CEFTIOMAX 50 mg/ml Injekční suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ceftiofur
Dostupné s:
Laboratorios Calier S.A.
ATC kód:
QJ01DD
INN (Mezinárodní Name):
Ceftiofur (Ceftiofurum)
Dávkování:
50mg/ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Terapeutické skupiny:
prasata, skot
Terapeutické oblasti:
Cefalosporiny třetí generace
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936758 - 1 x 100 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/043/08-C
Datum autorizace:
2008-07-23

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CEFTIOMAX 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot

Přípravek s indikačním omezením

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Laboratorios Calier, S.A.

Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

ŠPANĚLSKO

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEFTIOMAX 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot

Ceftiofurum (ut ceftiofuri hydrochloridum)

Přípravek s indikačním omezením

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Ceftiofurum (ut Ceftiofuri hydrochloridum)

50 mg

Bílá až krémově bílá olejová suspenze

4. INDIKACE

Prasata:

Léčba bakteriálních respiračních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy Pasteurella

multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis citlivými na ceftiofur

hydrochlorid.

Skot:

Léčba bakteriálních respiračních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy Mannheimia

haemolytica (dříve Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida a Histophilus somni

(dříve Haemophilus somnus) citlivými na ceftiofur hydrochlorid.

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaritium, foot rot) spojené s infekcemi

Fusobacterium

necrophorum a

Bacteroides

melaninogenicus

(Porphyromonas

asaccharolytica) citlivými na ceftiofur hydrochlorid.

Léčba bakteriální složky akutní poporodní (puerperální) metritidy v období 10 dnů po

otelení

vyvolané

infekcemi

Escherichia

coli,

Arcanobacterium

pyogenes

Fusobacterium necrophorum citlivými na ceftiofur hydrochlorid.

Indikace je omezena na případy, ve kterých léčba jinou antimikrobiální látkou selhala.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na ceftiofur, další β-laktamová antibiotika

nebo některé pomocné látky. Nepoužívejte v případech známé rezistence k účinné látce

nebo k jiným β-laktamovým antibiotikům.

Nepodávejte intravenózně.

Nepoužívejte u drůbeže (včetně vajec) vzhledem k riziku rozšíření antimikrobiální

rezistence na člověka.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Prasata: V období do 20 dnů po aplikaci přípravku byly u některých zvířat pozorovány

mírné reakce v místě injekčního podání jako je změna barvy fascie nebo podkožního

tuku.

Skot: Může dojít k mírným zánětlivým reakcím v místě injekčního podání jako je otok

tkáně nebo změna barvy podkožní tkáně a/nebo fasciálního povrchu svalu. K vymizení

těchto klinických příznaků dochází u většiny zvířat do 10 dnů po aplikaci. Mírná změna

barvy tkáně může nicméně přetrvat 28 dní nebo i déle.

Při neadekvátní dávce se může projevit hypersenzitivita. Vzácně se může také objevit

alergická reakce (např. anafylaxe, kožní reakce).

V případě výskytu alergické reakce by měla být léčba.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata a skot

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (CESTY) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata:

3 mg ceftiofuru intramuskulárně na 1 kg živé hmotnosti denně po dobu 3 dnů, což

odpovídá 1 ml veterinárního léčivého přípravku na 16 kg živé hmotnosti denně.

Skot:

Léčba respiračního onemocnění: 1 mg ceftiofuru subkutánně na 1 kg živé hmotnosti

denně po dobu 3 až 5 dnů, což odpovídá 1 ml veterinárního léčivého přípravku na 50 kg

živé hmotnosti denně.

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy: 1 mg ceftiofuru subkutánně na 1 kg živé

hmotnosti denně po dobu 3 dnů, což odpovídá 1 ml veterinárního léčivého přípravku na

50 kg živé hmotnosti denně.

Akutní poporodní metritida do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru subkutánně na 1 kg

živé hmotnosti denně po dobu 5 po sobě následujících dnů, což odpovídá 1 ml

veterinárního léčivého přípravku na 50 kg živé hmotnosti denně.

Po sobě jdoucí injekce je třeba aplikovat do různých míst.

U akutní poporodní metritidy je v některých případech nutné zahájit další podpůrnou

léčbu.

Před použitím lékovku protřepávejte po dobu jedné minuty anebo do doby než se

suspenze jeví adekvátně promíchána.

Pro zajištění správného dávkování (včetně prevence podání nedostatečné dávky) je třeba

určit s maximální možnou přesností tělesnou hmotnost zvířete.

Zátku u lahvičky o objemu 100 ml lze propíchnout maximálmĕ 20x.

Zátku u lahvičky o objemu 250 ml lze propíchnout maximálmĕ 50x.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata:

Maso: 5 dnů

Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte ve vnějším obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: do 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití přípravku může představovat riziko pro veřejné zdraví vzhledem k šíření

rezistence na antimikrobika.

Přípravek by měl být vyhrazen pro léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu

nebo u nichž se očekává slabá odezva na léčbu první volby. Při použití přípravku je

třeba vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické politiky. Zvýšené

používání přípravku, včetně takového použití , které je odlišné od pokynů uvedených

v této příbalové informaci, může zvýšit prevalenci rezistence. Přípravek by se měl,

vždy když je te možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.

Přípravek

je určen pro léčbu jednotlivých zvířat. Nepoužívat pro účely prevence

onemocnění nebo jako součást programů kontroly zdraví na úrovni stáda. Léčba skupin

zvířat musí být přísně omezena na případy probíhajícího onemocnění v souladu se

schválenými podmínkami použití.

Nepoužívejte jako profylaxi v případě zadržené placenty.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu s kůží

vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke

zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být

v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo

doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, nebo pokud se

rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují

okamžitou lékařskou péči.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U prasat, kterým byl po dobu 15 po sobě jdoucích dnů podáván intramuskulárně

ceftiofur sodný v dávkách osminásobně překračujících doporučenou denní dávku, byla

prokázána nízká toxicita ceftiofuru.

Po výrazném předávkování skotu parenterální cestou nebyly pozorovány žádné

příznaky systémové toxicity.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento přípravek nesmí být míchán

s žádnými dalšími veterinárními přípravky.

Použití v průběhu březosti a laktace

Studie u laboratorních zvířat neprokázaly teratogenní či fetotoxický účinek ani

maternální toxicitu, či abortus. Bezpečnost přípravku v průběhu březosti nebyla

stanovena ani pro jeden cílový druh. Používejte pouze na základě zvážení

terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Krabička s 1 injekční lahvičkou o objemu 100ml.

Krabička s 1 injekční lahvičkou o objemu 250ml.

Po prvním otevření vnitřního obalu stanovte datum likvidace zbylého množství

přípravku v tomto obalu a to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené

v této příbalové informaci. Toto datum napište na místo k tomu určené na etiketě.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ceftiomax 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot

Přípravek s indikačním omezením

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Ceftiofurum (ut Ceftiofuri hydrochloridum)

50 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze

Bílá až krémově bílá olejová suspenze

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Prasata a skot

4.2 Indikace s upřesněním pro každý cílový druh

Prasata:

-

Léčba bakteriálních respiračních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy

Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis

citlivými na ceftiofur hydrochlorid.

Skot:

-

Léčba bakteriálních respiračních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy

Mannheimia

haemolytica

(dříve

Pasteurella

haemolytica),

Pasteurella

multocida a Histophilus somni

(dříve Haemophilus somnus)

citlivými na

ceftiofur hydrochlorid.

-

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaritium, foot rot) spojené

s infekcemi

Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus

(Porphyromonas asaccharolytica) citlivými na ceftiofur hydrochlorid.

-

Léčba bakteriální složky akutní poporodní (puerperální) metritidy v období

10 dnů po otelení vyvolané infekcemi

Escherichia coli,

Arcanobacterium

pyogenes a Fusobacterium necrophorum citlivými na ceftiofur hydrochlorid.

Indikace je omezena na případy, ve kterých léčba jinou antimikrobiální látkou

selhala.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na ceftiofur, další β-laktamová

antibiotika nebo některé pomocné látky.

Nepoužívejte v případě známé rezistence k účinné látce nebo k jiným β-

laktamovým antibiotikům.

Nepodávejte intravenózně.

Nepoužívejte

drůbeže

(včetně

vajec)

vzhledem

riziku

rozšíření

antimikrobiální rezistence na člověka.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou známy.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek selektuje rezistentní kmeny, jako jsou bakterie nesoucí širokospektré

beta-laktamázy (ESBL), které mohou představovat riziko pro lidské zdraví,

pokud dojde k jejich rozšíření na lidskou populaci, např. prostřednictvím

potravin. Z toho důvodu by měl být přípravek vyhrazen pro léčbu klinických

stavů, které měly slabou odezvu, nebo u nichž se očekává slabá odezva na

léčbu první volby (týká se velmi akutních stavů, kde musí být léčba zahájena

bez bakteriologické diagnózy).

Při použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální, národní a místní pravidla

antibiotické politiky.

Zvýšené používání přípravku, včetně takového použití , které je odlišné od

pokynů uvedených v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci

rezistence.

Přípravek by se měl vždy, když je to možné, používat pouze na základě

výsledků testů citlivosti.

Přípravek je určen pro léčbu jednotlivých zvířat. Nepoužívat pro účely prevence

onemocnění nebo jako součást programů kontroly zdraví na úrovni stáda.

Léčba skupin zvířat musí být přísně omezena na případy probíhajícího

onemocnění v souladu se schválenými podmínkami použití.

Nepoužívejte jako profylaxi v případě zadržené placenty.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý

přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kontaktu

s kůží vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést

ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky

mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám

bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, nebo

pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Otok obličeje, rtů či očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují

okamžitou lékařskou péči.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Prasata: V období do 20 dnů po aplikaci přípravku byly u některých zvířat

pozorovány mírné reakce v místě injekčního podání jako je změna barvy fascie

nebo podkožního tuku.

Skot: Může dojít k mírným zánětlivým reakcím v místě injekčního podání jako je

otok tkáně nebo změna barvy podkožní tkáně a/nebo fasciálního povrchu svalu.

K vymizení těchto klinických příznaků dochází u většiny zvířat do 10 dnů po

aplikaci. Mírná změna barvy tkáně může nicméně přetrvat 28 dní nebo i déle.

Při neadekvátní dávce se může projevit hypersenzitivita. Vzácně se můze také

objevit alergická reakce (např.anafylaxe,kožní reakce).

V případě

výskytu

alergické reakce

by měla

být léčba přerušena.

4.7 Použití v průběhu březosti a laktace

Studie u laboratorních zvířat neprokázaly teratogenní či fetotoxický účinek ani

maternální toxicitu, či abortus. Bezpečnost přípravku v průběhu březosti nebyla

stanovena ani pro jeden cílový druh. Používejte pouze na základě zvážení

prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní

vlastnosti

-laktamů

jsou neutralizovány

při současném užívání

bakteriostatických

antibiotik

makrolidy,

sulfonamidy

tetracykliny

4.9 Podávané množství a způsob podání

Prasata:

3 mg ceftiofuru intramuskulárně na 1 kg živé hmotnosti denně po dobu 3 dnů,

což odpovídá 1 ml veterinárního léčivého přípravku na 16 kg živé hmotnosti

denně.

Skot:

Léčba respiračního onemocnění: 1 mg ceftiofuru subkutánně na 1 kg živé

hmotnosti denně po dobu 3 až 5 dnů, což odpovídá 1 ml veterinárního léčivého

přípravku na 50 kg živé hmotnosti denně.

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy: 1 mg ceftiofuru subkutánně na 1 kg

živé hmotnosti denně po dobu 3 dnů, což odpovídá 1 ml veterinárního léčivého

přípravku na 50 kg živé hmotnosti denně.

Akutní poporodní metritida do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru subkutánně na

1 kg živé hmotnosti denně po dobu 5 po sobě následujících dnů, což odpovídá

1 ml veterinárního léčivého přípravku na 50 kg živé hmotnosti denně.

Použijte různá místa pro po sobě jdoucí injekční podání. U akutní poporodní

metritidy je v některých případech nutné zahájit další podpůrnou léčbu.

Před použitím lékovku protřepávejte po dobu jedné minuty anebo do doby než

se suspenze jeví adekvátně promíchána.

Pro zajištění správného dávkování (včetně prevence podání nedostatečné

dávky) je třeba určit s maximální možnou přesností živou hmotnost zvířete.

Zátka u lahvičky o objemu 100 ml by neměla být propíchnuta více než 20x.

Zátka u lahvičky o objemu 250 ml by neměla být propíchnuta více než 50x.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U prasat, kterým byl

po dobu 15 po sobě jdoucích dnů podáván

intramuskulárně

ceftiofur

sodný

v dávkách

osminásobně

překračujících

doporučenou denní dávku, byla prokázána nízká toxicita ceftiofuru.

Po výrazném předávkování skotu parenterální cestou nebyly pozorovány žádné

příznaky systémové toxicity.

4.11 Ochranné lhůty

Prasata:

Maso: 5 dnů

Skot:

Maso: 8 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci,

cefalosporiny III. generace

ATCvet kód: QJ01DD90

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Ceftiofur

cefalosporin

třetí

generace,

který

účinný

proti

řadě

grampozitivních a gramnegativních bakterií včetně kmenů produkujících ß-

laktamázy.

Ceftiofur inhibuje syntézu buněčné stěny bakterií, což má za následek jeho

baktericidní účinek. Syntéza buněčné stěny závisí na činnosti enzymů

označovaných jako PBP proteiny (penicillin-binding proteins, proteiny vázající

penicilin). Rezistence bakterií vůči cefalosporinům vzniká na základě čtyř

základních mechanizmů: 1) bakterie pozměňují PBP proteiny nebo získávají

PBP proteiny, které nejsou citlivé vůči jinak účinným ß-laktamům; 2) změna

permeability buňky pro ß-laktamy; 3) produkce ß-laktamáz, které naruší ß-

laktamový kruh dané molekuly; 4) aktivní eflux. Některé ß-laktamázy

zdokumentované u gramnegativních střevních organismů mohou vyvolávat

různě intenzivní zvyšování hladin MIC u cefalosporinů třetí a čtvrté generace a

také penicilinů, ampicilinů, kombinací inhibitorů beta-laktamáz a cefalosporinů

první a druhé generace.

Ceftiofur je účinný vůči následujícím mikroorganizmům podílejícím se na

respiračních onemocněních prasat:

Pasteurella multocida,

Actinobacillus

pleuropneumoniae a Streptococcus suis.

Bordetella bronchiseptica je vůči

ceftiofuru zcela rezistentní.

Ceftiofur je také účinný proti bakteriím podílejícím se na respiračních

onemocněních

skotu:

Pasteurella

multocida,

Mannheimia

haemolytica,

Histophilus somni

(dříve Haemophilus somnus);

dále proti

bakteriím

způsobujícím akutní interdigitální nekrobacilózu skotu -

Fusobacterium

necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica);

a bakteriím spojeným s akutní poporodní (puerperální) metritidou: Escherichia

coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum.

5.2 Farmakokinetické údaje

Ceftiofur je po podání rychle metabolizován na desfuroylceftiofur, hlavní účinný

metabolit.

Desfuroylceftiofur má ekvivalentní antibakteriální účinek jako ceftiofur na

bakterie podílející se na respiračních onemocněních u zvířat.

U prasat bylo po jednom intramuskulárním podání přípravku v dávce 3 mg

ceftiofuru na 1 kg živé hmotnosti dosaženo maximální koncentrace v plazmě

12,2 µg/ml za 1 hod; biologický poločas (t

) desfuroylceftiofuru byl 19.8 hod.

Látka je eliminována především močí (více než 70 %). Ve výkalech lze

detekovat zhruba 12-15 % dávky podané látky.

Po intramuskulárním podání je ceftiofur zcela biologicky dostupný.

Po jednom subkutánním podání přípravku skotu v dávce 1 mg ceftiofuru na 1

kg živé hmotnosti bylo dosaženo maximální koncentrace v plazmě 2,80 µg/ml

do 3 hodiny pro podání. Biologický poločas (t

) desfuroylceftiofuru u skotu je

10,3 hod.

Látka je eliminována především močí (více než 55%); 31 % dávky bylo zjištěno

ve výkalech.

Po subkutánním podání je ceftiofur zcela biologicky dostupný.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Hydrogenovaný sojový lecitin

Sorbitan-oleát

Bavlníkový olej

6.2 Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento přípravek nesmí být

míchán s žádnými dalšími veterinárními přípravky.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Injekční lahvička ze skla typu I o objemu 100 ml s brombutylovou gumovou

zátkou a hliníkovou pertlí s modrým uzávěrem typu FLIP OFF

Kartónová

krabička obsahuje jednu injekční lahvičku o objemu 100 ml.

Injekční lahvička ze skla typu I o objemu 250 ml s brombutylovou gumovou

zátkou a hliníkovou pertlí s modrým uzávěrem typu FLIP OFF

Kartónová

krabička obsahuje jednu injekční lahvičku o objemu 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního

léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z

tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS CALIER, S.A.

C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)

LES FRANQUESES DEL VALLÈS, (Barcelona)

ŠPANĚLSKO

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA)

96/043/08-C

9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23. 7. 2008/ 8. 4. 2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2015

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace