IntronA

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

интерферон алфа-2b

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

L03AB05

INN (Международно Name):

interferon alfa-2b

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Carcinoid Tumor; Leukemia, Hairy Cell; Lymphoma, Follicular; Hepatitis B, Chronic; Hepatitis C, Chronic; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Melanoma; Multiple Myeloma

Терапевтични показания:

Хроничен хепатит BTreatment възрастни пациенти с хроничен хепатит В, свързани с признаци на хепатит Б, с репликация на вируса (наличието на ДНК на вируса на хепатит В вирус (HBV ДНК) и хепатит B антиген (hbeag) и, повишена аланинаминотрансферазы (ALT) и гистологически доказано активно възпаление на черния дроб и / или фиброза. Хронична възбуда е до лечение на хепатит С IntronA, се вземат предвид резултатите от клиничните изследвания, които сравняват IntronA с пегилированным интерфероном. Възрастен patientsIntronA е показан за лечение на възрастни пациенти с хроничен хепатит С, които са с повишени трансаминазы на черния дроб, без декомпенсации, и които са положителни за хепатит С вирусна РНК (HCV RNA). Най-добрият начин да се използват IntronA в този знак в съчетание с рибавирином. Децата на възраст три и повече години и adolescentsIntronA посочва в режим комбинация с рибавирином за лечение на деца на възраст от три години и младежи, които имат хроничен хепатит С, по-рано не са били лекувани, без черния дроб в

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-03-09

Листовка

                166
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
167
ЛИСТОВКА
:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INTRONA 3
МИЛИОНА IU/0,5
ML ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
интерферон алфа
-
2b (interferon alfa
-2b)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване
са същите като Вашите.
-
Ако получите
някакви нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни
нежелани реакции, неописани в
тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА
ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява IntronA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате IntronA
3.
Как да използвате IntronA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IntronA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IntronA 3
милиона
IU/0,5
ml инжекционен или инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон от инжекционния или
инфузионен разтвор съдържа 3
милиона IU рекомбинантен
интерферон алфа
-
2b (interferon alfa
-
2b), получен от
E. coli
по рекомбинантна ДНК технология, в
0,5
ml разтвор
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен или инфузионен разтвор
Бистър и безцветен
разтвор
.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хроничен хепатит
B
Лечение на възрастни пациенти с
хроничен хепатит В, свързан с данни за
хепатит В вирусна
репликация (наличие на ДНК на вируса
на
хепатит
В (
HBV-
ДНК
)
и хепатит
В антиген
(
HBeAg), повишена аланин аминотрансфераза
(АЛАТ) и хистологично доказано
чернодробно
възпаление и/или фиброза.
Хроничен хепатит
C
Преди да се започне лечение с IntronA,
трябва да се вземат под внимание
резултатите от
клинични изпитвания, които сравняват
IntronA и пегилиран интерферон (вж. точка
5.1).
Възрастни пациенти
IntronA е показан за лечение на възрастни
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-12-2022
Листовка Листовка чешки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-12-2022
Листовка Листовка датски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-12-2022
Листовка Листовка немски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-12-2022
Листовка Листовка естонски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-12-2022
Листовка Листовка гръцки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-12-2022
Листовка Листовка английски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-12-2022
Листовка Листовка френски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-12-2022
Листовка Листовка италиански 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-12-2022
Листовка Листовка латвийски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-12-2022
Листовка Листовка литовски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-12-2022
Листовка Листовка унгарски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-12-2022
Листовка Листовка малтийски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-12-2022
Листовка Листовка нидерландски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-12-2022
Листовка Листовка полски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-12-2022
Листовка Листовка португалски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-12-2022
Листовка Листовка румънски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-12-2022
Листовка Листовка словашки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-12-2022
Листовка Листовка словенски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-12-2022
Листовка Листовка фински 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-12-2022
Листовка Листовка шведски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-12-2022
Листовка Листовка норвежки 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-12-2022
Листовка Листовка исландски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-12-2022
Листовка Листовка хърватски 14-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-12-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите