Matever

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леветирацетам

Предлага се от:

Pharmathen S.A.

АТС код:

N03AX14

INN (Международно Name):

levetiracetam

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Matever е посочено като монотерапия за лечение на частично Начало гърчове с или без вторична генерализация при пациенти от 16 годишна възраст с нововъведени диагноза епилепсия. Matever е посочено като съпътстваща терапия:при лечение на парциальных пристъпи С или без вторична генерализации при възрастни, деца и бебета на възраст един месец при епилепсия;при лечение на миоклонические гърчове при възрастни и юноши на 12 години с непълнолетни миоклоническая епилепсия;лечение на първични генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и юноши на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-10-03

Листовка

                43
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КУТИЯ ПО 20, 30, 50, 60, 100
ГРУПОВА ОПАКОВКА, СЪДЪРЖАЩА
200 (2 X 100) (С BLUE BOX)
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Matever 250 mg филмирани таблетки
Леветирацетам
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО (ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа Сънсет жълто FCF алуминиев лак
(E110). За допълнителна информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
20 филмирани таблетки
30 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
60 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
Групова опаковка: 200
(2 опаковки по 100) филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
_ _
Годен до:
44
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Matever 250 mg филмирани таблетки
Matever 500 mg филмирани таблетки
Matever 750 mg филмирани таблетки
Matever 1000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Matever 250 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
_Помощни вещества с известно действие
_
_ _
Всяка филмирана таблетка съдържа
0,0025 mg сънсет жълто FCF алуминиев лак
(E110).
Matever 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
Matever 750 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 750 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,08 mg
сънсет жълто FCF алуминиев лак (E110).
Matever 1000 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1000 mg
леветирацетам (
_levetiracetam_
).
_Помощни вещества с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 3,8 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa
Matever 250 mg филмирани таблетки
Сини, продълговати, двойно изпъкнали
филмирани таблетки.
Matever 500 mg филмирани табле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-06-2022
Листовка Листовка чешки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-06-2022
Листовка Листовка датски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-06-2022
Листовка Листовка немски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-06-2022
Листовка Листовка естонски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-06-2022
Листовка Листовка гръцки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-06-2022
Листовка Листовка английски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-10-2011
Листовка Листовка френски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-06-2022
Листовка Листовка италиански 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-10-2011
Листовка Листовка латвийски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-10-2011
Листовка Листовка литовски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-06-2022
Листовка Листовка унгарски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-06-2022
Листовка Листовка малтийски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-10-2011
Листовка Листовка нидерландски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-10-2011
Листовка Листовка полски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-06-2022
Листовка Листовка португалски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-10-2011
Листовка Листовка румънски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-06-2022
Листовка Листовка словашки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-06-2022
Листовка Листовка словенски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-10-2011
Листовка Листовка фински 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-06-2022
Листовка Листовка шведски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-06-2022
Листовка Листовка норвежки 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-06-2022
Листовка Листовка исландски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-06-2022
Листовка Листовка хърватски 09-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите