Coccibal pro kura domácího a krůty 200 mg/ml Roztok pro podání v pitné vodě

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Amprolium
Dostupné s:
SP VETERINARIA, S.A.
ATC kód:
QP51AX
INN (Mezinárodní Name):
Amprolium (Amprolii hydrochloridum)
Dávkování:
200mg/ml
Léková forma:
Roztok pro podání v pitné vodě
Terapeutické skupiny:
kur domácí, krůty
Terapeutické oblasti:
Další antiprotozoální agenti
Přehled produktů:
Kódy balení: 9901203 - 1 x 100 ml - láhev
Registrační číslo:
96/042/12-C
Datum autorizace:
2012-04-19

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

100 ml

Coccibal 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro kura domácího a krůty.

Amprolium (ut hydrochloridum)

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

SP VETERINARIA SA

Ctra Reus Vinyols km 4.1

Riudoms (43330)

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Coccibal 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro kura domácího a krůty.

Amprolium (ut hydrochloridum)

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK

1 ml čirého žlutého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Amprolium 200 mg

(odpovídá amprolii hydrochloridum 226,2 mg)

Pomocné látky:

Sodná sůl methylparabenu (E219)

1 mg

Sodná sůl propylparaparabenu

0,2 mg

4.

INDIKACE

Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice) a krůty: léčba střevní kokcidiózy vyvolané

Eimeria spp. citlivými na amprolium.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice), krůty.

8.

DÁVKOVANÍ PRO KAŽDÝ DRUH. CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro podání v pitné vodě.

Dávkování pro všechny cílové druhy je 20 mg amprolia na kg ž.hm. denně po dobu 5-7 po sobě

jdoucích dní.

Při přípravě medikované vody je nutné vzít v úvahu živou hmotnost zvířat, která mají být léčena a

jejich skutečnou denní spotřebu vody. Spotřeba se může například lišit v závislosti na věku,

zdravotním stavu, plemenu či systému chovu.

K výpočtu požadovaného objemu přípravku v ml, který připadne na 1 litr pitné vody, použijte

následující vzorec:

0,1 ml přípravku

průměrná ž.hm.(kg) počet léčených

na kg ž.hm. a

X léčených

X zvířat

zvířat

------------------------------------------------------------------------------------- = ml přípravku/litr pitné vody

Celkový objem pitné vody (v litrech) spotřebovaný hejnem během předchozího dne

K zabezpečení adekvátního příjmu vody léčenými zvířaty je nutné zajistit dostatečný přístup

k napájecímu systému. Během léčby nesmí mít zvířata k dispozici jiný zdroj pitné vody.

Medikovanou pitnou vodu je nutné obměňovat každých 24 hodin.

Po ukončení léčby je nutné řádně vyčistit napájecí systém, aby nedocházelo k příjmu léčivé látky

v množství, které je nižší, než je léčebná dávka.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÝ ZPŮSOB PODÁNÍ

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Kur domací a krůty:

Maso:

Bez ochranných lhůt.

Vejce:

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPTŘĚNÍ PRO UCHOVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto

obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci.

Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě

po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Jako v případě jiných antiparazik, časté a opakované používání antiprotozoik náležejících do stejné

skupiny může vést ke vzniku rezistence.

V případě zjištění nedostatečné účinnosti v průběhu léčby sdělte tuto skutečnost příslušným národním

úřadům.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek není určen pro preventivní použití.

Tento přípravek je vyhrazen pro případy kokcidiózy v situacích, kdy není dostupná vakcína proti

kokcidióze, v případě nedostatečné účinnosti vakcíny a ve vakcinovaných hejnech vystavených

silnému infekčnímu tlaku kokcidií v období před plným rozvojem imunity.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek je kyselý a může způsobit podráždění nebo poleptání kůže, očí, hrdla a dýchacích cest.

Zabraňte veškerému fyzickému kontaktu s přípravkem včetně výparů.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Při manipulaci s přípravkem používejte nepropustné rukavice a ochranné brýle. Zvolené rukavice

musí vyhovovat podmínkám EU směrnice 89/686/EHS a od ní odvozené normy EN 374.

V případě zasažení kůže nebo očí ihned opláchněte zasažené místo čistou tekoucí vodou a odstraňte

veškerý kontaminovaný oděv. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

etiketu praktickému lékaři.

V případě náhodného pozření vypláchněte ústa čistou vodou, vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na amprolium nebo kteroukoliv pomocnou látku by se měli vyhnout

kontaktu s přípravkem.

Po použití si umyjte ruce a potřísněnou pokožku.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní účinky.

Bezpečnost amprolia nebyla sledována u nosnic. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Amprolium je analogem thiaminu. Z tohoto důvodu může být účinnost amprolia snížena při

současném podávání přípravků obsahujících komplex vitamínů B.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Dlouhodobé užívání může způsobit nedostatek thiaminu. Objeví-li se tyto příznaky, podejte thiamin.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍHO SCHVÁLENÍ PŘÍBALOVÉHO LETÁKU

Srpen 2017

15.

OSTATNÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 100 ml, 1 l a 5 l

Balení: 1 l, 5 l, 12 x 1 l v papírové krabici, 4 x 5 l v papírové krabici, 10 x 100 ml v papírové krabici s

příbalovou informací.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Coccibal 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro kura domácího a krůty.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Amprolium 200 mg

Odpovídá amprolii hydrochloridum 226,2 mg

Pomocné látky:

Sodná sůl methylparabenu (E 219)

1 mg

Sodná sůl propylparabenu

0,2 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro podání v pitné vodě.

Čirý žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Kur domací (brojleři, nosnice, mladé a chovné slepice) a krůty.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Kur domací (brojleři, kuřice, nosnice, chovné slepice) a krůty: léčba střevní kokcidiózy vyvolané

Eimeria spp. citlivými na amprolium.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Jako v případě jiných antiparazik, časté a opakované používání antiprotozoik náležejících do stejné

skupiny může vést ke vzniku rezistence.

V případě zjištění nedostatečné účinnosti v průběhu léčby sdělte tuto skutečnost příslušným národním

úřadům.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek není určen pro preventivní použití.

Tento přípravek je vyhrazen pro případy kokcidiózy v situacích, kdy není dostupná vakcína proti

kokcidióze, v případě nedostatečné účinnosti vakcíny a ve vakcinovaných hejnech vystavených

silnému infekčnímu tlaku kokcidií v období před plným rozvojem imunity.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek je kyselý a může způsobit podráždění nebo poleptání kůže, očí, hrdla a dýchacích cest.

Zabraňte veškerému fyzickému kontaktu s přípravkem včetně výparů.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Při manipulaci s přípravkem používejte nepropustné rukavice a ochranné brýle. Zvolené rukavice musí

vyhovovat podmínkám EU směrnice 89/686/EHS a od ní odvozené normy EN 374.

V případě zasažení kůže nebo očí ihned opláchněte zasažené místo čistou tekoucí vodou a odstraňte

veškerý kontaminovaný oděv. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

etiketu praktickému lékaři.

V případě náhodného pozření vypláchněte ústa čistou vodou, vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na amprolium nebo kteroukoliv pomocnou látku by se měli vyhnout

kontaktu s přípravkem.

Po použití si umyjte ruce a potřísněnou pokožku.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie neprokázaly teratogenní účinky.

Bezpečnost amprolia nebyla sledována u nosnic. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Amprolium je analogem thiaminu. Z tohoto důvodu může být účinnost amprolia snížena při

současném podávání přípravků obsahujících komplex vitamínů B.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Pro podání v pitné vodě.

Dávkování pro všechny cílové druhy je 20 mg amprolia na kg ž.hm. denně po dobu 5-7 po sobě

jdoucích dní.

Při přípravě medikované vody je nutné vzít v úvahu živou hmotnost zvířat, která mají být léčena a

jejich skutečnou denní spotřebu vody. Spotřeba se může například lišit v závislosti na věku,

zdravotním stavu, plemenu či systému chovu.

K výpočtu požadovaného objemu přípravku v ml, který připadne na 1 litr pitné vody, použijte

následující vzorec:

0,1 ml přípravku

průměrná ž.hm.(kg) počet léčených

na kg ž.hm. a

X léčených

X zvířat

zvířat

------------------------------------------------------------------------------------- = ml přípravku/litr pitné vody

Celkový objem pitné vody (v litrech) spotřebovaný hejnem během předchozího dne

K zabezpečení adekvátního příjmu vody léčenými zvířaty je nutné zajistit dostatečný přístup

k napájecímu systému. Během léčby nesmí mít zvířata k dispozici jiný zdroj pitné vody. Medikovanou

pitnou vodu je nutné obměňovat každých 24 hodin.

Po ukončení léčby je nutné řádně vyčistit napájecí systém, aby nedocházelo k příjmu léčivé látky

v množství, které je nižší, než je léčebná dávka.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dlouhodobé užívání může způsobit nedostatek thiaminu. Objeví-li se tyto příznaky, podejte thiamin.

4.11

Ochranné lhůty

Kur domací a krůty:

Maso:

Bez ochranných lhůt.

Vejce:

Bez ochranných lhůt.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antiprotozoika, terapie protozoálních onemocnění, amprolium

ATCvet kód: QP51AX09

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Amprolium je antikokcidikum, které působí jako kompetitivní inhibitor thiaminu v metabolizmu

parazita a zasahuje do metabolismu cukrů potřebných pro množení a přežívání kokcidií.

V laboratorních studiích prováděných in vitro

bylo prokázáno, že schizonty Eimeria tenella a

hostitelské střevní buňky mohou přijímat thiamin formou pasivní difúze nebo aktivně, transportem

závislým na energii a pH. Amprolium kompetitivně inhibovalo oba systémy, nicméně bylo prokázáno,

že citlivost cizopasníka na amprolium je větší než citlivost hostitele.

Jak bylo prokázáno u kuřat, která byla uměle infikována Eimeria maxima, podávání amprolia má na

následek, že část makrogamet a oocyst vykazuje mofrologické anomálie, což může být důvodem

snížené sporulace.

5.2

Farmakokinetické údaje

Amprolium je po perorálním podání málo absorbováno, maximální koncentrace je dosažena po 4

hodinách. Vylučuje se zejména trusem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Propylenglykol

Sodná sůl methylparabenu (E 219)

Sodná sůl propylparabenu

Čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Doba použitelnosti po naředění nebo rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

100 ml, 1 l: bílé neprůhledné HDPE lahve s indukčním těsněním a šroubovacím uzávěrem.

5 l: bílý neprůhledný HDPE sud s indukčním těsněním a šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení: 1 l, 5 l, 12 x 1 l v papírové krabici, 4 x 5 l v papírové krabici, 10 x 100 ml v papírové

krabici s příbalovou informací.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SP VETERINARIA SA

Ctra Reus Vinyols km 4.1

Riudoms (43330)

Španělsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/042/12-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19. 4. 2012/ 8. 8. 2017

10. DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace