Sebivo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

телбивудин

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

J05AF11

INN (Международно Name):

telbivudine

Терапевтична група:

Нуклеозидни и нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза

Терапевтична област:

Хепатит В, хроничен

Терапевтични показания:

Sebivo е показан за лечение на хроничен хепатит B при възрастни пациенти с компенсирани чернодробно заболяване и доказателства за вирусната репликация, упорито повишени серумни нива на аланин аминотрансфераза (АЛАТ) и хистологични доказателства за активно възпаление и/или фиброза. Начало лечение Sebivo трябва да се счита само при използване на алтернативен антивирусно лекарство с висок генетичен бариера на резистентност не са налични или подходящи.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-04-24

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SEBIVO 600 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Телбивудин (Telbivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Sebivo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Sebivo
3.
Как да приемате Sebivo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sebivo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SEBIVO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Sebivo съдържа активното вещество
телбивудин. Sebivo предна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sebivo 600 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
телбивудин (telbivudine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблетка
Бели до бледожълти овални филмирани
таблетки, с отпечатано “LDT” на едната
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Sebivo е предназначен за лечение на
хроничен хепатит B при възрастни
пациенти с
компенсирано чернодробно заболяване
и доказателства за вирусна
репликация, трайно
повишени стойности на серумна аланин
аминотрансфераза (АЛАТ) и
доказателства за активно
възпаление и/или фиброза.
Започване на лечение със Sebivo трябва да
се има предвид, само ако употребата на
друго
противовирусно средство с по-висока
генетична бариера към развитие на
резистентност е
невъзможна или неподходяща.
Вижте точка 5.1 за детайли за
изпитването и специфичните
особености на пациентите, на които
се основава това показание.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2021
Листовка Листовка чешки 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2021
Листовка Листовка датски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2021
Листовка Листовка немски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2021
Листовка Листовка естонски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2021
Листовка Листовка гръцки 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2021
Листовка Листовка английски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-01-2021
Листовка Листовка френски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2021
Листовка Листовка италиански 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-01-2021
Листовка Листовка латвийски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-01-2021
Листовка Листовка литовски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2021
Листовка Листовка унгарски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2021
Листовка Листовка малтийски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-01-2021
Листовка Листовка полски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2021
Листовка Листовка португалски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-01-2021
Листовка Листовка румънски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2021
Листовка Листовка словашки 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2021
Листовка Листовка словенски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-01-2021
Листовка Листовка фински 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2021
Листовка Листовка шведски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2021
Листовка Листовка норвежки 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2021
Листовка Листовка исландски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2021
Листовка Листовка хърватски 14-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите