Chanazone 1 g Perorální prášek

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fenylbutazon
Dostupné s:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing, Ltd.
ATC kód:
QM01AA
INN (Mezinárodní Name):
Phenylbutazone (Phenylbutazonum)
Léková forma:
Perorální prášek
Terapeutické skupiny:
koně, kteří nejsou určeni pro lidskou spotřebu
Terapeutické oblasti:
Butylpyrazolidines
Přehled produktů:
Kódy balení: 9907312 - 16 x 1 sáček - sáček
Registrační číslo:
96/025/19-C
Datum autorizace:
2019-04-16

Přečtěte si celý dokument

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Chanazone 1 g perorální prášek pro koně

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Chanazone 1 g perorální prášek pro koně

Phenylbutazonum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 sáček (5 g) obsahuje:

Phenylbutazonum 1 g

Bělavý až nažloutlý prášek.

4.

INDIKACE

Přípravek je indikován k léčbě muskuloskeletálních onemocnění koní, kde je potřebná úleva od

bolesti a zmírnění zánětu, např. při poruchách pohybu spojených s osteoartritickými stavy,

bursitidou, laminitidou a záněty měkkých tkání, zejména tam, kde je žádoucí trvalá pohyblivost.

Má také význam při omezení pooperačního zánětu, myositidy a zánětu dalších měkkých tkání.

Přípravek může být použit jako antipyretikum, pokud je to vhodné, např. u virových respiračních

infekcí.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na pomocné látky.

Nepoužívat u zvířat s onemocněním srdce, jater nebo ledvin, a u kterých existuje riziko

gastrointestinální ulcerace či krvácení nebo kde je přítomna zjevná krevní dyskrazie.

Nepoužívat u zvířat s onemocněním štítné žlázy.

Nepoužívat u zvířat s těžkou hypertonií

Nepoužívat u zvířat s lézemi v střevní sliznici způsobené parazitární infestací.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako u jiných NSAID, které inhibují syntézu prostaglandinů, může dojít k intoleranci

žaludku a / nebo ledvin. To je obvykle spojeno s předávkováním. Takové případy jsou vzácné

(více než 1 ale méně než 10 zvířat z 10 000 testovaných zvířat). K zotavení dochází obvykle po

ukončení léčby a po zahájení podpůrné symptomatické léčby.

Může se objevit krevní dyskrazie.

Poníci jsou velmi citliví na tento přípravek, který může způsobovat žaludeční vředy a to i v

terapeutických dávkách (mohou být také pozorovány průjem, ulcerace v ústech a

hypoproteinémie).

Pokud dojde k nežádoucím účinkům, je třeba léčbu přerušit a vyhledat radu veterinárního lékaře.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo není účinné, oznamte to, prosím, vašemu

veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně (nepotravinoví koně)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 4,4 - 8,8 mg / kg ž.hm. a den.

Na každých 450 kg živé hmotnosti je třeba podle individuální odezvy postupovat podle

následujícího dávkovacího schématu:

1. den

4,4 mg fenylbutazonu/kg ž. hm. 2x denně (což odpovídá 2 sáčkům nebo 10g přípravku 2

x denně.

2.- 4. den 2,2 mg fenylbutazonu/kg ž. hm. 2x denně ( což odpovídá 1 sáčku nebo 5 g přípravku

2x denně), poté následuje dávka 2,2mg fenylbutazonu /kg ž. hm jednou denně (což odpovídá 1

sáčku nebo 5g přípravku denně).

Přerušte léčbu, pokud se účinek léčby nedostaví během 4-5 dnů.

Seno může zpomalit absorpci fenylbutazonu a tím i nástup klinického účinku.

Doporučuje se nepodávat seno bezprostředně před podáním nebo během podávání přípravku.

Pro usnadnění podání může být přípravek před každou léčbou zamíchán do přiměřeného

množství otrub nebo ovsa.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁVÁNÍ

Terapeutický index fenylbutazonu je nízký. Nepřekračujte stanovenou dávku nebo dobu trvání

léčby.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Kůň ošetřený tímto přípravkem nesmí být již nikdy určen pro lidskou spotřebu.

Kůň musí být v průkazu koně deklarován jako nepotravinový.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

krabičce a sáčku po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Klinický účinek fenylbutazonu přetrvává po dobu minimálně tří následujících dnů po skončení

léčby. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při posuzování zdravotního stavu koní.

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) pohlíží na fenylbutazon jako na zakázanou látku, v

souvislosti s účastí ošetřeného koně na jezdeckých sportovních akcích. Kůň, který je nebo byl

nedávno léčen přípravkem, nemusí mít povoleno účastnit se sportovních akcí. Přečtěte si

doporučení FEI, národní zákony a národní asociační pravidla ohledně lhůt pro odstoupení před

soutěží.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepřekračovat stanovenou dávku 8,8 mg / kg /den, protože terapeutický index fenylbutazonu je

nízký. Použití u zvířat ve věku do 6 týdnů a starých jedinců může představovat další riziko.

Jestliže se nelze takovému použití vyhnout, sledujte pečlivě sledován klinický stav zvířat.

Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických a hypotenzních zvířat, protože existuje

potenciální riziko zvýšené renální toxicity. Během léčby umožněte zvířeti snadný přístup k vodě,

aby nedošlo k dehydrataci. NSAID mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto při léčbě

zánětlivých stavů spojených s bakteriálními infekcemi, by měla být zvážena vhodná souběžná

antimikrobiální terapie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při kontaktu s pokožkou nebo náhodné inhalaci může tento přípravek u osob citlivých na

fenylbutazon vyvolat alergické reakce.

Lidé se známou přecitlivělostí na fenylbutazon nebo na kteroukoliv pomocnou látku by se měli

vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.

Pokud se u vás objeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte lékaři toto varování. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné

příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Tento přípravek může dráždit pokožku a oči. Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného

kontaktu s očima vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody. Pokud podráždění přetrvává,

vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte vdechnutí nebo požití prášku. V případě náhodného vdechnutí nebo požití vyhledejte

lékařskou pomoc a obal přípravku ukažte praktickému lékaři.

Po použití si umyjte exponovanou pokožku a ruce.

Březosti a laktace:

Zvýšená pozornost by měla být věnována při použití přípravku u březích klisen.

Přestože nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky fenylbutazonu na plod nebo na udržení březosti

v průběhu terénních zkoušek, nebyly provedeny žádné definitivní studie bezpečnosti u klisny.

Fetotoxické účinky fenylbutazonu byly zaznamenány u experimentálních druhů zvířat při

vysokých dávkách.

Použití fenylbutazonu u březích a laktujících klisen pouze po zvážení terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem. Vyhněte se použití v období porodu.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávat jiné NSAID souběžně nebo do 24 hodin po sobě.

Vyhněte se současnému podávání léčiv s potenciálně nefrotoxickým účinkem.

Fenylbutazon vyvolává aktivitu jaterních mikrozomálních enzymů.

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

%0%.1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Chanazone 1 g perorální prášek pro koně

%0%.2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 sáček (5 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Phenylbutazonum 1 g

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

%0%.3.LÉKOVÁ FORMA

Perorální prášek

Bělavý až nažloutlý, granulovaný prášek

%0%.4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Koně (nepotravinoví koně)

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Přípravek je indikován k léčbě muskuloskeletálních onemocnění koní, kde je potřebná úleva od bolesti

a zmírnění zánětu, např. při poruchách pohybu spojených s osteoartritickými stavy, bursitidou,

laminitidou a záněty měkkých tkání, zejména tam, kde je žádoucí trvalá pohyblivost.

Má také význam při omezení pooperačního zánětu, myositidy a zánětu dalších měkkých tkání.

Přípravek může být použit jako antipyretikum, pokud je to vhodné, např. u virových respiračních

infekcí.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na pomocné látky.

Nepoužívat u zvířat s onemocněním srdce, jater nebo ledvin, u kterých existuje riziko

gastrointestinální ulcerace či krvácení nebo kde je přítomna zjevná krevní dyskrazie.

Nepoužívat u zvířat s onemocněním štítné žlázy.

Nepoužívat u zvířat s těžkou hypertonií.

Nepoužívat u zvířat s lézemi střevní sliznice způsobené parazitární infestací.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Klinický účinek fenylbutazonu přetrvává po dobu minimálně tří následujících dnů po skončení léčby.

Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při posuzování zdravotního stavu koní.

Mezinárodní jezdecká federace (FEI) pohlíží na fenylbutazon jako na zakázanou látku, v souvislosti s

účastí ošetřeného koně na jezdeckých sportovních akcích. Kůň, který je nebo byl nedávno léčen

přípravkem, nemusí mít povoleno účastnit se sportovních akcí. Přečtěte si doporučení FEI, národní

zákony a národní asociační pravidla ohledně lhůt pro odstoupení před soutěží.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepřekračovat stanovenou dávku 8,8 mg / kg /den, protože terapeutický index fenylbutazonu je nízký.

Použití u zvířat ve věku do 6 týdnů a starých jedinců může představovat další riziko. Jestliže se nelze

takovému použití vyhnout, sledujte t pečlivě klinický stav zvířat. Nepoužívat u dehydrovaných,

hypovolemických a hypotenzních zvířat, protože existuje potenciální riziko zvýšené renální toxicity.

Během léčby umožněte zvířeti snadný přístup k vodě, aby nedošlo k dehydrataci. NSAID mohou

způsobit inhibici fagocytózy, a proto při léčbě zánětlivých stavů spojených s bakteriálními infekcemi

by měla být zvážena vhodná souběžná antimikrobiální terapie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při kontaktu s pokožkou nebo náhodné inhalaci může tento přípravek u osob citlivých na fenylbutazon

vyvolat alergické reakce.

Lidé se známou přecitlivělostí na fenylbutazon nebo na kteroukoliv pomocnou látku by se měli

vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.

Pokud se u vás objeví postexpoziční příznaky, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte lékaři toto varování. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a

vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Tento přípravek může dráždit pokožku a oči. Zabraňte kontaktu s očima. V případě náhodného

kontaktu s očima vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody. Pokud podráždění přetrvává,

vyhledejte lékařskou pomoc.

Zabraňte vdechnutí nebo požití prášku. V případě náhodného vdechnutí nebo požití vyhledejte

lékařskou pomoc a obal přípravku ukažte praktickému lékaři.

Po použití si umyjte exponovanou pokožku a ruce.

%0%.4.6Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Stejně jako u jiných NSAID, které inhibují syntézu prostaglandinů, může dojít k intoleranci žaludku

a / nebo ledvin. To je obvykle spojeno s předávkováním. Takové případy jsou vzácné (více než 1 ale

méně než 10 zvířat z 10 0000 testovaných zvířat). K zotavení dochází obvykle po ukončení léčby a po

zahájení podpůrné symptomatické léčby (další informace viz bod 4.10).

Může se objevit krevní dyskrazie.

Poníci jsou velmi citliví na tento přípravek, který může způsobovat žaludeční vředy a to i v

terapeutických dávkách (mohou být také pozorovány průjem, ulcerace v tlamě a hypoproteinémie).

Pokud dojde k nežádoucím účinkům, je třeba léčbu přerušit a vyhledat radu veterinárního lékaře.

%0%.4.7Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Zvýšená pozornost by měla být věnována při použití přípravku u březích klisen. Přestože nebyly

hlášeny žádné nežádoucí účinky fenylbutazonu na plod nebo na udržení březosti v průběhu terénních

zkoušek, nebyly provedeny žádné definitivní studie bezpečnosti u klisny. Fetotoxické účinky

fenylbutazonu byly zaznamenány u experimentálních druhů zvířat při vysokých dávkách.

Použití fenylbutazonu u březích a laktujících klisen pouze po zvážení terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem. Vyhněte se použití v období porodu.

%0%.4.8Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat jiné NSAID souběžně nebo do 24 hodin po sobě.

Vyhněte se současnému podávání léčiv s potenciálně nefrotoxickým účinkem.

Fenylbutazon vyvolává aktivitu jaterních mikrozomálních enzymů.

Existuje potenciální riziko zvýšené renální toxicity po současném podání aminoglykosidů.

Současné používání glukokortikoidů nebo jiných NSAID nebo antikoagulancií zvyšuje nežádoucí

účinky fenylbutazonu.

Terapeutická účinnost diuretik může být snížena při použití v kombinaci s přípravky obsahujícími

fenylbutazon.

Fenylbutazon se silně váže na plazmatické bílkoviny. Může vytěsnit jiné léčivé látky, které jsou také

silně vázány na bílkoviny, např. některé sulfonamidy, warfarin nebo může být sám vytěsněn, což vede

ke zvýšení koncentrací nevyvázaných farmakologicky aktivních látek, které mohou vést k toxickým

účinkům.

Souběžná léčba s jinými terapeutickými látkami by měla být prováděna opatrně z důvodu rizika

metabolických interakcí. Fenylbutazon může ovlivňovat metabolismus jiných léčiv, např. warfarinu,

barbiturátů, s výslednou toxicitou.

Existují důkazy, které naznačují, že farmakokinetika přípravků obsahujících penicilin

a gentamicin může být ovlivněna souběžným podáváním přípravků obsahujících fenylbutazon

s možnou redukcí terapeutické účinnosti, jelikož může být snížena tkáňová penetrace. Rovněž může

být ovlivněna distribuce u jiných léčivých látek podávaných současně.

%0%.4.9Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Doporučená dávka je 4,4 - 8,8 mg / kg ž.hm. a den.

Na každých 450 kg živé hmotnosti je třeba podle individuální odezvy postupovat podle následujícího

dávkovacího schématu:

1. den 4,4 mg fenylbutazonu/kg ž. hm. 2x denně (což odpovídá 2 sáčkům nebo 10g přípravku 2 x

denně.

2.- 4. den 2,2 mg fenylbutazonu/kg ž. hm. 2x denně ( což odpovídá 1 sáčku nebo 5 g přípravku 2x

denně), poté následuje dávka 2,2mg fenylbutazonu /kg ž. hm jednou denně (což odpovídá 1 sáčku

nebo 5g přípravku denně).

Přerušte léčbu, pokud se účinek léčby nedostaví během 4-5 dnů.

Seno může zpomalit absorpci fenylbutazonu a tím i nástup klinického účinku.

Doporučuje se nepodávat seno bezprostředně před podáním nebo během podávání přípravku.

Pro usnadnění podání může být přípravek před každou léčbou zamíchán do přiměřeného množství

otrub nebo ovsa.

%0%.4.10Předávkování (symptom, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování může vést k žaludečním a rozsáhlým střevním vředům a k obecné enteropatii. Poškození

ledvinné papily se může také vyskytnout s poruchou funkce ledvin. Podkožní edém, zejména pod

čelistí, se může projevit z důvodu ztráty plazmatických bílkovin.

V případě předávkování byly pozorovány účinky na CNS (vzrušení, záchvaty), hematurie a acidóza.

Neexistuje žádné specifické antidotum. Pokud se vyskytnou známky možného předávkování, je třeba

léčit zvíře symptomaticky.

4.11

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace