Gazyvaro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Обинутузумаб

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

L01XC15

INN (Международно Name):

obinutuzumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, лимфоцитна, хронична, В-клетка

Терапевтични показания:

Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)Gazyvaro в комбинация с хлорамбуцилом е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано леченным хронично лимфолейкозом (ХЛЛ) и със съпътстващите заболявания, което ги прави неподходящи за пълна доза флударабина терапия (виж раздел 5. Фоликуларен лимфом (FL)Gazyvaro в комбинация с химиотерапия, след това Gazyvaro поддържаща терапия при пациенти дава отговор, е показан за лечение на пациенти с по-рано не е получавала лечение на напреднали фоликуларен лимфом. Gazyvaro в комбинация с Бендамустин с последващо ремонт Gazyvaro е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой (FL), които не реагират или при които се е развила по време на или до 6 месеца след лечението ритуксимабом или технология на органичния синтез-съдържащи режими.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-22

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
GAZYVARO 1 000 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
обинутузумаб (оbinutuzumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Gazyvaro и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Gazyvaro
3.
Как се прилага Gazyvaro
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Gazyvaro
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GAZYVARO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GAZYVARO
Gazyvaro съдържа активното вещество
обинутузумаб, което принадлежи към
група лекарства,
наречени „моноклонални антитела”.
Антителата действат като се прикрепят
към специфични
мишени в организма.
ЗА К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Gazyvaro 1 000 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон от 40 ml концентрат съдържа
1 000 mg обинутузумаб (obinutuzumab), което
съответства на концентрация 25 mg/ml
преди разтваряне.
Обинутузумаб е тип II хуманизирано
анти-CD20 моноклонално антитяло от
подклас IgG1,
получено чрез хуманизиране на
изходното B-Ly1 мише антитяло и
произведено в клетъчна
линия от яйчник на китайски хамстер
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистра, безцветна до светлокафеникава
течност
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)
Gazyvaro в комбинация с хлорамбуцил е
показан за лечение на възрастни
пациенти с
нелекувана ХЛЛ и със съпътстващи
заболявания, при които не е подходяща
терапия,
основаваща се на пълна доза
флударабин (вж. точка 5.1).
Фоликуларен лимфом (ФЛ)
Gazyvaro в комбинация с химиотерапия,
последван от поддържащо лечение с
Gazyvaro при
пациенти, постигнали отговор, е
показан за лечение на пациен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-11-2023
Листовка Листовка чешки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-11-2023
Листовка Листовка датски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-11-2023
Листовка Листовка немски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-11-2023
Листовка Листовка естонски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-11-2023
Листовка Листовка гръцки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-11-2023
Листовка Листовка английски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-05-2020
Листовка Листовка френски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-11-2023
Листовка Листовка италиански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-05-2020
Листовка Листовка латвийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-05-2020
Листовка Листовка литовски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-11-2023
Листовка Листовка унгарски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-11-2023
Листовка Листовка малтийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-05-2020
Листовка Листовка нидерландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-05-2020
Листовка Листовка полски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-11-2023
Листовка Листовка португалски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-05-2020
Листовка Листовка румънски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-11-2023
Листовка Листовка словашки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-11-2023
Листовка Листовка словенски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-05-2020
Листовка Листовка фински 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-11-2023
Листовка Листовка шведски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-11-2023
Листовка Листовка норвежки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-11-2023
Листовка Листовка исландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-11-2023
Листовка Листовка хърватски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-05-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите