BAYCOX 5 %

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BAYCOX 5 % Perorální suspenze
 • Dávkování:
 • 5%
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BAYCOX 5 % Perorální suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • selata
 • Terapeutické oblasti:
 • Triazinů
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938425 - 1 x 250 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/018/00-C
 • Datum autorizace:
 • 22-02-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE– pouze balení 250 ml

BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Německo.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze

Toltrazurilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml

bílé až nažloutlé suspenze

obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum 50 mg

Pomocné látky:

Natrium-propionát 2,1 mg

Natrium-benzoát 2,1 mg

4.

INDIKACE

Prevence klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat na farmách s potvrzeným výskytem

kokcidiózy způsobené Isospora suis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Selata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jednorázové perorální podání.

Obecná dávka je 20 mg toltrazurilu na 1 kg ž. hm. (t.j. 0,4 ml přípravku na 1 kg ž.hm.) perorálně

jednorázově individuálně selatům první týden po narození.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím suspenzi dobře protřepejte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 77 dnů.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepodávat kojícím prasnicím.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Stejně jako u ostatní antiparazitárních přípravků může vést časté a opakované používání antiprotozoik

ze stejné skupiny ke vzniku rezistence.

Doporučuje se ošetřit všechna zvířata v kotci.

Hygienická opatření mohou snížit riziko kokcidiózy. Proto se doporučuje souběžně zlepšit hygienické

podmínky v dotčeném zařízení, především je nutno dbát na sucho a čistotu.

K dosažení maximálního přínosu by se zvířata měla ošetřit před očekávaným počátkem klinických

příznaků, tj. v prepatentní periodě.

Vzhledem k malému objemu, které je potřebné k individuálnímu ošetření selat, se doporučuje použít

dávkovacích zařízení s možností přesného dávkování na 0,1 ml.

Léčba po vypuknutí onemocnění bude mít u jednotlivých selat slabou odezvu neboť již došlo

k poškození tenkého střeva.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se alespoň z gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky nebo očí přípravkem, opláchněte exponované místo proudem vody.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5

Tel: 266 101 471

fax: 266 101 495

cz.veterina@bayer-ag.de

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = etiketa

balení 1 l

BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP, Pharma- und Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Straße 324, 24106 Kiel, Německo.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

BAYCOX 5 % (w/v) perorální suspenze

Toltrazurilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml

bílé až nažloutlé suspenze

obsahuje:

Léčivá látka:

Toltrazurilum 50 mg

Pomocné látky:

Natrium-propionát 2,1 mg

Natrium-benzoát 2,1 mg

4.

INDIKACE

Prevence klinických příznaků kokcidiózy u novorozených selat na farmách s potvrzeným výskytem

kokcidiózy způsobené Isospora suis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Selata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jednorázové perorální podání.

Obecná dávka je 20 mg toltrazurilu na 1 kg ž. hm. (t.j. 0,4 ml přípravku na 1 kg ž.hm.) perorálně

jednorázově individuálně selatům první týden po narození.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím suspenzi dobře protřepejte.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 77 dnů.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepodávat kojícím prasnicím.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Stejně jako u ostatní antiparazitárních přípravků může vést časté a opakované používání antiprotozoik

ze stejné skupiny ke vzniku rezistence.

Doporučuje se ošetřit všechna zvířata v kotci.

Hygienická opatření mohou snížit riziko kokcidiózy. Proto se doporučuje souběžně zlepšit hygienické

podmínky v dotčeném zařízení, především je nutno dbát na sucho a čistotu.

K dosažení maximálního přínosu by se zvířata měla ošetřit před očekávaným počátkem klinických

příznaků, tj. v prepatentní periodě.

Vzhledem k malému objemu, které je potřebné k individuálnímu ošetření selat, se doporučuje použít

dávkovacích zařízení s možností přesného dávkování na 0,1 ml.

Léčba po vypuknutí onemocnění bude mít u jednotlivých selat slabou odezvu neboť již došlo

k poškození tenkého střeva.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se alespoň z gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky nebo očí přípravkem, opláchněte exponované místo proudem vody.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika

Bayer s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5,

Tel: +420 266 101 471

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/018/00-C

17.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

18.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze.

19.

VELIKOST BALENÍ

1 000 ml

20.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}