CLOTEID 4 Injekční suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Clostridium vakcíny
Dostupné s:
Bioveta, a.s.
ATC kód:
QI05AB
INN (Mezinárodní Name):
Clostridium vaccine (Anatoxinum tetanicum purificatum)
Léková forma:
Injekční suspenze
Terapeutické skupiny:
kozy, koně, ovce, skot, psi
Terapeutické oblasti:
Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
Přehled produktů:
Kódy balení: 9997025 - 2 x 1 ml - lahvička
Registrační číslo:
97/197/91-C
Datum autorizace:
1991-06-19

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

e-mail: comm@bioveta.cz

IB

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČOVÁNÍ NA OBALU A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CLOTEID 4 injekční suspenze PART IB

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

e-mail: comm@bioveta.cz

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CLOTEID 4 injekční suspenze

Vakcína proti tetanu

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

tel.: +420 517 318 500

fax: +420 517 318 319

e-mail: comm@bioveta.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CLOTEID 4 injekční suspenze

Vakcína proti tetanu

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Anatoxinum tetanicum purificatum

RP ≥ 1*

*RP = Relativní účinnost (ELISA test) je vyjádřena porovnáním hladiny protilátek v séru morčat s hladinou

protilátek v referenčním séru získaném po vakcinaci morčat a jeho srovnáním s mezinárodním standardem.

Pomocné látky:

Adjuvans:

Algeldrát

0,1 ml

Excipiens:

Thiomersal

0,15 mg

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci koní, skotu, ovcí, koz a psů proti tetanu od 3. měsíce věku.

Nástup imunity: 14-21 dní po základní vakcinaci

Doba trvání imunity: minimálně 2 roky, u koní 4 roky

5.

KONTRAINDIKACE

Zvířata nemocná, vyhublá a v rekonvalescenci.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy. . Vakcína může výjimečně vyvolat hypersensitivní stav. V takovém případě se aplikuje

symptomatická léčba.

CLOTEID 4 injekční suspenze PART IB

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

e-mail: comm@bioveta.cz

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv vážný nežádoucí účinek nebo jiný účinek, který není uveden v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, ovce, kozy a psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka - 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince.

Způsob podání: intramuskulárně do gluteální svaloviny.

Základní vakcinace:

2 dávky v intervalu 3 týdnů pro zvířata starší 3 měsíců.

Revakcinace:

Doporučuje se revakcinace po dvou letech, u koní za 4 roky

V indikovaných případech je možné

podat další booster dávku dříve než za uvedenou dobu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U koní se doporučuje aplikace metodou tzv. suché jehly, nejlépe do gluteální svaloviny, u zvlášť

neklidných koní je možná aplikace do krční či prsní svaloviny.

Dostihové, sportovní a tažné koně se doporučuje vakcinovat mimo intenzivní pracovní zátěž.

Před upotřebením je nutné obsah lékovky protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Koně, skot, ovce,kozy: Bez ochranných lhůt.

Psi:

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin (platí pro vícedávková balení).

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

CLOTEID 4 injekční suspenze PART IB

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

e-mail: comm@bioveta.cz

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Lze použít během březosti a laktace.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení: 2 × 1 ml, 10 × 1 ml, 20 × 1 ml,

1 × 5 ml, 10 × 5 ml,

1 × 10 ml, 1 × 20 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

CLOTEID 4 injekční suspenze PART IB

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

tel.: 420/517 318 502 e-mail: comm@bioveta.cz

IB

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČOVÁNÍ NA OBALU A

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CLOTEID 4 inj. ad us. vet.

Souhrn údajů o přípravku

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

tel.: 420/517/363321-4 e-mail: comm@bioveta.cz

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CLOTEID 4 injekční suspenze

Vakcína proti tetanu

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna vakcinační dávka (1 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Anatoxinum tetanicum purificatum

RP ≥ 1*

*RP = Relativní účinnost (ELISA test) je vyjádřena porovnáním hladiny protilátek v séru morčat

s hladinou protilátek v referenčním séru získaném po vakcinaci morčat a jeho srovnáním

s mezinárodním standardem.

Pomocné látky:

Adjuvans:

Algeldrát

0,1 ml

Excipiens:

Thiomersal

0,15 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Koně, skot, ovce, kozy a psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K aktivní imunizaci koní, skotu, ovcí, koz a psů proti tetanu od 3. měsíce věku.

Nástup imunity: 14-21 dní po základní vakcinaci

Doba trvání imunity: minimálně 2 roky, u koní 4 roky

4.3

Kontraindikace

Zvířata nemocná, vyhublá a v rekonvalescenci.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Dostihové, sportovní a tažné koně se doporučuje vakcinovat mimo intenzivní pracovní zátěž.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

CLOTEID 4 inj. ad us. vet.

Souhrn údajů o přípravku

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

tel.: 420/517/363321-4 e-mail: comm@bioveta.cz

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy. Vakcína může výjimečně vyvolat hypersensitivní stav. V takovém případě se aplikuje

symptomatická léčba.

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Lze použít během březosti a laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Před upotřebením je nutné obsah lékovky protřepat.

Dávka - 1 ml bez ohledu na stáří, hmotnost a plemeno jedince.

Způsob podání: intramuskulárně do gluteální svaloviny. U koní se doporučuje aplikace metodou tzv.

suché jehly, nejlépe do gluteální svaloviny, u zvlášť neklidných koní je možná aplikace do krční či

prsní svaloviny.

Základní vakcinace:

2 dávky v intervalu 3 týdnů pro zvířata starší 3 měsíců.

Revakcinace:

Doporučuje se revakcinace po dvou letech, u koní za 4 roky. V indikovaných případech je možné

podat další booster dávku dříve než za uvedenou dobu.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nezpůsobuje žádné další vedlejší účinky, než ty popsané v bodu 4.6.

4.11

Ochranné lhůty

Koně, skot, ovce,kozy: Bez ochranných lhůt.

Psi: Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Imunologické přípravky pro koně, skot, ovce, kozy a psy.

ATCvet kód: QI05AB (inaktivované bakteriální vakcíny včetně mykoplazmat, toxoidů a chlamydií).

Po aplikaci anatoxinu obsaženého ve vakcíně do těla zvířete dojde k tvorbě specifických protilátek,

které pak chrání imunizované zvíře proti tetanu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Algeldrát

CLOTEID 4 inj. ad us. vet.

Souhrn údajů o přípravku

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

tel.: 420/517/363321-4 e-mail: comm@bioveta.cz

Thiomersal

Pufrovaný fyziologický roztok:

Chlorid sodný

Chlorid .draselný

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin (platí pro vícedávková balení).

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Skleněné lahvičky, uzavřené pryžovými propichovacími zátkami, opatřenými hliníkovými pertlemi.

Lahvičky jsou baleny do plastových krabiček s jamkami pro upevnění lahviček (velikost balení

1 ml – 5 ml) nebo jednotlivě v kartónových skládačkách (velikost balení 5 ml – 20 ml).

Nebo předplněné plastové injekční stříkačky o objemu 1 ml. Injekční stříkačky jsou umístěny

v plastových vaničkách po dvou kusech.

Velikost balení: 2 × 1 ml, 10 × 1 ml, 20 × 1 ml,

1 × 5 ml, 10 × 5 ml,

1 × 10 ml, 1 × 20 ml.

Příbalová informace je součástí každého balení.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

tel.: +420 517 318 500

fax: +420 517 318 319

e-mail: comm@bioveta.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/197/91-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

CLOTEID 4 inj. ad us. vet.

Souhrn údajů o přípravku

BIOVETA, a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic,

tel.: 420/517/363321-4 e-mail: comm@bioveta.cz

19/06/1991

18/01/2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2012

CLOTEID 4 inj. ad us. vet.

Souhrn údajů o přípravku

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace