Steglujan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ertugliflozin л-pyroglutamic киселина, монохидрат ситаглиптин фосфат

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10BD24

INN (Международно Name):

ertugliflozin, sitagliptin

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Combinations of oral blood glucose lowering drugs

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Steglujan е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол:когато метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от Steglujan не осигуряват адекватен гликемичен контрол. при пациенти вече лекувани с комбинация ertugliflozin и ситаглиптина като отделни таблетки.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-03-23

Листовка

                38
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ
БЛИСТЕР ЗА
STEGLUJAN 5 MG/100 MG
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Steglujan 5 mg/100
mg таблетки
ертуглифлозин/ситаглиптин
2.
ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
УПОТРЕБА
MSD
3.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
EXP
4.
ПАРТИДЕН НОМЕР
Lot
5.
ДРУГО
39
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА
НА STEGLUJAN
15 MG/100 MG
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Steglujan 15 mg/100 mg
филмирани таблетки
ертуглифлозин/ситаглиптин
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка таблетка съдържа
ертуглифлозин L
-
пироглутаминова киселина
,
еквивалентна на 1
5 mg
ертуглифлозин
и ситаглиптинов
фосфат монохидрат, еквивалентен на 100
mg
ситаглиптин
.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Филмирана таблетка
14
филмирани таблетки
28
филмирани таблетки
30
филмирани таблетки
30x1
филмирани таблетки
84
филмирани таблетки
90
филмирани таблетки
98
филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА
СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Steglujan 5 mg/100 mg
филмирани таблетки
Steglujan 15 mg/100
mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Steglujan 5 mg/100 mg
филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ертуглифлозин
L
-
пироглутаминова киселина
,
еквивалентна на
5 mg
ертуглифлозин
(ertugliflozin)
и ситаглиптинов
фосфат монохидрат, еквивалентен на
100 mg
ситаглиптин
(sitagliptin).
Steglujan 15 mg/100
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ертуглифлозин
L
-
пироглутаминова киселина,
еквивалентна на
15 mg
ертуглифлозин (ertugliflozin) и
ситаглиптинов
фосфат монохидрат, еквивалентен на
100 mg
ситаглиптин (sitagliptin
).
За пълния списък на
помощните вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Steglujan 5 mg/100 mg
филмирани таблетки
Бежови филмирани таблетки
с форма
на бадем, с размери 12
x 7,4
mm, с вдлъбнато релефно
означение
„554“
от едната страна и гладки
от другата страна.
Steglujan 15 mg/100
mg филмирани таблетки
Кафяви
филмирани таблетки с форма
на бадем, с размери
12 x 7,4
mm, с вдлъбнато релефно
означение
„555“
от едната страна и гладки
от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Steglujan е пок
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-12-2022
Листовка Листовка чешки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-12-2022
Листовка Листовка датски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-12-2022
Листовка Листовка немски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-12-2022
Листовка Листовка естонски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-12-2022
Листовка Листовка гръцки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-12-2022
Листовка Листовка английски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-04-2018
Листовка Листовка френски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-12-2022
Листовка Листовка италиански 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-04-2018
Листовка Листовка латвийски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-04-2018
Листовка Листовка литовски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-12-2022
Листовка Листовка унгарски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-12-2022
Листовка Листовка малтийски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-04-2018
Листовка Листовка полски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-12-2022
Листовка Листовка португалски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-04-2018
Листовка Листовка румънски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-12-2022
Листовка Листовка словашки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-12-2022
Листовка Листовка словенски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-04-2018
Листовка Листовка фински 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-12-2022
Листовка Листовка шведски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-12-2022
Листовка Листовка норвежки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-12-2022
Листовка Листовка исландски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-12-2022
Листовка Листовка хърватски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-04-2018

Преглед на историята на документите