Erbitux

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

цетуксимаб

Предлага се от:

Merck Europe B.V. 

АТС код:

L01FE01

INN (Международно Name):

cetuximab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Head and Neck Neoplasms; Colorectal Neoplasms

Терапевтични показания:

Erbitux е показан за лечение на пациенти с рецептора на епидермален фактор на растежа (РЭФР)-израз, състезания див тип метастатический рак:в комбинация с иринотеканом основа на химиотерапия;в първа линия в комбинация с FOLFOX;като монотерапии при пациенти, които не Оксалиплатин и иринотекан-терапия и кой нетерпим до иринотекану. За повече информация, вижте раздел 5. Erbitux е показан за лечение на пациенти с плоскоклеточным рак на главата и шията в комбинация с лъчева терапия при локално-често срещаните заболявания;в комбинация с химиотерапия на базата на платина за рецидивиращи и/или метастатичен болест.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-06-29

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ERBITUX 5 MG/ML ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Цетуксимаб
(Cetuximab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
˗
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
˗
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
˗
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Erbitux и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Erbitux
3.
Как да използвате Erbitux
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Erbitux
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ERBITUX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ERBITUX
Erbitux съдържа цетуксимаб - моноклонално
антитяло. Моноклоналните антитела са
протеини,
които специфично разпознават и се
свързват с други уникални протеини,
наречени антигени.
Цетуксимаб се свързва с рецептора на
епидермалния растежен фактор (РЕРФ),
който е антиген
на повърх
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Erbitux 5 mg/ml инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml инфузионен разтвор съдържа 5 mg
цетуксимаб (cetuximab).
Всеки флакон от 20 ml съдържа 100 mg
цетуксимаб.
Всеки флакон от 100 ml съдържа 500 mg
цетуксимаб.
Цетуксимаб e химерно моноклонално IgG
1
антитяло, получено в клетъчна линия на
бозайник
(Sp2/0) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Erbitux е показан за лечение на пациенти с
метастатичен колоректален карцином,
експресиращ
рецептора на епидермалния растежен
фактор (EGFR), с див тип RAS ген
•
в комбинация с химиотерапия, базирана
на иринотекан
_,_
•
при терапия от първа линия в
комбинация с FOLFOX,
•
като монотерапия при пациенти след
неуспешно лечение, базирано на
оксалиплатин и
иринотекан, и които имат непоносимост
към иринотекан.
_За подробности вижте точка 5.1. _
_ _
Erbitux е показан за лечение на пациенти с
плоскоклетъчен карцином на главата и
шията
•
в комбинация с лъчева терапия за
локалн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-05-2022
Листовка Листовка чешки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-05-2022
Листовка Листовка датски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-05-2022
Листовка Листовка немски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-05-2022
Листовка Листовка естонски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-05-2022
Листовка Листовка гръцки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-05-2022
Листовка Листовка английски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-01-2014
Листовка Листовка френски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-05-2022
Листовка Листовка италиански 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-01-2014
Листовка Листовка латвийски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-01-2014
Листовка Листовка литовски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-05-2022
Листовка Листовка унгарски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-05-2022
Листовка Листовка малтийски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-01-2014
Листовка Листовка нидерландски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-01-2014
Листовка Листовка полски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-05-2022
Листовка Листовка португалски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-01-2014
Листовка Листовка румънски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-05-2022
Листовка Листовка словашки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-05-2022
Листовка Листовка словенски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-01-2014
Листовка Листовка фински 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-05-2022
Листовка Листовка шведски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-05-2022
Листовка Листовка норвежки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-05-2022
Листовка Листовка исландски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-05-2022
Листовка Листовка хърватски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-01-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите