Cevaxel RTU 50 mg/ml Injekční suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ceftiofur
Dostupné s:
Ceva Santé Animale
ATC kód:
QJ01DD
INN (Mezinárodní Name):
Ceftiofur (Ceftiofurum)
Dávkování:
50mg/ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Terapeutické skupiny:
skot, prasata
Terapeutické oblasti:
Cefalosporiny třetí generace
Přehled produktů:
Kódy balení: 9900486 - 1 x 100 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/084/11-C
Datum autorizace:
2011-10-03

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEVAXEL-RTU 50 mg/ml injekční suspenze pro skot a prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

/výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne - France

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEVAXEL-RTU 50 mg / ml, injekční suspenze pro skot a prasata

Ceftiofurum

Přípravek s indikačním omezením

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg

4.

INDIKACE

Infekce vyvolané bakteriemi citlivými na ceftiofur.

Skot:

Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Pasteurella multocida,

Mannheimia haemolytica a Histophilus somni.

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaritium, hniloba paznehtů) skotu vyvolané kmeny

Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Léčba akutní poporodní (puerperální) metritidy v době do 10 dnů po otelení vyvolané zástupci druhů

Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum: tato indikace je omezena

pouze na případy, ve kterých léčba jinou antimikrobiální látkou selhala.

Prasata:

Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Pasteurella multocida,

Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat zvířatům, u nichž byla zjištěna hypersenzitivita k ceftiofuru a dalším beta-laktamovým

antibiotikům.

Nepodávat intravenózně.

Nepoužívat v případě známé rezistence na jiné cefalosporiny nebo beta-laktamová antibiotika.

Nepoužívat u drůbeže (včetně vajec) vzhledem k riziku rozšíření rezistence na antimikrobika na

člověka.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

V ojedinělých případech se může vyskytnout hypersenzitivní reakce (např. kožní reakce, anafylaxe). V

případě hypersenzitivní reakce by měla být léčba okamžitě přerušena.

U některých prasat byly pozorovány mírné reakce v místě injekčního podání, jako je změna barvy

fascie nebo tuku přetrvávající až do 20. dne po injekčním podání.

V ojedinělých případech se mohou u skotu objevit v místě injekčního podání mírné zánětlivé reakce,

jako je otok tkáně, zesílení pojivové tkáně a odbarvení podkoží a / nebo povrchu fascie svalu.

Klinické zlepšení nastává u většiny zvířat do 10 dnů po injekčním podání, i když mírně zabarvení

tkáně může přetrvávat až po dobu 28 dnů nebo déle.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot: subkutánní podání.

- respirační onemocnění: 1 mg ceftiofuru / kg ž.hm. / den, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm.; po dobu 3 -

5 dnů,

- akutní interdigitální nekrobacilóza: 1 mg ceftiofuru / kg ž.hm./ den, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm.;

po dobu 3 dnů.

- akutní poporodní metritidy v době do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru / kg ž.hm. / den, tj. 1 ml

přípravku/50 kg ž.hm.; po dobu 5 po sobě jdoucích dnů.

V případě akutní poporodní metritidy může být v některých případech nutná další podpůrná léčba.

Prasata: intramuskulární podání.

3 mg ceftiofuru/ kg ž.hm. / den, tj. 1 ml přípravku/16 kg ž.hm; po dobu 3 dnů

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím lahvičku dobře protřepejte, aby vznikla suspenze. Pro zajištění správného dávkování je

nutno co nejpřesněji určit živou hmotnost zvířete, aby se předešlo poddávkování.

Používejte různá místa pro po sobě jdoucí injekční podání. Vzhledem k tomu, že zátka nemůže být

propíchnuta více než 50krát, je nutno zvolit nejvhodnější velikost lahvičky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Prasata:

Maso: 5 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepoužívejte jako profylaxi v případě zadržené placenty.

Použití přípravku může představovat riziko pro veřejné zdraví vzhledem k šíření rezistence na

antimikrobika.

Přípravek by měl být vyhrazen pro léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu nebo u nichž se

očekává slabá odezva na léčbu první volby. Při použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální,

celostátní a místní pravidla antibiotické politiky.

Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá daným pokynům, může

zvýšit prevalenci rezistence.

Přípravek by se měl, vždy když je to možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.

Přípravek je určen pro léčbu jednotlivých zvířat. Nepoužívat pro účely prevence onemocnění nebo

jako součást programů kontroly zdraví na úrovni stáda. Léčba skupin zvířat musí být přísně omezena

na případy probíhajících onemocnění v souladu se schválenými podmínkami použití.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

- Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno

s přípravky tohoto typu nepracovat.

- Při manipulaci s přípravkem buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Po použití si umyjte ruce.

- Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou

vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie na laboratorních zvířatech nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální

toxicitě. Bezpečnost přípravku nebyla stanovena u prasnic ani krav během březosti a laktace.

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní vlastnosti cefalosporinů jsou antagonizovány při současném užívání bakteriostatických

antibiotik (makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny).

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U prasat, která po dobu 15 po sobě jdoucích dnů dostávala intramuskulárně ceftiofur sodný v dávkách

osminásobně překračujících doporučenou denní dávku, byla prokázána nízká toxicita ceftiofuru.

U skotu nebyly pozorovány žádné příznaky systémové toxicity po významném překročení

terapeutické dávky při parenterálním podávání.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

Papírová skládačka obsahující jednu 100ml lahvičku.

Papírová skládačka obsahující jednu 250ml lahvičku.

Papírová skládačka obsahující jednu 50ml lahvičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEVAXEL-RTU 50 mg/ml injekční suspenze pro skot a prasata

Přípravek s indikačním omezením

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Účinná látka:

Ceftiofurum (ut hydrochloridum) 50 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

Olejová, béžová injekční suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Skot a prasata.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Infekce vyvolané bakteriemi citlivými na ceftiofur.

Skot:

Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Pasteurella multocida,

Mannheimia haemolytica a Histophilus somni.

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaritium, hniloba paznehtů) skotu vyvolané kmeny

Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Léčba akutní poporodní (puerperální) metritidy v době do 10 dnů po otelení vyvolané zástupci druhů

Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum: tato indikace je omezena

pouze na případy, ve kterých léčba jinou antimikrobiální látkou selhala.

Prasata:

Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Pasteurella multocida,

Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis.

4.3

Kontraindikace

Nepodávat zvířatům, u nichž byla zjištěna hypersenzitivita k ceftiofuru a dalším beta-laktamovým

antibiotikům.

Nepodávat intravenózně.

Nepoužívat v případě známé rezistence na jiné cefalosporiny nebo beta-laktamová antibiotika.

Nepoužívat u drůbeže (včetně vajec) vzhledem k riziku rozšíření rezistence na antimikrobika na

člověka.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepoužívat jako profylaxi v případě zadržené placenty.

Přípravek selektuje rezistentní kmeny, jako jsou bakterie produkující širokospektré beta-laktamázy

(ESBL), které mohou představovat riziko pro lidské zdraví, pokud dojde k jejich rozšíření na lidskou

populaci, např. prostřednictvím potravin. Z toho důvodu by měl být přípravek vyhrazen pro léčbu

klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo u nichž se očekává slabá odezva na léčbu první

volby (týká se velmi akutních stavů, kde musí být léčba zahájena bez bakteriologické diagnózy). Při

použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické politiky.

Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá pokynům uvedeným

v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci rezistence. Přípravek by se měl vždy, když je to

možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.

Přípravek je určen pro léčbu jednotlivých zvířat. Nepoužívat pro účely prevence onemocnění nebo

jako součást programů kontroly zdraví na úrovni stáda. Léčba skupin zvířat musí být přísně omezena

na případy probíhajících onemocnění v souladu se schválenými podmínkami použití.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

-

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno

s přípravky tohoto typu nepracovat.

-

Při manipulaci s přípravkem buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Po použití si umyjte ruce.

-

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako např. kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním

jsou vážné příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V ojedinělých případech se může vyskytnout hypersenzitivní reakce (např. kožní reakce, anafylaxe). V

případě hypersenzitivní reakce by měla být léčba okamžitě přerušena.

U některých prasat byly pozorovány mírné reakce v místě injekčního podání, jako je změna barvy

fascie nebo tuku přetrvávající až do 20. dne po injekčním podání.

V ojedinělých případech se mohou u skotu objevit v místě injekčního podání mírné zánětlivé reakce,

jako je otok tkáně, zesílení pojivové tkáně a odbarvení podkoží a / nebo povrchu fascie svalu.

Klinické zlepšení nastává u většiny zvířat do 10 dnů po injekčním podání, i když mírně zabarvení

tkáně může přetrvávat až po dobu 28 dnů nebo déle.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie na laboratorních zvířatech nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální

toxicitě. Bezpečnost přípravku nebyla stanovena u prasnic ani krav během březosti a laktace.

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní vlastnosti cefalosporinů jsou antagonizovány při současném užívání bakteriostatických

antibiotik (makrolidy, sulfonamidy a tetracykliny).

4.9

Podávané množství a způsob podání

Skot: subkutánní podání.

- respirační onemocnění: 1 mg ceftiofuru / kg ž.hm. / den, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm.; po dobu 3 -

5 dnů,

- akutní interdigitální nekrobacilóza: 1 mg ceftiofuru / kg ž.hm./ den, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm.;

po dobu 3 dnů.

- akutní poporodní metritidy v době do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru / kg ž.hm. / den, tj. 1 ml

přípravku/50 kg ž.hm.; po dobu 5 po sobě jdoucích dnů.

V případě akutní poporodní metritidy může být v některých případech nutná další podpůrná léčba.

Prasata: intramuskulární podání.

3 mg ceftiofuru/ kg ž.hm. / den, tj. 1 ml přípravku/16 kg ž.hm; po dobu 3 dnů

Před použitím lahvičku dobře protřepejte, aby vznikla suspenze. Pro zajištění správného dávkování je

nutno co nejpřesněji určit živou hmotnost zvířete, aby se předešlo poddávkování.

Používejte různá místa pro po sobě jdoucí injekční podání. Vzhledem k tomu, že zátka nemůže být

propíchnuta více než 50krát, je nutno zvolit nejvhodnější velikost lahvičky.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U prasat, která po dobu 15 po sobě jdoucích dnů dostávala intramuskulárně ceftiofur sodný v dávkách

osminásobně překračujících doporučenou denní dávku, byla prokázána nízká toxicita ceftiofuru.

U skotu nebyly pozorovány žádné příznaky systémové toxicity po významném překročení

terapeutické dávky při parenterálním podávání.

4.11

Ochranné lhůty

Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Prasata:

Maso: 5 dnů

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, Cefalosporiny III.

generace

ATCvet kód: QJ01DD90

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Ceftiofur je cefalosporin třetí generace, který je účinný proti mnoha grampozitivním a

gramnegativním bakteriím, včetně kmenů produkujících beta-laktamázu.

Ceftiofur inhibuje syntézu buněčné stěny bakterií, což má za následek jeho baktericidní účinek.

Syntéza buněčné stěny závisí na činnosti enzymů označovaných jako PBP proteiny (penicillin-binding

proteins, proteiny vázající penicilin).

Rezistence bakterií vůči cefalosporinům vzniká na základě čtyř základních mechanismů:

bakterie pozměňují PBP proteiny nebo získávají PBP proteiny, které nejsou citlivé vůči

jinak účinným beta-laktamům;

změna permeability buňky pro beta-laktamy;

produkce beta-laktamáz, které naruší beta-laktamový kruh dané molekuly;

aktivní eflux.

Některé beta-laktamázy zdokumentované u gramnegativních střevních mikroorganismů, mohou

vyvolávat zvyšování hladin MIC různého stupně u cefalosporinů třetí a čtvrté generace, stejně jako u

penicilinů, ampicilinu, kombinací s inhibitorem beta-laktamázy a cefalosporinů první a druhé

generace. Ceftiofur je účinný proti následujícím mikroorganismům, které se podílejí na respiračních

onemocněních u prasat: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus

suis. Bordetella bronchiseptica je k ceftiofuru přirozeně rezistentní.

Ceftiofur je také účinný u skotu proti:

bakteriím způsobující respirační onemocnění: Pasteurella multocida, Mannheimia spp.,

Histophilus somni;

bakteriím způsobující akutní interdigitální nekrobacilózu (hnilobu paznehtů):

Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas

asaccharolytica); a

bakteriím způsobujícím akutní poporodní metritidu: Escherichia coli, Arcanobacterium

pyogenes a Fusobacterium necrophorum.

V následující tabulce jsou uvedeny Minimální Inhibiční koncentrace (MIC) které byly stanoveny pro

ceftiofur u kmenů pocházejících z Evropy (Francie, Velká Británie, Dánsko, Německo, Belgie, Itálie,

Česká Republika, Irsko, Polsko a Španělsko) izolovaných z nemocných zvířat z období 2000 až 2012.

Bakteriální druh

Druh

zvířete

Rok

Počet

Kmen

ů

MIC ceftiofuru (µg/mL)

Rozsah

MIC

50

MIC

90

Pasteurella multocida

Skot

2009 - 2012

0,002 – 0,12

0,015

0,015

Prasata

2009 - 2012

0,002 – 0,06

0,04

0,04

Mannheimia haemolytica

Skot

2009 - 2012

0,002 – 0,12

0,015

0,015

Histophilus somni

Skot

2009 - 2012

0,002 – 0,008

0,002

0,004

Escherichia coli

Skot

2005 - 2006

0,06 – 1

0,23

0,44

Arcanobacterium

pyogenes

Skot

2007 - 2008

0,06 – 0,25

0,09

0,12

Fusobacterium

necrophorum

Skot

2000 - 2006

0,015 – 16

Actinobacillus

pleuropneumoniae

Prasata

2009 - 2012

0,008 – 2

0,015

0,03

Streptococcus suis

Prasata

2009 - 2012

-0,06 - 16

0,12

Použité hraniční hodnoty:

2 µg/ml (citlivý), 4 µg/ml (intermediární) a

8 µg/ml (rezistentní).

Nebyly stanoveny limity pro patogeny způsobující hnilobu paznehtů a akutní poporodní metritidu u

krav.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po podání je ceftiofur rychle metabolizován na desfuroylceftiofur, hlavní účinný metabolit.

Desfuroylceftiofur má proti bakteriím podílejícím se na respiračních onemocněních u zvířat

ekvivalentní antimikrobiální účinek jako ceftiofur. Aktivní metabolit se reverzibilně váže na

plazmatické bílkoviny. Díky transportu pomocí těchto bílkovin se metabolit soustředí v místě infekce,

a je a zůstává účinný i v přítomnosti nekrotické a poškozené tkáně.

U prasat bylo po jednorázovém intramuskulárním podání 3 mg / kg živé hmotnosti dosaženo

maximální plazmatické koncentrace 13,2 mg / ml po 2 hodinách, terminální poločas eliminace (t ½)

desfuroylceftiofuru byl 16,4 hodiny. Po podávání dávky 3 mg ceftiofuru / kg živé hmotnosti / den

nebyla po dobu 3 po sobě jdoucích dnů pozorována akumulace desfuroylceftiofuru.

Vylučuje se hlavně močí (více než 70 %). Prostřednictvím stolice se vyloučí přibližně 12-15 %

podané látky.

Ceftiofur je zcela biologicky dostupný po intramuskulárním podání.

Po jednorázové subkutánní dávce 1 mg/kg u skotu bylo dosaženo maximální hladiny v plazmě

2,82 μg/ml během 4 hodin po podání. V jiných studiích na zdravých kravách byla dosažena Cmax

2,25 μg/ml v endometriu 5 hodin po jednorázovém podání. Maximální koncentrace dosažené v

karunklech a lochiích zdravých krav byly 1,11 μg/ml a 0,98 μg/ml.

Terminální poločas eliminace (t ½) desfuroylceftiofuru u skotu je 12,1 hodiny. Nebyla pozorována

žádná akumulace při podávání denně po dobu 5 dnů. Eliminace probíhá hlavně močí (více než 55 %) a

stolicí (30 %). Po subkutánním podání je ceftiofur zcela biologicky dostupný.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Sorbitan-oleát

Propylenglykol-dioktanodidekanoát

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Primární balení:

Průhledná vícevrstvá (PP/ethylenvinylalkohol/PP) plastová injekční lahvička.

Chlorobutylová gumová zátka s hliníkovou pertlí.

Velikosti balení:

Papírová skládačka obsahující jednu 100ml injekční lahvičku.

Papírová skládačka obsahující jednu 250ml injekční lahvičku.

Papírová skládačka obsahující jednu 50ml lahvičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CEVA SANTE ANIMALE, 10 avenue de la Ballastiére – 33500 Libourne, Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/084/11-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3. 10. 2011/ 15. 7. 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 2017

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace