Rezolsta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

darunavir, кобицистат

Предлага се от:

Janssen-Cilag International N.V.

АТС код:

J05

INN (Международно Name):

darunavir, cobicistat

Терапевтична група:

Antivirals for systemic use, Antivirals for treatment of HIV infections, combinations

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Rezolsta е показан в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти за лечение на инфекция с вируса на човешкия имунодефицитен вирус 1 (HIV 1) при възрастни на 18 или повече години. Генотипическое тестване трябва да се ръководите при използване на Rezolsta.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-19

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REZOLSTA 800 MG/150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
дарунавир/кобицистат (darunavir/cobicistat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява REZOLSTA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете REZOLSTA
3.
Как да приемате REZOLSTA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате REZOLSTA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REZOLSTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REZOLSTA?
REZOLSTA съд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
REZOLSTA 800 mg/150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 800 mg
дарунавир (darunavir) (като етанолат) и 150 mg
кобицистат (cobicistat).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Розова овална таблетка с размери 23 mm x
11,5 mm, с вдлъбнато релефно означение "800"
от
едната страна и "TG" от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
REZOLSTA е показан, в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти, за
лечение на инфекция, причинена от
човешкия имунодефицитен вирус-1 (HIV-1)
при възрастни
пациенти и юноши (на възраст 12 и повече
години, с тегло най-малко 40 kg).
Използването на REZOLSTA трябва да се
ръководи от генотипно изследване (вж.
точки 4.2, 4.4
и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
медицински специалист с опит в
лечението на HIV
инфекция.
Дозировка
Препоръчителната схема на прилагане
при възрастни и юноши на възраст 12 и
повече години с
тегло най-малко 40 kg е една таблетка,
приемана веднъж дневно с храна.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2022
Листовка Листовка чешки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2022
Листовка Листовка датски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2022
Листовка Листовка немски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2022
Листовка Листовка естонски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2022
Листовка Листовка гръцки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2022
Листовка Листовка английски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-03-2020
Листовка Листовка френски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2022
Листовка Листовка италиански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-03-2020
Листовка Листовка латвийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-03-2020
Листовка Листовка литовски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2022
Листовка Листовка унгарски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2022
Листовка Листовка малтийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-03-2020
Листовка Листовка полски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2022
Листовка Листовка португалски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-03-2020
Листовка Листовка румънски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2022
Листовка Листовка словашки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2022
Листовка Листовка словенски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-03-2020
Листовка Листовка фински 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2022
Листовка Листовка шведски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2022
Листовка Листовка норвежки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2022
Листовка Листовка исландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2022
Листовка Листовка хърватски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите