COMBICOL KENT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • COMBICOL KENT
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • COMBICOL KENT
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kozy, prasata, ovce, krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • 9969538 - 1 x 20 ml - lahvička - sklo; 9936772 - 10 x 20 ml - lahvička - sklo

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/009/91–S/C
 • Datum autorizace:
 • 26-08-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

COMBICOL KENT injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

MUDr. Oto Sova, CSc., Brněnská 49, 040 11 Košice, Slovenská republika:

MUDr. Oto Sova, CSc., BOOS – Biologické substance, Tr.SNP č.5., 040 11 Košice,

Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COMBICOL KENT injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Purifikované bílkovinné antigeny E. coli typů K 88 ab, K 88 ac, K 99, a 987 – P

s minimálním titrem 1 : 128 a LT enterotoxin s minimálním titrem 1 : 64 ana partés po

15,9 vol.%.

Adjuvans: Aluminium hydroxid gel 20 vol. %

Excipiens: Formaldehyd 0,5 vol. %

4.

INDIKACE

K pasivní imunizaci selat, telat, jehňat a kůzlat prostřednictvím aktivní imunizace

matek za účelem snížení mortality a klinických příznaků novorozeneckých koli infekcí a

koli průjmů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nedoporučuje se vakcinovat zvířata nemocná.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly pozorovány.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, krávy, ovce a kozy.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcína se podává formou intramuskulární injekce v množství 2 ml pro březí prasnice,

ovce a kozy a v množství 4 ml pro březí krávy 6 – 4 týdny před očekávaným porodem.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcínu podáváme sterilní injekční stříkačkou do šíjového anebo stehenního svalu.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C - 8

C)

Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 10 hodin

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BIOFARM - Distribuce léčiv, MVDr. Miloš Zuda

Kápovská 236/III, 380 01 Dačice

Tel. sklad

384420420

tel. byt +záznamník

384420356

tel. kanc.+záznamník

384420024

fax

384420024

Mobil

0602 536 535 ( MVDr.Zuda Miloš )

E-mail

zuda@dac.cz

IČO: 40723593

DIČ: 087-6108311627