Matever

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леветирацетам

Предлага се от:

Pharmathen S.A.

АТС код:

N03AX14

INN (Международно Name):

levetiracetam

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Matever е посочено като монотерапия за лечение на частично Начало гърчове с или без вторична генерализация при пациенти от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия. Matever е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета на възраст един месец при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-10-03

Листовка

                44
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КУТИЯ ПО 20, 30, 50, 60, 100
ГРУПОВА ОПАКОВКА, СЪДЪРЖАЩА
200 (2 X 100) (С BLUE BOX)
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Matever 250 mg филмирани таблетки
Леветирацетам
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО (ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа Сънсет жълто FCF алуминиев лак
(E110). За допълнителна информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
20 филмирани таблетки
30 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
60 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
Групова опаковка: 200
(2 опаковки по 100) филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
_ _
Годен до:
45
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Matever 250 mg филмирани таблетки
Matever 500 mg филмирани таблетки
Matever 750 mg филмирани таблетки
Matever 1000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Matever 250 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Помощни вещества с известно действие
_ _
Всяка филмирана таблетка съдържа
0,0025 mg сънсет жълто FCF алуминиев лак
(E110).
Matever 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Matever 750 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 750 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,08 mg
сънсет жълто FCF алуминиев лак (E110).
Matever 1000 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1000 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 3,8 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa
Matever 250 mg филмирани таблетки
Сини, продълговати, двойно изпъкнали
филмирани таблетки.
Matever 500 mg филмирани таблетки
Ж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-06-2023
Листовка Листовка чешки 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-06-2023
Листовка Листовка датски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-06-2023
Листовка Листовка немски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-06-2023
Листовка Листовка естонски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-06-2023
Листовка Листовка гръцки 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-06-2023
Листовка Листовка английски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-10-2011
Листовка Листовка френски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-06-2023
Листовка Листовка италиански 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-10-2011
Листовка Листовка латвийски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-10-2011
Листовка Листовка литовски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-06-2023
Листовка Листовка унгарски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-06-2023
Листовка Листовка малтийски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-10-2011
Листовка Листовка нидерландски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-10-2011
Листовка Листовка полски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-06-2023
Листовка Листовка португалски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-10-2011
Листовка Листовка румънски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-06-2023
Листовка Листовка словашки 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-06-2023
Листовка Листовка словенски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-10-2011
Листовка Листовка фински 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-06-2023
Листовка Листовка шведски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-06-2023
Листовка Листовка норвежки 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-06-2023
Листовка Листовка исландски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-06-2023
Листовка Листовка хърватски 29-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите