Temodal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

темозоломид

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V. 

АТС код:

L01AX03

INN (Международно Name):

temozolomide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Glioma; Glioblastoma

Терапевтични показания:

Темодал твърди капсули е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път мультиформной глиобластомы едновременно с лъчетерапия и по-късно като монотерапии лечение;деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-01-26

Листовка

                45
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ, СЪДЪРЖАЩА 5 ИЛИ 20
ТВЪРДИ КАПСУЛИ T
EMODAL 20 MG
ИНДИВИДУАЛНО ОПАКОВАНИ В САШЕТА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Temodal 20
mg твърди капсули
темозоломид
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка твърда капсула съдържа 20
mg темозоломид.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа
лактоза. За допълнителна информация
вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
5
твърди капсули в
сашета
20
твърди капсули в сашета
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА)
НА ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Пероралнo
пpилoжeниe
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА
НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца, за предпочитане в заключен
шкаф. Случайното
поглъщане от деца може да причини
смърт.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
Цитотоксичен
Не отваряйте, стискайте и не дъвчете
капсулите,
преглътнете ги цели. Ако някоя
капсула
e
повредена, избягвайте контакт на
праха с кожата, очите или носа.
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
46
9.
СПЕЦИАЛНИ У
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Temodal 5
mg твърди капсули
Temodal 20
mg твърди капсули
Temodal 100
mg
твърди капсули
Temodal 140
mg твърди капсули
Temodal 180 mg твърди капсули
Temo
dal 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
5
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 5
mg темозоломид (temozolomide).
Помощно(и)
вещество(а)
с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 132,8
mg безводна лактоза.
20
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 20
mg темозоломид (temozolomide).
Помощно(и)
вещество(а)
с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 182,2
mg безводна лактоза.
100
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100
mg темозоломид (temozolomi
de).
Помощно(и)
вещество(а)
с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 175,7
mg безводна лактоза
140
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
140
mg темозоломид (temozolom
ide).
Помощно(и)
вещество(а)
с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 246
mg
безводна лактоза
180
mg твърди капсули
Всяка твърда капсула
съдържа 1
80
mg темозоломид (temozolomide).
Помощно(и)
вещество(а)
с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 316,3
mg безводна лактоза
250
mg твърди капсули
Всяка твъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-06-2023
Листовка Листовка чешки 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-06-2023
Листовка Листовка датски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-06-2023
Листовка Листовка немски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-06-2023
Листовка Листовка естонски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-06-2023
Листовка Листовка гръцки 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-06-2023
Листовка Листовка английски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2012
Листовка Листовка френски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-06-2023
Листовка Листовка италиански 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-03-2012
Листовка Листовка латвийски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-03-2012
Листовка Листовка литовски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-06-2023
Листовка Листовка унгарски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-06-2023
Листовка Листовка малтийски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-03-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-03-2012
Листовка Листовка полски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-06-2023
Листовка Листовка португалски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-03-2012
Листовка Листовка румънски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-06-2023
Листовка Листовка словашки 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-06-2023
Листовка Листовка словенски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-03-2012
Листовка Листовка фински 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-06-2023
Листовка Листовка шведски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-06-2023
Листовка Листовка норвежки 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-06-2023
Листовка Листовка исландски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-06-2023
Листовка Листовка хърватски 20-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите