Mylotarg

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

гемтузумаб озогамицин

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01XC05

INN (Международно Name):

gemtuzumab ozogamicin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, миелоиден, остър

Терапевтични показания:

Mylotarg е показан за комбинирано лечение с даунорубицин (ДНР) и цитарабина (WAC) за лечение на пациенти на възраст 15 и повече години по-рано с непреработени, де Ново CD33-положителни остър миелоидного левкемия (ОМЛ), с изключение на остър промиелоцитарного левкемия (опл).

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-04-19

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MYLOTARG 5 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
гемтузумаб озогамицин (gemtuzumab ozogamicin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява MYLOTARG и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен MYLOTARG
3.
Как ще се прилага MYLOTARG
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате MYLOTARG
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MYLOTARG И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
MYLOTARG съдържа активното вещество
гемтузумаб озогамицин, противораково
лекарство,
което се състои от моноклонално
антитяло, свързано с вещество,
предназначено да убива
раковите клетки. Това вещество се
достав
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MYLOTARG 5 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон прах за концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 5 mg
гемтузумаб озогамицин
(gemtuzumab ozogamicin).
След реконституиране (вж. точка 6.6)
концентрираният разтвор съдържа 1 mg/ml
гемтузумаб
озогамицин.
Гемтузумаб озогамицин е конюгат
антитяло-лекарство (antibody-drug conjugate, ADC),
състоящ
се от моноклонално антитяло, насочено
към CD33 (hP67.6; рекомбинантно
хуманизирано
имуноглобулин [Ig] G4 капа антитяло,
произведено в клетъчна култура от
бозайник в NS0
клетки), което е ковалентно свързано
към цитотоксично средство
N-ацетил-гама-калихеамицин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор (прах за концентрат)
Бяла до почти бяла компактна маса или
прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
MYLOTARG е показан за комбинирано лечение
с даунорубицин (DNR) и цитарабин (AraC) за
лечение на пациенти на възраст 15 и
повече години с нелекувана преди това
_de novo_ CD33-
положителна остра миелоидна левкемия
(ОМЛ), с изключе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-11-2023
Листовка Листовка чешки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-11-2023
Листовка Листовка датски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-11-2023
Листовка Листовка немски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-11-2023
Листовка Листовка естонски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-11-2023
Листовка Листовка гръцки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-11-2023
Листовка Листовка английски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-05-2018
Листовка Листовка френски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-11-2023
Листовка Листовка италиански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-05-2018
Листовка Листовка латвийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-05-2018
Листовка Листовка литовски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-11-2023
Листовка Листовка унгарски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-11-2023
Листовка Листовка малтийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-05-2018
Листовка Листовка полски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-11-2023
Листовка Листовка португалски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-05-2018
Листовка Листовка румънски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-11-2023
Листовка Листовка словашки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-11-2023
Листовка Листовка словенски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-05-2018
Листовка Листовка фински 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-11-2023
Листовка Листовка шведски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-11-2023
Листовка Листовка норвежки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-11-2023
Листовка Листовка исландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-11-2023
Листовка Листовка хърватски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите