových cest, kandidózy, anemie, úzkost, insomnie, závratě, bolesti hlavy,

hypertenze, hypotenze, gastrointestinální a abdominální bolesti, nauzea, zvracení, zácpa, průjem,

flatulence,

nadýmání

distenze,

abnormální

výsledky

jaterních

testů

(zvýšení

hladin

alaninaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST)

nebo

alkalické

fosfatázy

(ALP)),

vyrážka, svědění, bolest končetin, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy (CK) v séru, reakce v místě

infuze, pyrexie, astenie.

Mezi méně často hlášené, ale závažnější nežádoucí účinky patří alergické reakce, eozinofilní pneumonie

(občas se projevující jako organizující se pneumonie), léková vyrážka s eozinofilií a systémovými

symptomy (DRESS), angioedém a rhabdomyolýza.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly v průběhu léčby a dalšího sledování zaznamenány s frekvencí

odpovídající kategoriím velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100);

vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit):

V každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky z

klinických studií a hlášení po uvedení na trh

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Časté

:

Mykotické infekce, infekce močových cest,

kandidóza

Méně časté

:

Fungemie

Není známo

*:

Průjem vyvolaný bakterií Clostridium difficile**

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

:

Anemie

Méně časté

:

Trombocytemie, eozinofilie, zvýšení INR,

leukocytóza

Vzácné

:

Prodloužení protrombinového času (PT)

Není známo

*:

Trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Není známo

*:

Hypersenzitivita** projevující se izolovanými spontánními

hlášeními včetně (ale ne pouze) angioedém, léková vyrážka

s eozinofilií a systémovými symptomy (DRESS), plicní

eozinofilie, vesikulobulózní vyrážky s postižením sliznic a

pocitem

orofaryngeálního

otoku,

anafylaxe**,

reakce

spojená

infuzí

včetně

následujících

symptomů:

tachykardie,

sípání,

pyrexie,

třesavka,

generalizované

zrudnutí, vertigo, synkopa a kovová chuť

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

:

Snížená chuť k jídlu, hyperglykemie, porucha

elektrolytové rovnováhy

Psychiatrické poruchy

Časté

:

Úzkost, insomnie

Poruchy nervového systému

Časté

:

Závratě, bolesti hlavy

Méně časté

:

Parestezie, poruchy vnímání chuti, tremor, podráždění očí

Není známo

*:

Periferní neuropatie **

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

:

Vertigo

Srdeční poruchy

Méně časté

:

Supraventrikulární tachykardie, extrasystola

Cévní poruchy

Časté

:

Hypertense, hypotenze

Méně časté

:

Zrudnutí

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Není známo

*:

Eozinofilní pneumonie

**, kašel

Gastrointestinální poruchy

Časté

:

Gastrointestinální a abdominální bolest, nauzea, zvracení,

zácpa, průjem, plynatost, nadýmání a distenze

Méně časté

:

Dyspepsie, glositida

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

:

Abnormální výsledky jaterních testů

(zvýšení hladin

alaninaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy

(AST) nebo alkalické fosfatázy (ALP))

Vzácné

:

Žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

:

Vyrážka, svědění

Méně časté

:

Kopřivka

Není známo

*:

Akutní generalizovaná exantematózní pustulóza

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Časté

:

Bolest končetin, zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy

(CPK)

v séru

Méně časté

:

Myozitida, zvýšený myoglobin, svalová slabost, bolest

svalů, artralgie, zvýšení hladiny laktátdehydrogenázy

(LDH) v séru, svalové křeče

Není známo

*:

Rhabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

:

Porucha funkce ledvin včetně renálního selhání a renální

insuficience, zvýšení hladiny kreatininu v séru

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

Méně časté

:

Zánět pochvy

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Časté

:

Reakce v místě aplikace infuze, pyrexie, astenie

Méně časté

:

Únava, bolest

* Založeno na hlášení po uvedení na trh. Protože tyto reakce jsou hlášeny dobrovolně z populace o

neznámé velikosti, není možné spolehlivě stanovit jejich frekvenci, a proto jsou kategorizovány, jako

není známo.

** Viz bod 4.4.

Ačkoli je přesný výskyt eozinofilní pneumonie v souvislosti s užíváním daptomycinu neznámý, dosud

hlášený podíl na spontánním hlášení je velmi nízký (<1/10 000).

Při některých případech myopatie se zvýšením hladiny CPK a svalovými příznaky byly u pacientů

zjištěny

také

zvýšené

hladiny

aminotransferáz.

Tato

zvýšení

hladin

aminotransferáz

byla

pravděpodobně spojená s účinky na kosterní svalovinu. Většina zvýšení hladin aminotransferáz byla

stupně 1-3 a upravila se po ukončení léčby.

V případech, kdy byly dostupné klinické informace o pacientech umožňující posouzení, přibližně 50

% případů se vyskytlo u pacientů s již dříve existující poruchou funkce ledvin, nebo u pacientů, kteří

souběžné užívali léčivé přípravky, které mohou způsobit rhabdomyolýzu.

Údaje o bezpečnosti týkající se podání daptomycinu 2minutovou intravenózní injekcí vyplývají ze dvou

farmakokinetických studií u zdravých dospělých dobrovolníků. Obě metody podání daptomycinu,

2minutová intravenózní injekce a 30minutová intravenózní infuze, měly na základě výsledků těchto

studií podobnou bezpečnost a profil snášenlivosti. Mezi metodami nebyl významný rozdíl v lokální

snášenlivosti nebo v povaze a frekvenci nežádoucích účinků.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

V případě předávkování se doporučuje podpůrná léčebná péče. Daptomycin je z těla pomalu vylučován

hemodialýzou (přibližně 15 % podané dávky je odstraněno za 4 hodiny) nebo peritoneální dialýzou

(přibližně 11 % podané dávky je odstraněno za 48 hodin).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, jiná antibakteriální

léčiva, ATC kód: J01XX09

Mechanismus účinku

Daptomycin je přírodní cyklický lipopeptid, který je účinný pouze proti grampozitivním bakteriím.

Mechanismus účinku zahrnuje vazbu (za přítomnosti iontů kalcia) na membrány bakteriálních buněk

jak v růstové, tak i stacionární fázi, což způsobuje depolarizaci a vede k rychlé inhibici syntézy proteinů,

DNA a RNA. To má za následek odumření bakteriální buňky s nepatrnou lýzou buněk.

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy (PK/PD)

Daptomycin

vykazuje

in

vitro

rychlou,

koncentraci

závislou

baktericidní

aktivitu

proti

grampozitivním organismům a v in vivo zvířecích modelech. V modelech na zvířatech korelují hodnoty

AUC/MIC

/MIC

koreluje

účinností

predikovaným

usmrcením

bakterií

in

vivo

při

jednorázových dávkách ekvivalentních lidským dávkám pro dospělé 4 mg/kg a 6 mg/kg jednou denně.

Mechanismy rezistence

Byly hlášeny kmeny se sníženou citlivostí na daptomycin zejména při podávání pacientům s obtížně

léčitelnými infekcemi a/nebo po podávání po delší dobu. Především byly hlášeny případy selhání léčby

u pacientů s infekcí Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis nebo Enterococcus faecium včetně

pacientů s bakteriemií, které byly spojeny se selekcí mikroorganismů se sníženou citlivostí nebo

rezistencí na daptomycin během léčby.

Mechanismus(y) rezistence na daptomycin není (nejsou) dosud plně objasněn(y).

Hraniční hodnoty

Hraniční hodnoty MIC (minimální inhibiční koncentrace), kterou stanovil Evropský výbor pro testování

antimikrobiální citlivosti (EUCAST) pro stafylokoky a streptokoky (s výjimkou S. pneumoniae) jsou ≤1

mg/l pro citlivé a >1 mg/l pro rezistentní.

Citlivost

Prevalence rezistence se může u vybraných druhů lišit geograficky a v čase, a proto je žádoucí získat

místní informace o rezistenci, zejména pokud se léčí závažné infekce. Podle potřeby má být vyhledána

odborná pomoc, jestliže je lokální prevalence rezistence taková, že přínos přípravku je přinejmenším u

některých typů infekcí sporný.

Obvykle citlivé druhy

Staphylococcus aureus*

Staphylococcus haemolyticus

Koaguláza-negativní stafylokoky

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus dysgalactiae subsp equisimilis*

Streptococcus pyogenes*

Streptokoky skupiny G

Clostridium perfringens

Peptostreptococcus spp

Inherentně rezistentní organismy

Gramnegativní organismy

* označuje druhy, u nichž se má za to, že účinnost proti nim byla uspokojivě prokázána v klinických

studiích.

Klinická účinnost u dospělých pacientů

Ve dvou klinických studiích s dospělými pacienty týkajících se komplikovaných infekcí kůže a měkkých

tkání splňovalo 36 % pacientů léčených daptomycinem kritéria syndromu systémové zánětlivé odpovědi

(systemic inflammatory response syndrome, SIRS). Nejčastějším typem léčené infekce byla infekce

rány (38 % pacientů), zatímco 21 % mělo velké abscesy. Tato omezení skupin léčených pacientů mají

být brána v úvahu při rozhodování o použití daptomycinu.

V randomizované kontrolované otevřené studii s 235 dospělými pacienty s bakteriemií vyvolanou

bakterií Staphylococcus aureus (tj. nejméně jedna pozitivní hemokultura Staphylococcus aureus

předcházející první dávce) splnilo 19 ze 120 pacientů léčených daptomycinem kritéria pro RIE. Jedenáct

z 19 pacientů mělo infekci způsobenou bakterií Staphylococcus aureus s citlivostí na meticillin a 8

infekci meticillin – rezistentní bakterií Staphylococcus aureus. Poměr úspěšnosti u pacientů s RIE je

uveden v následující tabulce.

Populace

Daptomycin

Komparátor

Poměr rozdílů

úspěšnosti

n/N (%)

n/N (%)

(95 % CI)

ITT (intention to treat) populace

8/19 (42,1 %)

7/16 (43,8 %)

-1.6 % (-34.6; 31.3)

PP (per protocol) populace

6/12 (50,0 %)

4/8 (50,0 %)

0,0 % (-44,7; 44,7)

Selhání léčby z důvodu perzistující nebo relabující infekce Staphylococcus aureus bylo pozorováno u

19/120 (15,8 %) pacientů léčených daptomycinem, u 9/53 (16,7 %) léčených vankomycinem a u 2/62

(3,2 %) léčených protistafylokokovým semisyntetickým penicilinem. Tyto případy zahrnují selhání

léčby

šesti

pacientů

léčených

daptomycinem

jednoho

pacienta

léčeného

vankomycinem,

infikovaných bakteriemiemi Staphylococcus aureus, u kterých došlo k nárůstu MIC pro daptomycin

během léčby nebo po jejím ukončení (viz výše uvedené „Mechanismy rezistence“). Většina pacientů, u

kterých byla léčba neúspěšná z důvodu perzistující nebo relabující infekce Staphylococcus aureus, měla

hlubokou infekci a nepodstoupila nezbytný chirurgický výkon.

Klinická účinnost u pediatrických pacientů

Bezpečnost a účinnost daptomycinu byly hodnoceny u pediatrických pacientů ve věku od 1 do 17 let

(Studie DAP-PEDS-07-03) s cSSTI vyvolanými grampozitivními patogeny. Pacienti byli zařazováni

postupně do věkem definovaných skupin a byla jim podávána jednou denně na věku závislá dávka pod

dobu až 14 dní, následovně:

Věková skupina 1 (n=113): 12 až 17 let léčená daptomycinem v dávce 5 mg/kg nebo srovnávanou

standardní léčbou (SOC);

Věková skupina 2 (n=113): 7 až 11 let léčená daptomycinem v dávce 7 mg/kg nebo SOC;

Věková skupina 3 (n=125): 2 až 6 let léčená daptomycinem v dávce 9 mg/kg nebo SOC;

Věková skupina 4 (n=45): 1 až < 2 roky léčená daptomycinem v dávce 10 mg/kg nebo SOC.

Primárním cílem studie DAP-PEDS-07-03 bylo zhodnotit bezpečnost léčby. Sekundární cíle zahrnovaly

hodnocení účinnosti na věku závislé dávky intravenózního daptomycinu v porovnání se standardní

léčbou. Klíčovým cílem pro účinnost byl zadavatelem definovaný klinický výsledek terapeutického

testu (test-of-cure, TOC), který byl definován a zaslepen lékařským ředitelem. Ve studii bylo léčeno

celkem 389 subjektů, z nichž byl daptomycin podáván 256 subjektům a standardní léčba 133 subjektům.

Ve všech populacích byla míra klinické úspěšnosti srovnatelná mezi rameny s daptomycinem a SOC,

což podporuje analýzu primární účinnosti v ITT populaci.

Souhrn zadavatelem definovaného klinického výsledku TOC:

Klinický úspěch u pediatrických pacientů

s cSSTI

Daptomycin

n/N (%)

Komparátor

n/N (%)

%

rozdíl

Intent-to-treat

227/257 (88,3 %)

114/132 (86,4 %)

Modifikovaný intent-to-treat

186/210 (88,6 %)

92/105 (87,6 %)

Klinicky hodnotitelný

204/207 (98,6 %)

99/99 (100 %)

-1,5

Mikrobiologicky hodnotitelný (ME)

164/167 (98,2 %)

78/78 (100 %)

-1,8

Celková terapeutická odpověď byla podobná v ramenech s daptomycinem a SOC u infekcí vyvolaných

MRSA, MSSA a Streptococcus pyogenes (viz tabulka níže; ME populace); podíl odpovědi napříč těmito

běžnými patogeny činil >94 % pro obě léčebná ramena.

Souhrn celkové terapeutické odpovědi podle typu patogenu při zahájení léčby (ME populace):

Patogen

Celková úspěšnost

u pediat

rických

pacientů s

cSSTI

n/N (%)

Daptomycin

Komparátor

Staphylococcus aureus citlivý na meticilin (MSSA)

68/69 (99 %)

28/29 (97 %)

Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin

(MRSA)

63/66 (96 %)

34/34 (100 %)

Streptococcus pyogenes

17/18 (94 %)

5/5 (100 %)

Subjekty

dosahující

klinického

úspěchu

(klinická

odpověď

“vyléčení”

nebo

“zlepšení”)

mikrobiologického úspěchu (úroveň odpovědi patogenu “eradikace” nebo “předpokládaná eradikace”)

jsou klasifikovány jako celkový úspěch léčby.

Bezpečnost a účinnost daptomycinu byly hodnoceny u pediatrických pacientů ve věku 1 rok až 17 let

(studie DAP-PEDBAC-11-02) s bakteriemií způsobenou bakterií Staphylococcus aureus. Pacienti byli

randomizováni v poměru 2:1 do věkových skupin a podle věku jim byly podávány dávky jednou denně

až po dobu 42 dnů, a to následujícím způsobem:

Věková skupina 1 (n = 21): 12 až 17 let, léčba daptomycinem v dávce 7 mg/kg nebo SOC;

Věková skupina 2 (n = 28): 7 až 11 let, léčba daptomycinem v dávce 9 mg/kg nebo SOC;

Věková skupina 3 (n = 32): 1 až 6 let, léčba daptomycinem v dávce 12 mg/kg nebo SOC;

Primárním cílem studie DAP-PEDBAC-11-02 bylo posouzení bezpečnosti intravenózně podávaného

daptomycinu ve srovnání s SOC antibiotiky. Sekundární cíle zahrnovaly: klinický výsledek založený na

zaslepeném posouzení klinické odpovědi (úspěch [léčba, zlepšení], selhání nebo nehodnotitelnost) na

návštěvě, kde probíhal TOC; a mikrobiologická odezva (úspěšnost, selhání nebo nehodnotitelnost) na

základě vyhodnocení původního infekčního patogenu při TOC.

Celkem bylo do této studie zařazeno 81 subjektů, což zahrnovalo 55 subjektů, které dostávaly

daptomycin, a 26 subjektů, které dostávaly standardní péči. Do studie nebyli zařazeni pacienti ve věku

1 rok až <2 roky. Ve všech populacích byla míra klinické úspěšnosti mezi rameny s daptomycinem a

SOC srovnatelná.

Shrnutí klinických výsledků dle zaslepeného posouzení při TOC:

Klinický úspěch u pediatrických pacientů se SAB

Daptomycin

n/N (%)

Komparátor

n/N (%)

% rozdíl

Modifikovaný intent-to-treat (MITT)

46/52 (88,5 %)

19/24 (79,2 %)

Mikrobiologicky modifikovaná

intent-to-treat (mMITT)

45/51 (88,2 %)

17/22 (77,3 %)

11,0

Klinicky hodnotitelní (CE)

36/40 (90,0 %)

9/12 (75,0 %)

15,0

Mikrobiologické výsledky při TOC u ramen léčených daptomycinem a SOC pro infekce způsobené

MRSA a MSSA jsou uvedeny v následující tabulce (populace mMITT).

Patogen

M

ikrobiologická míra úspěšnosti se

SAB

n/N (%)

Daptomycin

Komparátor

Staphylococcus aureus citlivý na meticilin (MSSA)

43/44 (97,7 %)

19/19 (100,0 %)

Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin

(MRSA)

6/7 (85,7 %)

3/3 (100,0 %)

5.2

Farmakokinetické vla

stnosti

Farmakokinetika daptomycinu je obecně lineární a nezávislá na čase při dávkách 4 až 12 mg/kg

podávaných jako jednorázové denní dávky 30minutovou intravenózní infuzí po dobu až 14 dní zdravým

dospělým dobrovolníkům. Koncentrací odpovídajících rovnovážnému stavu se dosahuje při třetí denní

dávce.

Daptomycin podávaný 2minutovou intravenózní injekcí také vykazoval farmakokinetiku závislou na

dávce ve schváleném terapeutickém dávkovém rozmezí od 4 do 6 mg/kg. U zdravých dospělých jedinců

byla po podání 30minutové intravenózní infuze či 2minutové intravenózní injekce zjištěna srovnatelná

expozice (AUC a C

Studie na zvířatech ukázaly, že po perorálním podání není daptomycin v žádném významnějším rozsahu

absorbován.

Distribuce

Distribuční objem daptomycinu v rovnovážném stavu u zdravých dospělých subjektů byl přibližně

0,1 l/kg a byl nezávislý na dávce. Studie prováděné na potkanech týkající se distribuce ve tkáních

ukázaly, že daptomycin je po jednorázovém podání i opakovaném podávání pouze v menší míře

prostupuje hematoencefalickou a placentární bariéru.

Daptomycin je reverzibilně vázán na proteiny v lidské plazmě způsobem nezávislým na koncentraci. U

zdravých dospělých dobrovolníků a dospělých pacientů léčených daptomycinem činila vazba na

proteiny v průměru asi 90 % včetně osob s poruchou funkce ledvin.

Biotransformace

Ve studiích in vitro nebyl daptomycin metabolizován lidskými jaterními mikrozomy. Studie in vitro s

lidskými hepatocyty prokazují, že daptomycin neinhibuje ani neindukuje aktivity následujících izoforem

lidského cytochromu P450: 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4. Je nepravděpodobné, že daptomycin

inhibuje nebo indukuje metabolismus léčivých přípravků metabolizovaných systémem P450.

Po infuzi 14C-daptomycinu byla u zdravých dospělých plazmatická radioaktivita podobná koncentraci

stanovené mikrobiologickým vyšetřením. V moči byly zjištěny neaktivní metabolity, prokázané jako

rozdíl mezi celkovou koncentrací radioaktivity a mikrobiologicky aktivní koncentrací. V samostatné

studii nebyly v plazmě zjištěny žádné metabolity a v moči bylo zjištěno malé množství tří oxidačních

metabolitů a jedna neidentifikovaná složka. Místo metabolismu nebylo zjištěno.

Eliminace

Daptomycin je vylučován primárně ledvinami. Souběžné podávání probenecidu a daptomycinu nemá

žádný vliv na farmakokinetiku daptomycinu u lidí, což svědčí o minimální až žádné aktivní tubulární

sekreci daptomycinu.

Po intravenózním podání je plazmatická clearance daptomycinu přibližně 7 až 9 ml/h/kg a renální

clearance daptomycinu je 4 až 7ml/h/kg.

Ve studii hmotnostní bilance prováděné s využitím radioaktivně značeného materiálu bylo 78 % podané

dávky izolováno z moči na základě celkové radioaktivity, zatímco nález nezměněného daptomycinu v

moči byl přibližně 50 % dávky. Přibližně 5 % podaného radioaktivně značeného přípravku bylo

vyloučeno stolicí.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Po intravenózním podání jednorázové dávky daptomycinu 4 mg/kg po dobu 30 minut byla u starších

pacientů (≥ 75 let věku) průměrná celková clearance daptomycinu přibližně o 35 % nižší a průměrná

0-∞

byla přibližně o 58 % vyšší v porovnání se zdravými mladými jedinci (18 až 30 let věku).

Nebyly zjištěny žádné rozdíly v C

. Tyto uvedené rozdíly jsou nejspíše způsobeny běžným poklesem

renálních funkcí pozorovaných u geriatrické populace.

Na základě samotného věku není nutná žádná úprava dávkování. Nicméně je třeba posoudit renální

funkci a v případě, že existuje důkaz těžké poruchy funkce ledvin má být dávka redukována.

Děti a dospívající (1 až

17 let

věku)

Farmakokinetika daptomycinu u pediatrických subjektů byla hodnocena ve 3 farmakokinetických

studiích s jednorázovou dávkou. Po jednorázovém podání daptomycinu v dávce 4 mg/kg byla celková

clearance normalizovaná podle tělesné hmotnosti a poločasu eliminace daptomycinu u dospívajících (ve

věku 12-17 let) s infekcí způsobenou grampozitivními bakteriemi podobná celkové clearance u

dospělých. Po jednorázovém podání daptomycinu v dávce 4 mg/kg byla celková clearance daptomycinu

u dětí ve věku 7-11 let s infekcí způsobenou grampozitivními bakteriemi vyšší než u dospívajících,

zatímco eliminační poločas byl kratší. Po jednorázovém podání daptomycinu v dávce 4, 8 nebo 10

mg/kg byly celková clearance a eliminační poločas daptomycinu u dětí ve věku 2-6 let při různých

dávkách podobné; celková clearance byla vyšší a eliminační poločas byl kratší než u dospívajících. Po

jednorázovém podání daptomycinu v dávce 6 mg/kg byly clearance a eliminační poločas daptomycinu

u dětí ve věku 13-24 měsíců podobné jako u dětí ve věku 2–6 let, které dostaly jednorázovou dávku 4

až 10 mg/kg. Výsledky těchto studií ukazují, že expozice (AUC) u pediatrických pacientů jsou při všech

dávkách obecně nižší než u dospělých pacientů, jimž byly podány srovnatelné dávky.

Pediatričtí

pacienti s cSSTI

Byla

provedena

studie

fáze

(DAP-PEDS-07-03)

cílem

zhodnotit

bezpečnost,

účinnost

farmakokinetiku daptomycinu u pediatrických pacientů (1 rok až 17 let včetně) s cSSTI způsobenou

grampozitivními patogeny. Farmakokinetika daptomycinu u pacientů zařazených v této studii je shrnuta

v tabulce 2. Po podání více dávek byla expozice daptomycinu po úpravě dávky podle tělesné hmotnosti

a věku u různých věkových skupin podobná. Plazmatické expozice dosažené těmito dávkami byly

srovnatelné s těmi, které byly dosaženy ve studii s dospělými s cSSTI (po podání dávky 4 mg/kg jednou

denně u dospělých).

Tabulka 2 Průměrné hodnoty (standardní odchylky) farmakokinetických parametrů daptomycinu u

pediatrických pacientů s cSSTI (ve věku 1 rok až 17 let) ve studii DAP-PEDS-07-03

Věkové rozmezí

12-17 let (N=6) 7-11 let (N=2)

2-6 let (N=7)

1 rok až <2 let

(N=30)

Dávka trvání infuze

5 mg/kg 30

minut

7 mg/kg 30

minut

9 mg/kg 60

minut

10 mg/kg 60 minut

AUC0-24hr

g×hod/ml)

387 (81)

439 (102)

g/ml)

62,4 (10,4)

64,9; 74,4

81,9 (21,6)

79,2

Zdánlivý t 1/2 (hod)

5,3 (1,6)

3,8 (0,3)

5,04

Cl/t.hm (ml/hod/kg)

13,3 (2,9)

16,0

21,4 (5,0)

21,5

Hodnoty farmakokinetických parametrů byly odhadnuty nekompartmentovou analýzou

Uvedeny

hodnoty

jednotlivých

pacientů,

protože

pouze

dvou

pacientů

této

věkové

skupiny

byly

k dispozici

farmakokinetické vzorky umožňující farmakokinetickou analýzu; AUC, zdánlivý t 1/2 a Cl/t.hm. bylo možné určit pouze u

jednoho ze dvou pacientů

Farmakokinetická analýza souhrnného farmakokinetického profilu se průměrnými koncentracemi všech subjektů v každém

časovém bodě

Pediatričtí pacienti se SAB

Byla provedena studie fáze 4 (DAP-PEDBAC-11-02) s cílem zhodnotit bezpečnost, účinnost a

farmakokinetiku

daptomycinu

pediatrických

pacientů

včetně)

SAB.

Farmakokinetika daptomycinu u pacientů zařazených v této studii je shrnuta v tabulce 3. Po podání více

dávek byla expozice daptomycinu po úpravě dávky podle tělesné hmotnosti a věku v různých věkových

skupinách podobná. Plazmatické expozice dosažené těmito

dávkami byly srovnatelné s expozicemi

dosaženými ve studii s dospělými se SAB (po podání dávky 6 mg/kg jednou denně u

dospělých).

Tabulka 3 Průměrné hodnoty (standardní odchylky) farmakokinetických parametrů daptomycinu u

pediatrických pacientů se SAB (1 rok až 17 let věku) ve studii DAP-PEDBAC-11-02

Věkové rozmezí

12-17 let (N=13)

7-11 let (N=19)

1 rok až 6 let (N=19)*

Dávka trvání infuze

7 mg/kg 30 minut

9 mg/kg 30 minut

12 mg/kg 60 minut

AUC0-24hr (

g×hod/ml)

656 (334)

579 (116)

620 (109)

Cmax (

g/ml)

104 (35,5)

104 (14,5)

106 (12,8)

Zdánlivý t1/2 (hod)

7,5 (2,3)

6,0 (0,8)

5,1 (0,6)

Cl/t.hm. (ml/hod/kg)

12,4 (3,9)

15,9 (2,8)

19,9 (3,4)

Hodnoty farmakokinetických parametrů byly odhadnuty z několika shromážděných vzorků jednotlivých pacientů zařazených

ve studii pomocí modelového přístupu.

* Průměrná hodnota (standardní odchylka) byla vypočtena pro pacienty ve věku 2 roky až 6 let, neboť do studie nebyli zařazeni

žádní pacienti ve věku 1 rok až <2 roky. Simulace využívající populační farmakokinetický model ukázala, že AUCss (plocha

pod křivkou koncentrace-čas v ustáleném stavu) daptomycinu u pediatrických pacientů ve věku 1 rok až <2 roky, kterým je

podávána dávka 12 mg/kg jednou denně, by byla srovnatelná s dávkou 6 mg/kg jednou denně u dospělých pacientů.

Obezita

Ve srovnání s neobézními osobami byla systémová expozice daptomycinu měřená pomocí AUC

přibližně o 28 % vyšší u osob s mírnou obezitou (BMI 25-40 kg/m

) a o 42 % vyšší u osob s těžkou

obezitou (BMI >40 kg/m

). Nicméně se má za to, že pouze na základě samotné obezity není nutná žádná

úprava dávkování.

Pohlaví

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice daptomycinu ve vztahu k

pohlaví.

Porucha funkce ledvin

Po podání jednorázové dávky daptomycinu 4 mg/kg nebo 6 mg/kg intravenózně po dobu 30 minut

dospělým osobám s různým stupněm poruchy funkce ledvin celková clearance (CL) daptomycinu klesla

a systémová expozice (AUC) vzrostla, protože renální funkce (clearance kreatininu) klesla.

Na základě farmakokinetických dat a modelací byla AUC daptomycinu během prvního dne po podání

dávky 6 mg/kg dospělým pacientům s HD nebo CAPD 2krát vyšší než AUC zjištěná u dospělých

pacientů s normální renální funkcí, kteří užívali stejnou dávku. Druhý den po podání dávky 6 mg/kg

dospělým pacientům s HD a CAPD byla AUC daptomycinu přibližně 1,3krát vyšší než AUC zjištěná

po druhé dávce 6 mg/kg u dospělých pacientů s normální renální funkcí. Na tomto základě je

doporučeno, aby byl dospělým pacientům s HD nebo CAPD podáván daptomycin jednou za každých

48 hodin v dávce doporučené pro typ léčeného onemocnění (viz bod 4.2).

Dávkovací režim daptomycinu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin nebyl stanoven.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika daptomycinu se u osob s mírnou poruchou funkce jater (klasifikace Child-Pugh B

jaterního

poškození)

podání

jednorázové

dávky

mg/kg

nemění

srovnání

zdravými

dobrovolníky odpovídajícího pohlaví, věku a tělesné hmotnosti. Při podávání daptomycinu pacientům s

mírnou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování. Farmakokinetika daptomycinu u osob

s těžkou poruchou funkce jater (klasifikace Child-Pugh C) nebyla hodnocena.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Podávání

daptomycinu

bylo

potkanů

psů

spojeno

minimálními

mírnými

degenerativními/regenerativními

změnami

kosterních

svalů.

Mikroskopické

změny

kosterním

svalstvu byly minimální (zasaženo bylo přibližně 0,05 % svalových vláken) a u vyšších dávek byly

provázeny zvýšením CPK. Nebyla pozorována žádná fibróza ani rhabdomyolýza. V závislosti na délce

trvání

studie

průběhu

měsíců

ukončení

léčby

všechny

svalové

účinky,

včetně

mikroskopických změn, plně vrátily k normálu. Nebyly pozorovány žádné funkční nebo patologické

změny v hladkém nebo srdečním svalstvu.

Nejnižší hladina, při které byl u potkanů a psů pozorován účinek na svaly (LOEL), se rovnala

expozičním hladinám, které odpovídaly 0,8 až 2,3násobku humánních terapeutických hladin při dávce

mg/kg

(30minutová

intravenózní

infuze)

pacientů

normální

funkcí

ledvin.

Protože

farmakokinetika (viz bod 5.2) srovnatelná, je míra bezpečnosti obou způsobů podání velmi podobná.

Studie u psů prokázala, že výskyt myopatie kosterního svalstva byl snížený při podání jednou denně ve

srovnání s frakcionovaným podáváním stejné celkové denní dávky, což naznačuje, že myopatický

účinek u zvířat souvisel zejména s intervalem mezi dávkami.

Účinky na periferní nervy byly u dospělých potkanů a psů pozorovány při vyšších dávkách, než byly

dávky spojené s účinky na kosterní svalstvo, a vztahovaly se primárně k C

v plazmě. Změny

periferních nervů byly charakterizovány minimální až mírnou axonální degenerací a byly často

doprovázeny funkčními změnami. Ústup mikroskopických i funkčních změn byl dokončen do 6 měsíců

po podávání. Bezpečnostní interval pro účinky na periferní nervy u potkanů a psů jsou 8násobné, resp.

6násobné při porovnání hodnot C

hladiny, při které nebyl pozorován žádný účinek (NOEL – No

Observed Effect Level), s C

dosaženými u pacientů s normální funkcí ledvin při dávce 6 mg/kg

30minutovou intravenózní infuzí jednou denně.

Závěry in vitro studií a některých in vivo studií navržených k objasnění mechanismu myotoxicity

daptomycinu naznačují, že cílem toxicity je plazmatická membrána diferencovaných spontánně se

kontrahujících kosterních svalů. Specifická část buněčného povrchu, která je přímo vystavená působení

daptomycinu, nebyla identifikována. Byla také pozorována ztráta/poškození mitochondrií, nicméně

úloha a význam tohoto zjištění v celkové patologii nejsou známy. Toto zjištění nebylo spojeno s účinkem

na svalové kontrakce.

Na rozdíl od dospělých psů se nedospělí psi jevili jako více citliví k poškozením periferních nervů ve

srovnání s myopatií kosterního svalstva. U nedospělých psů vznikla poškození periferních a míšních

nervů při dávkování nižším, než bylo dávkování spojené s toxicitou kosterního svalstva.

Daptomycin v dávkách ≥50 mg/kg/den způsobil u novorozených psů klinicky významné záškuby,

svalovou rigiditu končetin a zhoršené používání končetin, což mělo za následek úbytek tělesné

hmotnosti a celkové tělesné kondice a vedlo k předčasnému ukončení léčby v této dávkovací skupině.

Při nižších dávkách (25 mg/kg/den) byly pozorovány mírné a reverzibilní klinické příznaky záškubů a

jeden případ svalové rigidity bez vlivu na tělesnou hmotnost. V tkáni periferního a centrálního

nervového systému nebo kosterního svalstva nebyla při žádné dávce objevena histopatologická

korelace, proto mechanismus a klinická významnost těchto nežádoucích účinků nejsou známy.

Při testování reprodukční toxicity se neprokázaly žádné účinky na plodnost, embryofetální nebo

postnatální vývoj. Daptomycin nicméně může procházet placentou u březích samic potkanů (viz bod

5.2). Vylučování daptomycinu do mateřského mléka u zvířat nebylo zkoumáno.

Dlouhodobé

studie

karcinogenity

hlodavců

nebyly

prováděny.

baterii

testů

genotoxicity

provedených in vivo i in vitro nebyl daptomycin mutagenní ani klastogenní.

6.

F

ARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydroxid sodný (k úpravě pH)

6.2

Inkompatibility

Přípravek Daptomycin Accordpharma není fyzikálně ani chemicky kompatibilní s roztoky obsahujícími

glukózu. Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které

jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po rekonstituci: Chemická a fyzikální stabilita rekonstituovaného roztoku v injekční lahvičce před

použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při teplotě 25 °C a až 48 hodin při teplotě 2 °C–8 °C.

Chemická a fyzikální stabilita naředěného roztoku v infuzních vacích je stanovena na 12 hodin při

teplotě 25 °C nebo 24 hodin při teplotě 2 °C–8 °C pro koncentrace 2,5 mg/ml, 10 mg/ml a 20 mg/ml.

Pro 30minutovou intravenózní infuzi (rekonstituovaný roztok v injekční lahvičce a naředěný roztok v

infuzním vaku; viz bod 6.6) nesmí součet doby uchovávání při teplotě 25 °C překročit 12 hodin (nebo

24 hodin při teplotě 2 °C–8 °C).

Pro 2minutovou intravenózní injekci nesmí doba uchovávání rekonstituovaného roztoku v injekční

lahvičce (viz bod 6.6) při teplotě 25 °C překročit 12 hodin (nebo 48 hodin při teplotě 2 °C-8 °C).

Nicméně, z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. V tomto přípravku není

použit žádný konzervační prostředek nebo bakteriostatické činidlo. Pokud není použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba

uchovávání neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C–8 °C, pokud se rekonstituce/naředění

neprováděly v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C–8 °C).

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a po jeho rekonstituci a následném

naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Daptomycin Accordpharma 350 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Jednorázová 20 ml injekční lahvička z čirého skla třídy I se šedou brombutylovou pryžovou zátkou a

hliníkovým uzávěrem se žlutým plastovým odtrhovacím víčkem.

Daptomycin Accordpharma 500 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Jednorázová 20 ml injekční lahvička z čirého skla třídy I se šedou brombutylovou pryžovou zátkou a

hliníkovým uzávěrem se modrým plastovým odtrhovacím víčkem.

Dostupné v balení obsahujícím 1 injekční lahvičku nebo 5 injekčních lahviček. Na trhu nemusí být

všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

U dospělých pacientů může být daptomycin podáván intravenózně buď jako 30minutová infuze nebo

jako

2minutová

injekce.

Daptomycin

nemá

být

podáván

jako

2minutová

injekce

pediatrickým

pacientům. Pediatrickým pacientům ve věku 7 až 17 let má být daptomycin podáván 30minutovou

infuzí. Pediatrickým pacientům mladším 7 let, kterým se podává dávka 9-12 mg/kg, má být daptomycin

podáván po dobu 60 minut (viz body 4.2 a 5.2). Příprava infuzního roztoku vyžaduje další krok ředění,

jak je podrobně popsáno níže.

Přípravek Daptomycin Accordpharma podávaný 30minutovou nebo 60minutovou intravenózní infuzí

Koncentrace 50 mg/ml přípravku Daptomycin Accordpharma 350 mg prášek pro infuzi se získá

rekonstitucí lyofilizovaného přípravku pomocí 7 ml injekčního roztoku 0,9% chloridu sodného (9

mg/ml).

Koncentrace 50 mg/ml přípravku Daptomycin Accordpharma 500 mg prášek pro infuzi se získá

rekonstitucí lyofilizovaného přípravku pomocí 10 ml injekčního roztoku 0,9% chloridu sodného (9

mg/ml).

Rozpuštění lyofilizovaného přípravku trvá přibližně 20 minut. Zcela rekonstituovaný přípravek je čirý

a může obsahovat malé množství bublinek nebo pěny u hrdla lahvičky.

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

350 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní infuzi dodržujte následující postup:

Při rekonstituci nebo naředění lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po

celou dobu aseptickou techniku.

Pro rekonstituci:

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej oschnout.

Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem. Natáhněte 7

ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití sterilní transferní

jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení, poté roztok pomalu injikujte

středem pryžové zátky do lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a pak se

nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo zpěnění

přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že přípravek je v roztoku, a

před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v roztoku. Barva

rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá bledě žlutá až světle hnědá.

Rekonstituovaný roztok je pak třeba naředit s použitím 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml)

(obvyklý objem 50 ml).

Pro naředění

Pomalým převrácením lahvičky umožněte, aby roztok dotekl až k zátce a za použití nové sterilní

jehly

průměru

nebo

menším

pomalu

natáhněte

rekonstituovaný

roztok

daptomycinu/ml) z obrácené injekční lahvičky. S použitím stříkačky se jehla vpraví do obrácené

injekční lahvičky. V roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba hrot jehly během nasávání

roztoku do stříkačky umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z injekční lahvičky se píst zatáhne

až na konec stříkačky tak, aby byl požadovaný roztok z otočené injekční lahvičky přenesen do

injekční stříkačky.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný roztok ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Přeneste potřebnou rekonstituovanou dávku do 50 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

Rekonstituovaný a naředěný roztok se poté podává pomalou minimálně 30minutovou nebo

60minutovou intravenózní infuzí podle pokynů v bodě 4.2.

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

500 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní infuzi dodržujte následující postup:

Při rekonstituci nebo ředění lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po celou

dobu aseptickou techniku.

Pro rekonstituci:

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej oschnout.

Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem. Natáhněte

10 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití sterilní

transferní jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení, poté roztok pomalu

injikujte středem pryžové zátky do lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a pak se

nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo zpěnění

přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že prášek je již zcela rozpuštěn,

a před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v roztoku. Barva

rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá světle žlutá až světle hnědá.

Rekonstituovaný roztok má být naředěn 0,9% roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) (typický

objem 50 ml).

Pro naředění

Pomalým převrácením lahvičky umožněte, aby roztok dotekl až k zátce a za použití sterilní jehly o

průměru 21 G nebo menším pomalu natáhněte rekonstituovaný roztok (50 mg daptomycinu/ml) z

obrácené injekční lahvičky. S použitím stříkačky se jehla vpraví do obrácené injekční lahvičky. V

roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba hrot jehly během nasávání roztoku do stříkačky

umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z injekční lahvičky se píst zatáhne až na konec

stříkačky tak, aby byl požadovaný roztok z otočené injekční lahvičky přenesen do injekční

stříkačky.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný roztok ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Přeneste potřebnou rekonstituovanou dávku do 50 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

Rekonstituovaný a naředěný roztok se poté podává pomalou minimálně 30minutovou nebo

60minutovou intravenózní infuzí podle pokynů v bodě 4.2.

Následující látky se prokázaly jako kompatibilní v případě jejich přidávání do infuzních roztoků

obsahujících přípravek Daptomycin Accordpharma: aztreonam, ceftazidim, ceftriaxon, gentamicin,

flukonazol, levofloxacin, dopamin, heparin a lidokain.

Přípravek Daptomycin Accordpharma podávaný 2minutovou intravenózní injekcí (pouze dospělým

pacientům)

Pro rekonstituci přípravku Daptomycin Accordpharma pro intravenózní injekci nesmí být použita voda.

Přípravek Daptomycin Accordpharma smí být rekonstituován pouze s 0,9% roztokem chloridu sodného

(9 mg/ml).

Koncentrace 50 mg/ml přípravku Daptomycin Accordpharma 350 mg prášek pro injekci se získá

rekonstitucí lyofilizovaného přípravku pomocí 7 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9

mg/ml).

Koncentrace 50 mg/ml přípravku Daptomycin Accordpharma 500 mg prášek pro injekci se získá

rekonstitucí lyofilizovaného přípravku pomocí 10 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9

mg/ml).

Rozpuštění lyofilizovaného přípravku trvá přibližně 20 minut. Zcela rekonstituovaný přípravek je čirý

a může obsahovat malé množství bublinek nebo pěny u hrdla lahvičky.

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

350 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní injekci dodržujte následující postup:

Při rekonstituci lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po celou dobu

aseptickou techniku.

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej oschnout.

Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem. Natáhněte 7

ml injekčního roztoku 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití sterilní

transferní jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení, poté roztok pomalu

vstříkněte středem pryžové zátky do lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a pak se

nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo zpěnění

přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že přípravek je v roztoku, a

před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v roztoku. Barva

rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá bledě žlutá až světle hnědá.

Za použití sterilní jehly o průměru 21 G nebo menším pomalu natáhněte rekonstituovaný roztok

(50 mg daptomycinu/ml) z injekční lahvičky.

Injekční lahvička se otočí, aby roztok dotekl k zátce. S použitím nové stříkačky se jehla vpraví do

obrácené injekční lahvičky. V roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba hrot jehly během

nasávání roztoku do stříkačky umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z injekční lahvičky se

píst zatáhne až na konec stříkačky tak, aby byl veškerý roztok z otočené injekční lahvičky přenesen

do injekční stříkačky.

Jehla se nahradí novou jehlou pro intravenózní injekci.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný roztok ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Rekonstituovaný roztok se poté podává pomalou minimálně 2minutovou intravenózní injekcí podle

pokynů v bodě 4.2.

Přípravek

Daptomycin Accordpharma

500 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

Při přípravě přípravku Daptomycin Accordpharma k intravenózní injekci dodržujte následující postup:

Při rekonstituci lyofilizovaného přípravku Daptomycin Accordpharma používejte po celou dobu

aseptickou techniku.

Odstraňte polypropylenové víčko, čímž se odkryje střední část pryžové zátky. Otřete pryžovou

zátku tamponem namočeným v ethanolu nebo jiném antiseptickém roztoku a nechte jej oschnout.

Po očištění se pryžové zátky nedotýkejte a zabraňte jejímu dotyku s jiným povrchem. Natáhněte

10 ml injekčního 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) do stříkačky za použití sterilní

transferní jehly o průměru 21 G nebo menším nebo do bezjehlového zařízení, poté roztok pomalu

injikujte středem pryžové zátky do lahvičky, přičemž jehla směřuje ke stěně injekční lahvičky.

Injekční lahvičkou je třeba pomalu otáčet, aby bylo zajištěno dokonalé smáčení přípravku, a pak se

nechá 10 minut stát.

Nakonec se injekční lahvičkou několik minut zlehka otáčí/krouží, což je nutné k získání čirého

rekonstituovaného roztoku. Je třeba se vyvarovat prudkého protřepávání, aby se zamezilo zpěnění

přípravku.

Rekonstituovaný roztok je třeba pečlivě zkontrolovat a ujistit se tak, že přípravek je v roztoku, a

před použitím je třeba vizuálně zkontrolovat nepřítomnost nerozpuštěných částic v roztoku. Barva

rekonstituovaného roztoku přípravku Daptomycin Accordpharma bývá světle žlutá až světle hnědá.

Za použití sterilní jehly o průměru 21 G nebo menším pomalu natáhněte rekonstituovaný roztok

(50 mg daptomycinu/ml) z injekční lahvičky.

Injekční lahvička se otočí, aby roztok dotekl k zátce. S použitím nové stříkačky se jehla vpraví do

obrácené injekční lahvičky. V roztoku v obrácené injekční lahvičce je třeba hrot jehly během

nasávání roztoku do stříkačky umístit velmi nízko. Před odstraněním jehly z injekční lahvičky se

píst zatáhne až na konec stříkačky tak, aby byl veškerý roztok z otočené injekční lahvičky přenesen

do injekční stříkačky.

Jehla se nahradí novou jehlou pro intravenózní injekci.

Odstraňte vzduch, velké bubliny a přebytečný roztok ze stříkačky, abyste získali požadovanou

dávku.

Rekonstituovaný roztok se poté podává pomalou minimálně 2minutovou intravenózní injekcí podle

pokynů v bodě 4.2.

Injekční lahvičky přípravku Daptomycin Accordpharma jsou pouze na jedno použití.

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit bezprostředně po rekonstituci (viz bod 6.3).

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Daptomycin Accordpharma 350 mg prášek pro injekční/infuzní roztok: Reg.č.: 15/187/18-C

Daptomycin Accordpharma 500 mg prášek pro injekční/infuzní roztok: Reg.č.: 15/188/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. 12. 2019

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

11. 12. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace