Emtriva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

емтрицитабин

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AF09

INN (Международно Name):

emtricitabine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Emtriva е показан за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни и деца в комбинация с други антиретровирусните агенти. Тази справка се основава на проучвания в лечението на наивни пациенти и лечение на пациенти с устойчиво вирусологическим контрол. Няма опит с използването на Эмтрива при пациенти, които не са в състояние да ги текущия режим или пропустившие няколко схеми. При избора на нов режим за пациенти, които не са на антиретровирусни лекарства, задълбочено внимание трябва да се обърне на модели на мутации, свързани с различни лекарствени средства и история лечение на конкретен пациент. Където е възможно, тест на съпротива може да бъде полезно.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-10-24

Листовка

                38
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И
ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
ДАННИ ВЪРХУ БУТИЛКАТА И КАРТОНЕНАТА
ОПАКОВКА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Emtriva 10 mg/ml перорален разтвор
емтрицитабин
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всеки ml съдържа 10 mg емтрицитабин.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Cъдържа E110, E216, E218, натрий и
пропиленгликол, за допълнителна
информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
170 ml перорален разтвор.
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Перорално приложение
Преди употреба прочетете листовката.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
След отваряне: Разтворът трябва да се
използва в рамките на 45 дни.
Препоръчително е да
запишете на опаковката датата, на
която е изваден от хладилника.
Отворен на:
39
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в хладилник.
След отваряне: Да не се съхранява над
25°C.
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ М
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Emtriva 200 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Всяка капсула има бяло непрозрачно
тяло и светло-синьо непрозрачно
капаче с размери
19,4 mm x 6,9 mm. С черно мастило върху
капачето на всяка капсула има
отпечатан надпис
„200 mg“, а върху тялото – надпис „GILEAD“
и [логото на Gilead].
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Emtriva е показан за лечение на възрастни
пациенти и деца на и над 4 месеца,
инфектирани с
човешки имунодефицитен вирус тип 1
(HIV-1), в комбинация с други
антиретровирусни
лекарствени продукти.
Това показание е базирано на
проучвания при пациенти без
предварително лечение, както и
при такива с предварително лечение
със стабилен вирусологичен контрол.
Няма опит в
приложението на Emtriva при пациенти с
неуспешна настояща терапевтична
схема, или при
такива с няколко неуспешни
терапевтични схеми (вж. точка 5.1).
Когато се взима решение за прилагане
на нова терапевтична схема при
пац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-11-2022
Листовка Листовка чешки 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-11-2022
Листовка Листовка датски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-11-2022
Листовка Листовка немски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-11-2022
Листовка Листовка естонски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-11-2022
Листовка Листовка гръцки 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-11-2022
Листовка Листовка английски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-12-2016
Листовка Листовка френски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-11-2022
Листовка Листовка италиански 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-12-2016
Листовка Листовка латвийски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-12-2016
Листовка Листовка литовски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-11-2022
Листовка Листовка унгарски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-11-2022
Листовка Листовка малтийски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-12-2016
Листовка Листовка нидерландски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-12-2016
Листовка Листовка полски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-11-2022
Листовка Листовка португалски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-12-2016
Листовка Листовка румънски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-11-2022
Листовка Листовка словашки 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-11-2022
Листовка Листовка словенски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-12-2016
Листовка Листовка фински 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-11-2022
Листовка Листовка шведски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-11-2022
Листовка Листовка норвежки 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-11-2022
Листовка Листовка исландски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-11-2022
Листовка Листовка хърватски 10-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-12-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите