AviPro REO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • AviPro REO Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • AviPro REO Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935542 - 1 x 1000 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/878/95-C
 • Datum autorizace:
 • 01-11-1995
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

AviPro REO

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

AviPro REO

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Lohmann Animal Health GmbH

Heinz Lohmann Str. 4., 27472 Cuxhaven, Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AviPro REO

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje (0,2 ml):

Léčivá látka:

Reovirus tenosynovitis avium attenuatum (kmen 1133)

min. 10

TCID

* - max. 10

TCID

Hostitelský systém: fibroblasty SPF kuřecích embryí

*TCID

= 50% infekční dávka pro tkáňové kultury: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50 %

inokulovaných buněčných kultur.

Pomocné látky:

Vakcína: dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan draselný, sacharóza, L glutamát sodný,

bovinní albumin, médium 199, odstředěný mléčný prášek.

Rozpouštědlo AviPro DILUJECT: dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan draselný,

sacharóza, L glutamát sodný, hydrolyzovaný laktalbumin

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti virové artritidě a tenosynovitidě.

Nástup imunity: 14 dní.

Trvání imunity: neutralizační protilátky jsou přítomny alespoň 6 týdnů. Z tohoto důvodu je

doporučena revakcinace inaktivovanou vakcínou u chovných zvířat a nosnic za 5-9 týdnů k zajištění

imunity během celého chovného a snáškového období.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

AviPro REO

Pokyny o správném podání

Podává se jedna dávka (0,2 ml) vakcíny na ptáka, intramuskulárně nebo subkutánně.

Po naředění se vakcína podává okamžitě. Připraví se jen takový objem, který bude aplikován do

2 hodin.

Aby se zabránilo infekčnímu tlaku před nástupem imunity, ukliďte stáje.

Následujte instrukce pro správné podání tak, že všichni ptáci dostanou příslušnou dávku.

Vakcinační schéma

Až dosud reovirové infekce způsobovaly onemocnění v rodičovských chovech stejně jako u brojlerů ve

výkrmu. V individuálních případech byly pozorovány klinické případy u ptáků ve snášce.

Nemůže být předloženo obecné vakcinační schéma, protože initiální vakcinace a následný vakcinační

interval záleží na mnoha odlišných faktorech, jako je typ hospodářství, další vakcinace a zdravotní stav

ptáků.

Základní imunzace je provedena aplikací vakcíny AviPro REO během prvního týdne života. Revakcinace by

měla být uskutečněna s ohledem na typ inaktivované vakcíny.

Možné vakcinační schéma pro chovné ptáky a nosnice.

1. vakcinace:

1.týden věku kuřat vakcínou AviPro REO.

2. vakcinace:

5. – 9. týden věku inaktivovanou vakcínou.

3. vakcinace:

2-4 týdny před začátkem snáškového období, aplikace inaktivovanou vakcínou.

Injekční aplikace

Rozpuštění lyofilizátu rozpouštědlem (200 ml/1,000 dávek).

Rozpouštědlo by mělo mít pokojovou teplotu (+20°C to +25°C).

Důkladně promíchat, zabránit tvorbě pěny.

Během vakcinace by měla být vakcinační suspense opakovaně zamíchána (např. použití

mmagnetického míchadla), aby se dosáhlo rovnoměrné distribuce.

Aplikace 0.2 ml připravené suspense, intramuskulárně nebo subkutánně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Obsah otevřených balení spotřebovat jednorázově.

Používat jen u zdravých ptáků.

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

Předávkování nezpůsobuje výskyt nežádoucích účinků. Naproti tomu nedostatečná dávka vede

k vytvoření nedostatečné imunity.

Poznámka:

Vakcína je účinná jen proti virové artritidě resp. tenosynovitidě. Nechrání proti bakteriálním infekcím, např.

proti stafylokokovým infestacím nebo mykoplazmatům.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimi dosah dětí.

Lyofilizát uchovávejte a přepravujte chlazený (2

C – 8

AviPro REO

Chraňte před mrazem.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Rozpouštědlo uchovávejte a přepravujte při teplotě do <25

C. Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po naředění podle návodu spotřebujte do 2 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití

s přípravkem.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinační kmen je vylučován trusem a může se rozšířit horizontálně na nevakcinované ptáky. Nicméně

bylo demonstrováno že rozšíření vakcinačního kmene na nevakcinované ptáky nepředstavuje žádné riziko.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního prostředku schváleného

k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 1 000 dávek + 200 ml rozpouštědla, 10 x 1 000 dávek + 10 x 200 ml rozpouštědla .

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.