Mylotarg

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

гемтузумаб озогамицин

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01XC05

INN (Международно Name):

gemtuzumab ozogamicin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, миелоиден, остър

Терапевтични показания:

Mylotarg е показан за комбинирано лечение с даунорубицин (ДНР) и цитарабина (WAC) за лечение на пациенти на възраст 15 и повече години по-рано с непреработени, де Ново CD33-положителни остър миелоидного левкемия (ОМЛ), с изключение на остър промиелоцитарного левкемия (опл).

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-04-19

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
MYLOTARG 5 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
гемтузумаб озогамицин (gemtuzumab ozogamicin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява MYLOTARG и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен MYLOTARG
3.
Как ще се прилага MYLOTARG
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате MYLOTARG
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MYLOTARG И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
MYLOTARG съдържа активното вещество
гемтузумаб озогамицин, противораково
лекарство,
което се състои от моноклонално
антитяло, свързано с вещество,
предназначено да убива
раковите клетки. Това вещество се
достав
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MYLOTARG 5 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон прах за концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 5 mg
гемтузумаб озогамицин
(gemtuzumab ozogamicin).
След реконституиране (вж. точка 6.6)
концентрираният разтвор съдържа 1 mg/ml
гемтузумаб
озогамицин.
Гемтузумаб озогамицин е конюгат
антитяло-лекарство (antibody-drug conjugate, ADC),
състоящ
се от моноклонално антитяло, насочено
към CD33 (hP67.6; рекомбинантно
хуманизирано
имуноглобулин [Ig] G4 капа антитяло,
произведено в клетъчна култура от
бозайник в NS0
клетки), което е ковалентно свързано
към цитотоксично средство
N-ацетил-гама-калихеамицин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор (прах за концентрат)
Бяла до почти бяла компактна маса или
прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
MYLOTARG е показан за комбинирано лечение
с даунорубицин (DNR) и цитарабин (AraC) за
лечение на пациенти на възраст 15 и
повече години с нелекувана преди това
_de novo_ CD33-
положителна остра миелоидна левкемия
(ОМЛ), с изключе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-12-2022
Листовка Листовка чешки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-12-2022
Листовка Листовка датски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-12-2022
Листовка Листовка немски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-12-2022
Листовка Листовка естонски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-12-2022
Листовка Листовка гръцки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-12-2022
Листовка Листовка английски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-05-2018
Листовка Листовка френски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-12-2022
Листовка Листовка италиански 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-05-2018
Листовка Листовка латвийски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-05-2018
Листовка Листовка литовски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-12-2022
Листовка Листовка унгарски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-12-2022
Листовка Листовка малтийски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-05-2018
Листовка Листовка полски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-12-2022
Листовка Листовка португалски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-05-2018
Листовка Листовка румънски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-12-2022
Листовка Листовка словашки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-12-2022
Листовка Листовка словенски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-05-2018
Листовка Листовка фински 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-12-2022
Листовка Листовка шведски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-12-2022
Листовка Листовка норвежки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-12-2022
Листовка Листовка исландски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-12-2022
Листовка Листовка хърватски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите