Docetaxel Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

доцетаксел

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L01CD02

INN (Международно Name):

docetaxel

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Breast Neoplasms

Терапевтични показания:

Гърдите cancerDocetaxel акорд в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . Акорд на docetaxel в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. Docetaxel съгласие монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Docetaxel съгласие в комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които присъства гена HER2 и които преди това не са получавали химиотерапия по повод разпространена болест. Акорд доцетаксела в комбинация с капецитабином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Не е малък-клетки cancerDocetaxel на белите дробове съгласие е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб при неефективност на предходната химиотерапия. Акорд доцетаксела в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, преди това не са лекувани с химиотерапия за това състояние. Простатата cancerDocetaxel Accord в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормон негорими метастатичен рак на простатата . Стомашна Акорд adenocarcinomaDocetaxel в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом е предназначен за лечение на пациенти с метастатичен аденокарциномой на стомаха, включително аденокарциномы пищеводно-чревния на прехода, които не са придобили преди това химиотерапия за метастатичен болест. На главата и шията cancerDocetaxel Accord в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом за индукционна терапия на пациенти с локално-често плоскоклеточным рак на главата и шията.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-05-22

Листовка

                66
Б. ЛИСТОВКА
67
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ДОЦЕТАКСЕЛ ACCORD 20 MG/1 ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ДОЦЕТАКСЕЛ ACCORD 80 MG/4 ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ДОЦЕТАКСЕЛ ACCORD 160 MG/8 ML КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
доцетаксел (docetaxel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Доцетаксел Accord и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Доцетаксел Accord
3.
Как да използвате Доцетаксел Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Доцетаксел Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОЦЕТАКСЕЛ ACCORD И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Името на това лекарство е Доцетаксел
Accord. Общ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Доцетаксел Accord 20 mg/1 ml концентрат за
инфузионен разтвор
Доцетаксел Accord 80 mg/4 ml концентрат за
инфузионен разтвор
Доцетаксел Accord 160 mg/8 ml концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от концентрата съдържа 20 mg
доцетаксел (docetaxel)
Доцетаксел Accord 20 mg/1 ml
концентрат за инфузионен разтвор
Един флакон от 1 ml концентрат съдържа 20
mg доцетаксел.
Доцетаксел Accord 80 mg/4 ml концентрат за
инфузионен разтвор
Един флакон от 4 ml концентрат съдържа 80
mg доцетаксел.
Доцетаксел Accord 160 mg/8 ml концентрат за
инфузионен разтвор
Един флакон от 8 ml концентрат съдържа
160 mg доцетаксел.
Помощно вещество с известно действие
_Доцетаксел Accord 20 mg/1 ml концентрат за
инфузионен разтвор_
_ _
Всеки флакон от 1 ml концентрат съдържа
0,5 ml етанол, безводен (395 mg).
_ _
_Доцетаксел Accord 80 mg/4 ml концентрат за
инфузионен разтвор_
_ _
Всеки флакон от 4 ml концентрат съдържа
2 ml етанол, безводен (1,58 mg).
_ _
_Доцетаксел Accord 160 mg/8 ml концентрат за
инфузионен разтвор_
_ _
Всеки флакон от 8 ml концентрат съдържа
4 ml етанол, безводен (3,16 mg).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-09-2023
Листовка Листовка чешки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-09-2023
Листовка Листовка датски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-09-2023
Листовка Листовка немски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-09-2023
Листовка Листовка естонски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-09-2023
Листовка Листовка гръцки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-09-2023
Листовка Листовка английски 08-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-06-2012
Листовка Листовка френски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-09-2023
Листовка Листовка италиански 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-04-2020
Листовка Листовка латвийски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-04-2020
Листовка Листовка литовски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-09-2023
Листовка Листовка унгарски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-09-2023
Листовка Листовка малтийски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-04-2020
Листовка Листовка нидерландски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-04-2020
Листовка Листовка полски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-09-2023
Листовка Листовка португалски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-04-2020
Листовка Листовка румънски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-09-2023
Листовка Листовка словашки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-09-2023
Листовка Листовка словенски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-04-2020
Листовка Листовка фински 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-09-2023
Листовка Листовка шведски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-09-2023
Листовка Листовка норвежки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-09-2023
Листовка Листовка исландски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-09-2023
Листовка Листовка хърватски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-04-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите