Rituzena (previously Tuxella)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ритуксимаб

Предлага се от:

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

АТС код:

L01XC02

INN (Международно Name):

rituximab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Lymphoma, Non-Hodgkin; Microscopic Polyangiitis; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Wegener Granulomatosis

Терапевтични показания:

Rituzena, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)Rituzena е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с III стъпка, Vi, фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. Rituzena монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с III етап IV на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. Rituzena е показан за лечение на пациенти с CD20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной B в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)Rituzena в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с моноклонални антитела, включително Rituzenaor пациенти, рефрактерных към предишната Rituzena плюс химиотерапия. Гранулематоз с полиангиитом и микроскопично polyangiitisRituzena, в комбинация с глюкокортикоидами, се предписват за индукция на ремисия при възрастни пациенти с тежък активен гранулематоз с полиангиитом (Вегенера) (ГПА) и микроскопични полиангиитом (ИПП).

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2017-07-13

Листовка

                83
Б. ЛИСТОВКА
84
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RITUZENA 500 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ритуксимаб (rituximab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rituzena и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Rituzena
3.
Как да използвате Rituzena
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rituzena
6.
Съдържание на опаковката и

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rituzena 100 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 100 mg ритуксимаб
(rituximab).
Всеки ml концентрат съдържа 10 mg
ритуксимаб (rituximab).
Ритуксимаб е продукт на генното
инженерство, химерно мише/човешко
моноклонално
антитяло, представляващо
гликозилиран имуноглобулин с човешки
IgG1 константни участъци
и последователности в леките и
тежките вериги на вариабилните
участъци. Антитялото се
получава от клетъчна суспензионна
култура от бозайници (яйчник от
китайски хамстер) и е
пречистено с афинитетна
хроматография и йонообменна техника,
включително процедури за
специфично вирусно инактивиране и
отстраняване.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен р
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-02-2019
Листовка Листовка чешки 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-02-2019
Листовка Листовка датски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-02-2019
Листовка Листовка немски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-02-2019
Листовка Листовка естонски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-02-2019
Листовка Листовка гръцки 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-02-2019
Листовка Листовка английски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-09-2017
Листовка Листовка френски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-02-2019
Листовка Листовка италиански 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-09-2017
Листовка Листовка латвийски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-09-2017
Листовка Листовка литовски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-02-2019
Листовка Листовка унгарски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-02-2019
Листовка Листовка малтийски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-09-2017
Листовка Листовка полски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-02-2019
Листовка Листовка португалски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-09-2017
Листовка Листовка румънски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-02-2019
Листовка Листовка словашки 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-02-2019
Листовка Листовка словенски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-09-2017
Листовка Листовка фински 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-02-2019
Листовка Листовка шведски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-02-2019
Листовка Листовка норвежки 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-02-2019
Листовка Листовка исландски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-02-2019
Листовка Листовка хърватски 18-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите