Liprolog

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Liprolog
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Liprolog
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства, прилагани при диабет,
 • Терапевтична област:
 • Захарен диабет
 • Терапевтични показания:
 • За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза. Liprolog е показан и за първоначалната стабилизация на захарния диабет.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 27

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000393
 • Дата Оторизация:
 • 01-08-2001
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000393
 • Последна актуализация:
 • 04-04-2020

Доклад обществена оценка

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/418451/2018

EMEA/H/C/000393

Liprolog (insulin lispro)

Общ преглед на Liprolog и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Liprolog и за какво се използва?

Liprolog представлява набор от инсулинови лекарства, използвани за лечение на пациенти с

диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на контрол върху нивата на кръвната захар

(глюкоза), включително при пациенти, наскоро диагностицирани с диабет.

Лекарствата Liprolog съдържат активното вещество инсулин лиспро (insulin lispro) самостоятелно

или в комбинация с протамин за удължаване на действието:

Liprolog (100 единици/ml):инсулин лиспро в стандартна концентрация (бързодействащ);

Liprolog (200 единици/ml):инсулин лиспро във висока концентрация (бързодействащ);

Liprolog Mix25 (100 единици/ml): 25 % инсулин лиспро (бързодействащ) и 75 % инсулин

лиспро протамин (дългодействащ);

Liprolog Mix50 (100 единици/ml): 50 % инсулин лиспро (бързодействащ) и 50 % инсулин

лиспро протамин (дългодействащ)

Как се използва Liprolog?

Лекарствата Liprolog се предлагат под формата на инжекционни разтвори или суспензии във

флакони, пълнители или предварително напълнени писалки.

Прилагат се чрез подкожна инжекция в горната част на ръката, бедрото, хълбока или корема.

Liprolog 100 единици/ml може да се дава също под формата на непрекъсната подкожна инфузия с

инсулинова помпа или инжекция във вена. Liprolog 200 единици/ml, Liprolog Mix25 и Liprolog

Mix50 не трябва при никакви обстоятелства да се поставят във вена.

При пациенти с чернодробни или бъбречни увреждания дозата се определя според

индивидуалните нужди на пациента. Обикновено лекарствата се прилагат непосредствено преди

хранене, но при нужда може да се прилагат малко след хранене.

Liprolog (100 или 200 единици/ml) може да се използва в комбинация с дългодействащ инсулин

или сулфонилурейни производни (група лекарства за диабет, приемани през устата).

Liprolog (insulin lispro)

EMA/418451/2018

Страница 2/3

При подходящо обучение пациентите могат сами да си инжектират лекарството.

Liprolog се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно употребата на

Liprolog вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Liprolog?

Диабет тип 2 е заболяване, при което организмът не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта, или когато организмът не е способен да усвоява

инсулина ефективно. Liprolog е инсулинов заместител, който е много близък до инсулина,

произвеждан от организма.

Активното вещество в Liprolog, инсулин лиспро, се произвежда по метод, известен като

„рекомбинантна ДНК технология“: от бактерии, в които се въвежда ген (ДНК), който ги прави

способни да произвеждат инсулин лиспро.

Инсулин лиспро се различава в малка степен от човешкия инсулин, което позволява по-бързото

му усвояване от организма. Поради това ефектът му настъпва бързо след поставяне на

инжекцията. Liprolog Mix25 и Liprolog Mix50 съдържат както инсулин лиспро, така и формата с

дълготрайно действие, наречена инсулин лиспро протамин, която се усвоява по-бавно и е с по-

продължително действие.

Liprolog действа по същия начин като естествено произведения инсулин и помага на кръвната

захар да навлезе в клетките. Чрез контролиране на нивото на кръвната глюкоза се намаляват

симптомите и усложненията на диабета.

Какви ползи от Liprolog са установени в проучванията?

Първоначално Liprolog е изследван в осем клинични изпитвания, обхващащи 2951 пациенти с

диабет тип 1 (когато организмът не може да произвежда инсулин) или диабет тип 2 (което

организмът не е способен да усвоява инсулина ефективно). Ефикасността на Liprolog е сравнена с

тази на Humulin R (разтворим човешки инсулин, получен по метода „рекомбинантна ДНК

технология“), когато е добавен към дългодействащи инсулинови препарати, прилагани веднъж

или два пъти дневно.

В проучванията е измервано нивото на вещество в кръвта, наречено гликиран хемоглобин

(HbA1c), което показва в каква степен се контролира кръвната захар, както и нивата на кръвната

захар „на гладно“ (измерено, когато пациентът не е ял в продължение на най-малко осем часа).

Liprolog и Humulin R имат подобен ефект за контролиране на диабета според показателите за

HbA1c и нивата на кръвната захар „на гладно“.

В проучванията е разгледана също употребата на Liprolog при 542 пациенти на възраст между две

и 19 години. Ефектите на лекарството са сходни при възрастни и деца.

В проучванията на употребата на Liprolog в комбинация със сулфонилурейни производни е

показано, че едновременната употреба на тези лекарства намалява нивата на HbA1c повече от

сулфонилурейните производни самостоятелно.

Какви са рисковете, свързани с Liprolog?

Liprolog може да причини хипогликемия (ниски нива на кръвната глюкоза) и не трябва да се

прилага при пациенти, чиито нива на кръвната глюкоза са вече ниски.

Liprolog (insulin lispro)

EMA/418451/2018

Страница 3/3

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при употребата на Liprolog вижте

листовката.

Защо Liprolog е разрешен за употреба в ЕС?

Доказано е, че Liprolog ефективно намалява нивата на глюкозата и е сравним с човешкия

инсулин. Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Liprolog са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Liprolog?

Когато за първи път представи на пазара формата на Liprolog с висока концентрация (200

единици/ml), фирмата предостави информация за пациентите и медицинските специалисти със

съвети относно двете концентрации и начините на безопасна употреба с цел да се избегнат

грешки.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Liprolog, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Liprolog непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Liprolog, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Liprolog:

Liprolog получава разрешение за употреба , валидно в EС, на 1 август 2001 г.

Допълнителна информация за Liprolog можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста 07-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Liprolog 100 единици/ml

инжекционен разтвор във флакон

инсулин лиспро (insulin lispro)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog

Как да използвате Liprolog

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog и за какво се използва

Liprolog се използва за лечение на диабет. Liprolog действа по-бързо от обикновения инсулин,

защото молекулата на инсулина е леко изменена.

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Той работи много бързо и

действието му е по-кратко време в сравнение с разтворимия инсулин (2 до 5 часа). Обикновено

трябва да използвате Liprolog до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog, както и по-продължително

действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за пациента, която

обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви

препоръча това. Бъдете много внимателни, ако сменяте Вашия инсулин.

Liprolog е подходящ за приложение при възрастни и деца.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog

НЕ използвайте Liprolog

-

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-нататък в

тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3: Ако

сте приложили повече от необходимата доза Liprolog)

.

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от настоящото лечение с инсулин,

Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на захарта в кръвта

спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази

листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно

да спортувате. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез

често измерване на кръвната захар.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, са докладвали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или

различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й,

моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

Количеството на инсулин, от което имате нужда може да се промени, ако пиете алкохол.

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако Вие

планирате да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава,

че трябва да се поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с

това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Други лекарства и Liprolog

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар,

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

октреотид,

„бета

агонисти”, (например ритодрин, салбутамол или тербуталин),

бета-блокери или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол,

някои АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим) (например

каптоприл, еналаприл) и

блокери на ангиотензин ІІ рецепторите.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта (вижте раздел „Предупреждения и предпазни

мерки”).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите може да имате нужда от промяна в приема на

инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Способността да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид всичко това при всички ситуации, които могат да

изложат Вас и останалите на риск (напр. шофиране или работа с машини). Трябва да се

свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липса на предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog

Винаги проверявайте опаковката и етикета на флакона за името и вида инсулин, когато

го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили точно този Liprolog, който Ви е

казал Вашия лекар.

Винаги използвайте Liprolog точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Вашия Liprolog 15 минути преди ядене. Ако е

необходимо може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже

точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за

Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например преминаване от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да бъде само за първата инжекция или може да

бъде постепена промяна за няколко седмици или месеци.

Инжектирайте Liprolog подкожно. Трябва да го инжектирате мускулно само, ако Вашият

лекар Ви е казал да го правите така.

Приготвяне на Liprolog

Liprolog е разтворен предварително във вода, така че не е необходимо да го размесвате.

Но трябва да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Той трябва да е бистър, без цвят

и без твърди частици в него. Проверявайте за това всеки път, когато го инжектирате.

Инжектиране на Liprolog

Първо си измийте ръцете.

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

,

както са Ви инструктирали.

Почистете гумената запушалка на флакона, но не махайте запушалката.

Използвайте чиста стерилна спринцовка и игла, за да прободете гумената запушалка и да

изтеглите количеството Liprolog, което искате. Вашият лекар или клиника ще ви кажат

как да направите това.

Не предоставяйте Вашите игли и спринцовки на други лица

Инжектирайте подкожно, както Ви е казано. Да не се инжектира директно във вена. След

Вашата инжекция оставете иглата в кожата за пет секунди, за да се уверите, че сте приели

цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията. Убедете

се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1cm) от мястото на последната

инжекция, и че сменяте местата на инжектиране, така както сте били обучен. Няма

значение къде се инжектирате, в горната част на ръката, бедрото, седалището или корема,

поставената Ви инжекция Liprolog ще действа по-бързо в сравнение с разтворим инсулин.

Вашият лекар ще Ви каже как да смесвате Liprolog с някой от човешките инсулини.

Например, ако вие не се нуждаете от инжектиране на смес, изтеглете Liprolog в

спринцовката преди инсулина с дълго действие. Инжектирайте течността веднага след

като сте я смесили. Правете едни и същи неща всеки път. Обикновено не трябва да

смесвате Liprolog с някоя от смесите на човешки инсулин. Никога не трябва да смесвате

Liprolog с инсулин на друг производител или животински инсулин.

Не трябва да прилагате Liprolog интравенозно. Инжектирайте Liprolog само както Вашият

лекар или сестра са Ви препоръчали. Само Вашият лекар може да прилага интравенозно

Liprolog. Той ще направи това само при специални условия като например операция или

ако сте болен и Вашите нива на глюкоза са твърде високи.

Използване на Liprolog

в инфузионна помпа

Само някои инфузионни помпи за инсулин със СЕ-марка могат да се използват за

преливане на инсулин лиспро. Преди инфузиране на инсулин лиспро, трябва да се изучат

инструкциите на производителя, за да се уверите за пригодността или непригодността на

инфузионната помпа. Прочетете и следвайте инструкциите в листовката за продукта,

придружаваща инфузионната помпа.

Уверете се в използването на правилния резервоар и катетър за Вашата помпа.

Смяната на инфузионния набор (система и игла) трябва да бъде направена в съответствие

с указанията в информацията за продукта, предоставена с инфузионния набор.

В случай на хипогликемичен епизод, инфузията трябва да бъде спряна до неговото

отстраняване. Ако се повтори или настъпи силно спадане нивата на кръвната глюкоза,

информирайте Вашия лекар или клиника и имайте предвид намаляване или спиране на

инсулиновата инфузия.

Неправилното функциониране на помпата или запушване на инфузионния набор може да

доведе до бързо покачване нивата на глюкозата. Ако се подозира прекъсване на

инсулиновия поток, следвайте инструкциите в съпътстващата информация и ако е

уместно, информирайте Вашия лекар или клиника.

Когато се използва с инсулинова инфузионна помпа, Liprolog не трябва да се смесва с

какъвто и да е друг инсулин.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog

Ако сте приложили повече Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи понижаване

на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал лекаря и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете

леката хипогликемия или ниска степен на инсулиново предозиране. Ако се почуствате по-зле и

дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар.

Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция. Хапнете глюкоза или

захар след глюкагоновата инжекция. Ако няма отговор към глюкагона Вие ще трябва да

отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, то те могат да бъдат много сериозни и да

предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт.

(вижте А и Б в точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги пазете резервни спринцовки и резервни флакони с Liprolog.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Системната алергия е рядка (

1/10 000 до

1/1 000). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване.

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog, незабавно информирайте Вашия

лекар.

Локалната алергия е честа (

1/100 до

1/10). Някои хора получават зачервяване, подуване или

сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни

до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.

Липодистрофия (удебеляване или хлътване върху кожата) е нечеста (

1/1 000 до

1/100).

Ако забележите надебеляване или хлътване на мястото на инжектиране, информирайте Вашия

лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започването на лечение с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на кръвната Ви захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

А.

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана ако:

взимате твърде много Liprolog

или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особенно диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар.

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновенно се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот.

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране например, в които Вие и другите ще бъдете изложени на

риск, вследствие на хипогликемията.

Б.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не взимате Вашия Liprolog или друг инсулин;

взимате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото Вашата диета Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане.

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

В.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, то количеството инсулин от

което се нуждаете може да се промени.

Дори когато не се храните нормално Вие се

нуждаете от инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на

заболяването” и уведомете Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog

Преди употреба съхранявайте Liprolog, предназначен за Вас в хладилник (2

C – 8

C). Не

замразявайте. Съхранявайте флакона в периода на използване в хладилник (2°С - 8°С) или при

стайна температура до 30°С и го изхвърлете след 28 дни. Не го оставяйте близко до източници

на топлина и светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство

след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че е оцветено или има твърди частици в него.

Вие можете да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Проверявайте това всеки път преди

да се инжектирате.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog 100 единици/ml, инжекционен разтвор във флакон

Активното вещество е инсулин лиспро. Инсулин лиспро ce произвежда в лаборатория

чрез „рекомбинантен ДНК технологичен” процес. Това е променена форма на човешки

инсулин и поради това е различен от другите човешки и животински инсулини. Инсулин

лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон произвеждан

от панкреаса.

Другите съставки са

m-

крезол, глицерол, двуосновен натриев фосфат 7 H

O, цинков окис

и вода за инжектиране. Натриев хидроокис или хлороводородна киселина могат да са

използвани за корекция на киселиността.

Как изглежда Liprolog и какво съдържа опаковката

Liprolog 100 единици/ml, инжекционен разтвор e стерилен, безцветен водоподобен разтвор и

съдържа 100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (100 единици/ml) инжекционен

разтвор. Всеки флакон съдържа 1 000 едници (10 милилитра). Liprolog 100 единици/ml,

инжекционен разтвор във флакон се предлага в опаковки от по 1 флакон, 2 флакона или

групова опаковка по 5 х 1 флакона. Не всички видове опаковки могат да бъдат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Liprolog 100 единици/mlинжекционен разтвор във флакон се произвежда от:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Испания.

Разрешението за употреба е притежание на: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528

BJ Utrecht, Нидерландия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Eli Lilly Danmark A/S, Útibú á Íslandi

Tel: + 354 520 34 00

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за потребителя

Liprolog 100 единици/ml, инжекционен разтвор в патрон

инсулин лиспро (insulin lispro)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog

Как да използвате Liprolog

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog и за какво се използва

Liprolog се използва за лечение на диабет. Liprolog действа по-бързо от обикновения инсулин,

защото молекулата на инсулина е леко изменена.

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Той работи много бързо и

действието му е по-кратко време в сравнение с разтворимия инсулин (2 до 5 часа). Обикновено

трябва да използвате Liprolog до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog, както и по-продължително

действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за пациента, която

обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви

препоръча това. Бъдете много внимателни, ако сменяте Вашия инсулин.

Liprolog е подходящ за приложение при възрастни и деца.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog

НЕ използвайте Liprolog

-

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-нататък в

тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3: Ако

сте приложили повече от необходимата доза Liprolog)

.

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от настоящото лечение с инсулин,

Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на захарта в кръвта

спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази

листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно

да спортувате. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез

често измерване на кръвната захар.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, са докладвали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или

различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й,

моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

Количеството на инсулин, от което имате нужда може да се промени, ако пиете алкохол.

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате

да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва да

се поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Други лекарства и Liprolog

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар,

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

октреотид,

„бета

агонисти”, (например ритодрин, салбутамол или тербуталин),

бета-блокери или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол,

някои АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим) (например

каптоприл, еналаприл) и

блокери на ангиотензин ІІ рецепторите.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта (вижте раздел „Предупреждения и предпазни

мерки”).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите може да имате нужда от промяна в приема на

инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Способността да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид всичко това при всички ситуации, които могат да

изложат Вас и останалите на риск (напр. шофиране или работа с машини). Трябва да се

свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липса на предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog

Патроните от 3 ml са за употреба само с писалки по 3 ml на Lilly и BerliPen

®

areo 3. Те не

трябва да се използват с писалки по 1,5 ml.

Винаги проверявайте опаковката и етикета на патрона за името и вида инсулин, когато

го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили точно този Liprolog, който Ви е

казал Вашия лекар.

Винаги използвайте Liprolog точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо,

попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести, всеки патрон

трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата на инсулиновата писалка е сменена.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Вашия Liprolog 15 минути преди ядене. Ако е

необходимо може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже

точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за

Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например преминаване от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да бъде само за първата инжекция или може да

бъде постепена промяна за няколко седмици или месеци.

Инжектирайте Liprolog подкожно. Трябва да го инжектирате мускулно само, ако Вашият

лекар Ви е казал да го правите така.

Приготвяне на Liprolog

Liprolog е разтворен предварително във вода, така че не е необходимо да го смесвате. Но

Вие трябва да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Той трябва да е бистър, без

цвят и без твърди частици в него. Проверявайте за това всеки път, когато го инжектирате.

Приготвяне на писалката за употреба

Първо си измийте ръцете. Дезинфекцирайте гумената мембрана на патрона.

Трябва да ползвате Liprolog патрони само с инсулинови писалки на Lilly и BerliPen

®

areo 3. Моля Ви, уверете се, че Liprolog или патрони Lilly са упоменати в

листовката, придружаваща Вашата писалка. Патроните от 3 ml са пригодни само за

писалки по 3 ml.

Следвайте указанията, които придружават писалката. Поставете патрона в писалката.

Нагласете дозата на 1 или 2 единици. След това хванете писалката с иглата нагоре и

почукайте писалката така, че всякакви мехурчета да изплуват на върха. Като

продължавате да държите писалката все още нагоре, натиснете инжекционния

механизъм. Правете това, докато не излезе капка Liprolog

от иглата. Може да има все още

останали няколко малки въздушни мехурчета в писалката. Те са безвредни, но ако

въздушните мехурчета са твърде големи, то това може да направи дозата за инжектиране

по-малко точна.

Инжектиране на Liprolog

Преди да направите инжекцията, почистете кожата си

,

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте подкожно, както сте били обучени. Да не се инжектира директно във вена.

След Вашата инжекция оставете иглата в кожата за пет секунди, за да сте сигурен/на, че

сте приели цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили

инжекцията. Убедете се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1cm) от мястото

на последната инжекция, и че сменяте местата на инжектиране, така както сте били

обучен. Няма значение къде се инжектирате, в горната част на ръката, бедрото,

седалището или корема, поставената Ви инжекция Liprolog ще действа по-бързо в

сравнение с разтворим инсулин

Не трябва да прилагате Liprolog интравенозно. Инжектирайте Liprolog само както Вашаят

лекар или сестра са Ви препоръчали. Само Вашият лекар може да прилага интравенозно

Liprolog. Той ще направи това само при специални условия като например операция или

ако сте болен и Вашите нива на глюкоза са твърде високи.

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията извадете иглата от писалката, като използвате

външната капачка на иглата. Това ще запази Liprolog стерилен и ще предпази изтичането

му. Също така ще възпрепятства влизането на въздух в писалката и запушването на

иглата

. Не предоставяйте Вашите игли на други лица

. Не предоставяйте Вашата

писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата писалка. Оставете

патрона в писалката.

По-нататъшни инжекции

Преди всяка инжекция изберете 1 или 2 единици и натиснете бутона като държите

писалката нагоре, докато се излезе Liprolog през иглата. Можете да видите колко Liprolog

остава като погледнете от градуираната страна на патрона. Разстоянието между

отделните чертички е около 20 единици. Ако няма достатъчно количество за Вашата доза

сменете патрона.

Да не се смесва какъвто и да е друг инсулин в патроните Liprolog . След като патрона се

изпразни да не се използва отново.

Използване на Liprolog

в инфузионна помпа

Само някои инфузионни помпи за инсулин със СЕ-марка могат да се използват за

преливане на инсулин лиспро. Преди инфузиране на инсулин лиспро, трябва да се изучат

инструкциите на производителя, за да се уверите за пригодността или непригодността на

инфузионната помпа. Прочетете и следвайте инструкциите в листовката за продукта,

придружаваща инфузионната помпа.

Уверете се в използването на правилния резервоар и катетър за Вашата помпа.

Смяната на инфузионния набор (система и игла) трябва да бъде направена в съответствие

с указанията в информацията за продукта, предоставена с инфузионния набор.

В случай на хипогликемичен епизод, инфузията трябва да бъде спряна до неговото

отстраняване. Ако се повтори или настъпи силно спадане нивата на кръвната глюкоза,

информирайте Вашия лекар или клиника и имайте предвид намаляване или спиране на

инсулиновата инфузия.

Неправилното функциониране на помпата или запушване на инфузионния набор може да

доведе до бързо покачване нивата на глюкозата. Ако се подозира прекъсване на

инсулиновия поток, следвайте инструкциите в съпътстващата информация и ако е

уместно, информирайте Вашия лекар или клиника.

Когато се използва с инсулинова инфузионна помпа, Liprolog не трябва да се смесва с

какъвто и да е друг инсулин.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog

Ако сте приложили повече Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи понижаване

на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал лекаря и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете

леката хипогликемия или ниска степен на инсулиново предозиране. Ако се почуствате по-зле и

дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар.

Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция. Хапнете глюкоза или

захар след глюкагоновата инжекция. Ако няма отговор към глюкагона Вие ще трябва да

отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, то те могат да бъдат много сериозни и да

предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт.

(вижте А и Б в точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги пазете резервни спринцовки и резервни флакони с Liprolog, или резервни писалки

и патрони в случай, че загубите Вашата писалка или патрони или пък те се повредят.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Системната алергия е рядка (

1/10 000 до

1/1 000). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog, незабавно информирайте Вашия

лекар.

Локалната алергия е честа (

1/100 до

1/10): Някои хора получават зачервяване, подуване или

сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни

до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.

Липодистрофия (удебеляване или хлътване върху кожата) е нечеста (

1/1 000 до

1/100).

Ако забележите надебеляване или хлътване на мястото на инжектиране, информирайте Вашия

лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започването на лечение с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на кръвната Ви захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

А.

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана ако:

взимате твърде много Liprolog

или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особенно диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар.

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновенно се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране например, в които Вие и другите ще бъдете изложени на

риск, вследствие на хипогликемията.

Б.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не взимате Liprolog, предназначен за Вас или друг инсулин;

взимате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

В.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, то количеството инсулин от

което се нуждаете може да се промени.

Дори когато не се храните нормално Вие се

нуждаете от инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на

заболяването” и информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog

Преди употреба съхранявайте Liprolog, предназначен за Вас в хладилник (2

C – 8

C). Не

замразявайте.

Съхранявайте Вашия патрон в периода на използване при стайна температура (15 - 30°С) и го

изхвърлете след 28 дни. Не го оставяйте близко до източници на топлина и светлина. Не

съхранявайте писалката или патроните, които използвате, в хладилник. Писалката с поставен

патрон не трябва да се съхранява с прикрепена игла.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарствослед срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че е оцветено или има твърди частици в него.

Вие можете да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Проверявайте това всеки път преди

да се инжектирате.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog 100 единици/ml, инжекционен разтвор в патрон

Активното вещество е инсулин лиспро. Инсулин лиспро ce произвежда в лаборатория

чрез „рекомбинантен ДНК технологичен” процес. Това е променена форма на човешки

инсулин и поради това е различен от другите човешки и животински инсулини. Инсулин

лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон произвеждан

от панкреаса.

Другите съставки са

m

-крезол, глицерол, двуосновен натриев фосфат 7 H

O, цинков окис

и вода за инжектиране. Натриев хидроокис или хлороводородна киселина могат да са

използвани за корекция на киселиността.

Как изглежда Liprolog и какво съдържа опаковката

Liprolog 100 единици/ml, инжекционен разтвор е стерилен, безцветен водоподобен разтвор и

съдържа 100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (100 единици/ml) инжекционен

разтвор. Всеки патрон съдържа 300 едници (3 милилитра). Патроните се предлагат в опаковки

от по 5 или 10 патрона. Не всички видове опаковки могат да бъдат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Liprolog 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон се произвежда от:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.

Разрешението за употреба е притежание на: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528

BJ Utrecht, Нидерландия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за потребителя

Liprolog Mix25 100 единици/ml, инжекционна суспензия в патрон

инсулин лиспро (insulin lispro)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog Mix25 и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix25

Как да използвате Liprolog Mix25

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog Mix25

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog Mix25 и за какво се използва

Liprolog Mix25 се използва за лечение на диабет. Liprolog Mix25 е предварително приготвена

суспензия. Активното вещество е инсулин лиспро. 25% от инсулин лиспро в Liprolog Mix25 са

разтворени във вода и действат по-бързо от обикновения инсулин, защото молекулата на

инсулина е леко променена. 75% от инсулин лиспро в Liprolog Mix25 са под формата на

суспензия с протамин сулфат, така че неговото действие е удължено.

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно изсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog Mix25 заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Liprolog Mix25 работи по-бързо и

по-продължително време в сравнение с разтворимия инсулин. Обикновено трябва да

използвате Liprolog Mix25 до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog Mix25, както и по-продължително

действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за пациента, която

обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви

препоръча това. Бъдете много внимателни, ако сменяте Вашия инсулин.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix25

НЕ използвайте Liprolog Mix25

-

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-

нататък в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж.

точка 3: Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix25)

.

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от настоящото лечение с инсулин,

Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на захарта в кръвта

спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази

листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно

да спортувате. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на кръвната захар чрез често

измерване на кръвната захар.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, са докладвали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или

различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й,

моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено.

Количеството на инсулин, от което имате нужда може да се промени, ако пиете алкохол.

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате

да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва

да се поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Други лекарства и Liprolog Mix25

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар,

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

октреотид,

„бета

агонисти”, (например ритодрин, салбутамол или тербуталин),

бета-блокери или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол,

някои АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим) (например

каптоприл, еналаприл) и

блокери на ангиотензин ІІ рецепторите.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта (вижте раздел „Предупреждения и предпазни

мерки”).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите може да имате нужда от промяна в приема на

инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Способността да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид всичко това при всички ситуации, които могат да

изложат Вас и останалите на риск (напр. шофиране или работа с машини). Трябва да се

свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липса на предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog Mix25

Патроните от 3 ml са за употреба само с писалки по 3 ml на Lilly и BerliPen

®

areo 3. Те не

трябва да се използват с писалки по 1,5 ml.

Винаги проверявайте опаковката и етикета на патрона за името и вида инсулин, когато

го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили точно този Liprolog Mix25,

който Ви е казал Вашия лекар.

Винаги използвайте Liprolog Mix25 точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести, всеки

патрон трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата на инсулиновата писалка е

сменена.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Liprolog Mix25 15 минути преди ядене. Ако е

необходимо може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже

точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за

Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например преминаване от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да бъде само за първата инжекция или може да

бъде постепена промяна за няколко седмици или месеци.

Инжектирайте Liprolog Mix25 подкожно. Не трябва да го прилагате по друг начин. При

никакви обстоятелства Liprolog Mix25 не трябва да се прилага интравенозно.

Приготвяне на Liprolog Mix25

Преди употреба патроните Liprolog Mix25 трябва да се потъркалят между дланите на

ръцете и да се завъртат на 180

десет пъти, за да може инсулинът да се размеси така, че

да стане равномерно мътен или с цвят на мляко. Ако не стане такъв, повторете по-

горната процедура, докато съдържимото не се размеси. Патроните съдържат малко

стъклено топче за подпомагане на размесването. Да не се разклаща грубо, тъй като това

може да доведе до образуване на пяна, която ще попречи на правилното измерване на

дозата. Патроните трябва да се проверяват често и не трябва да се използуват, ако има

бучки или ако по стените или дъното им има твърди бели частици, придавайки им вид на

заскрежени. Проверявайте всеки път преди да се инжектирате.

Приготвяне на писалката за употреба

Първо си измийте ръцете. Дезинфекцирайте гумената мембрана на патрона.

Трябва да ползвате Liprolog Mix25 патрони само с инсулинови писалки на Lilly и

BerliPen

®

areo 3. Моля Ви, уверете се, че Liprolog или патрони Lilly са упоменати в

листовката, придружаваща Вашата писалка. Патроните по 3 ml са пригодни само за

писалки от 3 ml.

Следвайте указанията, които придружават писалката. Поставете патрона в писалката.

Нагласете дозата на 1 или 2 единици. След това хванете писалката с иглата нагоре и

почукайте писалката така, че всякакви мехурчета да изплуват на върха. Като

продължавате да държите писалката все още нагоре, натиснете инжекционния

механизъм. Правете това, докато не излезе капка Liprolog Mix25 от иглата. Може да има

все още останали няколко малки въздушни мехурчета в писалката. Те са безвредни, но

ако въздушните мехурчета са твърде големи, то това може да направи дозата за

инжектиране по-малко точна.

Инжектиране на Liprolog Mix25

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

,

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте подкожно, както Ви е казано. Да не се инжектира директно във вена. След

Вашата инжекция оставете иглата в кожата за 5 секунди, за да се уверите, че сте приели

цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията. Убедете

се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1cm) от мястото на последната

инжекция, и че сменяте местата на инжектиране, така както сте били обучен.

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията извадете иглата от писалката като използвате

външната капачка на иглата. Това ще запази Liprolog Mix25 стерилен и ще предпази

изтичането му. Също така ще възпрепятства влизането на въздух в писалката и

запушването на иглата

. Не предоставяйте Вашите игли на други лица

. Не

предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата

писалка.

По-нататъшни инжекции

Оставете патрона в писалката. Преди всяка инжекция изберете 1 или 2 единици и

натиснете бутона като държите писалката нагоре, докато не излезе капка Liprolog Mix25

през иглата. Можете да видите колко Liprolog остава като погледнете от градуираната

страна на патрона. Разстоянието между отделните чертички е около 20 единици. Ако

няма достатъчно количество за Вашата доза сменете патрона.

Да не се смесва какъвто и да е друг инсулин в патроните Liprolog Mix25. След като

патронът се изпразни да не се използва отново.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix25

Ако сте приложили повече Liprolog Mix25, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

понижаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал лекаря и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете

леката хипогликемия или ниска степен на инсулиново предозиране. Ако се почуствате по-зле и

дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар.

Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция. Хапнете глюкоза или

захар след глюкагоновата инжекция. Ако няма отговор към глюкагона Вие ще трябва да

отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog Mix25

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix25, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, то те могат да бъдат много сериозни и да

предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт.

(вижте А и Б в точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги пазете резервни писалка и патрони с Liprolog Mix25 в случай, че загубите Вашата

писалка или патрони или пък те се повредят.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog Mix25

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix25, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Системната алергия е рядка (

1/10 000 до

1/1 000). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog Mix25, незабавно информирайте

Вашия лекар.

Локалната алергия е честа (

1/100 до

1/10): Някои хора получават зачервяване, подуване или

сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни

до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.

Липодистрофия (удебеляване или хлътване върху кожата) е нечеста (

1/1 000 до

1/100)

Ако забележите надебеляване или хлътване на мястото на инжектиране, информирайте Вашия

лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започването на лечение с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на кръвната Ви захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

А.

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана ако:

взимате твърде много Liprolog Mix25 или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар.

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновенно се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране например, в които Вие и другите ще бъдете изложени на

риск, вследствие на хипогликемията.

Б.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не взимате Вашия Liprolog или друг инсулин;

взимате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото Вашата диета Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

В.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, то количеството инсулин от

което се нуждаете може да се промени.

Дори когато не се храните нормално Вие се

нуждаете от инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на

заболяването” и информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog Mix25

Преди употреба съхранявайте Liprolog Mix25, предназначен за Вас в хладилник (2°С – 8°С). Не

замразявайте.

Съхранявайте Вашия патрон в периода на използване при стайна температура (15 - 30°С) и го

изхвърлете след 28 дни. Не го оставяйте близко до източници на топлина и светлина. Не

съхранявайте писалката или патроните, които използвате, в хладилник. Писалката с поставен

патрон не трябва да се съхранява с прикрепена игла.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите „парцали” или има твърди бели частици по

повърхността или ако стената на патрона изглежда заскрежена. Проверявайте това всеки път

преди да се инжектирате.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog Mix25 100 единици/ml инжекционна суспензия в патрон

Активното вещество е инсулин лиспро. Инсулин лиспро ce произвежда в лаборатория

чрез „рекомбинантен ДНК технологичен” процес. Това е променена форма на човешки

инсулин и поради това е различен от другите човешки и животински инсулини. Инсулин

лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон произвеждан

от панкреаса.

Другите съставки са протамин сулфат,

m

-крезол, фенол, глицерол, двуосновен натриев

фосфат 7H

O, цинков окис и вода за инжектиране. Натриев хидроксид или

хлороводородна киселина могат да са използвани за корекция на киселиността.

Как изглежда Liprolog Mix25 100 единици/ml инжекционна суспензия в патрон и какво

съдържа опаковката

Liprolog Mix25 100 единици/ml, инжекционна суспензия e бяла стерилна суспензия и съдържа

100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (100 единици/ml) инжекционна суспензия.

25% от инсулин лиспро в Liprolog Mix25 е разтворен във вода. 75% от инсулин лиспро в

Liprolog Mix25 е под формата на суспензия с протамин сулфат. Всеки патрон съдържа

300 единици (3 милилитра). Патроните се предлагат в опаковки от по 5 или 10 патрона. Не

всички видове опаковки могат да бъдат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Liprolog Mix25 100 единици/ml инжекционна суспензия в патрон се произвежда от:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.

Разрешението за употреба е притежание на Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Нидерландия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Eli Lilly Danmark A/S, Útibú á Íslandi

Tel: + 354 520 34 00

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за потребителя

Liprolog Mix50 100 единици/ml, инжекционна суспензия в патрон

инсулин лиспро (insulin lispro)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog Mix50 и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix50

Как да използвате Liprolog Mix50

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog Mix50

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog Mix50 и за какво се използва

Liprolog Mix50 се използва за лечение на диабет. Liprolog Mix50 е предварително приготвена

суспензия. Активното вещество е инсулин лиспро. 50% от инсулин лиспро в Liprolog Mix50 са

разтворени във вода и действат по-бързо от обикновения инсулин, защото молекулата на

инсулина е леко променена. 50% от инсулин лиспро в Liprolog Mix50 са под формата на

суспензия с протамин сулфат, така че неговото действие е удължено.

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно изсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog Mix50 заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Liprolog Mix50 работи по-бързо и

по-продължително време в сравнение с разтворимия инсулин. Обикновено Вие трябва да

използвате Liprolog Mix50 до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog Mix50, както и по-продължително

действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за пациента, която

обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви

препоръча това. Бъдете много внимателни, ако сменяте Вашия инсулин.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix50

НЕ използвайте Liprolog Mix50

-

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-

нататък в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия

(вж.

точка 3: Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix50).

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от настоящото лечение с инсулин,

Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на захарта в кръвта

спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази

листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно

да спортувате. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез

често измерване на кръвната захар.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, са докладвали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или

различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й,

моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

Количеството на инсулин, от което имате нужда може да се промени, ако пиете алкохол.

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако Вие

планирате да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава,

че Вие трябва да се поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с

това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Други лекарства и Liprolog Mix50

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар,

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

октреотид,

„бета

агонисти”, (например ритодрин, салбутамол или тербуталин),

бета-блокери или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол,

някои АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим) (например

каптоприл, еналаприл) и

блокери на ангиотензин ІІ рецепторите.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта (вижте раздел „Предупреждения и предпазни

мерки”).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите може да имате нужда от промяна в приема на

инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Способността да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид всичко това при всички ситуации, които могат да

изложат Вас и останалите на риск (напр. шофиране или работа с машини). Трябва да се

свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липса на предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog Mix50

Патроните от 3 ml са за употреба само с писалки по 3 ml на Lilly и BerliPen

®

areo 3. Те не

трябва да се използват с писалки по 1,5 ml.

Винаги проверявайте опаковката и етикета на патрона за името и вида инсулин, когато

го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили точно този Liprolog Mix50,

който Ви е казал Вашия лекар.

Винаги използвайте Liprolog Mix50 точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести, всеки

патрон трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата на инсулиновата писалка е

сменена.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Liprolog Mix50 15 минути преди ядене. Ако е

необходимо може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже

точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за

Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например преминаване от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да бъде само за първата инжекция или може да

бъде постепена промяна за няколко седмици или месеци.

Инжектирайте Liprolog Mix50 подкожно. Не трябва да го прилагате по друг начин. При

никакви обстоятелства Liprolog Mix50 не трябва да се прилага интравенозно.

Приготвяне на Liprolog Mix50

Преди употреба патроните Liprolog Mix50 трябва да се потъркалят между дланите на

ръцете и да се завъртат на 180

десет пъти, за да може инсулинът да се размеси така, че

да стане равномерно мътен или с цвят на мляко. Ако не стане такъв, повторете по-

горната процедура, докато съдържимото не се размеси. Патроните съдържат малко

стъклено топче за подпомагане на размесването. Да не се разклаща грубо, тъй като това

може да доведе до образуване на пяна, която ще попречи на правилното измерване на

дозата. Патроните трябва да се проверяват често и не трябва да се използуват, ако има

бучки или ако по стените или дъното им има твърди бели частици, придавайки им вид на

заскрежени. Проверявайте всеки път преди да се инжектирате.

Приготвяне на писалката за употреба

Първо си измийте ръцете. Дезинфекцирайте гумената мембрана на патрона.

Трябва да ползвате Liprolog Mix50 патрони само с инсулинови писалки на Lilly и

BerliPen

®

areo 3. Моля Ви, уверете се, че Liprolog или патрони на Lilly са упоменати

в листовката, придружаваща Вашата писалка. Патроните от 3 ml са пригодни само

за писалки по 3 ml.

Следвайте указанията, които придружават писалката. Поставете патрона в писалката.

Нагласете дозата на 1 или 2 единици. След това хванете писалката с иглата нагоре и

почукайте писалката така, че всякакви мехурчета да изплуват на върха. Като

продължавате да държите писалката все още нагоре, натиснете инжекционния

механизъм. Правете това, докато не излезе капка Liprolog Mix50 от иглата. Може да има

все още останали няколко малки въздушни мехурчета в писалката. Те са безвредни, но

ако въздушните мехурчета са твърде големи, то това може да направи дозата за

инжектиране по-малко точна.

Инжектиране на Liprolog Mix50

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

,

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте подкожно, както Ви е казано. Да не се инжектира директно във вена. След

Вашата инжекция оставете иглата в кожата за 5 секунди, за да се уверите, че сте приели

цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията. Убедете

се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1cm) от мястото на последната

инжекция, и че сменяте местата на инжектиране, така както сте били обучен.

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията извадете иглата от писалката като използвате

външната капачка на иглата. Това ще запази Liprolog Mix50 стерилен и ще предпази

изтичането му. Също така ще възпрепятства влизането на въздух в писалката и

запушването на иглата

. Не предоставяйте Вашите игли на други лица

. Не

предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата

писалка. Оставете патрона в писалката.

По-нататъшни инжекции

Преди всяка инжекция изберете 1 или 2 единици и натиснете бутона като държите

писалката нагоре, докато не излезе капка Liprolog Mix50 през иглата. Можете да видите

колко Liprolog остава като погледнете от градуираната страна на патрона. Разстоянието

между отделните чертички е около 20 единици. Ако няма достатъчно количество за

Вашата доза сменете патрона.

Да не се смесва какъвто и да е друг инсулин в патроните Liprolog Mix50. След като

патронът се изпразни да не се използва отново.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix50

Ако сте приложили повече Liprolog Mix50 , отколкото Ви е необходим, може да настъпи

понижаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал лекаря и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете

леката хипогликемия или ниска степен на инсулиново предозиране. Ако се почуствате по-зле и

дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар.

Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция. Хапнете глюкоза или

захар след глюкагоновата инжекция. Ако няма отговор към глюкагона Вие ще трябва да

отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog Mix50

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix50, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, то те могат да бъдат много сериозни и да

предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт.

(вижте А и Б в точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги пазете резервни писалка и патрони с Liprolog Mix50 в случай, че загубите Вашата

писалка или патрони или пък те се повредят.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog Mix50

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix50, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулин, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Системната алергия е рядка (

1/10 000 до

1/1 000). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog Mix50, незабавно информирайте

Вашия лекар.

Локалната алергия е честа (

1/100 до

1/10): Някои хора получават зачервяване, подуване или

сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни

до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.

Липодистрофия (удебеляване или хлътване върху кожата) е нечеста (

1/1 000 до

1/100)

Ако забележите надебеляване или хлътване на мястото на инжектиране, информирайте Вашия

лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започването на лечение с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на кръвната Ви захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

А.

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана ако:

вземате твърде много Liprolog Mix50 или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар.

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновенно се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране например, в които Вие и другите ще бъдете изложени на

риск, вследствие на хипогликемията.

Б.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не взимате Liprolog, предназначен за Вас или друг инсулин;

взимате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

В.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, то количеството инсулин от

което се нуждаете може да се промени.

Дори когато не се храните нормално Вие се

нуждаете от инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на

заболяването” и информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog Mix50

Преди употреба съхранявайте Liprolog Mix50, предназначен за Вас в хладилник (2°С – 8°С). Не

замразявайте.

Съхранявайте Вашия патрон в периода на използване при стайна температура (15 - 30°С) и го

изхвърлете след 28 дни. Не го оставяйте близко до източници на топлина и светлина. Не

съхранявайте писалката или патроните, които използвате, в хладилник. Писалката с поставен

патрон не трябва да се съхранява с прикрепена игла.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите „парцали” или има твърди бели частици по

повърхността или ако стената на патрона изглежда заскрежена. Проверявайте това всеки път

преди да се инжектирате.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog Mix50 100 единици/ml инжекционна суспензия в патрон

Активното вещесдтво е инсулин лиспро. Инсулин лиспро ce произвежда в лаборатория

чрез „рекомбинантен ДНК технологичен” процес. Това е променена форма на човешки

инсулин и поради това е различен от другите човешки и животински инсулини. Инсулин

лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон произвеждан

от панкреаса.

Другите съставки са протамин сулфат,

m

-крезол, фенол, глицерол, двуосновен натриев

фосфат 7H

O, цинков окис и вода за инжектиране. Натриев хидроксид или

хлороводородна киселина могат да са използвани за корекция на киселиността.

Как изглежда Liprolog Mix50 100 единици/ml инжекционна суспензия в патрон и какво

съдържа опаковката

Liprolog Mix50 100 единици/ml инжекционна суспензия e бяла стерилна суспензия и съдържа

100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (100 единици/ml) инжекционна суспензия.

50% от инсулин лиспро в Liprolog Mix50 е разтворен с вода. 50% от инсулин лиспро в Liprolog

Mix50 е под формата на суспензия с протамин сулфат. Всеки патрон съдържа 300 единици

(3 милилитра). Патроните се предлагат в опаковки от по 5 или 10 патрона. Не всички видове

опаковки могат да бъдат на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Liprolog Mix50 100 единици/ml инжекционна суспензия в патрон се произвежда от:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.

Разрешението за употреба е притежание на Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Нидерландия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за потребителя

Liprolog 100 единици/ml

KwikPen, инжекционен разтвор в предварително напълнена

писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

Всяка писалка KwikPen доставя 1 - 60 единици на стъпки по 1 единица.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog KwikPen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog KwikPen

Как да използвате Liprolog KwikPen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog KwikPen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog KwikPen и за какво се използва

Liprolog KwikPen се използва за лечение на диабет. Той действа по-бързо от обикновения

инсулин, защото молекулата на инсулина е леко изменена.

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата във кръвта. Liprolog заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Той работи много бързо и

действието му е по-кратко време в сравнение с разтворимия инсулин (2 до 5 часа). Обикновено

трябва да използвате Liprolog до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog KwikPen, както и по-

продължително действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за

пациента, която обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият

лекар не Ви препоръча това. Бъдете много внимателни, ако сменяте Вашия инсулин.

Liprolog е подходящ за приложение при възрастни и деца.

KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа 3 ml

(300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро. Една писалка KwikPen съдържа много дози

инсулин. Писалката KwikPen измерва по 1 единица наведнъж.

Броят на единиците е показан

в дозаторното прозорче, винаги проверявайте това преди Вашата инжекция.

Можете да

инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от

60 единици, ще трябва да си направите повече от една инжекция.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog KwikPen

НЕ използвайте Liprolog KwikPen

-

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-нататък в

тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3: Ако

сте приложили повече от необходимата доза Liprolog).

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от настоящото лечение с инсулин,

Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на захарта в кръвта

спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази

листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно

да спортувате. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез

често измерване на кръвната захар.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, са докладвали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или

различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й,

моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

Количеството на инсулин, от което имате нужда може да се промени, ако пиете алкохол.

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате

да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва да

се поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено да използва писалката.

Други лекарства и Liprolog KwikPen

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар,

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

октреотид,

„бета

атонисти”, (например ритодрин, салбутамол или тербуталин),

бета-блокери или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол,

някои АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим) (например

каптоприл, еналаприл) и

блокери на ангиотензин ІІ рецепторите.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта (вижте раздел „Предупреждения и предпазни

мерки”).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите може да имате нужда от промяна в приема на

инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Способността да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид всичко това при всички ситуации, които могат да

изложат Вас и останалите на риск (напр. шофиране или работа с машини). Трябва да се

свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липса на предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog KwikPen

Винаги проверявайте опаковката и етикета на предварително напълнената писалка за

името и вида инсулин, когато го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили

точно този Liprolog KwikPen, който Ви е казал Вашия лекар.

Винаги използвайте Liprolog KwikPen точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести,

всяка писалка трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата е сменена.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Liprolog 15 минути преди ядене. Ако е необходимо

може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже точно колко

да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за Вас. Следвайте

ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например преминаване от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да бъде само за първата инжекция или може да

бъде постепена промяна за няколко седмици или месеци.

Liprolog KwikPen е подходящ само за инжектиране под кожата. Говорете с Вашия лекар,

ако трябва да инжектирате Вашия инсулин по друг начин.

Приготвяне на Liprolog KwikPen

Liprolog е разтворен предварително във вода, така че не е необходимо да го размесвате.

Но Вие трябва да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Той трябва да е бистър, без

цвят и без твърди частици в него. Проверявайте за това всеки път, когато го инжектирате.

Приготвяне на KwikPen (Квик-писалката) за употреба (вж ръководството за употреба)

Първо си измийте ръцете.

Прочетете указанията как да използвате предварително напълнените инсулинови

писалки. Моля внимателно следвайте инструкциите. Там има някои напомняния.

Използвайте чиста игла. (Иглите не са включени).

Подготвяйте Вашата KwikPen (Квик-писалка) преди всяка употреба. Така проверявате, че

инсулина излиза навън и изчиствате въздушните мехурчета от Вашата KwikPen

(Квик-писалка). Може да има все още останали няколко малки въздушни мехурчета в

писалката - те са безвредни. Ако въздушните мехурчета са твърде големи, то това може

да повлияе на дозата инсулин.

Инжектиране на Liprolog KwikPen

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

,

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте подкожно, както сте били обучени. Да не се инжектира директно във вена.

След Вашата инжекция оставете иглата в кожата за пет секунди, за да сте сигурен/на, че

сте приели цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили

инжекцията. Убедете се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1cm) от мястото

на последната инжекция, и че сменяте местата на инжектиране, така както сте били

обучен. Няма значение къде се инжектирате, в горната част на ръката, бедрото,

седалището или корема, поставената Ви инжекция Liprolog ще действа по-бързо в

сравнение с разтворим инсулин

Не трябва да прилагате Liprolog интравенозно. Инжектирайте Liprolog само както Вашаят

лекар или сестра са Ви препоръчали. Само Вашият лекар може да прилага интравенозно

Liprolog. Той ще направи това само при специални условия като например операция или

ако сте болен и Вашите нива на глюкоза са твърде високи.

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията извадете иглата от KwikPen (Квик-писалка)

като използвате външната капачка на иглата. Това ще запази Liprolog стерилен и ще

предпази изтичането му. Също така ще възпрепятства връщането на въздух в писалката и

запушването на иглата

. Не предоставяйте Вашите игли на други лица

. Не

предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата

писалка.

По-нататъшни инжекции

Всеки път когато използвате KwikPen (Квик-писалка) вие трябва да използвате нова игла.

Преди всяка инжекция изгонете въздушните мехурчета. Можете да видите колко инсулин

остава като задържите KwikPen (Квик-писалката) с игла насочена нагоре. Градуираната

скала на патрона показва колко единици инсулин остават.

Да не се смесва с какъвто и да е друг инсулин в Вашите еднократни писалки. След като

KwikPen (Квик-писалката) се изпразни да не се използва отново. Моля изхвърлете я

грижливо – Вашият фармацевт или диабетна сестра ще Ви кажат как да направите това.

Използване на Liprolog

в инфузионна помпа

Писалката KwikPen е подходяща за инжектиране само под кожата. Не използвайте

писалката, за да приложите Liprolog по различен начин. Ако това е необходимо, са

налични други видове опаковки на Liprolog 100 единици/ml. Говорете с Вашия лекар, ако

това се отнася до Вас.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog

Ако сте приложили повече Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи понижаване

на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал лекаря и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете

леката хипогликемия или ниска степен на инсулиново предозиране. Ако се почуствате по-зле и

дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар.

Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция. Хапнете глюкоза или

захар след глюкагоновата инжекция. Ако няма отговор към глюкагона Вие ще трябва да

отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипоглкемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи стойности

на кръвна захар) не се лекуват, то те могат да бъдат много сериозни и да предизвикат

главоболие, гадене, повръщане, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт. (вижте А и

Б в точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги пазете резервни спринцовки и резервни флакони с Liprolog, или резервни писалки

и патрони в случай, че загубите Вашата KwikPen (Квик-писалка) или пък тя се повреди.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулин, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Системната алергия е рядка (

1/10 000 до

1/1 000). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog, незабавно информирайте Вашия

лекар.

Локалната алергия е честа (

1/100 до

1/10): Някои хора получават зачервяване, подуване или

сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни

до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.

Липодистрофия (удебеляване или хлътване върху кожата) е нечеста (

1/1 000 до

1/100)

Ако забележите надебеляване или хлътване на мястото на инжектиране, информирайте Вашия

лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започването на лечение с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на кръвната Ви захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

А.

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана ако:

вземате твърде много Liprolog

или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особенно диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар.

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновенно се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране например, в които Вие и другите ще бъдете изложени на

риск, вследствие на хипогликемията.

Б.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не взимате Liprolog, предназначен за Вас или друг инсулин;

взимате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

В.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, то количеството инсулин от

което се нуждаете може да се промени.

Дори когато не се храните нормално Вие се

нуждаете от инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на

заболяването” и информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog KwikPen

Преди употреба съхранявайте Liprolog KwikPen (Квик-писалка), предназначен за Вас в

хладилник (2

C – 8

C). Не замразявайте.

Пазете Вашата Liprolog KwikPen (Квик-писалка) в период на използване при стайна

температура (15 - 30°С) и я изхвърлете след 28 дни. Не я оставяйте близко до източници на

топлина и светлина.

Не съхранявайте предварително напълнената писалка, която използвате, в хладилник.

Писалката не трябва да се съхранява с прикрепена игла.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът е оцветен или има твърди частици

в него. Вие можете да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Проверявайте това всеки път

преди да се инжектирате.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog KwikPen 100 единици/ml, инжекционен разтвор

Активното вещество е инсулин лиспро. Инсулин лиспро ce произвежда в лаборатория

чрез „рекомбинантен ДНК технологичен” процес. Това е променена форма на човешки

инсулин и поради това е различен от другите човешки и животински инсулини. Инсулин

лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон произвеждан

от панкреаса.

Другите съставки са

m-

крезол, глицерол, двуосновен натриев фосфат 7 H

O, цинков окис

и вода за инжектиране. Натриев хидроокис или хлороводородна киселина могат да са

използвани за корекция на киселиността.

Как изглежда Liprolog KwikPen и какво съдържа опаковката

Liprolog 100 единици/ml KwikPen (Квик-писалка), инжекционен разтвор е стерилен, безцветен

водоподобен разтвор и съдържа 100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър

(100 единици/ml) инжекционен разтвор. Всеки Liprolog KwikPen (Квик-писалка) съдържа

300 едници (3 милилитра). Liprolog KwikPen (Квик-писалка) се предлага в опаковка по 5

предварително напълнени писалки или в групова опаковка по 2 х 5 предварително напълнени

писалки. Не всички опаковки може да са на пазара. Liprolog във Вашата предварително

напълнена писалка е същия Liprolog, който се предлага отделно като Liprolog патрони.

KwikPen (Квик-писалката) просто има вграден патрон. Когато предварително напълнената

писалка свърши, тя не може да бъде използвана отново.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Liprolog 100 единици/ml KwikPen (Квик-писалка) инжекционен разтвор се произвежда от:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.

Разрешението за употреба е притежание на: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528

BJ Utrecht, Нидерландия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля вижте текста на ръководството, който следва.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за потребителя

Liprolog Mix25 100 единици/ml KwikPen, инжекционна суспензия в предварително

напълнена писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

Всяка писалка KwikPen доставя 1 - 60 единици на стъпки по 1 единица.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog Mix25 KwikPen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix25 KwikPen

Как да използвате Liprolog Mix25 KwikPen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog Mix25 KwikPen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog Mix25 KwikPen и за какво се използва

Liprolog Mix25 KwikPen се използва за лечение на диабет. Той е предварително приготвена

суспензия. Активното вещество е инсулин лиспро. 25% от инсулин лиспро в Liprolog Mix25

KwikPen са разтворени във вода и действат по-бързо от обикновения инсулин, защото

молекулата на инсулина е леко променена. 75% от инсулин лиспро в Liprolog Mix25 KwikPen

са под формата на суспензия с протамин сулфат, така че неговото действие е удължено.

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно изсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog Mix25 заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Liprolog Mix25 работи по-бързо и

по-продължително време в сравнение с разтворимия инсулин. Обикновено трябва да

използвате Liprolog Mix25 до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog Mix25 KwikPen, както и по-

продължително действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за

пациента, която обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият

лекар не Ви препоръча това. Бъдете много внимателни, ако сменяте Вашия инсулин.

KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа 3 ml

(300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро. Една писалка KwikPen съдържа много дози

инсулин. Писалката KwikPen измерва по 1 единица наведнъж.

Броят на единиците е показан

в дозаторното прозорче, винаги проверявайте това преди Вашата инжекция.

Можете да

инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от

60 единици, ще трябва да си направите повече от една инжекция.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix25 KwikPen

НЕ използвайте Liprolog Mix25 KwikPen

-

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-

нататък в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж.

точка 3: Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix25).

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от настоящото лечение с инсулин,

Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на захарта в кръвта

спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази

листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно

да спортувате. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез

често измерване на кръвната захар.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, са докладвали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или

различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й,

моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

Количеството на инсулин, от което имате нужда може да се промени, ако пиете алкохол.

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате

да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва

да се поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено да използва писалката.

Други лекарства и Liprolog Mix25 KwikPen

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар,

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

октреотид,

„бета

агонисти”, (например ритодрин, салбутамол или тербуталин),

бета-блокери или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол,

някои АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим) (например

каптоприл, еналаприл) и

блокери на ангиотензин ІІ рецепторите.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта (вижте раздел „Предупреждения и предпазни

мерки”).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите може да имате нужда от промяна в приема на

инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Способността да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид всичко това при всички ситуации, които могат да

изложат Вас и останалите на риск (напр. шофиране или работа с машини). Трябва да се

свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липса на предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog Mix25 KwikPen

Винаги проверявайте опаковката и етикета на предварително напълнената писалка за

името и вида инсулин, когато го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили

точно този Liprolog Mix25 KwikPen, който Ви е казал Вашия лекар.

Винаги използвайте Liprolog Mix25 KwikPen точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести,

всяка писалка трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата е сменена.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Liprolog Mix25 15 минути преди ядене. Ако е

необходимо може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже

точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за

Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например преминаване от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да бъде само за първата инжекция или може да

бъде постепена промяна за няколко седмици или месеци.

Liprolog Mix25 е подходящ само за инжектиране под кожата. Говорете с Вашия лекар,

ако трябва да инжектирате Вашия инсулин по друг начин.

Подготовка на Liprolog Mix25 KwikPen

Преди употреба KwikPen трябва да се потъркаля десет пъти между дланите на ръцете и

да се обърне на 180

десет пъти, за да може инсулинът да се размеси така, че да стане

равномерно мътен или с цвят на мляко. Ако не стане такъв, повторете по- горната

процедура, докато съдържимото не се размеси. Патроните съдържат малко стъклено

топче за подпомагане на размесването. Да не се разклаща грубо, тъй като това може да

доведе до образуване на пяна, която ще попречи на правилното измерване на дозата.

Патроните трябва да се проверяват често и не трябва да се използуват, ако има бучки или

ако по стените или дъното им има твърди бели частици, придавайки им вид на

заскрежени. Проверявайте всеки път когато ще се инжектирате.

Приготвяне на KwikPen (Квик-писалката) за употреба (вж ръководството за употреба)

Първо си измийте ръцете.

Прочетете указанията как да използвате предварително напълнените инсулинови

писалки. Моля внимателно следвайте инструкциите. Там има някои напомняния.

Използвайте чиста игла. (Иглите не са включени).

Подготвяйте Вашата KwikPen (Квик-писалка) преди всяка употреба. Така проверявате, че

инсулинът излиза навън и изчиствате въздушните мехурчета от Вашата KwikPen

(Квик-писалка). Може да има все още останали няколко малки въздушни мехурчета в

писалката - те са безвредни. Ако въздушните мехурчета са твърде големи, то това може

да повлияе на дозата инсулин.

Инжектиране на Liprolog Mix25

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

,

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте подкожно, както Ви е казано. Да не се инжектира директно във вена. След

поставената Ви инжекция оставете иглата в кожата за 5 секунди, за да се уверите, че сте

приели цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията.

Убедете се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1cm) от мястото на

последната инжекция, и че сменяте местата на инжектиране, така както сте били обучен.

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията развийте иглата от KwikPen (Квик-писалката)

като използвате външната капачка на иглата. Това ще запази инсулина стерилен и ще

предпази изтичането му. Също така ще възпрепятства връщането на въздух в писалката и

запушването на иглата.

Не предоставяйте Вашите игли на други лица

. Не

предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата

писалка.

По-нататъшни инжекции:

Всеки път когато използвате KwikPen (Квик-писалката) вие трябва да използвате нова

игла. Преди всяка инжекция изгонете въздушните мехурчета. Можете да видите колко

инсулин остава като задържите KwikPen (Квик-писалката) с игла насочена нагоре.

Градуираната скала на патрона показва колко единици инсулин остават.

Да не се смесва с какъвто и да е друг инсулин в Вашите еднократни писалки. След като

KwikPen (Квик-писалката) се изпразни да не се използва отново. Моля изхвърлете я

грижливо – Вашият фармацевт или диабетна сестра ще Ви кажат как да направите това.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix25

Ако сте приложили повече Liprolog Mix25, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

понижаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал лекаря и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете

леката хипогликемия или ниска степен на инсулиново предозиране. Ако се почуствате по-зле и

дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар.

Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция. Хапнете глюкоза или

захар след глюкагоновата инжекция. Ако няма отговор към глюкагона Вие ще трябва да

отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog Mix25

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix25, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, то те могат да бъдат много сериозни и да

предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт.

(вижте А и Б в точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги пазете резервни писалка и патрони с Liprolog Mix25 в случай, че загубите Вашата

KwikPen (Квик-писалка) или пък тя се повреди.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog Mix25

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix25, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Системната алергия е рядка (

1/10 000 до

1/1 000). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog Mix25, незабавно информирайте

Вашия лекар.

Локалната алергия е честа (

1/100 до

1/10). Някои хора получават зачервяване, подуване или

сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни

до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.

Липодистрофия (удебеляване или хлътване върху кожата) е нечеста (

1/1 000 до

1/100)

Ако забележите надебеляване или хлътване на мястото на инжектиране, информирайте Вашия

лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започването на лечение с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на кръвната Ви захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

А.

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана ако:

взимате твърде много Liprolog Mix25 или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черия дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар.

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновенно се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране например, в които Вие и другите ще бъдете изложени на

риск, вследствие на хипогликемията.

Б.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не взимате Liprolog, предназначен за Вас или друг инсулин;

взимате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

В.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, то количеството инсулин от

което се нуждаете може да се промени.

Дори когато не се храните нормално Вие се

нуждаете от инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на

заболяването” и информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog Mix25 KwikPen

Преди употреба съхранявайте Liprolog Mix25 KwikPen, предназначен за Вас в хладилник (2°С –

8°С). Не замразявайте.

Пазете Вашата Liprolog Mix25 KwikPen в период на използване при стайна температура

(15 - 30°С) и я изхвърлете след 28 дни. Не я оставяйте близко до източници на топлина и

светлина.

Не съхранявайте предварително напълнената писалка, която използвате, в хладилник.

Писалката не трябва да се съхранява с прикрепена игла.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите „парцали” или има твърди бели частици по

повърхността или ако стената на патрона изглежда заскрежена. Проверявайте това всеки път

преди да се инжектирате.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog Mix25 KwikPen 100 единици/ml инжекционна суспензия

Активното вещество е инсулин лиспро. Инсулин лиспро ce произвежда в лаборатория

чрез „рекомбинантен ДНК технологичен” процес. Това е променена форма на човешки

инсулин и поради това е различен от другите човешки и животински инсулини. Инсулин

лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон произвеждан

от панкреаса.

Другите съставки са протамин сулфат,

m

-крезол, фенол, глицерол, двуосновен натриев

фосфат 7H

O, цинков окис и вода за инжектиране. Натриев хидроксид или

хлороводородна киселина могат да са използвани за корекция на киселиността.

Как изглежда Liprolog Mix25 KwikPen 100 единици/ml инжекционна суспензия и какво

съдържа опаковката

Liprolog Mix25 100 единици/ml KwikPen, инжекционна суспензия e бяла, стерилна суспензия и

съдържа 100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (100 единици/ml) инжекционна

суспензия. 25% от инсулин лиспро в Liprolog Mix25 е разтворен във вода. 75 % от инсулин

лиспро в Liprolog Mix25 е под формата на суспензия с протамин сулфат. Всеки Liprolog Mix25

KwikPen съдържа 300 едници (3 милилитра). Liprolog Mix25 KwikPen се предлага в опаковка

по 5 или в обща опаковка по 2 х 5 предварителна напълнени писалки. Не всички опаковки

може да са на пазара. Liprolog Mix25 във Вашата предварително напълнена писалка е същия

Liprolog Mix25, който се предлага отделно като Liprolog Mix25 патрони. KwikPen

(Квик-писалката) просто има вграден патрон. Когато KwikPen Квик-писалката) свърши, тя не

може да бъде използвана отново.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Liprolog Mix25 100 единици/ml KwikPen инжекционна суспензия се произвежда от:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.

Разрешението за употреба е притежание на Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Нидерландия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля вижте текста на ръководството, който следва.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за потребителя

Liprolog Mix50 100 единици/ml KwikPen, инжекционна суспензия в предварително

напълнена писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

Всяка писалка KwikPen доставя 1 - 60 единици на стъпки по 1 единица.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog Mix50 KwikPen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix50 KwikPen

Как да използвате Liprolog Mix50 KwikPen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog Mix50 KwikPen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog Mix50 KwikPen и за какво се използва

Liprolog Mix50 KwikPen се използва за лечение на диабет. Той е предварително приготвена

суспензия. Активното вещество е инсулин лиспро. 50% от инсулин лиспро в Liprolog Mix50

KwikPen са разтворени във вода и действат по-бързо от обикновения инсулин, защото

молекулата на инсулина е леко променена. 50% от инсулин лиспро в Liprolog Mix50 KwikPen

са под формата на суспензия с протамин сулфат, така че неговото действие е удължено.

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно изсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog Mix50 заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Liprolog Mix50 работи по-бързо и

по-продължително време в сравнение с разтворимия инсулин. Обикновено трябва да

използвате Liprolog Mix50 до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog Mix50 KwikPen, както и по-

продължително действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за

пациента, която обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият

лекар не Ви препоръча това. Бъдете много внимателни, ако сменяте Вашия инсулин.

KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа 3 ml

(300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро. Една писалка KwikPen съдържа много дози

инсулин. Писалката KwikPen измерва по 1 единица наведнъж.

Броят на единиците е показан

в дозаторното прозорче, винаги проверявайте това преди Вашата инжекция.

Можете да

инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от

60 единици, ще трябва да си направите повече от една инжекция.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Mix50 KwikPen

НЕ използвайте Liprolog Mix50 KwikPen

-

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-нататък

в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3:

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix50).

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от настоящото лечение с инсулин,

Вие може да не чувствате предупредителни симптоми, когато нивата на захарта в кръвта

спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени по-нататък в тази

листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко често и интензивно

да спортувате. Внимателно трябва да наблюдавате нивата на Вашата кръвна захар чрез

често измерване на кръвната захар.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, са докладвали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или

различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й,

моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено.

Количеството на инсулин, от което имате нужда може да се промени, ако пиете алкохол.

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате

да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва

да се поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване, или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено да използва писалката.

Употреба на други лекарства и Liprolog Mix50 KwikPen

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар,

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

октреотид,

„бета

агонисти”, (например ритодрин, салбутамол или тербуталин),

бета-блокери или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол,

някои АСЕ-инхибитори (инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим) (например

каптоприл, еналаприл) и

блокери на ангиотензин ІІ рецепторите.

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта (вижте раздел „Предупреждения и предпазни

мерки”).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите може да имате нужда от промяна в приема на

инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Способността да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид всичко това при всички ситуации, които могат да

изложат Вас и останалите на риск (напр. шофиране или работа с машини). Трябва да се

свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липса на предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog Mix50 KwikPen

Винаги проверявайте опаковката и етикета на предварително напълнената писалка за

името и вида инсулин, когато го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте получили

точно този Liprolog Mix50 KwikPen, който Ви е казал Вашия лекар.

Винаги използвайте Liprolog Mix50 KwikPen точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести,

всяка писалка трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата е сменена.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Liprolog Mix50 15 минути преди ядене. Ако е

необходимо може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже

точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за

Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например преминаване от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да бъде само за първата инжекция или може да

бъде постепена промяна за няколко седмици или месеци.

Liprolog Mix50 е подходящ само за инжектиране под кожата. Говорете с Вашия лекар,

ако трябва да инжектирате Вашия инсулин по друг начин.

Подготовка на Liprolog Mix50 KwikPen

Преди употреба KwikPen (Квик-писалката) трябва да се потъркаля десет пъти между

дланите на ръцете и да се обърне на 180

десет пъти, за да може инсулинът да се размеси

така, че да стане равномерно мътен или с цвят на мляко. Ако не стане такъв, повторете

по- горната процедура, докато съдържимото не се размеси. Патроните съдържат малко

стъклено топче за подпомагане на размесването. Да не се разклаща грубо, тъй като това

може да доведе до образуване на пяна, която ще попречи на правилното измерване на

дозата. Патроните трябва да се проверяват често и не трябва да се използуват, ако има

бучки или ако по стените или дъното им има твърди бели частици, придавайки им вид на

заскрежени. Проверявайте всеки път когато ще се инжектирате.

Приготвяне на KwikPen (Квик-писалката) за употреба (вж ръководството за употреба)

Първо си измийте ръцете.

Прочетете указанията как да използвате предварително напълнените инсулинови

писалки. Моля внимателно следвайте инструкциите. Там има някои напомняния.

Използвайте чиста игла. (Иглите не са включени).

Подготвяйте Вашата KwikPen (Квик-писалка) преди всяка употреба. Така проверявате, че

инсулина излиза навън и изчиствате въздушните мехурчета от Вашата KwikPen

(Квик-писалка). Може да има все още останали няколко малки въздушни мехурчета в

писалката - те са безвредни. Ако въздушните мехурчета са твърде големи, то това може

да повлияе на дозата инсулин.

Инжектиране на Liprolog Mix50

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

,

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте подкожно, както Ви е казано. Да не се инжектира директно във вена. След

Вашата инжекция оставете иглата в кожата за 5 секунди, за да се уверите, че сте приели

цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията. Убедете

се, че сте се инжектирали на поне на половин инч (1cm) от мястото на последната

инжекция, и че сменяте местата на инжектиране, така както сте били обучен.

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията развийте иглата от KwikPen (Квик-писалката)

като използвате външната капачка на иглата. Това ще запази инсулина стерилен и ще

предпази изтичането му. Също така ще възпрепятства връщането на въздух в писалката и

запушването на иглата.

Не предоставяйте Вашите игли на други лица

. Не

предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата

писалка.

По-нататъшни инжекции

Всеки път когато използвате KwikPen (Квик-писалката) Вие трябва да използвате нова

игла. Преди всяка инжекция изгонете въздушните мехурчета. Можете да видите колко

инсулин остава като задържите KwikPen (Квик-писалката) с игла насочена нагоре.

Градуираната скала на патрона показва колко единици инсулин остават.

Да не се смесва с какъвто и да е друг инсулин в Вашите еднократни писалки. След като

KwikPen (Квик-писалката) се изпразни да не се използва отново. Моля изхвърлете я

грижливо – Вашият фармацевт или диабетна сестра ще Ви кажат как да направите това.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog Mix50

Ако сте приложили повече Liprolog Mix50, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

понижаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал лекаря и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да превъзмогнете

леката хипогликемия или ниска степен на инсулиново предозиране. Ако се почуствате по-зле и

дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете на Вашия лекар.

Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция. Хапнете глюкоза или

захар след глюкагоновата инжекция. Ако няма отговор към глюкагона Вие ще трябва да

отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog Mix50

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix50, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, то те могат да бъдат много сериозни и да

предизвикат главоболие, гадене, повръщане, обезводняване, безсъзнание, кома или дори смърт.

(вижте А и Б в точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги пазете резервни писалка и патрони с Liprolog Mix50 в случай, че загубите Вашата

KwikPen (Квик-писалка) или пък тя се повреди.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog Mix50

Ако сте приложили по-малко Liprolog Mix50 , отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Системната алергия е рядка (

1/10 000 до

1/1 000). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog Mix50, незабавно информирайте

Вашия лекар.

Локалната алергия е честа (

1/100 до

1/10): Някои хора получават зачервяване, подуване или

сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено това отзвучава за няколко дни

до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте Вашия лекар.

Липодистрофия (удебеляване или хлътване върху кожата) е нечеста (

1/1 000 до

1/100)

Ако забележите надебеляване или хлътване на мястото на инжектиране, информирайте Вашия

лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започването на лечение с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на кръвната Ви захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

А.

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана ако:

взимате твърде много Liprolog Mix50 или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар.

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновенно се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране например, в които Вие и другите ще бъдете изложени на

риск, вследствие на хипогликемията.

Б.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не взимате Liprolog, предназначен за Вас или друг инсулин;

взимате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

В.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, то количеството инсулин от

което се нуждаете може да се промени.

Дори когато не се храните нормално Вие се

нуждаете от инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на

заболяването” и информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog Mix50 KwikPen

Преди употреба съхранявайте Liprolog Mix50 KwikPen, предназначен за Вас в хладилник (2°С –

8°С). Не замразявайте.

Пазете Вашата Liprolog Mix50 KwikPen в период на използване при стайна температура

(15 - 30°С) и я изхвърлете след 28 дни. Не я оставяйте близко до източници на топлина и

светлина.

Не съхранявайте предварително напълнената писалка, която използвате, в хладилник.

Писалката не трябва да се съхранява с прикрепена игла.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте това лекарство, ако забележите „парцали” или има твърди бели частици по

повърхността или ако стената на патрона изглежда заскрежена. Проверявайте това всеки път

преди да се инжектирате.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog Mix50 100 единици/ml KwikPen, инжекционна суспензия

Активното вещество е инсулин лиспро. Инсулин лиспро ce произвежда в лаборатория

чрез „рекомбинантен ДНК технологичен” процес. Това е променена форма на човешки

инсулин и поради това е различен от другите човешки и животински инсулини. Инсулин

лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон произвеждан

от панкреаса.

Другите съставки са протамин сулфат,

m

-крезол, фенол, глицерол, двуосновен натриев

фосфат 7H

O, цинков окис и вода за инжектиране. Натриев хидроксид или

хлороводородна киселина могат да са използвани за корекция на киселиността.

Как изглежда Liprolog Mix50 100 единици/ml KwikPen инжекционна суспензия и какво

съдържа опаковката

Liprolog Mix50 100 единици/ml KwikPen (Квик-писалка), инжекционна суспензия e бяла,

стерилна суспензия и съдържа 100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър

(100 единици/ml) инжекционна суспензия. 50 % от инсулин лиспро в Liprolog Mix50 е

разтворен във вода. 50 % от инсулин лиспро в Liprolog Mix50 е под формата на суспензия с

протамин сулфат. Всеки Liprolog Mix50 KwikPen (Квик-писалка) съдържа 300 едници

(3 милилитра). Liprolog Mix50 KwikPen (Квик-писалка) се предлага в опаковка по 5 или в

групова опаковка по 2 х 5 предварителна напълнени писалки. Не всички опаковки може да са

на пазара. Liprolog Mix50 във Вашата KwikPen (Квик-писалка) е същият Liprolog Mix50, който

се предлага отделно като Liprolog Mix50 патрони. KwikPen (Квик-писалката) просто има

вграден патрон. Когато KwikPen (Квик-писалката) свърши, тя не може да бъде използвана

отново.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Liprolog Mix50 100 единици/ml KwikPen инжекционна суспензия се произвежда от:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.

Разрешението за употреба е притежание на Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Нидерландия.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля вижте текста на ръководството, който следва.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

KwikPen предварително напълнена инсулинова писалка

100 единици/ml

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете Ръководството за употреба преди да започнете да използвате Вашия инсулин и

всеки път, когато получите друга писалка KwikPen. Възможно е да има нова информация.

Тази

информация

не

замества

разговора

Вашия

медицински

специалист

относно

медицинското Ви състояние или лечението Ви.

KwikPen („писалка”) е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която

съдържа 3 ml (300 единици, 100 единици/ml) инсулин. С една писалка можете да си прилагате

дози многократно. Писалката набира всеки път по 1 единица. Можете да инжектирате от 1 до

60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от 60 единици, ще трябва да си

направите повече от една инжекция.

Буталото се придвижва само по малко с всяка инжекция

и Вие може да не забележите, че то се движи. Буталото ще стигне до края на патрона, само

когато сте използвали всичките 300 единици в писалката.

Не предоставяйте Вашата писалка на други хора, дори и

ако иглата е сменена. Недейте да

използвате повторно или да предоставяте иглите на други хора. Може да им предадете

инфекция или да получите инфекция от тях.

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено да използва писалката.

Части на писалката KwikPen

Клипс на капачката

Гнездо на

патрона

Етикет

Индикатор на дозата

Дозаторно

копче

Капачка

на

писалката

Гумена

запушалка

Бутало

Тяло на

писалката

Дозаторно

прозорче

Части на иглата на писалката

(Иглите не са включени)

Защитен

етикет

Външна

капачка на

иглата

Вътрешна

капачка на

иглата

Игла

Как да разпознаете своята писалка KwikPen:

Liprolog

Liprolog

Liprolog

Mix25

Mix50

Разтвор

Суспензия

(мътен инсулин)

Суспензия

(мътен инсулин)

Цвят на

писалката:

Син

Син

Син

Дозаторно

копче:

Бордо

Жълто

Червено

Етикети:

Бели с лента,

оцветена в бордо

Бели с лента,

оцветена в жълто

Бели с лента,

оцветена в

червено

Средства, необходими, за поставянето на инжекцията:

Писалка KwikPen, съдържаща Вашия инсулин

Игли, съвместими с писалката KwikPen (препоръчват се игли за писалка на фирма BD

[Becton, Dickinson and Company])

Тампон

Иглите и тампонът не са включени.

Подготовка на Вашата писалка

Измийте си ръцете със сапун и вода.

Проверете писалката, за да се уверите, че получавате правилния вид инсулин. Това е

особено важно, ако получавате повече от 1 вид инсулин.

Не

използвайте Вашата писалка след изтичането на срока на годност, отпечатан върху

етикета. След като започнете да използвате писалката, изхвърлете Вашата писалка след

изтичане на срока на използване, определен в листовката.

Винаги използвайте

нова игла

за всяка инжекция, това ще спомогне за

предотвратяването на инфекции и запушването на иглите.

Стъпка 1:

Дръпнете рязко капачката на писалката.

Не

отстранявайте етикета на писалката.

Почистете гумената запушалка с тампон.

Стъпка 2:

(Само за LIPROLOG суспензии на мътни инсулини)

Внимателно търкаляйте писалката 10 пъти.

Преобърнете писалката 10 пъти.

Размесването е важно

, за да се уверите, че ще получите

правилната доза.

Инсулинът трябва да изглежда равномерно размесен.

Стъпка 3:

Проверете как изглежда на външен вид инсулина.

LIPROLOG разтвор трябва да изглежда бистър и безцветен. Не го използвайте, ако

е мътен, оцветен или съдържа частици или бучки.

LIPROLOG суспензии – мътни инсулини – след смесването трябва да изглежда бял.

Не

го използвайте, ако изглежда бистър или съдържа бучки или частици.

Стъпка 4:

Изберете нова игла.

Отстранете защитния етикет от външната капачка на иглата.

Стъпка 5:

Поставете иглата с капачката директно върху

писалката и завъртете иглата докрай.

Стъпка 6:

Отстранете външната капачка на иглата.

Не

я изхвърляйте.

Отстранете вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете.

Зареждане на писалката

Зареждайте преди всяка инжекция.

Да заредите Вашата писалка означава да отстраните въздуха от иглата и патрона, който

може да се събере при редовната употреба, и да се уверите, че писалката работи

правилно.

Ако

не

зареждате писалката преди всяка инжекция, може да получите твърде много или

твърде малко инсулин.

Стъпка 7:

За да заредите Вашата писалка, завъртете

дозаторното копче, за да изберете 2 единици.

Стъпка 8:

Задръжте Вашата писалка с насочена нагоре игла.

Почукайте леко гнездото на патрона, за да се съберат

мехурчета въздух в най-горната част.

Стъпка 9:

Продължете да държите Вашата писалка с

насочена нагоре игла. Натиснете дозаторното

копче докато то спре и в дозаторното

прозорче се покаже „0”. Задръжте

дозаторното копче и пребройте бавно до 5.

Трябва да видите инсулин на върха на иглата.

Ако

не

видите инсулин, повторете

стъпките по зареждането, но не повече

от 4 пъти.

Ако

все още не

виждате инсулин,

сменете иглата и повторете стъпките

по зареждането.

Наличието на малки мехурчета въздух е

нормално и това няма да повлияе на Вашата

доза.

Набиране на дозата

Можете да инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от 60 единици, ще трябва да направите повече от една

инжекция.

Ако се нуждаете от помощ при вземане на решение как да разделите дозата си,

обърнете се към Вашия медицински специалист.

Трябва да използвате нова игла за всяка инжекция и да повтаряте стъпките по

зареждане.

Стъпка 10:

Завъртете дозаторното копче, за да

изберете броя единици, които е

необходимо да инжектирате.

Стрелката на индикатора на дозата

трябва да показва Вашата доза.

Писалката набира всеки път

по 1 единица.

Дозаторното копче щраква

като го завъртите.

НЕ

набирайте Вашата доза

чрез преброяване на

щракванията, защото можете

да изберете неточна доза.

Дозата може да бъде

променена чрез завъртане на

дозаторното копче в едната

или другата посока, докато

правилната доза застане в

една линия със стрелката на

индикатора на дозата.

Четните числа са отпечатани

върху скалата.

Нечетните числа след

числото 1, са показани като

плътни линии.

Винаги проверявайте числото в

дозаторното прозорче, за да се

уверите, че сте избрали

правилната доза.

(Пример: показва

12 единици в

дозаторното

прозорче)

(Пример: показва

25 единици в

дозаторното

прозорче)

Писалката не позволява да изберете повече от броя единици, оставащи в писалката.

Ако се нуждаете да инжектиране повече единици отколкото е броят на оставащите

единици в писалката, Вие можете или:

да инжектирате количеството, което остава в писалката, а след това да използвате

нова писалка, за да получите останалата част от Вашата доза,

или

да вземете нова писалка и да инжектирате цялата доза.

Нормално е да се види малко количество инсулин, оставащо в писалката, което не

можете да инжектирате.

Инжектиране на Вашата доза

Инжектирайте Вашия инсулин както Ви е показал Вашият медицински специалист.

Сменяйте (редувайте) местата на Вашите инжекции при всяко инжектиране.

Не

се опитвайте да променяте Вашата доза, докато инжектирате.

Стъпка 11:

Изберете място за Вашата инжекция.

Вашият инсулин се инжектира под

кожата (подкожно) в областта на

Вашия корем, седалищната област,

горната част на бедрото или горната

част на мишницата.

Почистете Вашата кожа с тампон и

оставете мястото на инжектиране да

изсъхне преди да инжектирате

Вашата доза.

Стъпка 12:

Въведете иглата във Вашата кожа.

Натиснете дозаторното копче докрай.

Продължете да натискате

дозаторното копче и

пребройте бавно до 5

преди да отстраните

иглата.

Не

се опитвайте да инжектирате Вашия

инсулин чрез въртене на дозаторното копче.

НЯМА

да получите Вашия инсулин чрез

въртене на дозаторното копче.

5 сек

Стъпка 13:

Извадете иглата от кожата си.

Наличието на капка инсулин

на върха на иглата е нормално.

Това няма да повлияе на

Вашата доза.

Проверете цифрата в дозаторното

прозорче

Ако виждате „0“ в дозаторното

прозорче, Вие сте получили

цялото количество, което сте

избрали.

Ако не виждате „0“ в

дозаторното прозорче, не

набирайте повторно. Въведете

иглата във Вашата кожа и

завършете Вашата инжекция.

Ако

продължавате

да смятате,

че не сте получили цялото

количество, което сте избрали

за своята инжекция,

недейте

да започвате отново или да

повтаряте тази инжекция

Контролирайте кръвната си

захар, както Ви е инструктирал

Вашият медицински

специалист.

Ако обикновено трябва да

направите 2 инжекции за

пълната си доза, уверете се, че

сте направили втората

инжекция.

Буталото се придвижва по малко с всяка

инжекция и Вие може да не забележите, че

то се движи.

Ако видите кръв след като сте извадили

иглата от кожата си, притиснете мястото

на инжектиране леко с парче марля или с

тампон.

Не

разтривайте мястото.

След Вашата инжекция

Стъпка 14:

Внимателно поставете обратно външната капачка

на иглата.

Стъпка 15:

Отвийте иглата с капачката и я

изхвърлете, както е описано по-долу

(вижте, раздела

Изхвърляне на

писалките и иглите

Не съхранявайте писалката с

прикрепена игла, за да предотвратите

изтичане на инсулин, запушване на

иглата и навлизане на въздух в

писалката.

Стъпка 16:

Затворете капачката на писалката

като насочите клипса на капачката

към индикатора на дозата и

натиснете.

Изхвърляне на писалките и иглите

Изхвърляйте използваните игли в затварящ се, непробиваем контейнер за отпадъци.

Не

изхвърляйте иглите директно във Вашите битови отпадъци.

Не

рециклирайте напълнения контейнер за отпадъци.

Попитайте Вашия медицински специалист относно възможностите за правилно

изхвърляне на писалката и контейнера за отпадъци.

Указанията относно работата с игли не са предназначени да заменят местните

изисквания, тези на медицинските специалисти или на институциите.

Съхранение на Вашата писалка

Неизползвани писалки

Съхранявайте неизползваните писалки в хладилник при 2°C до 8°C.

Не

замразявайте Вашия инсулин. Да

не

се използва, ако е бил замразяван.

Неизползваните писалки може да се използват преди изтичане на срока на годност,

отпечатан върху етикета, ако писалката е била съхранявана в хладилник.

Писалка, която е в употреба

Съхранявайте писалката, която използвате в момента, при стайна температура до 30°C и

далече от прах, храна и течности, топлина и светлина.

Изхвърлете писалката, която използвате, след срока, посочен в листовката, дори и ако в

нея все още има останал инсулин.

Обща информация за безопасна и ефективна употреба на Вашата писалка

Пазете Вашите писалка и игли на място, недостъпно за деца.

Не

използвайте Вашата писалка, ако някоя част изглежда счупена или повредена.

Винаги носете допълнителна писалка в случай, че Вашата се загуби или повреди.

Отстраняване на проблем

Ако не можете да отстраните капачката на писалката, внимателно завъртете капачката

напред и назад и след това я издърпайте рязко.

Ако е трудно да натиснете дозаторното копче:

По-бавното натискане на дозаторното копче може да направи по-лесно

инжектирането.

Вашата игла може да е запушена. Поставете нова игла и заредете писалката.

Може да има прах, храна или течност в писалката. Изхвърлете писалката и вземете

нова. Може да се наложи да получите рецепта от Вашия медицински специалист.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка KwikPen, свържете се с Вашия

медицински специалист за помощ или се свържете с Вашия локален филиал на Lilly

Дата на преразглеждане на документа:

Листовка: информация за потребителя

Liprolog 200 единици/ml KwikPen, инжекционен разтвор в предварително напълнена

писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

Всяка писалка KwikPen доставя 1 - 60 единици на стъпки по 1 единица.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog 200 единици/ml KwikPen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Как да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog 200 единици/ml KwikPen и за какво се използва

Liprolog 200 единици/ml KwikPen се използва за лечение на диабет. Liprolog действа по-бързо

от обикновения човешки инсулин, защото инсулин лиспро е леко изменен в сравнение с

човешкия инсулин. Инсулин лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е

естествен хормон, произвеждан от задстомашната жлеза (панкреаса).

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Неговият ефект настъпва много

бързо, а действието му продължава по-кратко в сравнение с разтворимия инсулин (2 до 5 часа).

Обикновено трябва да използвате Liprolog в рамките на 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да ви посъветва да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen, както и

по-продължително действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка

за пациента, която обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият

лекар не Ви препоръча това.

Liprolog 200 единици/ml KwikPen трябва да се запази за лечение на възрастни пациенти с

диабет, които се нуждаят от дневни дози, по-големи от 20 единици на бързодействащ инсулин.

Liprolog 200 единици/ml KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна употреба,

която съдържа 3 ml (600 единици, 200 единици/ml) инсулин лиспро. Една писалка KwikPen

съдържа много дози инсулин. Писалката KwikPen измерва по 1 единица наведнъж.

Броят на

единиците е показан в дозаторното прозорче, винаги проверявайте това преди Вашата

инжекция.

Можете да инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е

по-голяма от 60 единици, ще трябва да си направите повече от една инжекция.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

НЕ използвайте Liprolog 200 единици/ml KwikPen

-

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-нататък

в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3:

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog)

.

Предупреждения и предпазни мерки

Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнената

писалка (писалката KwikPen) трябва да се инжектира САМО с тази предварително

напълнена писалка.

Не прехвърляйте инсулин лиспро от Вашата писалка

Liprolog 200 единици/ml KwikPen в спринцовка

. Маркировките върху инсулиновата

спринцовка няма да измерят дозата правилно. Може да последва тежко предозиране,

предизвикващо ниски нива на кръвната захар, което може да застраши живота Ви. Не

прехвърляйте инсулина от Вашата писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen в никакви

други устройства за доставка на инсулин, подобни на инсулинови инфузионни помпи.

НЕ смесвайте Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор в предварително

напълнената писалка (писалка KwikPen) с никакъв друг инсулин или с други

лекарства.

Liprolog 200 единици/ml инжекционен разтвор не трябва да се разрежда.

Ако нивата на захарта в кръвта се контролират добре от Вашето настоящо лечение с

инсулин, Вие може да не чувствате предупредителните симптоми, когато нивата на

захарта в кръвта спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени в

точка 4 на тази листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко

често и интензивно да спортувате. Също така трябва внимателно да наблюдавате нивата

на Вашата кръвна захар чрез често измерване.

Малкото хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински инсулин

на човешки инсулин, са съобщавали, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни

или различни. Ако често имате хипогликемия или имате трудности при нейното

разпознаване, моля обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от последващите въпроси, кажете на Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра.

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате

да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва да

си поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или

предходен инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, развиват сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено да използва писалката.

Други лекарства и Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар, (напр., метформин, акарбоза,

сулфонилурейни средства, пиоглитазон, емпаглифлозин, DPP-4-инхибитори, като

ситаглиптин или саксаглиптин)

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

соматостатинови аналози ( като, октреотид, използван за лечение на рядко заболяване,

при което произвеждате прекалено много хормон на растежа),

„бета

агонисти”, като салбутамол или тербуталин, за лечение на астма или ритодрин,

използван за предотвратяване на преждевременно раждане,

бета-блокери – за лечение на високо кръвно налягане, или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

някои инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), използвани

за лечение на определени съсречни заболявания или на високо кръвно налягане

(например, каптоприл, еналаприл) и

специфични лекарства за лечение на високо кръвно налягане, на бъбречно увреждане в

резултат на диабет или някои сърдечни проблеми (блокери на ангиотензин ІІ

рецепторите).

Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали или може да

приемате някакви други лекарства (вижте също раздел „Предупреждения и предпазни мерки”).

Liprolog с алкохол

Нивата на кръвнана Ви захар може или да се повишат, или да паднат, ако пиете алкохол. Затова

количеството на необходимия инсулин може да се промени.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено, намалява по време на първите три месеца от бременността и се

увеличава в оставащите шест месеца. Ако кърмите, може да имате нужда от промяна в приема

на инсулин или в диетата.

Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Вашата способност да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид този възможен проблем при всички ситуации, които

могат да изложат Вас и останалите на риск (напр., шофиране или работа с машини). Трябва да

се свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липсващи предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Винаги проверявайте опаковката и етикета на предварително напълнената писалка за

името и вида на инсулина, когато го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте

получили точно този Liprolog 200 единици/ml KwikPen, който Ви е казал Вашия лекар да

използвате.

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести, всяка

писалка трябва да се използва само от Вас, дори и ако иглата е сменена.

Liprolog 200 единици/ml KwikPen е за пациенти, които приемат повече от 20 единици

бързодействащ инсулин дневно.

Не прехвърляйте инсулин от Вашата писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen в

спринцовка. Маркировките върху инсулиновата спринцовка няма да измерват Вашата

доза правилно. Може да последва тежко предозиране, предизвикващо ниски нива на

кръвната захар, което може да застраши Вашия живот.

Не използвайте Liprolog 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор в инсулинова

инфузионна помпа.

Дозировка

Обикновено трябва да инжектирате Liprolog в рамките на 15 минути преди ядене. Ако е

необходимо, може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже

точно колко да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за

Вас. Следвайте ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например, преминаване от човешки или

животински инсулин на продукт от групата на Liprolog), може би ще трябва да приемате

повече или по-малко отколкото преди. Това може важи само за първата инжекция или

може да бъде постепенна промяна за няколко седмици или месеци.

Инжектирайте Liprolog под кожата (подкожно).

Приготвяне на Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Liprolog е разтворен предварително във вода, така че не е необходимо да го смесвате. Но

трябва да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Той трябва да е бистър, безцветен

и да няма твърди частици в него. Проверявайте за това всеки път, когато го инжектирате.

Приготвяне на KwikPen (Квик-писалката) за употреба (Моля, вижте ръководството за

употреба)

Първо си измийте ръцете.

Прочетете указанията как да използвате Вашата предварително напълнената инсулинова

писалка. Моля, следвайте внимателно инструкциите. Там има някои напомняния.

Използвайте чиста игла. (Иглите не са включени).

Заредете Вашата KwikPen (Квик-писалка) преди всяка употреба. Така проверявате, че

инсулин излиза навън и изчиствате въздушните мехурчета от Вашата KwikPen

(Квик-писалка). Може да има все още останали няколко малки въздушни мехурчета в

писалката - те са безвредни. Ако въздушните мехурчета са твърде големи, това може да

повлияе на дозата инсулин.

Инжектиране на Liprolog

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

,

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте под кожата, както са Ви обучили. След поставяне на Вашата инжекция,

оставете иглата в кожата за пет секунди, за да сте сигурни, че сте приели цялата доза. Не

разтривайте мястото, където току що сте направили инжекцията. Убедете се, че сте се

инжектирали на поне на половин инч (1 см) от мястото на последната инжекция, и че

„редувате” местата на инжектиране, така както сте били обучени. Няма значение кое

място използвате за инжектиране, дали в горната част на ръката, бедрото, седалището

или корема, инжекцията Liprolog въпреки това ще действа по-бързо отколкото

разтворимия човешки инсулин.

Не инжектирайте Liprolog 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор директно във

вена (интравенозно).

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията, отстранете иглата от KwikPen

(Квик-писалката) като използвате външната капачка на иглата. Това ще запази инсулина

стерилен и ще предпази изтичането му. Това също така ще възпрепятства навлизането на

въздух в писалката и запушването на иглата

. Не предоставяйте Вашите игли на други

лица

. Не предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете обратно капачката на

Вашата писалка.

По-нататъшни инжекции

Всеки път когато използвате KwikPen (Квик-писалката), Вие трябва да използвате нова

игла. Преди всяка инжекция изгонете въздушните мехурчета. Можете да видите колко

инсулин остава като задържите KwikPen (Квик-писалката) с игла, насочена нагоре.

След като KwikPen (Квик-писалката) се изпразни, да не се използва отново. Моля,

изхвърлете я внимателно – Вашият фармацевт или диабетна сестра ще Ви кажат как да

направите това.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog

Ако сте приложили повече Liprolog, отколкото Ви е необходим, може кръвната Ви захар да

стане ниска. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това изяжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал Вашият лекар и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да

превъзмогнете

леката хипогликемия или ниската степен на инсулиново предозиране. Ако се

почувствате по-зле и дишането Ви е повърхностно, а кожата Ви става бледа, веднага се обадете

на Вашия лекар. Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с глюкагонова инжекция.

Хапнете глюкоза или захар след инжекцията с глюкагон. Ако не се повлияете от глюкагона, ще

трябва да отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната Ви захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, те могат да бъдат много сериозни и да предизвикат

главоболие, гадене, повръщане, обезводняване (дехидратация), безсъзнание, кома или дори

смърт. (вижте точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги носете резервна писалка в случай, че загубите Вашата KwikPen (Квик-писалка)

или тя се повреди.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако

Вашият лекар не Ви каже.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Тежката алергия е рядка (може да засегне до 1 на 1 000 човека). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog, незабавно се свържете с лекар.

Локалната алергия е честа (може да засегне до 1 на 10 човека). Някои хора получават

зачервяване, подуване или сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено

това отзвучава за няколко дни до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте

Вашия лекар.

Липодистрофията (задебеляване или хлътване на кожата) е нечеста (може да засегне до 1 на

100 човека). Ако забележите задебеляване или хлътване на кожата на мястото на инжектиране,

информирайте Вашия лекар.

Има съобщения за оток (напр., подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности), особено

при започване на лечението с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на Вашата кръвна захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Това може да

бъде предизвикано, ако:

вземате твърде много Liprolog

или друг инсулин;

пропуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след хранене;

имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, състоянието на които се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят нивата на Вашата кръвна захар (вж. точка 2).

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновено се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

гадене

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране, в които Вие или други хора ще бъдете изложени на риск,

вследствие на хипогликемията.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че :

не вземате Вашия Liprolog или друг инсулин;

вземате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервяване на лицето

дъх с мирис на плодове

жажда

гадене или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

Заболяване

Ако сте болни, особено ако Ви се гади или сте отпаднали, количеството инсулин, от което се

нуждаете, може да се промени.

Дори когато не се храните нормално, Вие се нуждаете от

инсулин.

Изследвайте си урината или кръвта, следвайте Вашите „правила на заболяването” и

информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Преди първата употреба съхранявайте това лекарство писалката Liprolog

200 единици/ml

KwikPen в хладилник (2

C – 8

C). Не замразявайте.

Съхранявайте писалката Liprolog

200 единици/ml

KwikPen в периода на използване при стайна

температура (15 - 30°С) и я изхвърлете след 28 дни. Не я оставяйте близко до източници на

топлина или на слънце. Не съхранявайте писалката KwikPen, която използвате, в хладилник.

Писалката KwikPen не трябва да се съхранява с прикрепена игла.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът е оцветен или има твърди частици

в него. Можете да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Проверявайте това всеки път

преди да направите инжекцията си.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog 200 единици/ml KwikPen, инжекционен разтвор

Активното вещество е инсулин лиспро. Всеки милилитър (ml) разтвор съдържа

200 единици (U) инсулин лиспро (insulin lispro). Всяка предварително напълнена писалка

(3 ml) съдържа 600 единици (U) инсулин лиспро.

Другите съставки са: метакрезол, глицерол, трометамол, цинков окис и вода за

инжектиране. Натриев хидроксид или хлороводородна киселина могат да са използвани

за корекция на киселинността.

Как изглежда Liprolog 200 единици/ml KwikPen и какво съдържа опаковката

Liprolog 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор е стерилен, прозрачен, безцветен,

воден разтвор и съдържа 200 единици инсулин лиспро във всеки милилитър (200 единици/ml)

инжекционен разтвор. Всяка писалка Liprolog

200 единици/ml

KwikPen съдържа 600 единици

(3 милилитра). Писалката Liprolog

200 единици/ml

KwikPen се предлага в опаковка по 1, 2 или

5 предварително напълнени писалки или в групова опаковка по 2 х 5 предварително напълнени

писалки. Не всички опаковки може да бъдат пуснати в продажба. Писалката KwikPen

(Квик-писалката) има вграден патрон. Когато предварително напълнената писалка свърши, Вие

не можете да я използвате отново.

Притежател на разрешението за употреба

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.

Производител

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция,

Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI), Италия.

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Berlin-Chemie AG

Postfach 1108, 12474 Berlin

Tel.: 030/6707-0

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля вижте текста на ръководството, който следва.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Liprolog 200 единици/ml KwikPen, инжекционен разтвор в предварително напълнена

писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете Ръководството за употреба преди да започнете да използвате Liprolog

200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор и всеки път, когато получите друга

писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen. Възможно е да има нова информация. Тази

информация не замества разговора с Вашия медицински специалист относно

медицинското Ви състояние или лечението Ви.

Liprolog

200 единици/ml KwikPen („писалка”) е предварително напълнена писалка за

еднократна употреба, съдържаща 3 ml (600 единици, 200 единици/ml) инсулин лиспро

инжекционен разтвор. С една писалка можете да си прилагате дози многократно. Писалката

набира всеки път по 1 единица. Можете да инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от 60 единици, ще трябва да си направите повече от една

инжекция.

Буталото се придвижва по малко с всяка инжекция и Вие може да не забележите, че

то се движи. Буталото ще стигне до края на патрона, само когато сте използвали всичките

600 единици в писалката.

Тази писалка е предназначена да Ви позволи да получавате повече дози, в сравнение с други

писалки, които може би сте използвали в миналото. Набирайте обичайна си доза както Ви е

инструктирал Вашият медицински специалист.

Писалката Liprolog KwikPen е налична в две концентрации, 100 единици/ml и

200 единици/ml. Инжектирайте Liprolog 200 единици/ml САМО с Вашата писалка. НЕ

прехвърляйте инсулин от Вашата писалка в друго устройство за доставяне на инсулин.

Спринцовките и помпите за инсулин няма да дозират 200 единици/ml инсулин правилно.

Може да последва тежко предозиране, причинявайки много ниска кръвна захар, което

може да застраши Вашия живот.

Не предоставяйте Вашата писалка на други хора, дори и

ако иглата е сменена. Недейте да

използвате повторно или да предоставяте иглите на други хора. Може да им предадете

инфекция или да получите инфекция от тях.

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено в правилната употреба на писалката.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО В ТАЗИ ПИСАЛКА ИЛИ

МОЖЕ ДА ПОСЛЕДВА ТЕЖКО ПРЕДОЗИРАНЕ

Части на писалката KwikPen

Капачка на

писалката

Гнездо на

патрона

Етикет

Индикатор на

дозата

Дозатор

но копче

Клипс

на

писал

ката

Гумена

запушалка

Бутало

Тяло на

писалката

Дозаторно

прозорче

Части на иглата за писалка

(Иглите не са включени)

Дозаторно копче

с пръстен, оцветен в бордо

Игла

Външна

капачка на

иглата

Вътрешна

капачка

на иглата

Защитен

етикет

Как да разпознаете своята писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen:

Цвят на писалката:

Тъмно сив

Дозаторно копче:

Тъмно сиво в края с пръстен, оцветен в бордо

Етикети:

Оцветени в бордо, “200 единици/ml” в жълто каре

Предупреждение на жълт фон върху гнездото на патрона

Средства, необходими, за поставянето на инжекцията:

Писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen

Игли, съвместими с писалката KwikPen (препоръчват се игли за писалка на BD [Becton,

Dickinson and Company])

Тампон

Иглите и тампонът не са включени.

Подготовка на писалката

Измийте си ръцете със сапун и вода.

Проверете писалката, за да се уверите, че вземате правилния вид инсулин. Това е особено

важно, ако получавате повече от 1 вид инсулин.

Не

използвайте Вашата писалка след срока на годност, отпечатан върху етикета или за

повече от 28 дни след като за първи път започнете да използвате писалката.

Винаги използвайте

нова игла

за всяка инжекция, това ще спомогне за предотвратяване на

инфекции и запушване на иглите.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО В ТАЗИ

ПИСАЛКА, ИЛИ МОЖЕ ДА

ПОСЛЕДВА ТЕЖКО ПРЕДОЗИРАНЕ

Стъпка 1:

Дръпнете рязко капачката на писалката.

Не

отстранявайте етикета на

писалката.

Почистете гумената запушалка с тампон.

Liprolog 200 единици/ml

инжекционен

разтвор трябва да изглежда бистър и

безцветен.

Да не

се използва, ако емътен,

оцветен или има частици или бучки.

Стъпка 2:

Изберете нова игла.

Отстранете защитния етикет от външната

капачка на иглата.

Стъпка 3:

Поставете иглата с капачката директно върху

писалката и завъртете иглата докрай.

Стъпка 4:

Изтеглете външната капачка на иглата.

Не

изхвърляйте.

Изтеглете вътрешната капачка на иглата и я

изхвърлете.

Запазете

Изхвърлете

Запазете

Изхвърлете

ИЗПОЛЗВАЙТЕ

САМО В ТАЗИ ПИСАЛКА

Зареждане на писалката

Зареждайте преди всяка инжекция.

Да заредите Вашата писалка означава да отстраните въздуха от иглата и патрона, който

може да се събере при редовната употреба, и да се уверите, че писалката работи правилно.

Ако

не

зареждате писалката преди всяка инжекця, може да получите твърде много или

твърде малко инсулин.

Стъпка 5:

За да заредите Вашата писалка, завъртете

дозаторното копче, за да

изберете 2 единици

Стъпка 6:

Задръжте писалката с насочена нагоре игла.

Почукайте леко гнездото на патрона, за да се

съберат мехурчета въздух в най-горната част.

Стъпка 7:

Продължете да държите Вашата писалка с

насочена нагоре игла. Натиснете дозаторното

копче докато то спре и в дозаторното

прозорче се покаже „

0

”. Задръжте

дозаторното копче и

пребройте бавно до 5

Трябва да видите инсулин на върха на

иглата.

Ако

не

видите инсулин, повторете

стъпките по зареждането, но не

повече от 8 пъти.

Ако

все още не

виждате инсулин,

сменете иглата и повторете

стъпките по зареждането.

Наличието на малки мехурчета въздух е

нормално и това няма да повлияе на дозата.

Набиране на дозата

Тази писалка е предназначена да доставя дозата, която е показана в прозорчето. Изберете

обичайната си доза, както Ви е инструктирал медицинскияг Ви специалист.

Можете да инжектирате от 1 до 60 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от 60 единици, ще трябва да направите повече от една

инжекция.

Ако се нуждаете от помощ при вземане на решение как да разделите дозата си, обърнете

се към Вашия медицински специалист.

Трябва да използвате нова игла за всяка инжекция и да повтаряте стъпките по зареждане.

Стъпка8:

Завъртете дозаторното копче, за да изберете

броя единици, които е необходимо да

инжектирате. Стрелката на индикатора на

дозата трябва да показва Вашата доза.

Писалката набира всеки път по

1 единица.

Дозаторното копче щраква като го

завъртите.

НЕ набирайте Вашата доза чрез

преброяване на щракванията, защото

можете да изберете неточна доза.

Дозата може да бъде променена чрез

завъртане на дозаторното копче в

едната или другата посока, докато

правилната доза застане в една линия

със стрелката на индикатора на

дозата.

Четните

числа са отпечатани върху

скалата.

Нечетните

числа след числото 1, са

показани като плътни линии.

Винаги проверявайте числото в

дозаторното прозорче, за да се уверите, че

сте избрали правилната доза.

(Пример: показва 12 единици в дозаторното

прозорче)

(Пример: показва 25 единици в дозаторното

прозорче)

Писалката не позволява да изберете повече от броя единици, оставащи в писалката.

Ако се нуждаете да инжектиране повече единици отколкото е броят на оставащите

единици, в писалката, Вие можете или:

да инжектирате количеството, което остава в писалката, а след това да използвате нова

писалка, за да получите останалата част от Вашата доза,

или

да вземете нова писалка и да инжектирате цялата доза.

Инжектиране на Вашата доза

Инжектирайте Вашия инсулин както Ви е показал Вашият медицински специалист.

Сменяйте (редувайте) местата на Вашите инжекции при всяко инжектиране.

Не

се опитвайте да променяте Вашата доза, докато инжектирате.

Стъпка 9:

Изберете място за Вашата инжекция.

Liprolog 200 единици/ml

инжекционен

разтвор се инжектира под кожата (подкожно)

в областта на Вашия корем, седалищната

област, горната част на бедрото или горната

част на мишницата.

Почистете Вашата кожа с тампон и оставете

Вашата кожа да изсъхне преди да

инжектирате Вашата доза.

Стъпка 10:

Въведете иглата във Вашата кожа.

Натиснете дозаторното копче докрай.

Продължете да натискате

дозаторното копче и

пребройте

бавно до 5

преди да отстраните

иглата.

Не се опитвайте да инжектирате Вашия

инсулин чрез въртене на дозаторното копче.

НЯМА да получите Вашия инсулин чрез

въртене на дозаторното копче.

Стъпка 11:

Извадете иглата от кожата си.

Наличието на капка инсулин на

върха на иглата е нормално. Това

няма да повлияе на Вашата доза.

Проверете цифрата в дозаторното прозорче.

Ако виждате „0“ в дозаторното

прозорче, Вие сте получили цялото

количество, което сте избрали.

Ако не виждате „0“ в дозаторното

прозорче, не набирайте повторно.

Въведете иглата във Вашата кожа и

завършете Вашата инжекция.

Ако

продължавате

да смятате, че не

сте получили цялото количество,

което сте избрали за своята

5 сек

инжекция,

недейте да започвате

отново или да повтаряте тази

инжекция

. Контролирайте кръвната

си захар, както Ви е инструктирал

Вашият медицински специалист.

Буталото се придвижва по малко с всяка

инжекция и Вие може да не забележите, че то

се движи.

Ако видите кръв след като сте извадили

иглата от кожата си, притиснете мястото на

инжектиране леко с парче марля или с

тампон.

Не

разтривайте мястото.

След Вашата инжекция

Стъпка12:

Внимателно поставете обратно външната

капачка на иглата.

Стъпка13:

Отвийте иглата с капачката и я изхвърлете,

както е описано по-долу (вижте, раздела

Изхвърляне на писалките и иглите

Не съхранявайте писалката с прикрепена

игла, за да предотвратите изтичане на

инсулин, запушване на иглата и навлизане на

въздух в писалката.

Стъпка14:

Затворете капачката на писалката като

насочите клипса на капачката към

индикатора на дозата и натиснете.

Изхвърляне на писалките и иглите

Изхвърляйте използваните игли в затварящ се, непробиваем контейнер за отпадъци. Не

изхвърляйте иглите директно във Вашите битови отпадъци.

Не рециклирайте напълнения контейнер за отпадъци.

Попитайте Вашия медицински специалист относно възможностите за правилно

изхвърляне на писалката и контейнера за отпадъци.

Указанията относно работата с игли не са предназначени да заменят местните

изисквания, тези на медицинските специалисти или на институциите.

Съхранение на Вашата писалка

Неизползвани писалки

Съхранявайте неизползваните писалки в хладилник при 2°C до 8°C.

Не

замразявайте Liprolog 200 единици/ml

инжекционен разтвор.

Да не се

използва, ако

е бил замразяван.

Неизползваните писалки може да се използват преди изтичане на срока на годност,

отпечатан върху етикета, ако писалката е била съхранявана в хладилник.

Писалка, която е в употреба

Съхранявайте писалката, която използвате в момента, при стайна температура (до 30°C)

и далече от прах, храна и течности, топлина и светлина.

Изхвърлете писалката, която използвате, след 28 дни, дори и ако в нея все още има

останал инсулин.

Обща информация за безопасна и ефективна употреба на Вашата писалка

Пазете Вашите писалка и игли на място, недостъпно за деца.

Не

използвайте Вашата писалка, ако някоя част изглежда счупена или повредена.

Винаги носете допълнителна писалка в случай, че Вашата се загуби или повреди.

Отстраняване на проблем

Ако не можете да отстраните капачката на писалката, внимателно завъртете капачката

напред и назад и след това я издърпайте рязко.

Ако е трудно да натиснете дозаторното копче:

По-бавното натискане на дозаторното копче може да направи по-лесно

инжектирането.

Вашата игла може да е запушена. Поставете нова игла и заредете писалката.

Може да има прах, храна или течност в писалката. Изхвърлете тази писалка и

вземете нова писалка. Може да се наложи да получите рецепта от Вашия

медицински специалист.

Не прехвърляйте инсулин от Вашата писалка в спринцовка или в помпа за

инсулин. Може да последва тежко предозиране.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка Liprolog 200 единици/ml KwikPen,

свържете се с Вашия медицински специалист за помощ или се свържете с Вашия локален

филиал на Lilly.

Дата на преразглеждане на документа:

Листовка: информация за потребителя

Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор в предварително

напълнена писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

Всяка писалка Junior KwikPen доставя 0,5 - 30 единици на стъпки по 0,5 единици.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Liprolog Junior KwikPen и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Junior KwikPen

Как да използвате Liprolog Junior KwikPen

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Liprolog Junior KwikPen

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Liprolog Junior KwikPen и за какво се използва

Liprolog Junior KwikPen се използва за лечение на диабет. Liprolog действа по-бързо от

обикновения човешки инсулин, защото инсулин лиспро е леко изменен в сравнение с човешкия

инсулин. Инсулин лиспро се доближава много до човешкия инсулин, който е естествен хормон,

произвеждан от задстомашната жлеза (панкреаса).

Вие развивате диабет, ако задстомашната Ви жлеза не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта. Liprolog заменя Вашия собствен инсулин и се

използва за контрол на глюкозата за продължително време. Неговото действие започва много

бързо и продължава по-кратко време в сравнение с разтворимия инсулин (2 до 5 часа).

Обикновено трябва да използвате Liprolog до 15 минути преди хранене.

Вашият лекар може да Ви посъветва да използвате Liprolog, както и по-продължително

действащ инсулин. Всеки вид инсулин се съпровожда от отделна листовка за пациента, която

обяснява неговите свойства. Не сменяйте Вашия инсулин, освен ако Вашият лекар не Ви

препоръча това.

Liprolog е подходящ за приложение при възрастни и деца.

Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen е предварително напълнена писалка за еднократна

употреба, която съдържа 3 ml (300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро. Една писалка

KwikPen съдържа много дози инсулин. Писалката KwikPen измерва по половин единица

(0,5 единици) наведнъж.

Броят на единиците е показан в дозаторното прозорче, винаги

проверявайте това преди Вашата инжекция.

Можете да инжектирате от 0,5 единици до

30 единици с една инжекция.

Ако Вашата доза е по-голяма от 30 единици, ще трябва да си

направите повече от една инжекция.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Liprolog Junior KwikPen

НЕ използвайте Liprolog Junior KwikPen

-

ако сте

алергични

към инсулин лиспро или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако предполагате, че започва

хипогликемия

(ниско ниво на кръвната захар). По-нататък

в тази листовка се обяснява какво да правите при умерена хипогликемия (вж. точка 3:

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog).

Предупреждения и предпазни мерки

НЕ смесвайте Liprolog 100 единици/ml инжекционен разтвор във Вашата

предварително напълнената писалка (писалката Junior KwikPen) с никакви други

инсулини или други лекарства.

Ако нивата на кръвната Ви захар се контролират добре от Вашето настоящо лечение с

инсулин, Вие може да не чувствате предупредителните симптоми, когато нивата на

кръвната Ви захар спаднат твърде ниско. Предупредителните симптоми са посочени в

точка 4 на тази листовка. Внимателно трябва да прецените кога да се храните, колко

често и интензивно да спортувате. Също така трябва внимателно да наблюдавате нивата

на Вашата кръвна захар чрез често измерване.

Малко хора, които са имали хипогликемия след преминаване от животински на човешки

инсулин, съобщават, че ранните предупредителни симптоми са по-неясни или различни.

Ако често имате хипогликемия или имате трудности при разпознаването й, моля,

обсъдете това с Вашия лекар.

Ако отговорите с ДА на някой от следните въпроси, информирайте Вашия лекар,

фармацевт или диабетна сестра

Били ли сте скоро болен?

Имате ли проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб?

Подложени ли сте на по-голямо физическо натоварване от обикновено?

Трябва също да уведомите Вашия лекар, фармацевт или диабетна сестра, ако планирате

да пътувате зад граница. Часовата разлика между страните може да означава, че трябва да

си поставяте инжекциите и да се храните в различно време в сравнение с това у дома.

Някои пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 2 и сърдечно заболяване или

преживян инсулт, които са лекувани с пиоглитазон и инсулин, са развили сърдечна

недостатъчност. Съобщете на своя лекар колкото се може по-бързо, ако получите

признаци на сърдечна недостатъчност, като необичаен задух или бързо повишаване на

теглото, или локализиран оток (едем).

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено да използва писалката.

Други лекарства и Liprolog Junior KwikPen

Вашите нужди от инсулин могат да се променят, ако приемате

противозачатъчни таблетки,

стероиди,

заместително лечение с хормони на щитовидната жлеза,

перорални продукти за намаляване на кръвната захар (например, метформин, акарбоза,

сулфонилурейни продукти, пиоглитазон, емпаглифлозин, DPP-4-инхибитори, като

ситаглиптин или саксаглиптин),

ацетилсалицилова киселина,

антибиотици, съдържащи „сулфо” група,

соматостатинови аналози (като, октреотид, използван за лечение на рядко заболяване, при

което произвеждате прекалено много хормон на растежа),

„бета

агонистии”, като салбутамол или тербуталин, за лечение на астма, или ритодрин,

използван за предотвратяване на преждевременно раждане,

бета-блокери – за лечение на високо кръвно налягане, или

някои антидепресанти (инхибитори на моноаминооксидазата или селективни инхибитори

на обратното захващане на серотонина),

даназол (лекарство, повлияващо овулацията),

някои инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), използвани

за лечение на определени съсречни заболявания или високо кръвно налягане (например,

каптоприл, еналаприл) и

специфични лекарства за лечение на високо кръвно налягане, бъбречно увреждане в

резултат на диабет и някои сърдечни проблеми (блокери на ангиотензин ІІ рецепторите).

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства (вижте също раздел „Предупреждения и предпазни мерки”).

Liprolog с алкохол

Нивата на кръвната Ви захар може или да се повишат, или да паднат, ако пиете алкохол. Затова

количеството на необходимия инсулин може да се промени.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Количеството инсулин, от

което се нуждаете обикновено намалява по време на първите три месеца от бременността и

нараства в оставащите шест месеца. Ако кърмите, може да имате нужда от промяна в приема

на инсулин или в диетата.

Шофиране и работа с машини

Вашата способност да се концентрирате и реагирате може да бъде намалена, ако имате

хипогликемия. Моля, имайте предвид този възможен проблем при всички ситуации, които

могат да изложат Вас и други хора на риск (например, шофиране или работа с машини). Трябва

да се свържете с Вашия лекар относно уместността да шофирате, ако имате:

чести епизоди на хипогликемия

отслабени или липсващи предупредителни признаци на хипогликемия

Важна информация относно някои от съставките на Liprolog

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. практически „не

съдържа натрий”.

3.

Как да използвате Liprolog Junior KwikPen

Винаги проверявайте опаковката и етикета на предварително напълнената писалка за

името и вида на инсулина, когато го вземете от Вашата аптека. Уверете се, че сте

получили точно тази писалка Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, която Ви е казал

Вашият лекар да използвате.

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар. За да се предотврати възможно пренасяне на болести, всяка

писалка трябва да се използва само от Вас дори и, ако иглата е сменена.

Дозировка

Броят на половинките единици (0,5 единици) е показан в дозаторното прозорче на

Вашата писалка. Половинките единици (0,5 единици) са показани като чертички между

числата.

Винаги проверявайте числото в дозаторното прозорче, за да се уверите, че сте набрали

правилната доза.

Обикновено трябва да инжектирате Liprolog 15 минути преди ядене. Ако е необходимо

може да го инжектирате веднага след хранене. Но Вашият лекар ще Ви каже точно колко

да прилагате, кога да го прилагате и колко често. Тези указания са само за Вас. Следвайте

ги точно и посещавайте Вашата диабетна клиника редовно.

Ако промените вида инсулин, който използвате (например, преминете от човешки или

животински инсулин на Liprolog-ов продукт), може би ще трябва да приемате повече или

по-малко отколкото преди. Това може да важи само за първата инжекция или може да

бъде постепенна промяна за няколко седмици или месеци.

Liprolog KwikPen е подходящ само за инжектиране под кожата. Говорете с Вашия лекар,

ако трябва да инжектирате Вашия инсулин по друг начин.

Приготвяне на писалката Liprolog Junior KwikPen

Liprolog е разтворен предварително във вода, така че не е необходимо да го смесвате. Но

Вие трябва да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Той трябва да е бистър, без

цвят и без твърди частици в него. Проверявайте за това всеки път, когато си го

инжектирате.

Приготвяне на писалката Junior KwikPen за употреба (моля, вижте, Ръководство за

употреба)

Първо си измийте ръцете.

Прочетете указанията как да използвате Вашата предварително напълнена инсулинова

писалка. Моля, внимателно следвайте указанията. Там има някои напомняния.

Използвайте чиста игла. (Иглите не са включени).

Заредете Вашата писалка Junior KwikPen преди всяка употреба. Така проверявате, че

инсулин излиза навън и изчиствате въздушните мехурчета от Вашата писалка Junior

KwikPen. Може да има все още останали няколко малки въздушни мехурчета в писалката

- те са безвредни. Ако въздушните мехурчета са твърде големи, това може да повлияе на

дозата инсулин.

Инжектиране на Liprolog

Преди да направите инжекцията, почистете кожата

както са Ви инструктирали.

Инжектирайте под кожата както са Ви обучили. Не инжектирайте директно във вена.

След поставяне на Вашата инжекция, оставете иглата в кожата за пет секунди, за да сте

сигурни, че сте приели цялата доза. Не разтривайте мястото, където току що сте

направили инжекцията. Убедете се, че сте се инжектирали най-малко на половин инч

(1 см) от мястото на последната инжекция, и че „редувате” местата на инжектиране, така

както сте били обучени. Няма значение кое място използвате за инжектиране, дали в

горната част на ръката, бедрото, седалището или корема, Вашата инжекция Liprolog

въпреки това ще действа по-бързо отколкото разтворимия човешки инсулин.

Вие не трябва да прилагате Liprolog интравенозно. Инжектирайте Liprolog както Вашият

лекар или медицинска сестра са Ви обучили. Само Вашият лекар може да прилага

Liprolog интравенозно. Той ще направи това само при специални условия, като например,

операция или, ако Вие сте болни и Вашите нива на глюкоза са твърде високи.

След инжектиране

В момента, в който направите инжекцията, извадете иглата от писалката Junior KwikPen

като използвате външната капачка на иглата. Това ще запази инсулина стерилен и ще

предпази изтичането му. Също така ще възпрепятства връщането на въздух в писалката и

запушването на иглата

. Не предоставяйте Вашите игли на други лица

. Не

предоставяйте Вашата писалка на други лица. Поставете капачката обратно на Вашата

писалка.

По-нататъшни инжекции

Всеки път, когато използвате писалката Junior KwikPen, Вие трябва да използвате нова

игла. Преди всяка инжекция изгонете въздушните мехурчета. Можете да видите колко

инсулин остава като задържите писалката Junior KwikPen с игла, насочена нагоре.

Градуираната скала на патрона показва колко единици остават.

След като писалката Junior KwikPen се изпразни, да не се използва отново. Моля,

изхвърлете я внимателно – Вашият фармацевт или диабетна сестра ще Ви кажат как да

направите това.

Използване на Liprolog

в инфузионна помпа

Писалката Junior KwikPen е подходяща за инжектиране само под кожата. Не използвайте

писалката, за да приложите Liprolog по различен начин. Ако това е необходимо, са

налични други видове опаковки на Liprolog 100 единици/ml. Говорете с Вашия лекар, ако

това се отнася до Вас.

Ако сте приложили повече от необходимата доза Liprolog

Ако сте приложили повече Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи понижаване

на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако кръвната Ви захар е ниска

(лека хипогликемия)

, вземете таблетки глюкоза, захар или

изпийте подсладена напитка. След това яжте плод, бисквити или сандвич, както Ви е

препоръчал Вашият лекар и си починете. В повечето случаи това ще Ви помогне да

превъзмогнете

леката хипогликемия или незначително инсулиново предозиране. Ако се

почувствате по-зле и дишането Ви е повърхностно и кожата Ви става бледа, веднага се обадете

на Вашия лекар. Твърде тежка хипогликемия може да се лекува с инжекция с глюкагон.

Хапнете глюкоза или захар след инжекцията с глюкагон. Ако не се повлияете от глюкагон, ще

трябва да отидете в болница. Помолете Вашия лекар да Ви разкаже за глюкагона.

Ако сте пропуснали да приложите Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходим, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Проверете нивото на кръвната си захар.

Ако хипогликемията (ниски стойности на кръвна захар) или хипергликемията (високи

стойности на кръвна захар) не се лекуват, те могат да бъдат много сериозни и да предизвикат

главоболие, гадене, повръщане, обезводняване (дехидратация), безсъзнание, кома или дори

смърт. (вижте точка 4. „Възможни нежелани реакции”).

Три прости стъпки

да се избегне хипогликемия или хипергликемия са:

Винаги носете резервна писалка в случай, че загубите Вашата писалка Junior KwikPen

или тя се повреди.

Винаги носете нещо, което да показва, че сте диабетик.

Винаги носете захар със себе си.

Ако сте спрели приложението на Liprolog

Ако сте приложили по-малко Liprolog, отколкото Ви е необходимо, може да настъпи

повишаване на кръвната захар. Не променяйте инсулина, предназначен за Вас, освен ако не Ви

каже Вашият лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Тежката алергия е рядка (може да засегне до 1 на 1 000 човека). Симптомите са следните:

обрив по цялото тяло

спадане на кръвното налягане

затруднено дишане

ускорена сърдечна дейност

хриптящо дишане

изпотяване

Ако смятате, че имате този тип инсулинова алергия с Liprolog, незабавно се свържете с лекар.

Локалната алергия е честа (може да засегне до 1 на 10 човека). Някои хора получават

зачервяване, подуване или сърбеж около мястото на инжектиране на инсулина. Обикновено

това отзвучава за няколко дни до няколко седмици. Ако това Ви се случи, информирайте

Вашия лекар.

Липодистрофията (задебеляване или хлътване на кожата) е нечеста (може да засегне до 1 на

100 човека). Ако забележите задебеляване или хлътване на кожата на мястото на инжектиране,

информирайте Вашия лекар.

Има съобщения за оток (например, подуване на ръцете, глезените; задръжка на течности),

особено при започване на лечението с инсулин или по време на промяна на лечението с цел

подобряване на контрола на Вашата кръвна захар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Основни проблеми на диабета

Хипогликемия

Хипогликемия (ниска кръвна захар) означава, че няма достатъчно захар в кръвта. Тя може да

бъде предизвикана, ако:

вземате твърде много Liprolog

или друг инсулин;

изпуснете или забавите храненето или промените Вашата диета;

извършвате физическо натоварване или работите твърде много непосредствено преди

или след ядене;

имате инфекция или заболяване (особено диария или повръщане);

има промени в нуждите Ви от инсулин; или

имате проблем с бъбреците или черния дроб, чието състояние се влошава.

Алкохолът и някои лекарства могат да повлияят на нивата на Вашата кръвна захар (вж.

точка 2).

Първите симптоми на ниска кръвна захар обикновено се появяват бързо и включват следното:

отпадналост

ускорена сърдечна дейност

нервност или треперене

позиви за повръщане

главоболие

студена пот

Докато не сте уверени, че можете да разпознавате Вашите предупредителни симптоми,

избягвайте ситуации като шофиране, в които Вие или други хора ще бъдете изложени на риск,

вследствие на хипогликемията.

Хипергликемия и диабетна кетоацидоза

Хипергликемия (твърде много захар в кръвта) означава, че Вашият организъм няма достатъчно

инсулин. Хипергликемията може да бъде предизвикана от това, че:

не вземате Liprolog, предназначен за Вас, или друг инсулин;

вземате по-малко инсулин, отколкото Ви е казал Вашият лекар;

храните се много повече, отколкото диетата Ви позволява; или

имате температура, инфекция или емоционален стрес.

Хипергликемията може да доведе до диабетна кетоацидоза. Първите симптоми се появяват

бавно след много часове или дни. Симптомите включват следното:

сънливост

липса на апетит

зачервено лице

дъх с мирис на плодове

жажда

позиви за повръщане или повръщане

Тежките симптоми са тежко дишане и ускорен пулс.

Потърсете медицинска помощ

незабавно.

Заболяване

Ако сте болен/на, особено ако се чувствате или сте отпаднал/а, количеството инсулин, от което

се нуждаете, може да се промени.

Дори когато не се храните нормално, Вие се нуждаете от

инсулин.

Изследвайте урината или кръвта си, следвайте Вашите „правила на заболяването” и

информирайте Вашия лекар.

5.

Как да съхранявате Liprolog Junior KwikPen

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Преди първоначалната употреба съхранявайте Вашата писалка Liprolog Junior KwikPen в

хладилник (2

C - 8

C). Не замразявайте.

Съхранявайте Вашата писалка Liprolog Junior KwikPen в периода на използване при стайна

температура (15 - 30°С) и я изхвърлете до 28 дни

дори, ако част от разтвора остава

. Не я

оставяйте близко до източници на топлина или на слънце. Не съхранявайте писалката Junior

KwikPen, която използвате, в хладилника. Писалката Junior KwikPen не трябва да се съхранява

с прикрепена игла.

Не използвайте това лекарство, ако разтворът е оцветен или има твърди частици в него. Вие

можете да го използвате

само

, ако изглежда като вода. Проверявайте това всеки път преди да

си направите инжекцията.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор

Активното вещество е инсулин лиспро. Всеки милилитър (ml) разтвор съдържа

100 единици (U) инсулин лиспро (insulin lispro). Всяка предварително напълнена писалка

(3 ml) съдържа 300 единици (U) инсулин лиспро.

Другите съставки са: метакрезол, глицерол, двуосновен натриев фосфат 7H

O, цинков

оксид и вода за инжекции. Натриев хидроксид или хлороводородна киселина могат да са

използвани за корекция на киселинността.

Как изглежда писалката Liprolog Junior KwikPen

и какво съдържа опаковката

Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор е стерилен, прозрачен,

безцветен воден разтвор и съдържа 100 единици инсулин лиспро във всеки милилитър

(100 единици/ml) инжекционен разтвор. Всяка писалка Liprolog Junior KwikPen съдържа

300 единици (3 милилитра). Писалката Liprolog Junior KwikPen се предлага в опаковка по 1 или

5 предварително напълнени писалки или в групова опаковка по 2 х 5 предварително напълнени

писалки. Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба. Писалката Junior

KwikPen има вграден патрон. Когато предварително напълнената писалка свърши, Вие не

можете да я използвате отново.

Писалката Junior KwikPen е синя. Дозаторното копче е синьо с повдигнати ръбове. Етикетът е

бял с оранжево оцветена лента и ивица, оцветена в сиво. Всяка писалка Junior KwikPen доставя

0,5 - 30 единици в стъпки по 0,5 единици.

Притежател на разрешението за употреба

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.

Производител

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel:

+

372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Дата на последно преразглеждане на листовката

{ММ/ГГГГ}.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля, вижте текста на ръководството, който следва.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Ръководство за употреба

Liprolog 100 единици/ml Junior KwikPen, инжекционен разтвор в предварително

напълнена писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА

Прочетете Ръководството за употреба преди да започнете да използвате Liprolog Junior

KwikPen и всеки път, когато получите друга писалка Liprolog Junior KwikPen. Възможно е да

има нова информация. Тази информация не замества разговора с Вашия медицински

специалист относно заболяването Ви или лечението Ви.

Liprolog

100 единици/ml Junior KwikPen („писалка“) е предварително напълнена писалка за

еднократна употреба, която съдържа 3 ml (300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро

инжекционен разтвор. С една писалка можете да си прилагате дози многократно.

Вашият медицински специалист ще спредели колко единици ще бъде Вашата доза и как

да инжектирате предписаната Ви доза инсулин.

Писалката набира всеки път по половин единица (0,5 единици) на всяка стъпка. Можете

да инжектирате от 0,5 единици до 30 единици с една инжекция.

Винаги проверявайте числото в дозаторното прозорче, за да се уверете, че сте набрали

правилната доза.

Ако Вашата доза е по-голяма от 30 единици, ще трябва да си направите повече от една

инжекция.

Буталото се придвижва само по малко с всяка инжекция и Вие може да не забележите, че

то се движи. Буталото ще стигне до края на патрона, само когато сте използвали всичките

300 единици в писалката.

Не предоставяйте Вашата писалка на други хора,

дори и

ако иглата е сменена. Не

използвайте повторно или не предоставяте иглите на други хора. Може да им предадете

инфекция или да получите инфекция от тях.

Тази писалка не се препоръчва за употреба от слепи хора или хора с увредено зрение без

помощ от лице, обучено да използва писалката.

Части на писалката Liprolog Junior KwikPen

Капачка на

писалката

Гнездо на патрона

Етикет

Индикатор на дозата

Клипс на

писалката

Гумена

запушалка

Бутало

Тяло на

писалката

Дозаторно

прозорче

Дозаторно

копче

Части на иглата за писалка

(Иглите не са включени)

Дозаторно копче

Синьо, с повдигнати

ръбове в края и

отстрани

Хартиен

етикет

Външна капачка

на иглата

Вътрешна

капачка на

иглата

Игла

Как да разпознаете своята писалка Liprolog Junior KwikPen:

Цвят на писалката:

син

Дозаторно копче:

синьо, с повдигнати ръбове в края и отстрани

Етикет:

бял с оранжево оцветена лента и ивица, оцветена в сиво

Средства, необходими, за поставянето на инжекцията:

Писалка Liprolog Junior KwikPen

Игла, съвместима с писалката KwikPen (препоръчват се игли за писалка на фирма

BD [Becton, Dickinson and Company])

Тампон

Иглите и тампонът не са включени.

Подготовка на писалката

Измийте си ръцете със сапун и вода.

Проверете писалката, за да се уверите, че сте взели правилния вид инсулин. Това е особено

важно, ако използвате повече от 1 вид инсулин.

Не

използвайте Вашата писалка след изтичането на срока на годност, отпечатан върху

етикета, или за повече от 28 дни след като за първи път започнете да използвате писалката.

Винаги използвайте

нова игла

за всяка инжекция, за да спомогнете за предотвратяването на

инфекции и запушването на иглите.

Стъпка 1:

Дръпнете рязко капачката на писалката.

Не

отстранявайте етикета на писалката.

Почистете гумената запушалка с тампон.

Liprolog трябва да изглежда бистър и безцветен.

Да не

се използва, ако е мътен, оцветен или има

частици или бучки.

Стъпка 2:

Изберете нова игла.

Отстранете хартиения етикет от външната

капачка на иглата.

Стъпка 3:

Поставете иглата с капачката директно върху

писалката и завъртете иглата докрай.

Стъпка 4:

Изтеглете външната капачка на иглата.

Не

изхвърляйте.

Изтеглете вътрешната капачка на иглата и я

изхвърлете.

Зареждане на писалката

Зареждайте преди всяка инжекция.

Да заредите Вашата писалка означава да отстраните въздуха от иглата и патрона, който

може да се събере при редовната употреба. Важно е да заредите Вашата писалка така, че тя

да работи правилно.

Ако

не

зареждате писалката преди всяка инжекция, може да получите твърде много или

твърде малко инсулин.

Стъпка 5:

За да заредите Вашата писалка, завъртете

дозаторното копче, за да наберете 2 единици.

Запазете

Изхвърлете

Стъпка 6:

Задръжте Вашата писалка с насочена нагоре

игла. Почукайте леко гнездото на патрона, за да

се съберат мехурчета въздух в най-горната

част.

Стъпка 7:

Продължете да държите Вашата писалка с

насочена нагоре игла. Натиснете дозаторното

копче докато то спре и в дозаторното прозорче

се покаже „

0

”. Задръжте дозаторното копче и

пребройте бавно до 5

Трябва да видите инсулин на върха на иглата.

Ако

не

видите инсулин, повторете стъпките

по зареждането, но не повече от 4 пъти.

Ако

все още не

виждате инсулин, сменете

иглата и повторете стъпките по зареждането.

Наличието на малки мехурчета въздух е нормално

и това няма да повлияе на Вашата доза.

Набиране на дозата

Можете да инжектирате от половин единица (0,5 единици) до 30 единици с една инжекция.

Винаги проверявайте числото в дозаторното прозорче, за да се уверете, че сте набрали

правилната доза.

Ако Вашата доза е по-голяма от 30 единици, ще трябва да направите повече от една

инжекция.

Разговаряйте с Вашия медицински специалист относно това как да направите своята

доза.

Използвайте нова игла за всяка инжекция и повтаряйте стъпките по зареждането.

Ако

обикновено

се нуждаете от повече от 30 единици, попитайте Вашия медицински

специалист дали друга писалка Liprolog KwikPen би била по-добра за Вас.

Стъпка 8:

Завъртете дозаторното копче, за да изберете

броя единици, които е необходимо да

инжектирате. Индикаторът на дозата трябва да

показва Вашата доза.

Писалката набира по половин единица

(0,5 единици) наведнъж.

Дозаторното копче щраква като го

завъртите.

НЕ

набирайте Вашата доза чрез преброяване

на щракванията, защото можете да изберете

погрешна доза.

Дозата може да бъде променена чрез

завъртане на дозаторното копче в едната

или другата посока, докато правилната доза

застане в една линия с индикатора на дозата.

Числата на

целите единици

са отпечатани

върху скалата.

Половинките единици

са показани като

линии между числата.

Винаги проверявайте числото в

дозаторното прозорче, за да се уверите, че

сте избрали правилната доза.

Пример: показва

4 единици в

дозаторното прозорче

Пример: показва 10 ½

(10,5) единици в

дозаторното прозорче

Писалката не позволява да изберете повече от броя единици, оставащи в писалката.

Ако се нуждаете да инжектиране повече единици отколкото е броят на оставащите единици

в писалката, Вие можете или:

да инжектирате количеството, което остава във Вашата писалка, а след това да

използвате нова писалка, за да получите останалата част от Вашата доза,

или

– да вземете нова писалка и да инжектирате цялата доза.

Нормално е да се види малко количество инсулин, оставащо в писалката, което не можете

да инжектирате.

Инжектиране на Вашата доза

Инжектирайте Вашия инсулин както Ви е показал Вашият медицински специалист.

Сменяйте (редувайте) местата на Вашите инжекции при всяко инжектиране.

Не

се опитвайте да променяте Вашата доза, докато инжектирате.

Стъпка 9:

Изберете място за Вашата инжекция.

Liprolog се инжектира под кожата

(подкожно) в областта на Вашия корем,

седалищната област, горната част на

бедрото или горната част на ръката (в

мишницата).

Почистете Вашата кожа с тампон и

оставете Вашата кожа да изсъхне преди

да инжектирате Вашата доза.

Стъпка 10:

Въведете иглата във Вашата кожа.

Натиснете дозаторното копче докрай.

Продължете да натискате

дозаторното копче и

пребройте бавно до 5

преди

да отстраните иглата.

Не

се опитвайте да инжектирате

Вашия инсулин чрез въртене на

дозаторното копче. По този

начин (чрез въртене на

дозаторното копче)

НЯМА

да

можете да инжектирате

инсулиновата доза.

5 сек

Стъпка 11:

Извадете иглата от кожата.

Наличието на капка инсулин на върха на

иглата е нормално. Това няма да повлияе на

Вашата доза.

Проверете цифрата в дозаторното прозорче.

Ако виждате „0“ в дозаторното прозорче,

Вие сте получили цялото количество, което

сте избрали.

Ако не виждате „0“ в дозаторното прозорче,

Вие не сте получили цялата си доза.

Не

набирайте повторно. Въведете иглата във

Вашата кожа и завършете Вашата инжекция.

Ако

продължавате

да смятате, че не сте

получили цялото количество, което сте

избрали за своята инжекция,

не започвайте

отново или не повтаряйте тази инжекция

Контролирайте кръвната си захар и се

обадете на Вашия медицински специалист за

допълнителни указания.

Буталото се придвижва само по малко с всяка

инжекция и Вие може да не забележите, че то се

движи.

Ако видите кръв след като сте извадили иглата от

кожата си, притиснете мястото на инжектиране

леко с парче марля или тампон.

Не

разтривайте

мястото.

След Вашата инжекция

Стъпка 12:

Внимателно поставете обратно външната

капачка на иглата.

Стъпка 13:

Отвийте иглата с капачката и я изхвърлете,

както е описано по-долу (вижте, раздела

Изхвърляне на писалките и иглите

Не съхранявайте писалката с прикрепена игла,

за да предотвратите изтичане на инсулин,

запушване на иглата и навлизане на въздух в

писалката.

Стъпка 14:

Поставете обратно капачката на писалката

като насочите клипса на капачката към

индикатора на дозата и натиснете.

Изхвърляне на писалките и иглите

Поставете използваните игли в контейнер за остри предмети или в контейнер от твърда

пластмаса с обезопасен капак.

Не

изхвърляйте иглите директно във Вашите битови

отпадъци.

Не

рециклирайте напълнения контейнер за остри предмети.

Попитайте Вашия медицински специалист относно възможностите за правилно изхвърляне

на писалката и контейнера за остри предмети.

Указанията относно работата с игли не са предназначени да заменят местните изисквания,

изискванията на медицинските специалисти или на институциите.

Съхранение на Вашата писалка

Неизползвани писалки

Съхранявайте неизползваните писалки в хладилник при (2°C до 8°C).

Не

замразявайте Liprolog.

Да не се

използва, ако е бил замразяван.

Неизползваните писалки може да се използват преди изтичане на срока на годност,

отпечатан върху етикета, ако писалката е била съхранявана в хладилник.

Писалка, която е в употреба

Съхранявайте писалката, която използвате в момента, при стайна температура [до (30°C)] и

далече от прах, храна и течности, топлина и светлина.

Изхвърлете писалката, която използвате, след 28 дни дори и, ако в нея все още има останал

инсулин.

Обща информация за безопасна и ефективна употреба на Вашата писалка

Пазете Вашите писалка и игли на място, недостъпно за деца.

Не

използвайте Вашата писалка, ако някоя част изглежда счупена или повредена.

Винаги носете допълнителна писалка в случай, че Вашата се загуби или повреди.

Отстраняване на проблем

Ако не можете да отстраните капачката на писалката, внимателно завъртете капачката

напред и назад и след това я издърпайте рязко.

Ако е трудно да натиснете дозаторното копче:

– По-бавното натискане на дозаторното копче може да направи по-лесно инжектирането.

– Вашата игла може да е запушена. Поставете нова игла и заредете писалката.

Може да има прах, храна или течност в писалката. Изхвърлете тази писалка и вземете

нова писалка. Може да се наложи да получите рецепта от Вашия медицински специалист.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка Liprolog 100 единици/ml Junior

KwikPen, позвънете на Вашия медицински специалист за помощ или се свържете с Вашия

локален филиал на Lilly.

Дата на преразглеждане на документа: