COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA Pastilka 2,5MG/1,2MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HEXYLRESORCINOL (HEXYLRESORCINOLUM); ROZTOK BENZALKONIUM-CHLORIDU (BENZALKONII CHLORIDI SOLUTIO)
Dostupné s:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Limited, Brentford
ATC kód:
R02AA20
INN (Mezinárodní Name):
HEXYLRESORCINOL (HEXYLRESORCINOLUM); A SOLUTION OF BENZALKONIUM CHLORIDE (BENZALKONII CHLORIDI SOLUTIO)
Dávkování:
2,5MG/1,2MG
Léková forma:
Pastilka
Podání:
Orální podání
Jednotky v balení:
12 I Blistr
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
RŮZNÁ JINÁ KRČNÍ ANTISEPTIKA
Přehled produktů:
COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUŽINA
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
69/ 188/01-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Příbalováinformace"VP"

Informacepro použití,čtětepozorně!

Coldrex protibolestiv krkucitron smedem

Coldrex protibolestv krkuostružina

Pastilky

Držitelrozhodnutío registraci:

GlaxoSmithKlineConsumerHealthcare,GlaxoSmithKlineExportLtd.,Brentford,TW8

9GS,VelkáBritánie

Výrobce:

ErnestJackson & Co.Ltd.,Crediton, Devon, VelkáBritánie

Složení:

Léčivélátky:1pastilkaobsahujeHexylresorcinolum2,5mg,Benzalkoniichloridisolutio500

g/l 1,2 mg.

Pomocnélátky:

Coldrexprotibolestivkrkucitron smedem:

levomenthol,citronovéaroma,tekutémedovéaroma,propylenglykol,karamelovébarvivo,

betakaroten,zrněný cukr,tekutáglukosa

Coldrexprotibolestivkrku ostružina:

levomenthol,ostružinovéaroma,propylenglykol,monohydrátkyselinycitronové,ponceau

HR, brilantníčerň BN, zrněný cukr, tekutáglukosa

Indikačnískupina:

Otorhinolaryngologika.Antiseptika.

Charakteristika:

Coldrexprotibolestivkrkuobsahujehexylresorcinol,anestetikum(odstraňujebolest),které

másoučasněantibakteriálníúčinek(ničíbakterie).Dáleobsahujebenzalkoniumchlorid,který

působírovněžantibakteriálně.

Indikace:

Coldrexprotibolestivkrkujeurčenkodstraněníbolestívkrkurůznéhopůvodu,zejména

bolestíprovázejícíchzáněthrdla( faryngitis).Jeurčen pro dospěléadětiod 7 let.

Kontraindikace:

Přípraveksenesmíužívatpřiznámépřecitlivělostinaléčivélátkynebodalšísložkypřípravku.

Nesmíhoužívatpacientisporuchoumetabolismuglukosynebosacharosynebo

nesnášenlivostífruktosy.Přípraveksenepodávádětemdo 7 let.

Nežádoucíúčinky:

1/2

Účinnélátkyjsoudobřesnášenypřidoporučenémdávkováníazpůsobuužití.Nežádoucí

účinkynejsoupopsány,vzácněsemůžeobjevitpřecitlivělostnaněkterousložkupřípravku

projevujícísepálenímv krku nebo kožnívyrážkou.

Interakce:

Závažnévzájemnéreakcelékůstímtopřípravkemnejsouznámé.Přípraveklzeužívatsoučasně

santibiotiky.

Dávkovánía způsobužití:

Dospělíadětiod12let:1pastilkasepomalurozpustívústechkaždé3hodinypodlepotřeby.

Neužívejtevícenež8 pastilekza24 hodin.

Dětiod7do12let:1pastilkasepomalurozpustívústechkaždé3hodinypodlepotřeby.

Nepodávejtevícenež4 pastilky za24 hodin.Dětemdo 7 letpřípraveknepodávejte.

Vpřípadě,žepříznakyonemocněnípřetrvávajídélenež5dnůudospělýchosoba3dnyudětí,

poraďteseo dalšíléčběslékařem.Nepřekračujtedoporučenédávkování.

Upozornění:

Běhemtěhotenstvíavdoběkojeníjevhodnésepředemporaditslékařemoužívánípřípravku.

Diabeticimohouužívatpřípravek po poraděslékařem.

Připředávkovánínebonáhodnémpožitíléku dítětemseporaďteslékařem.

PřípravekCOLDREXPROTIBOLESTIVKRKUOSTRUŹINAobsahujeazobarviva

(brilantníčerň, ponceau),kterámohouzpůsobitalergickoureakci.

Uchovávání:

Uchovávejtepřiteplotědo 25°C.

Varování:

Nepoužívejtepo datuvyznačenémnaobalu.Lékuložtemimodosahdětí.

Logo

GlaxoSmithKline

Coldrexjeregistrovanáochrannáznámka

Balení:10, 12, 20 pastilek

Datumposlednírevize:

3.6. 2009

2/2

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

COLDREXPROTIBOLESTIVKRKUOSTRUŽINA

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Každápastilkaobsahuje:

Léčivélátky:

Hexylresorcinoli 2.5mg

Benzalkoniichloridisolutio500g/l 1.2mg

3. LÉKOVÁFORMA

pastilka

Světlefialové,okrouhlépastilkycharakteristickévůněpoostružinách.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

Přípravekjeurčenkodstraněníbolestívkrkurůznéhopůvoduzejménabolestí

provázejícíchfaryngitidu.

4.2 Dávkováníazpůsobpodání

Dospělí(včetněstaršíchosob)adětiod12let:

1pastilkasenechápomalurozpustitvústechkaždé3hodinydlepotřeby.Maximální

dávkaje8pastilekběhem24hodin.Děti7-12let:1pastilkasenechápomalurozpustitv

ústechkaždé3hodinydlepotřeby.Maximálnídávkaje4pastilkyběhem24hodin.

Přípravekseobvyklepodává1-5dnů.

4.3 Kontraindikace

Známápřecitlivělostnakteroukolivsložkupřípravku.Přípraveknenívhodnýprodětido

7let.Dálenenívhodnýpropacientysporuchoumetabolismuglukosy,sacharosynebos

intolerancífruktosy.

4.4 Zvláštníupozorněníazvláštníopatřenípropoužití

Přípraveknesmíbýtpodávándětemdo7let.

Diabeticimohoupřípravekužívatpoporaděslékařem

Nepřekračovatdoporučenédávkování.

Jestližepříznakypřetrvávají,lékařrozhodneodalšímléčebnémpostupu.

Přípravekobsahujeazobarviva(brilantníčerň,ponceauHR).

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformyinterakce

Interakcesjinýmilékynejsouupřípravkuznámy.

Přípraveklzeužívatsoučasněsantibiotiky.

4.6 Těhotenstvíakojení

Nenídostatekdůkazůobezpečnostipřípravkuvprůběhutěhotenstvíulidía

laboratorníchzvířat.Oběúčinnélátkyhexylresorcinolabenzalkoniumchloridjsou

1/3

používánymnoholetjakosoučástformulacíprotikašlianachlazeníbezjakýchkoliv

škodlivýchnásledků.Přestojetřebadbátzvýšenéopatrnostistejnějakouostatníchléků .

4.7 Účinkynaschopnostříditaobsluhovatstroje

Přípraveknemávlivnapozornost.

4.8 Nežádoucíúčinky

Účinnélátkyjsoudobřesnášenypřidoporučenémzpůsobuužívání.

Nežádoucíúčinkynejsoupopsány,vzácněsemůžeobjevitpřecitlivělostnaněkterou

složkupřípravkujakojepálenívkrkunebokožnívyrážka.

4.9 Předávkování

Toxickádávkabenzalkoniapřipožitíústyjemezi1-3g,příznakypředávkováníjsou

nepravděpodobnéupřípravkuobsahujícíhotaknízkoudávku.

PředávkováníhexylresorcinolumůževyvolatmírnépříznakypodrážděníGIT.

Léčbajesymptomatickápovysazenípřípravku.

Příznakypředávkováníjsouteoretickymožnéudětí,kterépožilyalespoň50pastilek

běhempoměrněkrátkédoby.Přitakextrémnímpředávkovánívsouvislostisobsahem

mentholusemůžeobjevitnausea,zvracení,průjem,profúznípocení

aintenzivnípocitžízně.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

ATCskupinaR02A

Farmakoterapeutickáskupina:Otorhinolaryngologikum,antiseptikum.

Hexylresorcinoljelokálníanestetikumscílenýmúčinkemnaslizniciústahrdla.Mátéž

mírnýantiseptickýúčinek.

Benzalkoniumchloridjekvartérníamoniovásůlsantiseptickouaktivitouvlastnítéto

skupiněsloučenin.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Oběúčinnélátkyhexylresorcinolabenzalkoniumchloridpůsobílokálněnasliznici,

hexylresorcinolnanervovébuňkysliznice.Přiužívánídoporučenýchdáveknedocházík

celkovéresorbciúčinnýchlátekzorofaryngeálnísliznicenebogastrointestinálníhotraktu

polykánímslinatímanikcelkovýmfarmakologickýmprojevům.

5.3 Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Vpreklinickýchúdajíchobezpečnostitěchtoúčinnýchláteknejsoužádnédalší

závažnéúdaje,kterébynebylyuvedenyvSPC.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

levomenthol

ostružinovéaroma

propylenglykol

2/3

monohydrátkyselinycitronové

ponceauHR

brilantníčerňBN

zrněnýcukr

tekutáglukosa

6.2 Inkompatibility

Khlavníminkompatibilitámbenzalkoniumchloridupatříinkompatibilitasdalšími

surfaktanty,citráty,jodidy,nitráty,permanganáty,salicyláty,tartarátyaalkáliemi.Dále

bylyzaznamenányinkompatibilitysdalšímilátkami,knimžpatříaluminium,peroxid

vodíku,kaolinaněkterésulfonamidy.

Hexylresorcinoljetéžinkompatibilnísalkáliemiaoxidačnímičinidly.

6.3 Dobapoužitelnosti

2roky

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Skladovatpřiteplotědo25°C.

6.5 Druhobaluavelikostbalení

a)BílýneprůhlednýPVC/PVDCAlblistr,příbalováinformace,papírováskládačka.

b)BílýneprůhlednýPVC/PVDCAlblistr,zatavenámetalizovanáfolie,příbalová

informace.

Velikostbalení10,12,20pastilek.

6.6 Návodkpoužitípřípravku,zacházenísním

Pastilkujetřebapomalurozpustitvústech.

7. Držitelrozhodnutíoregistraci

GlaxoSmithKlineConsumerHealthcare,GlaxoSmithKlineExportLtd.,Brentford,TW8

9GS,VelkáBritánie

8. Registračníčíslo

69/188/01-C

9. Datumprvníregistrace/prodlouženíregistrace

30.5.2001/3.6.2009

10. Datumrevizetextu

3.6.2009

3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace