CODIVERM 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CODIVERM 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CODIVERM 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Imidazothiazoles
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900197 - 1 x 100 ml - lahvička; 9936435 - 100 x 1 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/025/08-C
 • Datum autorizace:
 • 13-05-2008
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Package Insert - CZ version

Codiverm 100

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Package Insert - CZ version

Codiverm 100

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CODIVERM 100 mg/ml injekční roztok

1

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD

SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA NV

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Laboratoria Smeets NV

Fotografielaan 42

B-2610 Wilrijk

Belgie

2

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CODIVERM 100 mg/ml injekční roztok

Levamisolum

3

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Levamisolum

100 mg

(ut Levamisoli hydrochloridum 118 mg).

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218)

0,9 mg

Propylparaben (E 216)

0,1 mg

4

INDIKACE

Gastro-intestinální a plicní nematodózy.

Skot

Haemonchus placei (A, L4), Ostertagia ostertagi (A), Trichostrongylus axei

(A, L4), Cooperia spp. (A, L4), Nematodirus battus (A, L4), Bunostomum

phlebotomum (A), Oesophagostomum radiatum (A), Dictyocaulus viviparus

(A, L5).

Účinnost nebyla prokázána na inhibované larvy L4.

Prasata

Metastrongylus apri (A, L5), Ascaris suum (A), Strongyloides ransomi (A),

Oesophagostomum dentatum (A), Trichuris suis (A).

Package Insert - CZ version

Codiverm 100

Dospělci (A)

Vývojová larvární stádia (L4,L5)

5

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u jinak nemocných a oslabených zvířat.

Nepoužívat u krav produkujících mléko pro lidský konzum.

6

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Lokální iritace v místě vpichu v délce trvání max. 10 dnů. Místní rekce po

i.m podání u prasat.

U obou druhů zvířat je možné pozorovat patomorfologické reakce po

aplikaci až 30 dnů.

Slzení, hypersalivace, hyperestézie, stress nebo koliky do ½ hodiny po

podání, které po 2-3 hodinách po aplikaci odezní.

Při předávkování může dojít k excitaci, podráždění, hypersalivaci a třesu.

7

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasata.

8

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

8 mg. levamizolu/kg ž. hm.(4 ml/50 kg ž.hm.)

Skot: jednorázové s.c. podání

Prasata: jednorázové i.m. podání

9

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Neaplikovat více než 20 ml u skotu a 10 ml u prasat na stejné místo.

10

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

Skot: 28 dnů

Prasata: 18 dnů

Mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Package Insert - CZ version

Codiverm 100

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní

12

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k potřísnění kůže, zasaženou plochu umyjte vodou a mýdlem.

V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte vodou.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Je nutné se vyhnout současné aplikaci

Codiverm 100 s přípravky

obsahujícími kyselinu nikotinovou (pyrantel, morantel).

Použití přípravku má být založeno na místní (region, farma) epidemiologické

informaci o citlivosti druhů nematodů/ helmintů a doporučení, jak omezit

další selekci rezistence na anthelmintika.

Z důvodu možného vzniku rezistence původců onemocnění zajistěte

správné podání dávky, určení živé hmotnosti co nejpřesněji; zkontrolujte

přesnost dávkovacího zařízení.

13

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z

tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.