Anagrelide Mylan

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Anagrelid hydrochlorid
Dostupné s:
Mylan S.A.S.
ATC kód:
L01XX35
INN (Mezinárodní Name):
anagrelide
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Trombocythemie, základní
Terapeutické indikace:
Anagrelid je indikován pro snížení zvýšeného počtu trombocytů u rizikových esenciální trombocytémií (ET) u pacientů, kteří jsou netolerantní k jejich stávající léčby nebo jejichž zvýšený počet trombocytů není snížena na přijatelnou úroveň tím, že jejich současná terapie. Na riziko pacienta na riziko esenciální trombocytémií pacient je definován jeden nebo více z následujících funkcí: • > 60 let nebo • počet trombocytů > 1000 x 109/l nebo historii trombo-hemoragické příhody.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004585
Datum autorizace:
2018-02-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/004585

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-02-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-06-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-06-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-06-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

27-02-2018

Přečtěte si celý dokument

B.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Anagrelid Mylan 0,5 mg tvrdé tobolky

anagrelidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Anagrelid Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Mylan užívat

Jak se přípravek Anagrelid Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anagrelid Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Anagrelid Mylan a k čemu se používá

Anagrelid Mylan obsahuje účinnou látku anagrelid. Anagrelid je lék, který zasahuje do vývoje

krevních destiček. Snižuje počet krevních destiček produkovaných kostní dření, což má za následek

snížení počtu krevních destiček v krvi a přiblížení se normálnímu stavu. Z tohoto důvodu se používá

k léčbě pacientů s esenciální trombocytemií.

Esenciální trombocytemie je stav, k němuž dochází, pokud kostní dřeň produkuje nadměrné množství

krevních buněk, které se nazývají krevní destičky. Vysoký počet krevních destiček v krvi může

vyvolat závažné problémy v krevním oběhu a vznik sraženin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Mylan užívat

Neužívejte přípravek Anagrelid Mylan,

jestliže jste alergický(á) na anagrelid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se projevuje jako vyrážka, svědění, otok obličeje a rtů

nebo dušnost;

jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater;

jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Anagrelid Mylan se poraďte se svým lékařem:

pokud máte potíže se srdcem nebo se domníváte, že byste je mohl(a) mít;

pokud jste se narodil(a) s prodlouženým intervalem QT (pozorovatelné na EKG, elektrickém

záznamu srdce) nebo pokud má prodloužený interval QT někdo v rodině, pokud užíváte jiné

léky, které vedou k abnormálním změnám EKG, pokud máte nízké hladiny elektrolytů, např.

draslíku, hořčíku nebo vápníku (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid Mylan“);

pokud máte problémy s játry či ledvinami.

V kombinaci s acetylsalicylovou kyselinou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě

od bolesti a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin) existuje

zvýšené riziko závažných hemoragií (krvácení) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid

Mylan“).

Děti a dospívající

O užívání anagrelidu u dětí a dospívajících existují pouze omezené informace, proto mají tento

přípravek užívat s opatrností.

Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, např. sotalol, amiodaron;

Fluvoxamin, užívaný při léčbě depresí;

Určité typy antibiotik, např. enoxacin, užívaný k léčbě infekcí;

Theofylin, užívaný k léčbě těžkého astmatu a dechových obtíží;

Léky určené k léčbě srdečních poruch, jako je např. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon

a cilostazol;

Kyselinu acetylsalicylovou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti

a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin);

Jiné léky určené k léčbě stavů postihujících krevní destičky, např. klopidogrel;

Omeprazol, používaný ke snížení množství kyseliny produkované v žaludku;

Perorální kontraceptiva: Pokud se u Vás při užívání tohoto léku vyskytne silný průjem, může to

snižovat účinnost perorální antikoncepce a doporučuje se použít doplňkovou metodu

antikoncepce (např. kondom). Viz pokyny v příbalové informaci antikoncepčních pilulek, které

užíváte.

Pokud byste anagrelid užíval(a) souběžně s těmito léky, nemusel by přípravek anagrelid nebo tyto léky

správně účinkovat.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Těhotné ženy nemají přípravek

Anagrelid Mylan užívat. Ženy, u nichž existuje riziko otěhotnění, si mají po dobu léčby přípravkem

anagrelid zajistit účinnou antikoncepci. Pokud potřebujete s antikoncepcí poradit, poraďte se se svým

lékařem.

Informujte svého lékaře o tom, zda kojíte nebo plánujete kojit. Kojící ženy nemají přípravek Anagrelid

Mylan užívat. Po dobu léčby přípravkem Anagrelid Mylan musíte přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti užívající anagrelid hlásili závratě. Pokud cítíte závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné

přístroje nebo stroje.

Přípravek Anagrelid Mylan obsahuje laktózu a sodík

Složkou tohoto léku je laktóza. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,

obraťte se před užíváním tohoto přípravku na svého lékaře.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v tobolce, to znamená, že je v

podstatě "bez sodíku".

3.

Jak se přípravek Anagrelid Mylan užívá

Vždy užívejte přípravek Anagrelid Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku anagrelid se u různých lidí liší a závisí na Vašem stavu. Lékař Vám předepíše dávku,

která pro Vás bude optimální.

Obvyklá počáteční dávka tohoto přípravku je 1 mg. Tuto dávku budete užívat jako jednu tobolku 0,5

mg dvakrát denně minimálně po dobu jednoho týdne. Po uplynutí této doby může lékař počet tobolek,

které užíváte, zvýšit nebo snížit, aby bylo dosaženo dávky, která pro Vás bude optimální a která zajistí

nejúčinnější léčbu Vašeho stavu.

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Tobolky nedrťte ani nerozpouštějte jejich obsah

v tekutině. Tobolky můžete užívat s jídlem nebo po jídle nebo i na lačno. Nejlepší je, pokud tobolky

užíváte každý den ve stejnou dobu.

Neužívejte

více tobolek, než Vám doporučil lékař.

Lékař Vás vyzve k pravidelným vyšetřením krve, která poslouží jako kontrola toho, zda lék působí

účinně a zda Vám játra a ledviny pracují správně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelid Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelid Mylan, než jste měl(a) nebo pokud Váš lék užil někdo

jiný, neprodleně informujte lékaře nebo lékárníka. Ukažte jim dané balení přípravku Anagrelid Mylan.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anagrelid Mylan

Vezměte si tobolku, jakmile si vzpomenete. Další dávku si vezměte v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Máte-li obavy, poraďte se se svým lékařem.

Závažné nežádoucí účinky:

Méně časté: Srdeční selhání (mezi příznaky patří potíže s dýcháním, bolest na hrudi, otok nohou

v důsledku nahromadění tekutiny), vážný problém s rychlostí nebo rytmem srdečního tepu

(ventrikulární tachykardie, supraventrikulární tachykardie nebo fibrilace síní), zánět slinivky břišní

(pankreatitida), který způsobuje těžké bolesti břicha a zad, zvracení krve nebo krvavá či černá stolice,

závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny, krvácení nebo infekce

(pancytopenie), plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicích, mezi jehož známky patří dušnost, otok

nohou nebo kotníků, rty a kůže mohou získat namodralou barvu).

Vzácné: Selhání ledvin (nevylučujete žádnou moč nebo vylučujete málo moči), srdeční infarkt.

Pokud byste zpozoroval(a) některý z těchto příznaků, ihned se spojte se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

Bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 osob

Závratě, únava, rychlý srdeční tep, nepravidelný nebo bušení srdce (palpitace), pocit na zvracení

(nauzea), průjem, bolest žaludku, plynatost, zvracení, snížení počtu červených krvinek (anémie),

zadržování tekutin nebo vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

Pocit slabosti nebo pocit nepohody, vysoký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep, mdloby, zimnice

nebo horečka, zažívací potíže, nechutenství, zácpa, modřiny, krvácení, otoky (edémy), pokles tělesné

hmotnosti, bolest svalů, bolestivé klouby, bolest zad, snížení či ztráta citlivosti nebo pocit necitlivosti,

obzvláště na kůži, abnormální pocit nebo změna citlivosti, např. brnění nebo mravenčení, nespavost,

deprese, zmatenost, nervozita, sucho v ústech, výpadky paměti, ztížené dýchání, krvácení z nosu,

závažná infekce plic doprovázená horečkou, dušností, kašlem, vykašláváním hlenu; vypadávání vlasů,

svědění nebo odlišné zabarvení kůže, impotence, bolest na hrudi, snížení počtu krevních destiček, což

zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin (trombocytopenie), hromadění tekutiny kolem plic nebo

zvýšení koncentrace jaterních enzymů. Váš lékař může provést vyšetření krve k průkazu zvýšené

hladiny jaterních enzymů.

Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1z 1000 osob

Krvácení z dásní, zvýšení tělesné hmotnosti, těžká bolest na hrudi (angina pectoris), onemocnění

srdečního svalu (mezi známky patří únava, bolest na hrudi a bušení srdce), zvětšené srdce, hromadění

tekutiny kolem srdce, bolestivý stah cév na srdci (během odpočinku, obvykle v noci nebo časně zrána

(Prinzmetalova angina), ztráta koordinace, potíže při mluvení, suchá pokožka, migréna, poruchy

vidění nebo dvojité vidění, zvonění v uších, závratě při vstávání (obzvláště při postavení ze sedu nebo

lehu), zvýšená potřeba močení v noci, bolest, příznaky podobné chřipce, ospalost, rozšíření krevních

cév, zánět tlustého střeva (mezi známky patří průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest břicha, horečka),

zánět žaludku (mezi známky patří bolest, pocit na zvracení zvracení), abnormální nálezy na rentgenu

plic, zvýšená hladina kreatininu v krevních testech, která může být známkou problémů s ledvinami.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny, ale četnost jejich výskytu není přesně známa:

Nepravidelný srdeční tep, který může ohrozit život (Torsade de pointes);

Zánět jater, příznaky zahrnují pocit na zvracení, zvracení, svědění, zežloutnutí kůže a očí, změna

barvy stolice a moči (hepatitida);

Zánět plic (známky zahrnují horečku, kašel, obtížné dýchání, sípání, které způsobuje zjizvení

plic) (alergická alveolitida včetně intersticiálního plicního onemocnění a pneumonitidy);

Zánět ledvin (tubulointersticiální nefritida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Anagrelid Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahvičky

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Pokud lékař léčbu ukončí, neponechávejte si žádné nepoužité tobolky, pokud Vás k tomu lékař přímo

nevyzve. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Anagrelid Mylan obsahuje

Léčivou látkou je anagrelidum. Jedna tobolka obsahuje anagrelidi hydrochloridum monohydricum

(odpovídá 0,5 mg anagrelidum).

Dalšími složkami jsou laktóza, sodná sůl kroskarmelózy, povidon, mikrokrystalická celulóza,

magnesium-stearát, želatina a oxid titaničitý (E171). Viz bod 2 „Anagrelid Mylan obsahuje laktózu a

sodík“.

Jak přípravek Anagrelid Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky přípravku Anagrelid Mylan 0,5 mg mají bílé tělo a víčko. Tobolka obsahuje bílý až

téměř bílý prášek.

Rozměry tobolky jsou přibližně 14,3 × 5,3 mm.

Přípravek Anagrelid Mylan je dodáván v plastových lahvičkách 30 ml nebo 75 ml s jasně viditelným

dětským bezpečnostním uzávěrem s desikantem. Každá lahvička obsahuje 100 tvrdých tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan S.A.S

117 Allée des Parcs,

Saint-Priest,

69800, Francie

Výrobce

Synthon Hispania SL,

C/ Castelló no1,

POL. Las Salinas,

Sant Boi de Llobregat,

08830 Barcelona,

Španělsko

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ.s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS

Tel: +45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tel: + 47 66 75 33 00

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z-o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland

OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Sverige

Mylan AB

Telefon: + 46 855 522 750

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Telefon: +371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Telefon: +44 1707 853000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Přípravek Anagrelid Mylan obsahuje stejnou účinnou látku a účinkuje stejným způsobem jako

"referenční léčivý přípravek", který již registrován v EU je. Referenční léčivý přípravek pro přípravek

Anagrelid Mylan byl registrován za "výjimečných okolností"

Tento referenční léčivý přípravek obsahující anagrelid byl registrován za „výjimečných okolností“.

Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém

přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se

referenčního přípravku a veškeré aktualizace týkající se referenčního léčivého přípravku budou rovněž

zahrnuty v informacích týkajících se přípravku Anagrelid Mylan, například v této příbalové informaci.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Anagrelid Mylan 1 mg tvrdé tobolky

anagrelidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Anagrelid Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Mylan užívat

Jak se přípravek Anagrelid Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anagrelid Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Anagrelid Mylan a k čemu se používá

Anagrelid Mylan obsahuje účinnou látku anagrelid. Anagrelid je lék, který zasahuje do vývoje

krevních destiček. Snižuje počet krevních destiček produkovaných kostní dření, což má za následek

snížení počtu krevních destiček v krvi a přiblížení se normálnímu stavu. Z tohoto důvodu se používá

k léčbě pacientů s esenciální trombocytemií.

Esenciální trombocytemie je stav, k němuž dochází, pokud kostní dřeň produkuje nadměrné množství

krevních buněk, které se nazývají krevní destičky. Vysoký počet krevních destiček v krvi může

vyvolat závažné problémy v krevním oběhu a vznik sraženin.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelid Mylan užívat

Neužívejte přípravek Anagrelid Mylan,

jestliže jste alergický(á) na anagrelid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se projevuje jako vyrážka, svědění, otok obličeje a rtů

nebo dušnost;

jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater;

jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Anagrelid Mylan se poraďte se svým lékařem:

pokud máte potíže se srdcem nebo se domníváte, že byste je mohl(a) mít;

pokud jste se narodil(a) s prodlouženým intervalem QT (pozorovatelné na EKG, elektrickém

záznamu srdce) nebo pokud má prodloužený interval QT někdo v rodině, pokud užíváte jiné

léky, které vedou k abnormálním změnám EKG, pokud máte nízké hladiny elektrolytů, např.

draslíku, hořčíku nebo vápníku (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid Mylan“);

pokud máte problémy s játry či ledvinami.

V kombinaci s acetylsalicylovou kyselinou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě

od bolesti a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin) existuje

zvýšené riziko závažných hemoragií (krvácení) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid

Mylan“).

Děti a dospívající

O užívání anagrelidu u dětí a dospívajících existují pouze omezené informace, proto mají tento

přípravek užívat s opatrností.

Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelid Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, např. sotalol, amiodaron;

Fluvoxamin, užívaný při léčbě depresí;

Určité typy antibiotik, např. enoxacin, užívaný k léčbě infekcí;

Theofylin, užívaný k léčbě těžkého astmatu a dechových obtíží;

Léky určené k léčbě srdečních poruch, jako je např. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon

a cilostazol;

Kyselinu acetylsalicylovou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti

a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin);

Jiné léky určené k léčbě stavů postihujících krevní destičky, např. klopidogrel;

Omeprazol, používaný ke snížení množství kyseliny produkované v žaludku;

Perorální kontraceptiva: Pokud se u Vás při užívání tohoto léku vyskytne silný průjem, může to

snižovat účinnost perorální antikoncepce a doporučuje se použít doplňkovou metodu

antikoncepce (např. kondom). Viz pokyny v příbalové informaci antikoncepčních pilulek, které

užíváte.

Pokud byste anagrelid užíval(a) souběžně s těmito léky, nemusel by přípravek anagrelid nebo tyto léky

správně účinkovat.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Těhotné ženy nemají přípravek

Anagrelid Mylan užívat. Ženy, u nichž existuje riziko otěhotnění, si mají po dobu léčby přípravkem

anagrelid zajistit účinnou antikoncepci. Pokud potřebujete s antikoncepcí poradit, poraďte se se svým

lékařem.

Informujte svého lékaře o tom, zda kojíte nebo plánujete kojit. Kojící ženy nemají přípravek Anagrelid

Mylan užívat. Po dobu léčby přípravkem Anagrelid Mylan musíte přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti užívající anagrelid hlásili závratě. Pokud cítíte závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné

přístroje nebo stroje.

Přípravek Anagrelid Mylan obsahuje laktózu a sodík

Složkou tohoto léku je laktóza. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,

obraťte se před užíváním tohoto přípravku na svého lékaře.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v tobolce, to znamená, že je v

podstatě "bez sodíku".

3.

Jak se přípravek Anagrelid Mylan užívá

Vždy užívejte přípravek Anagrelid Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku anagrelid se u různých lidí liší a závisí na Vašem stavu. Lékař Vám předepíše dávku,

která pro Vás bude optimální.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Anagrelid Mylan 0,5 mg tvrdé tobolky

Anagrelid Mylan 1 mg tvrdé tobolky

2

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Anagrelid Mylan 0,5 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje anagrelidi hydrochloridum monohydricum (odpovídá 0,5 mg

anagrelidum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka obsahuje přibližně 59,5 mg laktózy.

Anagrelid Mylan 1 mg tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje anagrelidi hydrochloridum monohydricum (odpovídá 1 mg

anagrelidum).

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka obsahuje přibližně 119 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka (tobolka).

Anagrelid Mylan 0,5 mg tvrdé tobolky

Tobolka velikosti 4 (přibližně 14.3 x 5.3 mm) s bílým neprůhledným tělem a víčkem.

Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek.

Anagrelid Mylan 1 mg tvrdé tobolky

Tobolka velikosti 4 (přibližně 14.3 x 5.3 mm) se šedým tělem a víčkem. Tobolka obsahuje bílý až

téměř bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Anagrelid je indikován ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u rizikových pacientů s esenciální

trombocytemií (ET), u nichž došlo k intoleranci stávající léčby nebo tato léčba nesnížila zvýšený počet

trombocytů na přijatelnou úroveň.

Rizikový pacient

Rizikový pacient s esenciální trombocytemií je definován jako pacient, který splňuje jedno nebo

několik z následujících kritérií:

věk nad 60 let nebo

počet trombocytů >1 000 × 10

/l nebo

anamnéza trombohemoragických příhod.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu anagrelidem má zahájit klinický pracovník, který má zkušenosti s léčbou esenciální

trombocytemie.

Dávkování

Doporučovaná počáteční dávka anagrelidu je 1 mg/den; má být podávána perorálně ve dvou

samostatných dávkách (0,5 mg/dávka).

Počáteční dávka má být zachována alespoň po dobu jednoho týdne. Po uplynutí jednoho týdne lze

dávku individuálně titrovat, aby bylo dosaženo nejnižší účinné dávky, která zajistí snížení a/nebo

zachování počtu trombocytů pod hodnotou 600 × 10

/l, ideálně pak v rozmezí 150 × 10

/l až

400 x 10

/l. Dávka se nesmí v rozmezí jednoho týdne navýšit o více než 0,5 mg/den; doporučená

maximální jednotlivá dávka by neměla přesáhnout 2,5 mg (viz bod 4.9). V průběhu klinického vývoje

byly používány dávky 10 mg/den.

Účinky léčby anagrelidem je nutno pravidelně monitorovat (viz bod 4.4). Pokud činí počáteční dávka

více než 1 mg/den, je třeba zjišťovat počet trombocytů v prvním týdnu léčby jednou za dva dny a poté

minimálně jednou týdně, dokud není dosaženo stabilní udržovací dávky. Do 14 až 21 dnů od zahájení

léčby dochází zpravidla ke snížení počtu trombocytů; u většiny pacientů nastává adekvátní odpověď

na léčbu při dávkách 1 až 3 mg/den a na této úrovni je i zachována (další informace o klinických

účincích najdete v bodě 5.1).

Starší pacienti

Zjištěné farmakokinetické rozdíly mezi staršími pacienty a mladými pacienty s esenciální

trombocytemií (viz bod 5.2) neopravňují k užívání různého počátečního režimu nebo různého stupně

titrace dávky za účelem dosažení režimu léčby anagrelidem upravené na míru jednotlivým pacientům.

V průběhu klinického vývoje bylo přibližně 50 % pacientů léčených anagrelidem ve věku nad 60 let

a nebylo u nich zapotřebí dávku nijak speciálně upravovat. Jak se však předpokládalo, u této věkové

skupiny se vyskytovaly závažné nežádoucí účinky (především kardiální) ve dvojnásobné míře.

Porucha funkce ledvin

U této populace pacientů existují omezené farmakokinetické údaje. Před zahájením léčby anagrelidem

u pacientů s poruchou funkce ledvin mají být nejdříve vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika (viz

bod 4.3).

Porucha funkce jater

U této populace pacientů existují omezené farmakokinetické údaje. Metabolismus jater ovšem

představuje hlavní cestu clearance anagrelidu a funkce jater by tedy mohla tento proces ovlivnit. Proto

se nedoporučuje léčit anagrelidem pacienty se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater. Před

zahájením léčby anagrelidem u pacientů s mírnou poruchou funkce jater mají být nejdříve

vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika (viz body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost anagrelidu u dětí nebyly dosud stanoveny. Zkušenosti s podáváním u dětí

a dospívajících jsou velmi omezené; anagrelid má být u této skupiny pacientů podáván s opatrností.

Vzhledem k nedostatku specifických pokynů pro pediatrické pacienty se zvažuje, že by pro

pediatrickou populaci mohla mít význam kritéria WHO pro diagnostiku esenciální trombocytemie

(ET) u dospělých. Pokyny k diagnostice esenciální trombocytemie mají být pečlivě dodržovány

a v případě nejistoty má být diagnóza pravidelně přezkoumána, zejména je nutná snaha o odlišení od

hereditární nebo sekundární trombocytózy, což může zahrnovat genetickou analýzu a biopsii kostní

dřeně.

U vysoce rizikových pediatrických pacientů se obvykle zvažuje cytoredukční terapie.

Léčba anagrelidem má být zahájena pouze v případě, že se u pacienta objeví známky progrese

onemocnění nebo pokud má pacient trombózu. Pokud se léčba zahájí, je nutné pravidelně sledovat

přínosy a rizika léčby anagrelidem a pravidelně hodnotit potřebu pokračující léčby.

Cílové hodnoty týkající se trombocytů přiřazuje ošetřující lékař každému pacientovi zvlášť.

O ukončení léčby se má uvažovat u pediatrických pacientů, kteří přibližně po 3 měsících nereagují

uspokojivě na léčbu.

V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze

učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Perorální podání. Tobolky je třeba polykat vcelku. Obsah tobolky by neměl být drcen, ani rozpouštěn

v tekutině.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater.

Pacienti se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <50 ml/min.).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce jater

Před zahájením léčby anagrelidem u pacientů s mírnou poruchou funkce jater mají být nejdříve

vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika. Nedoporučuje se aplikace u pacientů se zvýšenou hladinou

transamináz (nad pětinásobek horní hranice normální hodnoty) (viz body 4.2 a 4.3).

Porucha funkce ledvin

Před zahájením léčby anagrelidem u pacientů s poruchou funkce ledvin mají být nejdříve vyhodnoceny

potenciální přínosy a rizika (viz body 4.2 a 4.3).

Monitoring

Pacient musí být v průběhu léčby pod pečlivým dohledem klinického pracovníka; v rámci tohoto

dohledu je třeba zajistit úplné vyšetření krevního obrazu (hemoglobin a počty leukocytů

a trombocytů), posouzení funkce jater (ALT a AST), ledvin (sérový kreatinin a urea) a stanovení

elektrolytů (draslík, hořčík a vápník).

Trombocyty

Počet trombocytů se bude během čtyř dnů od ukončení léčby anagrelidem zvyšovat a do 10 až 14 dnů

se vrátí k úrovni před léčbou, s možností opětovného překročení vstupních hodnot. Z toho důvodu má

být počet trombocytů pravidelně sledován.

Kardiovaskulární systém

Byly hlášeny závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky včetně případů Torsade de pointes,

ventrikulární tachykardie, kardiomyopatie, kardiomegalie a městnavého srdečního selhání (viz

bod 4.8).

Je třeba postupovat s opatrností při použití anagrelidu u pacientů se známými rizikovými faktory pro

prodloužení intervalu QT, jako je kongenitální syndrom dlouhého intervalu QT, získané prodloužení

intervalu QTc v anamnéze, léčivé přípravky, které mohou prodloužit interval QTc a hypokalemie.

Také je třeba postupovat opatrně u populací, které mohou mít vyšší maximální koncentraci (C

anagrelidu nebo jeho aktivního metabolitu 3-hydroxyanagrelidu v plazmě, např. při zhoršené funkci

jater nebo při použití s inhibitory CYP1A2 (viz bod 4.5).

Doporučuje se pečlivé sledování účinku na interval QTc.

Před zahájením terapie anagrelidem se u všech pacientů doporučuje vyšetření kardiovaskulárního

systému včetně vstupního EKG a echokardiografie. U všech pacientů mají být během léčby pravidelně

sledovány možné účinky (např. pomocí EKG nebo echokardiografie), které mohou vyžadovat další

kardiovaskulární vyšetření. Před podáním anagrelidu musí být upravena hypokalemie nebo

hypomagnesemie a v průběhu terapie je vhodné pravidelně sledovat hladinu draslíku a hořčíku.

Anagrelid je inhibitor cyklické AMP fosfodiesterázy (cAMP) III a vzhledem k jeho pozitivně

inotropnímu a chronotropnímu účinku má být anagrelid podáván s opatrností pacientům všech

věkových skupin, kteří trpí srdečním onemocněním nebo u nich existuje podezření na srdeční

onemocnění. Kromě toho se závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky vyskytovaly i u pacientů bez

podezření na srdeční onemocnění, jejichž výsledky kardiovaskulárních vyšetření před léčbou byly

normální.

Anagrelid by se měl podávat pouze tehdy, pokud potenciální přínosy léčby převažují nad

potenciálními riziky.

Plicní hypertenze

U pacientů léčených anagrelidem byly hlášeny případy plicní hypertenze. Před zahájením léčby

anagrelidem a v jejím průběhu mají být pacienti vyšetřeni z hlediska známek a příznaků základního

kardiopulmonálního onemocnění.

Pediatrická populace

Data o užívání anagrelidu u pediatrických pacientů jsou velmi omezená a anagrelid má být u této

skupiny pacientů užíván s opatrností (viz body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).

Stejně jako u dospělé populace mají být před zahájením léčby a pravidelně v jejím průběhu prováděna

vyšetření kompletního krevního obrazu a funkční hodnocení srdce, jater a ledvin. Onemocnění může

progredovat do myelofibrózy nebo AML. Přestože míra takové progrese není známa, trvá u dětí nemoc

déle, a proto může v porovnání s dospělými existovat zvýšené riziko maligní transformace. U dětí má

být pravidelně sledována progrese onemocnění podle standardních klinických postupů, např.

fyzikálním vyšetřením, zhodnocením významných markerů onemocnění a biopsií kostní dřeně.

Jakékoli abnormality mají být ihned vyhodnoceny a mají být přijata vhodná opatření, která mohou také

zahrnovat snížení dávky, přerušení nebo ukončení léčby.

Klinicky významné interakce

Anagrelid je inhibitor cyklické AMP fosfodiesterázy (cAMP) III (PDE III). Souběžné užívání s jinými

inhibitory PDE III, jako je milrinon, amrinon, enoximon, olprinon a cilostazol, se nedoporučuje.

Souběžné užívání anagrelidu a kyseliny acetylsalicylové je spojováno se závažnými hemoragickými

příhodami (viz bod 4.5).

Pomocné látky

Přípravek Anagrelid Mylan obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými obtížemi s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo nedostatečným vstřebáváním glukózy a galaktózy by

neměli tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Anagrelid Mylan obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v tobolce, to znamená, že je v

podstatě "bez sodíku".

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Uskutečnily se omezené studie farmakokinetiky anebo farmakodynamiky zkoumající možné interakce

mezi anagrelidem a jinými léčivými přípravky.

Účinky jiných léčivých látek na anagrelid

Studie interakcí

in vivo

u člověka prokázaly, že digoxin a warfarin neovlivňují farmakokinetické

vlastnosti anagrelidu.

Inhibitory CYP1A2

Anagrelid je primárně metabolizován CYP1A2. Je známo, že CYP1A2 je inhibován několika

léčivými přípravky, včetně fluvoxaminu a enoxacinu, přičemž takovéto léčivé přípravky mohou

teoreticky nepříznivě ovlivnit clearance anagrelidu.

Induktory CYP1A2

Induktory CYP1A2 (např. omeprazol) mohou snižovat expozici anagrelidu zvýšením hladiny

jeho hlavního aktivního metabolitu. Dopad na profily bezpečnosti a účinnosti anagrelidu nebyl

zjišťován. Z toho důvodu se u pacientů užívajících souběžně induktory CYP1A2 doporučuje

klinické a biologické sledování. Pokud je to potřebné, lze upravit dávku anagrelidu.

Účinky anagrelidu na jiné léčivé látky

Anagrelid vykazuje omezenou inhibiční aktivitu vůči CYP1A2, což může představovat

teoretický potenciál pro interakci s ostatními souběžně podávanými léčivými přípravky, které

sdílí tentýž mechanismus clearance, např. theofylin.

Anagrelid je inhibitor PDE III. Účinky léčivých přípravků podobných vlastností, jako jsou

inotropní látky milrinon, enoximon, amrinon, olprinon a cilostazol, mohou být vlivem

anagrelidu zvýrazněny.

Studie interakce

in vivo

u člověka prokázaly, že anagrelid neovlivňuje farmakokinetické

vlastnosti digoxinu a warfarinu.

V dávkách doporučovaných k léčbě esenciální trombocytemie může anagrelid potencovat

účinky jiných léčivých přípravků, které inhibují či modifikují činnost trombocytů, např. kyseliny

acetylsalicylové.

V klinické studii interakcí u zdravých subjektů bylo prokázáno, že souběžné opakované

podávání 1 mg anagrelidu jedenkrát denně a 75 mg kyseliny acetylsalicylové jedenkrát denně

může zvýšit antiagregační účinek obou léčivých látek na krevní destičky v porovnání s podáním

kyseliny acetylsalicylové samotné. U některých pacientů s esenciální trombocytemií léčených

souběžně kyselinou acetylsalicylovou a anagrelidem došlo k závažné hemoragii. Z toho důvodu

mají být před zahájením léčby zhodnocena možná rizika současného podávání anagrelidu

a kyseliny acetylsalicylové, zejména u pacientů s vysokým rizikovým profilem pro krvácení.

Anagrelid může u některých pacientů vyvolat intestinální poruchy a snižovat absorpci

perorálních hormonálních antikoncepčních přípravků.

Interakce s jídlem

Vlivem jídla dochází k opožděné absorpci anagrelidu, nikoliv však k výrazné změně celkového

účinku na organismus.

Účinky potravy na biologickou dostupnost nejsou pro použití anagrelidu považovány za klinicky

významné.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí během léčby anagrelidem používat vhodnou antikoncepci.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání anagrelidu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Proto se

podávání anagrelidu v těhotenství nedoporučuje.

Pokud bude anagrelid užíván v těhotenství nebo pokud pacientka během léčby tímto léčivým

přípravkem otěhotní, měla by být seznámena s potenciálním rizikem pro plod.

Kojení

Není známo, zda se anagrelid/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné údaje

u zvířat prokázaly vylučování anagrelidu/metabolitů do mléka. Riziko pro kojeného novorozence/dítě

nelze vyloučit. Kojení má být během léčby anagrelidem přerušeno.

Fertilita

Nejsou dostupné žádné údaje týkající se účinku anagrelidu na fertilitu u lidí. U samců potkana nebyl

prokázán žádný vliv anagrelidu na fertilitu ani reprodukční schopnost. U samic potkana narušoval

anagrelid proces uhnízdění vajíčka při použití dávek přesahujících terapeutické rozmezí (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V klinickém vývoji byly často hlášeny závratě. Doporučuje se, aby pacienti neřídili ani neobsluhovali

stroje, pokud se u nich po užití anagrelidu vyskytnou závratě.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost anagrelidu byla zkoumána ve čtyřech otevřených klinických studiích. Ve třech studiích

byla zkoumána bezpečnost na 942 pacientech, kterým byl podáván anagrelid v průměrné dávce

2 mg/den.

V rámci těchto studií byl anagrelid podáván 22 pacientům po dobu až čtyř let.

V pozdější studii byla zkoumána bezpečnost na 3 660 pacientech, kterým byl podáván anagrelid

v průměrné dávce 2 mg/den. V rámci této studie byl anagrelid podáván 34 pacientům po dobu až pěti

let.

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky související s anagrelidem patřily bolesti hlavy, které se

vyskytovaly přibližně u 14 %, palpitace, které se vyskytovaly přibližně u 9 %, zadržování tekutin

a nauzea – v obou případech s přibližně 6% výskytem, a průjem s 5% výskytem. Tyto nežádoucí

účinky léku byly na základě farmakologie anagrelidu předpokládány (inhibice PDE III). Postupná

titrace dávek může tyto účinky zmírnit (viz bod 4.2).

Seznam nežádoucích účinků ve formě tabulky

Nežádoucí účinky vycházející z klinických studií, ze studií bezpečnosti po uvedení přípravku na trh

a ze spontánních hlášení jsou uvedeny v tabulce níže. V rámci systémů orgánových tříd jsou seřazeny

pod následujícími nadpisy: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až

<1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů

nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající

závažnosti.

Třída orgánových

systémů -

MedDRA

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Pancytopenie

Trombocytopenie

Hemoragie

Ekchymóza

Poruchy

metabolismu a

výživy

Retence tekutin

Edém

Pokles tělesné

hmotnosti

Zvýšení tělesné

hmotnosti

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

Závratě

Deprese

Amnézie

Zmatenost

Nespavost

Parestezie

Hypoestézie,

Nervozita

Sucho v ústech

Migréna

Dysartrie

Somnolence

Abnormální

koordinace

Poruchy oka

Diplopie

Abnormality

vidění

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinnitus

Srdeční poruchy

Tachykardie

Palpitace

Ventrikulární

tachykardie

Městnavé srdeční

selhání

Fibrilace síní

Supraventrikulární

tachykardie

Arytmie

Hypertenze

Synkopy

Infarkt myokardu

Kardiomyopatie

Kardiomegalie

Perikardiální

výpotek

Angina pectoris

Posturální

hypotenze

Vasodilatace

Prinzmetalova

angina

Torsade de

pointes

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Plicní hypertenze

Pneumonie

Pleurální výpotek

Dyspnoe

Epistaxe

Plicní infiltráty

Intersticiální

plicní

onemocnění

včetně

pneumonitidy

a alergické

alveolitidy

Gastrointestinální

poruchy

Průjem

Zvracení

Bolest břicha

Pocit na zvracení

Flatulence

Gastrointestinální

krvácení

Pankreatitida

Anorexie

Dyspepsie

Zácpa

Poruchy

gastrointestinálního

traktu

Kolitida

Gastritida

Krvácení z dásní

Třída orgánových

systémů -

MedDRA

Frekvence nežádoucích účinků

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy jater

a žlučových cest

Zvýšení koncentrace

jaterních enzymů

Hepatitida

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie

Pruritus

Kožní diskolorace

Suchá kůže

Poruchy svalové

a kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Bolesti kloubů

Myalgie

Bolest zad

Poruchy ledvin a

močových cest

Impotence

Renální selhání

Nokturie

Tubulointersticiál

ní nefritida

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Únava

Bolest na hrudi

Horečka

Třesavka

Malátnost

Slabost

Onemocnění

podobné chřipce

Bolest, astenie

Vyšetření

Zvýšená hladina

kreatininu v krvi

Pediatrická populace

48 pacientům ve věku od 6 do 17 let (19 dětem a 29 dospívajícím) byl podáván anagrelid po dobu až

6,5 roku buď v klinických studiích, nebo jako součást registru pacientů (viz bod 5.1).

Většina pozorovaných nežádoucích účinků je uvedena v souhrnu údajů o přípravku. Údaje

o bezpečnosti jsou však omezené a neumožňují provést významné srovnání dospělých a pediatrických

pacientů (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Po uvedení přípravku na trh byly zaznamenány případy úmyslného předávkování anagrelidem. Mezi

příznaky patří sinusová tachykardie a zvracení. Symptomy odezněly po zavedení konzervativní léčby.

Bylo prokázáno, že anagrelid podávaný ve vyšších dávkách, než je doporučeno, snižuje krevní tlak

a v některých případech vyvolává hypotenzi. Jedna 5 mg dávka anagrelidu může vést k poklesu

krevního tlaku, obvykle doprovázenému závratěmi.

Specifické antidotum nebylo identifikováno. V případě předávkování je nutný bezprostřední klinický

dohled nad pacientem, a to včetně sledování počtu trombocytů pro případ možného výskytu

trombocytopenie. Dávku je třeba vhodně pozastavit nebo snížit, dokud se počet trombocytů nevrátí do

normálního rozmezí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika, kód ATC: L01XX35.

Mechanismus účinku

Přesný mechanismus, kterým anagrelid snižuje počet trombocytů v krvi, není znám. Ve studii

s buněčnými kulturami anagrelid potlačoval expresi transkripčních faktorů včetně GATA-1 a FOG-1

potřebných pro megakaryocytopoézu, což v konečném důsledku vedlo ke snížené produkci

trombocytů.

Studie tvorby megakaryocytů u člověka

in vitro

stanovily, že inhibiční působení anagrelidu na tvorbu

trombocytů u člověka je dáno zpomalením zrání megakaryocytů a zmenšováním jejich velikosti

a ploidie. Na vzorcích biopsie kostní dřeně léčených pacientů byly pozorovány doklady podobného

působení

in vivo

Anagrelid je inhibitor cyklické fosfodiesterázy AMP III.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost anagrelidu jakožto látky snižující počet trombocytů byly hodnoceny ve čtyřech

otevřených klinických studiích bez kontrolních skupin (čísla studií 700-012, 700-014, 700-999

a 13970-301) zahrnujících více než 4 000 pacientů s myeloproliferativními neoplaziemi (MPN).

U pacientů s esenciální trombocytemií byla kompletní odpověď definována jako snížení počtu

trombocytů ≤600 × 10

/l nebo ≥50% snížení výchozí hodnoty a zachování tohoto sníženého stavu po

dobu alespoň čtyř týdnů. Ve studiích 700-012, 700-014, 700-999 a ve studii 13970-301 se doba do

kompletní odpovědi pohybovala od čtyř do dvanácti týdnů. Klinický přínos s ohledem na

trombohemoragické příhody nebyl přesvědčivě prokázán.

Účinky na tepovou frekvenci a interval QTc

Účinek dvou dávkových hladin anagrelidu (jednotlivá dávka 0,5 mg a 2,5 mg) na tepovou frekvenci

a interval QTc byl hodnocen ve dvojitě zaslepené, randomizované, placebem a léčivou látkou

kontrolované, zkřížené studii u zdravých dospělých mužů a žen.

Během prvních 12 hodin bylo pozorováno zvýšení tepové frekvence, které bylo závislé na dávce.

Maximální zvýšení se objevilo přibližně v době maximální koncentrace. Maximální změna průměrné

tepové frekvence se objevila za 2 hodiny po podání a byla +7,8 tepů za minutu při dávce 0,5 mg

a +29,1 tepů za minutu při dávce 2,5 mg.

Přechodné zvýšení průměrného intervalu QTc bylo pozorováno u obou dávek v průběhu období

zvyšující se tepové frekvence. Maximální změna průměrného intervalu QTcF (korekce podle

Fridericii) +5,0 ms se objevila za 2 hodiny při dávce 0,5 mg a maximální změna průměrného intervalu

QTcF +10,0 ms se objevila za 1 hodinu při dávce 2,5 mg.

Pediatrická populace

V otevřené klinické studii s 8 dětmi a 10 dospívajícími (zahrnující pacienty, kteří nikdy nebyli léčeni

anagrelidem nebo kterým byl před studií podáván anagrelid po dobu až 5 let) byl medián hladiny

trombocytů snížený na kontrolované hladiny po 12 týdnech léčby. Průměrná denní dávka byla spíše

vyšší u dospívajících.

Ve studii pediatrického registru se medián počtu trombocytů od diagnózy snížil a zůstal zachován až

po dobu 18 měsíců u 14 pediatrických pacientů s ET (4 dětí, 10 dospívajících) léčených anagrelidem.

V otevřených studiích, které byly provedeny dříve, bylo snížení mediánu počtu trombocytů

pozorováno u 7 dětí a 9 dospívajících léčených po dobu 3 měsíců až 6,5 roku.

Průměrná celková denní dávka anagrelidu napříč všemi studiemi u pediatrických pacientů s ET byla

vysoce variabilní, ale údaje celkově naznačují, že u dospívajících by bylo možné použít podobné

počáteční a udržovací dávky jako u dospělých a že pro děti starší než 6 let by byla vhodnější nižší

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/8115/2018

EMEA/H/C/004585

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Anagrelid Mylan

anagrelidum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Anagrelid Mylan. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Anagrelid

Mylan používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Anagrelid Mylan, pacienti by si měli přečíst

příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Anagrelid Mylan a k čemu se používá?

Anagrelid Mylan je léčivý přípravek, který se používá ke snížení počtu krevních destiček (složek, které

napomáhají srážení krve) u pacientů s esenciální trombocytemií (onemocněním, při němž v krvi koluje

příliš mnoho krevních destiček). „Esenciální“ znamená, že onemocnění nemá žádnou zjevnou příčinu.

Přípravek Anagrelid Mylan se používá v případě, kdy současná léčba pacienta neúčinkuje dostatečně

dobře nebo vyvolává nepřijatelné nežádoucí účinky, a u „rizikových” pacientů z důvodu věku (více než

60 let), vysokého počtu krevních destiček nebo dřívějších potíží se srážením krve.

Přípravek Anagrelid Mylan obsahuje léčivou látku anagrelid a je to „generikum“. Znamená to, že

přípravek Anagrelid Mylan obsahuje stejnou léčivou látku a působí stejně jako „referenční léčivý

přípravek“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravek Xagrid. Přípravek Anagrelid Mylan

je rovněž „hybridní léčivý přípravek“, protože je k dispozici v další síle. Více informací o generikách

a hybridních léčivých přípravcích naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Anagrelid Mylan

EMA/8115/2018

strana 2/3

Jak se přípravek Anagrelid Mylan používá?

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit pouze lékař, který má

zkušenosti s léčbou esenciální trombocytemie.

Přípravek Anagrelid Mylan je dostupný ve formě tobolek (0,5 a 1 mg). Doporučená počáteční dávka je

jedna tobolka 0,5 mg dvakrát denně. Po týdnu se dávka každý týden zvyšuje o 0,5 mg denně až do

okamžiku, kdy počet destiček klesne pod 600 milionů destiček na mililitr, v ideálním případě na 150 až

400 milionů na mililitr (tedy na hodnoty obvykle pozorované u zdravých osob). Výsledky jsou obvykle

patrné za dva až tři týdny po zahájení léčby.

Maximální doporučená dávka přípravku Anagrelid Mylan je 2,5 mg najednou.

Jak přípravek Anagrelid Mylan působí?

Esenciální trombocytemie je onemocnění, při němž kostní dřeň produkuje příliš mnoho krevních

destiček. Pro pacienta to znamená riziko tvorby krevních sraženin nebo problémů s krvácením. Léčivá

látka v přípravku Anagrelid Mylan, anagrelid, brání rozvoji a růstu buněk kostní dřeně zvaných

„megakaryocyty”, které produkují krevní destičky. To snižuje počet krevních destiček a pomáhá

zmírňovat příznaky onemocnění.

Jak byl přípravek Anagrelid Mylan zkoumán?

Studie přínosů a rizik léčivé látky v rámci schváleného použití již byly provedeny u referenčního

léčivého přípravku Xagrid, pro přípravek Anagrelid Mylan je proto není nutné opakovat.

Podobně jako pro jakýkoli jiný léčivý přípravek předložila společnost studie kvality i pro přípravek

Anagrelid Mylan. Společnost provedla také studii, která prokázala, že tento přípravek je

„bioekvivalentní“ s referenčním léčivým přípravkem. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud

produkují stejné hladiny léčivé látky v těle, a tudíž se u nich předpokládá stejný účinek.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Anagrelid Mylan?

Jelikož přípravek Anagrelid Mylan je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Anagrelid Mylan schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo

prokázáno, že přípravek Anagrelid Mylan je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem

Xagrid. Stanovisko Agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Xagrid přínosy přípravku

Anagrelid Mylan převyšují zjištěná rizika. Agentura doporučila, aby přípravek Anagrelid Mylan byl

schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Anagrelid Mylan?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Anagrelid Mylan, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Anagrelid Mylan

EMA/8115/2018

strana 3/3

Další informace o přípravku Anagrelid Mylan

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Anagrelid Mylan je k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Další informace o léčbě přípravkem Anagrelid Mylan naleznete v příbalové informaci (rovněž

součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace