Busulfan Fresenius Kabi

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Busulfan Fresenius Kabi
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Busulfan Fresenius Kabi
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Алкил сулфонати
 • Терапевтична област:
 • Трансплантация на хематопоетични стволови клетки
 • Терапевтични показания:
 • Бусулфан Фрезениус Йоана последвано от циклофосфамид (BuCy2) е посочено като кондициониране лечение преди конвенционалната хематопоетична прогениторна клетъчна трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, когато комбинацията се счита за най-добрите налични опцията. Бусульфан Фрезениус Каби след това циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel) е показан за лечение на климатик пред конвенционалните трансплантация на хемопоетични стволови клетки при трансплантация на малки пациенти.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002806
 • Дата Оторизация:
 • 21-09-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002806
 • Последна актуализация:
 • 27-12-2019

Доклад обществена оценка

EMA/249188/2015

EMEA/H/C/002806

Резюме на EPAR за обществено ползване

Busulfan Fresenius Kabi

busulfan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Busulfan Fresenius Kabi. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да

препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен

да предоставя практически съвети относно употребата на Busulfan Fresenius Kabi.

За практическа информация относно употребата на Busulfan Fresenius Kabi пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Busulfan Fresenius Kabi и за какво се използва?

Busulfan Fresenius Kabi е лекарство, което съдържа активното вещество бусулфан (busulfan).

Използва се при възрастни и деца като част от „условен“ (подготвителен) режим преди

трансплантация на хемопоетични стволови клетки (клетките, които образуват кръвни клетки).

Този тип трансплантация се използва при пациенти, които се нуждаят от смяна на кръвотворните

клетки, тъй като страдат от кръвно нарушение (напр. рядък вид анемия) или рак на кръвта.

При стандартен „условен“ режим Busulfan Fresenius Kabi се прилага преди лечението заедно с

второ лекарство — циклофосфамид при възрастни и циклофосфамид или мелфалан при деца. При

възрастни пациенти, които са подходящи за условен режим с намалена интензивност, Busulfan

Fresenius Kabi се прилага веднага след лечението с друго лекарство, наречено флударабин.

Busulfan Fresenius Kabi е „генерично лекарство“. Това означава, че Busulfan Fresenius Kabi е

подобен на „референтно лекарство“, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС) под името

Busilvex. За повече информация относно генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и

отговори“ тук

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как се използва Busulfan Fresenius Kabi?

Busulfan Fresenius Kabi се отпуска по лекарско предписание и трябва да бъде използван само от

лекар с опит в областта на леченията, прилагани преди трансплантация.

Лекарството се предлага под формата на концентрат, от който се приготвя разтвор за централна

интравенозна инфузия (прилагане по капков път в централна вена в гръдния кош). Когато се

използва в комбинация с циклофосфамид или мелфалан, препоръчителната доза Busulfan

Fresenius Kabi при възрастни е 0,8 mg на килограм телесно тегло. При деца на възраст до 17

години препоръчителната доза Busulfan Fresenius Kabi е в порядъка между 0,8 и 1,2 mg на

килограм в зависимост от теглото на детето. Всяка инфузия продължава два часа и се прилага на

пациента на всеки шест часа в продължение на четири последователни дни преди лечението с

циклофосфамид или мелфалан и трансплантацията.

Когато се използва в комбинация с флударабин, препоръчителната доза Busulfan Fresenius Kabi е

3,2 mg на килограм, прилагана веднъж дневно като тричасова инфузия непосредствено след

флударабин в продължение на 2 или 3 последователни дни.

Преди да приемат Busulfan Fresenius Kabi, пациентите получават антиконвулсивни лекарства (за

предотвратяване на гърчове) и антиеметични лекарства (за предотвратяване на повръщане).

Как действа Busulfan Fresenius Kabi?

Активното вещество в Busulfan Fresenius Kabi, бусулфан, принадлежи към група лекарства,

наречени „алкилиращи средства“. Тези вещества са „цитотоксични“. Това означава, че убиват

клетки, включително клетки, които се развиват бързо, напр. ракови или прогениторни

(„стволови“) клетки (които образуват други клетки).

Бусулфан се използва преди трансплантация, за да бъдат унищожени анормалните клетки и

съществуващите кръвотворни клетки при пациента. Това се нарича „миелоаблация“.

Циклофосфамид, мелфалан или фударабин се прилагат, за да потиснат имунната система, така че

естествената защита на организма да е понижена. Това помага на трансплантираните клетки да

се „присадят“ (когато започнат да нарастват и да произвеждат нормални кръвни клетки).

Как е проучен Busulfan Fresenius Kabi?

Фирмата е предоставила данни от публикуваната литература относно бусулфан. Не са

необходими допълнителни проучвания, тъй като Busulfan Fresenius Kabi е генерично лекарство,

което се прилага с инфузия и съдържа същото активно вещество като референтното лекарство

Busilvex.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Busulfan Fresenius Kabi?

Тъй като Busulfan Fresenius Kabi се прилага с инфузия и съдържа същото активно вещество като

референтното лекарство, приема се, че ползите и рисковете, свързани с него, са същите като при

референтното лекарство.

Защо Busulfan Fresenius Kabi е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията заключи, че

съгласно изискванията на ЕС е доказано, че Busulfan Fresenius Kabi е сравним с Busilvex.

Следователно CHMP счита, че както при Busilvex, ползата надвишава установения риск.

Комитетът препоръча Busulfan Fresenius Kabi да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249188/2015

Страница 2/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Busulfan Fresenius Kabi?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Busulfan Fresenius Kabi се

използва възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е

включена в кратката характеристика на продукта и в листовката за Busulfan Fresenius Kabi,

включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация може да се намери в резюмето на плана за управление на риска

Допълнителна информация за Busulfan Fresenius Kabi:

На 22 септември 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Busulfan

Fresenius Kabi, валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Busulfan Fresenius Kabi може

да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. За повече информация относно лечението с Busulfan Fresenius Kabi

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2015.

Busulfan Fresenius Kabi

EMA/249188/2015

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Бусулфан Fresenius Kabi

6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

бусулфан (busulfan)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте

Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовката. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Бусулфан Fresenius Kabi и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Бусулфан Fresenius Kabi

Как

да използвате Бусулфан Fresenius Kabi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Бусулфан Fresenius Kabi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Бусулфан Fresenius Kabi

и за какво се използва

Това лекарство съдържа активното веществото бусулфан, което принадлежи към група

лекарства, наречени алкилиращи агенти. Бусулфан Fresenius Kabi разрушава оригиналния

костен мозък преди трансплантанта.

Бусулфан Fresenius Kabi се използва при възрастни, новородени, деца и юноши

като лечение

преди

трансплантация.

При възрастни Бусулфан Fresenius Kabi се използва в комбинация с циклофосфамид или

флударабин.

При новородени, деца и юноши това лекарство се използва в комбинация с циклофосфамид или

мелфалан.

Вие ще получите това подготвително лекарство, преди да получите трансплантат на

костен

мозък или хемопоетични стволови клетки.

2.

Какво трябва да знаете преди да приемете Бусулфан Fresenius Kabi

Не използвайте Бусулфан Fresenius Kabi:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към бусулфан или към някоя от останалите

съставки на това лекарство, изброени в точка 6;

ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

Предупреждения

и предпазни мерки

Бусулфан Fresenius Kabi е мощно цитотоксично лекарство, което довежда до силно намаляване

на броя на кръвните клетки. В препоръчваната доза, това е желаният ефект. Следователно,

трябва да се провежда внимателно наблюдение.

Възможно е употребата на Бусулфан Fresenius Kabi да увеличи риска от друго злокачествено

заболяване в бъдеще. Трябва да уведомите Вашия лекар:

ако имате чернодробен, бъбречен, сърдечен или белодробен проблем;

ако имате анамнеза за гърчове;

ако приемате други лекарства.

След трансплантация на хемопоетични клетки (HCT), може да има случаи на образуване

на кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове, при високи дози на лечение в

комбинация с други лекарства.

Други лекарства и Бусулфан Fresenius Kabi

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Бусулфан Fresenius Kabi може

да взаимодейства с други лекарства.

Особено, повишено внимание следва да се обърне, ако приемате итраконазол и

метронидазол

(използвани при определени видове инфекции) или кетобемидон (използван за лечение на

болка), защото това може да увеличи нежеланите реакции.

Употребата на парацетамол в период от 72 часа преди или по време на приложението на

Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се извършва с повишено внимание.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с вашия лекар преди да получите лечение с Бусулфан Fresenius Kabi. Жените не

трябва да са бременни по време на лечение с Бусулфан Fresenius Kabi и до 6 месеца след

лечението.

Жените трябва да спрат кърменето преди да започнат лечение с Бусулфан Fresenius Kabi.

Необходимо е да се използват подходящи противозачатъчни средства, когато някой от

партньорите получава Бусулфан Fresenius Kabi.

След лечение с Бусулфан Fresenius Kabi е възможно да не може вече да забременеете

(безплодие). Ако възнамерявате да имате деца, трябва да обсъдите това с вашия лекар преди

лечението. Освен това Бусулфан Fresenius Kabi може да предизвика признаци на менопауза, а

при момичета преди пубертета, той може да попречи на настъпването му.

Лекувани с Бусулфан Fresenius Kabi мъже се съветват да не стават бащи по време на и до 6

месеца след лечението.

3.

Как да използвате Бусулфан Fresenius Kabi

Доза и приложение

Дозата на бусулфан ще бъде изчислена според телесното Ви тегло.

При възрастни:

Бусулфан Fresenius Kabi в комбинация с циклофосфамид:

Препоръчваната доза Бусулфан Fresenius Kabi е 0,8 mg/kg

Всяка инфузия продължава 2 часа

Бусулфан ще бъде прилаган на всеки 6 часа по време на 4 последователни дни преди

трансплантацията.

Бусулфан Fresenius Kabi в комбинация с флударабин:

Препоръчваната доза бусулфан е 3,2 mg/kg

Всяка инфузия продължава 3 часа

Бусулфан Fresenius Kabi ще бъде прилаган веднъж по време на 2 или 3 последователни

дни преди трансплантацията.

При новородени, деца и юноши (0 до 17 години):

Препоръчваната доза Бусулфан Fresenius Kabi в комбинация с циклофосфамид или мелфалан се

основава на телесното Ви тегло, като варира между 0,8 и 1,2 mg/kg.

Лекарства, приложени преди да получите Бусулфан Fresenius Kabi:

Преди да получите Бусулфан Fresenius Kabi, ще бъдете лекувани с:

антиконвулсанти за предотвратяване на гърчове (фенитоин или бензодиазепини) и

антиеметични лекарства против повръщане.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Бусулфан Fresenius Kabi може да предизвика нежелани реакции,

въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции:

Най-сериозните нежелани реакции на лечението с бусулфан или процедурата на

трансплантация може да включват намаляване броя на циркулиращите кръвни клетки

(планиран ефект на лекарството, за да ви

подготви за трансплантационната инфузия),

инфекция, чернодробни нарушения включително запушване на чернодробна вена, реакция на

присадката срещу приемателя (присадката атакува тялото Ви) и белодробни усложнения.

Вашият лекар ще следи редовно броя на кръвните Ви клетки и чернодробни ензими, за да

открие и лекува тези реакции.

Други нежелани реакции могат да включват:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Кръв:

намаляване на циркулиращите кръвни клетки(червени и бели) и на тромбоцитите.

Инфекции. Нервна система:

безсъние, тревожност, замайване и депресия.

Хранене:

загуба на

апетит, понижение на магнезия, калция, калия, фосфатите, албумин в кръвта и повишение на

кръвната захар.

Сърдечни:

увеличение на сърдечния ритъм, повишение или понижение на

кръвното налягане, вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове) и кръвни съсиреци.

Дихателни:

задух, носна секреция (хрема), възпалено гърло, кашлица, хълцане, кръвотечение

от носа, неестествени дихателни звуци.

Стомашно-чревни:

гадене, възпаление на устната

лигавица, повръщане, коремна болка, диария, запек, киселини, дискомфорт около ануса,

събиране на течност в корема.

Чернодробни:

увеличен черен дроб, жълтеница, запушване на

чернодробна вена.

Кожа:

обрив, сърбеж, косопад.

Мускули и кости:

болка в гърба, мускулите

и ставите.

Бъбречни:

повишено отделяне на креатинин, дискомфорт при уриниране и

намаляване на количеството отделена урина и кръв в урината.

Общи:

повишена температура,

главоболие, слабост, тръпки, болка, алергична реакция, оток, генерализирана болка или

възпаление в инжекционното място, гръдна болка, възпаление на лигавиците.

Изследвания

увеличени чернодробни ензими и повишено тегло.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Нервна система:

обърканост, нарушения на нервната система.

Хранене:

ниско съдържание на

натрий в кръвта.

Сърдечни:

промени и нарушения в сърдечния ритъм, задръжка на течности

или възпаление около сърцето, намален сърдечен капацитет.

Дихателни:

увеличение на

дихателната честота, дихателна недостатъчност, алвеоларни кръвоизливи, астма, колапс на

малките въздухоносни пътища на белия дроб, течност около белия дроб.

Стомашно-чревни:

възпаление на лигавицата на хранопровода, парализа на червата, повръщане на кръв.

Кожа

нарушение в цвета на кожата, зачервяване, лющене.

Бъбречни:

увеличение на количеството

азотни компоненти в кръвния поток, умерена бъбречна недостатъчност, нарушения на

бъбреците.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Нервна система:

делир, нервност, халюцинации, възбуда, нарушена мозъчна функция,

мозъчен кръвоизлив и гърч.

Сърдечни

:

тромбоза на феморалната артерия, екстрасистоли,

понижен сърдечен ритъм, дифузно пропускане на течности от капилярите (малки кръвоносни

съдове).

Дихателни:

намаляване на кислорода в кръвта.

Стомашно-чревни:

кървене в стомаха

и/или червата.

Неизвестна честотата (от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата)

Дисфункция на половите жлези

Увреждане на очната леща, включително помътняване на очната леща (катаракта) и замъглено

зрение (изтъняване на роговицата)

Признаци на менопауза и безплодие при жените.

Мозъчен абсцес, възпаление на кожата, генерализирана инфекция.

Нарушения на черния дроб.

Повишена лактат дехидрогеназа в кръвта.

Повишени пикочна киселина и урея в кръвта.

Непълно развитие на зъбите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви

нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Бусулфан Fresenius Kabi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка.

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че продуктът е химически и физически стабилен в периода на използване, след

разреждане в 5% глюкоза или инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), в

продължение на 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, когато се съхранява

при 25°C ± 2°C или 12 часа след разреждане, когато се съхранява при 2°C-8°C, последвано от 3

часа съхранение при 25°C ± 2°C (включително времето за вливане).

Да не се замразява.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера с домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Бусулфан Fresenius Kabi

Активното вещество е бусулфан. Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан (60 mg във

флакона).

След

разреждане:

един

от

разтвора

съдържа

приблизително

бусулфан.

Другите съставки са: диметилацетамид и макрогол 400.

Как изглежда Бусулфан Fresenius Kabi

и какво съдържа опаковката

Бусулфан Fresenius Kabi се състои от концентрат за инфузионен разтвор. След разреждане

Бусулфан Fresenius Kabi е бистър, безцветен вискозен разтвор.

Бусулфан Fresenius Kabi се доставя в безцветни стъклени флакони, като всеки флакон съдържа

60 mg бусулфан. Всеки флакон е обвит със свиваемо пластмасово фолио.

Всеки флакон съдържа 10 ml концентрат.

Опаковка

1 опаковка, съдържаща 8 флакона (8 картонени опаковки с по 1 флакон).

Притежател на разрешението за употреба

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1,

61352 Bad Homburg v.d.Höhe

Германия

Производител

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Германия

или

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Обединеното кралство

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с притежателя на

разрешението за употреба

Дата на последно преразглеждане на листовката:

{ММ/ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за този продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ

Бусулфан Fresenius Kabi

6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Бусулфан (Busulfan)

Прочетете това ръководство преди приготвянето и приложението на Бусулфан Fresenius Kabi.

1.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Бусулфан Fresenius Kabi се доставя като бистър, безцветен вискозен разтвор в прозрачни

безцветни стъклени флакони (тип І) от 10 ml. Бусулфан

Fresenius Kabi трябва да бъде разреден

преди приложение.

2.

ПРЕПОРЪКА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Трябва да се имат предвид процедурите за правилна работа и изхвърляне на противоракови

лекарствени продукти.

Всички процедури на прехвърляне изискват стриктно придържане към асептични техники, като

за предпочитане е да се използва безопасна лабораторна камина за вертикален ламинарен

поток.

Както и с други цитотоксични съединения трябва да се подхожда с повишено внимание при

работа и приготвяне на разтвора на бусулфан:

Препоръчва се употребата на ръкавици и защитно облекло.

Ако концентрат или разреден разтвор на бусулфан влезе в контакт с кожа или лигавица,

незабавно ги измийте щателно с вода.

Изчисление на количеството Бусулфан Fresenius Kabi за разреждане и на разредителя

Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се разреди преди употреба с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Количеството на разредителя трябва да бъде 10 пъти по-голямо от обема Бусулфан Fresenius

Kabi, за осигуряване окончателна концентрация на бусулфан около 0,5 mg/ml.

Количеството на Бусулфан Fresenius Kabi и разредителя, който ще бъде приложен, ще бъдат

изчислени, както следва:

За пациент с телесно тегло Y kg:

Количество Бусулфан Fresenius Kabi:

Y (kg) x D (mg/kg)

= A ml Бусулфан Fresenius Kabi за разреждане

6 (mg/ml)

Y: телесно тегло на пациента в kg

D: доза бусулфан (вж. КХП точка 4.2)

Количество на разредителя:

(A ml Бусулфан Fresenius Kabi) x (10) = B ml разредител

За приготвяне на крайния инфузионен разтвор добавете (А) ml Бусулфан Fresenius Kabi към

(B) ml разредител (натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5%

инжекционен разтвор на глюкоза).

Приготвяне на инфузионния разтвор

Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се приготвя от медицински специалисти, като се използват

стерилни техники за прехвърляне.

Използвайте спринцовка, която не е поликарбонатна, с игла:

изчисленият обем Бусулфан Fresenius Kabi трябва да се изтегли от флакона.

съдържанието на спринцовката трябва да се прехвърли в интравенозен сак (или

спринцовка),

която

вече

съдържа

изчисленото

количество

избран

разредител.

Бусулфан

Fresenius

Kabi

трябва

винаги

да

се

добавя

към

разредителя,

не

разредителя към Бусулфан Fresenius Kabi. Бусулфан Fresenius Kabi не трябва да се

поставя в интравенозен сак, който не съдържа натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Разреденият разтвор трябва да се смеси старателно с неколкократно обръщане.

След разреждането 1 ml инфузионен разтвор съдържа 0,5 mg бусулфан.

Разреденият Бусулфан Fresenius Kabi е бистър, безцветен разтвор.

Указания за употреба

Преди и след всяка инфузия промивайте постоянния катетър с около 5 ml натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Остатъчният лекарствен продукт трябва да се въведе внимателно в интравенозната система,

тъй като бърза инфузия на бусулфан не е била тествана и такава не се препоръчва.

Цялата предписана доза бусулфан трябва да се приложи за два или три часа, в зависимост от

благоприятния режим.

Малки обеми могат да се прилагат за 2 часа с използване на електрически спринцовки. В

такъв случай трябва да се използват инфузионни устройства с минимални деления (т.е. 0,3-

0,6 ml), заредени с разтвор на лекарствения продукт преди започването на действителната

инфузия на бусулфан и след това промити с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Бусулфан не трябва да се влива едновременно с друг интравенозен разтвор.

Поликарбонатни спринцовки не трябва да се използват с бусулфан.

Само за еднократна употреба. Трябва да се използва само бистър разтвор

без частици.

Условия на съхранение

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че химичната и физичната стабилност в периода на използване, след разреждане

с глюкоза 5% инжекционен разтвор или на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор, е 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, при съхранение при

25°C ± 2°C или 12 часа след разреждане, при съхранение при 2°C-8°C, последвано от 3 часа

съхранение при 25°C ± 2°C (включително времето за вливане).

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага след разреждането.

Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение при употреба са отговорност на

потребителя и не би трябвало да са по-продължителни от гореспоменатите условия, когато

разреждането е било извършено при контролирани и валидирани асептични условия.

Разреденият разтвор да не се замразява.

3.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се

изхвърлят в съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.