Scenesse

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

afamelanotide

Предлага се от:

Clinuvel Europe Limited

АТС код:

D02BB02

INN (Международно Name):

afamelanotide

Терапевтична група:

Умори и протекти

Терапевтична област:

Протопорфирия, еритропоетична

Терапевтични показания:

Предотвратяване на фототоксичност при възрастни пациенти с еритропоетична протопорфирия (EPP).

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-22

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
_ _
_ _
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SCENESSE 16 MG ИМПЛАНТАТ
афамеланотид (аfamelanotide)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SCENESSE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
получите SCENESSE
3.
Как се прилага SCENESSE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява SCENESSE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SCENESSE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
SCENESSE съдържа акти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SCENESSE 16 mg имплантат
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Имплантатът съдържа 16 mg афамеланотид
(afamelanotide) (като ацетат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Имплантат
Твърда, бяла до почти бяла пръчица, с
дължина около 1,7 cm и диаметър 1,5 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
SCENESSE е показан за предотвратяване на
фототоксичност при възрастни
пациенти с
еритропоетична протопорфирия (EPP).
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
SCENESSE трябва да бъде предписван само от
лекари специалисти, в акредитирани
центрове за
лечение на порфирия, и прилагането
трябва да се извърши от лекар, обучен и
акредитиран от
притежателя на разрешението за
употреба да поставя имплантата.
_ _
Дозировка
Веднъж на 2 месеца се поставя един
импла
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-01-2022
Листовка Листовка чешки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-01-2022
Листовка Листовка датски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-01-2022
Листовка Листовка немски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-01-2022
Листовка Листовка естонски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-01-2022
Листовка Листовка гръцки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-01-2022
Листовка Листовка английски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-02-2015
Листовка Листовка френски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-01-2022
Листовка Листовка италиански 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-02-2015
Листовка Листовка латвийски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-02-2015
Листовка Листовка литовски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-01-2022
Листовка Листовка унгарски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-01-2022
Листовка Листовка малтийски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-02-2015
Листовка Листовка нидерландски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-02-2015
Листовка Листовка полски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-01-2022
Листовка Листовка португалски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-02-2015
Листовка Листовка румънски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-01-2022
Листовка Листовка словашки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-01-2022
Листовка Листовка словенски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-02-2015
Листовка Листовка фински 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-01-2022
Листовка Листовка шведски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-01-2022
Листовка Листовка норвежки 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-01-2022
Листовка Листовка исландски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-01-2022
Листовка Листовка хърватски 12-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-02-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите