Busulfan Fresenius Kabi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

busulfan fresenius kabi

fresenius kabi deutschland gmbh - бусулфан - Трансплантация на хематопоетични стволови клетки - Алкил сулфонати - Бусулфан Фрезениус Йоана последвано от циклофосфамид (bucy2) е посочено като кондициониране лечение преди конвенционалната хематопоетична прогениторна клетъчна трансплантация (hpct) при възрастни пациенти, когато комбинацията се счита за най-добрите налични опцията. Бусульфан Фрезениус Каби след това циклофосфамид (bucy4) или мелфалан (bumel) е показан за лечение на климатик пред конвенционалните трансплантация на хемопоетични стволови клетки при трансплантация на малки пациенти.

Pemetrexed Fresenius Kabi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed fresenius kabi

fresenius kabi deutschland gmbh - пеметрексед - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Антинеопластични средства - Злокачественный плеврален mesotheliomapemetrexed Фрезениус Каби в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerpemetrexed Фрезениус Каби в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Фрезениус Каби е показан като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед Фрезениус Каби е показан като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Bortezomib Fresenius Kabi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bortezomib fresenius kabi

fresenius kabi deutschland gmbh - бортезомиб - Множествена миелома - Антинеопластични средства - Бортезомиб като монотерапии или в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином и дексаметазоном е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресиращо множествена миеломой, които са получили най-малко 1 преди началото на лечението и които вече са преминали или не са подходящи за системи за трансплантация на кръвотворните стволови клетки . Бортезомиб в комбинация с мелфаланом и преднизолоном е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които не могат да се високи дози химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Бортезомиб в комбинация с дексаметазоном, или с дексаметазона и талидомида, предназначени за индукционно лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които имат право на высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Бортезомиб в съчетание с технология на органичния синтез, циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано не е получавала лечение лимфомой от клетки мантия, които са негодни за трансплантация на хемопоетични стволови клетки .

Sugammadex Fresenius Kabi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sugammadex fresenius kabi

fresenius kabi deutschland gmbh - sugammadex sodium - Невромускулна блокада - Всички други терапевтични продукти - reversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium or vecuronium in adults. for the paediatric population: sugammadex is only recommended for routine reversal of rocuronium induced blockade in children and adolescents aged 2 to 17 years.