Imvanex

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

модифицирана ваксиния Анкара - баварски северни (MVA-BN) вируси

Предлага се от:

Bavarian Nordic A/S

АТС код:

J07BX

INN (Международно Name):

smallpox and monkeypox vaccine (Live Modified Vaccinia Virus Ankara)

Терапевтична група:

Други вирусни ваксини,

Терапевтична област:

Smallpox Vaccine; Monkeypox virus

Терапевтични показания:

Active immunisation against smallpox, monkeypox and disease caused by vaccinia virus in adults (see sections 4. 4 и 5. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-07-31

Листовка

                21
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до (-20°C +/-5°C):
Годен до (-50°C +/-10°C):
Годен до (-80°C +/-10°C):
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява във фризер (при -20°C
+/-5°C, или -50°C +/-10°C, или -80°C +/-10°C),
защитена
от светлина. Срокът на годност зависи
от температурата на съхранение.
За допълнителна информация относно
размразяването, срока на годност и
съхранението вижте
листовката.
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА
Да се изхвърля в съответствие с
местните изисквания.
11.
ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
Bavarian Nordic A/S
Philip Heymans Allé 3
DK-2900 Hellerup
Дания
12.
НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
EU/1/13/855/001
EU/1/13/855/002
13.
ПАРТИДЕН НОМЕР
Парт. №
14.
НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ
15.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
16.
ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА
Прието е основание да не се включи
информация на Брайлова азбука.
22
17.
УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН
БАРКОД
Двуизмерен баркод с включен уникален
идентификатор
18.
УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА
ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА
PC
SN
NN
23
МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА
СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ
П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IMVANEX инжекционна суспензия
Ваксина срещу едра шарка и маймунска
шарка (жив модифициран
_Vaccinia Virus Ankara_
)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (0,5 ml) съдържа:
жив модифициран
_Vaccinia Virus Ankara – Bavarian Nordic_
_1_
не по-малко от 5 x 10
7
Inf.U*
*инфекциозни единици
1
Произведен в пилешки ембрионални
клетки
Тази ваксина съдържа следи от пилешки
протеин, бензоназа,гентамицин и
ципрофлоксацин
(вж. точка 4.3).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия
Светложълта до бледобяла
млекоподобна суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация срещу едра шарка,
маймунска шарка и заболяването,
причинявано от
_vaccinia _
вирус при възрастни (вж. точки 4.4 и 5.1).
Употребата на тази ваксина трябва да
бъде в 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2023
Листовка Листовка чешки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2023
Листовка Листовка датски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2023
Листовка Листовка немски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2023
Листовка Листовка естонски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2023
Листовка Листовка гръцки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2023
Листовка Листовка английски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-07-2022
Листовка Листовка френски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2023
Листовка Листовка италиански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-07-2022
Листовка Листовка латвийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-07-2022
Листовка Листовка литовски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2023
Листовка Листовка унгарски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2023
Листовка Листовка малтийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-07-2022
Листовка Листовка полски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2023
Листовка Листовка португалски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-07-2022
Листовка Листовка румънски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2023
Листовка Листовка словашки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2023
Листовка Листовка словенски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-07-2022
Листовка Листовка фински 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2023
Листовка Листовка шведски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2023
Листовка Листовка норвежки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2023
Листовка Листовка исландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2023
Листовка Листовка хърватски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-07-2022

Преглед на историята на документите