BONHAREN Intra-articular 10 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BONHAREN Intra-articular 10 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 10mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BONHAREN Intra-articular 10 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné léky na poruchy muskuloskeletálního systému
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938895 - 6 x 2 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/046/00-C
 • Datum autorizace:
 • 08-08-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BONHAREN Intra-articular 10 mg/ml injekční roztok

Natrii hyaluronas

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Contipro a.s.

Dolní Dobrouč 401

561 02 Dolní Dobrouč

Tel.: + 420 465 519 530

Fax: + 420 465 543 793

e-mail:

sales@contipro.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BONHAREN Intra-articular 10 mg/ml injekční roztok

Natrii hyaluronas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého bezbarvého injekčního roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Natrii hyaluronas 10 mg

4.

INDIKACE

Ortopedické:

Akutní a chronické artrózy, polyartrózy,

Subakutní a chronické artritidy,

Akutní a chronické tendovaginitidy, tendinózy a bursitidy

Osteochondrózy

Oftalmologické:

Akutní a chronické keratitidy,

Konjuktivitidy, keratokonjunktivitidy,

Keratokonjunktivitis sicca,

Ulcus corneae,

Poranění rohovky

5.

KONTRAINDIKACE

Eventuální přecitlivělost na účinnou látku není dosud známá. Při i.a. aplikaci jsou v literatuře

kontraindikovány infekční stavy: infekční artritida, bakteremie a periartikulární celulitida.

Relativní kontraindikací je ranný pooperační stav a silné trauma kloubu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek je dobře snášen. Po první lokální aplikaci BONHAREN Intra-articular 10 mg/ml

injekční roztok (i.a., i.t., i.s., i.b.) může dojít k difusnímu otoku kloubu nebo šlachové pochvy.

Tento otok spontánně odezní v průběhu 2-3 dnů. Při následných intraartikulárních aplikacích

k opakovaným otokům nedochází.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Velká zvířata (kůň)

Malá zvířata (pes, kočka)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Velká zvířata (kůň):

1) Intraartikulární aplikace (přímo do kloubu)

Dávkování: 2-3 ml/kloub, podle velikosti kloubu, větší dávky mohou vyvolat větší difúzní otok

až bolestivost v místě aplikace

Počet dávek: 3-7, optimum 5

Interval mezi dávkami: 7 (5-9) dnů

2) Intratendinální aplikace (do synoviálního útvaru, šlachové pochvy)

Dávkování: 1-2 ml/1 vpich

Počet dávek: 1/vynímečně 2-3/

Interval mezi dávkami: 14 (7-21) dnů

Malá zvířata (pes, kočka)

Dávka: úměrně nižší k velikosti kloubu a celkové hmotnosti, tj. cca 1/3 až 1/2 dávky.

Při zvýšeném synoviálním výpotku je nutno jej před aplikací odsát.

3) Lokálně do spojivkového vaku, na povrch oka

Dávkování: 1-2 kapky do oka každé 2-12 hod

Doba podávání: 5-60 dnů, eventuelně permanentně (akutní zánět 5-7 dnů, chronický zánět:

do zlepšení/vyléčení).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Je nutno dbát na aseptickou intraartikulární aplikaci. Při všech intraartikulárních aplikacích je

nutné zklidnění zvířete a důkladná desinfekce místa vpichu. (Při neopatrné intraartikulární

manipulaci s jehlou může dojít k iritaci kloubu a mohou vzniknout difúzní otoky, které se projeví

do 24 hod. Spontánně odezní do 72 hod po aplikaci).

BONHAREN Intra-articular 10 mg/ml injekční roztok se doporučuje při těžkých postiženích oka

míchat buď s antibiotiky nebo kortikoidy anebo s nimi podávat střídavě.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření vnitřního obalu musí být přípravek ihned spotřebován.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

BONHAREN Intra-articular 10 mg/ml injekční roztok neovlivňuje chování, nesnižuje pracovní

výkonnost, nepůsobí somnolenci ap. Příznaky předávkování nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Nepodávat současně s kationickými antimikrobiálními látkami (erytromycinem, amoxicilinem,

cefchinomem), kterými se sráží.

Ostatní skupiny léčiv: kortikoidy, nesteroidní protizánětlivé přípravky, vitamíny, minerály a oční

přípravky jsou s hyaluronanem plně kompatibilní.