CODILAC 1000 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CODILAC 1000 mg Intramamární suspenze
 • Léková forma:
 • Intramamární suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CODILAC 1000 mg Intramamární suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v období stání na sucho
 • Terapeutické oblasti:
 • Beta-laktamázy rezistentní peniciliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900194 - 4 x 9 g - aplikátor; 9937424 - 9 x 4 g - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1009/95-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CODILAC 1000 mg intramamární suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KELA NV

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KELA NV

St. Lenaartseweg 48

2320 Hoogstraten

Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CODILAC 1000 mg intramamární suspenze

Benzathini cloxacillinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek je světle nažloutlá až bílá homogenní viskózní olejovitá suspenze obsahující

v 1 injektoru

(9 g)

Léčivá látka: Benzathini cloxacillinum 1000 mg

Pomocné látky: Butylhydroxytoluen (E 321): 10 mg

4.

INDIKACE

Prevence a léčba mastitid krav vyvolaných grampozitivními mikroorganizmy citlivými

na kloxacilin v období stání na sucho.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dojnic v laktaci.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek nemá při správném použití žádné nežádoucí účinky.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot – krávy v období stání na sucho

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramamárni podání.

Krávy: 1 injektor do každé čtvrti po vydojení.

tj. vstříknout obsah jednoho injektoru do

každé čtvrti bezprostředně po posledním dojení v laktaci při zaprahování.

Před aplikací se mají struky důkladně očistit a dezinfikovat a je nutné vyhnout se kontaminaci

trysky injektoru.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před aplikací injektoru do struku mléčné žlázy je nutné provést dezinfekci. Po aplikaci

nemasírovat. V případě předčasného přerušení období zaprahnutí, je potřebné vyšetřit mléko na

možná rezidua antibiotik.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 28 dní

Mléko: 4 dny po porodu v případě délky zaprahlosti delší než 49 dní.

53 dní po aplikaci přípravku, v případě délky zaprahlosti 49 dní nebo kratší.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek by měl být použit na základě výsledků testů citlivosti bakterií izolovaných ze zvířat.

Není-li

možné,

terapie

musí

vycházet

z místních

úrovní

regionu,

farmy)

epizootologických informací o citlivosti cílových bakterií. Při použití přípravku je nutno vzít

v úvahu oficiální a místní antibiotickou politiku.

Neaplikovat v laktaci. Přípravek má být aplikován nejpozději 7 týdnů před plánovaným

otelením.

Neaplikovat společně s bakteriostatickými antibiotiky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke

kontaktu léčiva s kůží.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s

cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže

s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské

ošetření.

V případě, že dojde k náhodnému zasažení kůže, očí nebo sliznic, je třeba postižené místo omýt

tekoucí vodou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.