Grepid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as besilate)

Предлага се от:

Pharmathen S.A.

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Prevention of atherothrombotic events Clopidogrel is indicated in: , adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from seven days until less than six months) or established peripheral arterial disease;, adult patients suffering from acute coronary syndrome:, , non-ST-segment-elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA);, ST-segment-elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy. , , , Prevention of atherothrombotic and thromboembolic events in atrial fibrillation In adult patients with atrial fibrillation who have at least one risk factor for vascular events, are not suitable for treatment with vitamin-K antagonists and who have a low bleeding risk, clopidogrel is indicate

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-07-27

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
GREPID 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (сlopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции , включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Grepid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Grepid
3.
Как да приемате Grepid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Grepid
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GREPID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Grepid съдържа клопидогрел и принадлежи
към група лекарства, наречени
антитромбоцитни
лекарствени проду
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Grepid 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като безилат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,47 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, двойноизпъкнали
филмирани таблетки .
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_ _
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти _
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти
с анамнеза за миокарден инфаркт (от
няколко дни до 35 дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.
•
Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарден инфаркт с елевация на
ST-сегмента, в комбинация 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2022
Листовка Листовка чешки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2022
Листовка Листовка датски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2022
Листовка Листовка немски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2022
Листовка Листовка естонски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2022
Листовка Листовка гръцки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2022
Листовка Листовка английски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-08-2009
Листовка Листовка френски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2022
Листовка Листовка италиански 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-08-2009
Листовка Листовка латвийски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-08-2009
Листовка Листовка литовски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2022
Листовка Листовка унгарски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2022
Листовка Листовка малтийски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-08-2009
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-08-2009
Листовка Листовка полски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2022
Листовка Листовка португалски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-08-2009
Листовка Листовка румънски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2022
Листовка Листовка словашки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2022
Листовка Листовка словенски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-08-2009
Листовка Листовка фински 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2022
Листовка Листовка шведски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2022
Листовка Листовка норвежки 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2022
Листовка Листовка исландски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2022
Листовка Листовка хърватски 27-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите