Docefrez

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

доцетаксел

Предлага се от:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

АТС код:

L01CD02

INN (Международно Name):

docetaxel

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Stomach Neoplasms; Adenoma; Breast Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Prostatic Neoplasms

Терапевтични показания:

Гърдите cancerDocetaxel в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом е показан за адъювантного лечение на пациенти с операбельным узл-позитивен рак на гърдата . Docetaxel в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. Docetaxel монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Доцетаксела в комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, тумор които за експрес HER2 и които преди това не са получавали химиотерапия по повод разпространена болест. Доцетаксела в комбинация с капецитабином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Non-малък cancerDocetaxel белодробни клетки е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб след неефективността на предишния химиотерапия. Доцетаксела в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, преди това не са лекувани с химиотерапия за това състояние. CancerDocetaxel на простатата в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормонално продължителна метастатичен рак на простатата . AdenocarcinomaDocetaxel на стомаха в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом е предназначен за лечение на пациенти с метастатичен аденокарциномой на стомаха, включително аденокарциномы пищеводно-чревния на прехода, които не са придобили преди това химиотерапия за метастатичен болест. CancerDocetaxel на главата и шията в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом за индукционна терапия на пациенти с локално-често плоскоклеточным рак на главата и шията.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-05-10

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DOCEFREZ 20
MG
КОНЦЕНТРАТ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
DOCETAXEL (ДОЦЕТАКСЕЛ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите
други, неописани в тази листовка
нежелани реакции, моля, уведомете
Вашия лекар
или медицинска сестра.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Docefrez и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Docefrez
3.
Как да използвате Docefrez
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Docefrez
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
DOCEFREZ
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Docefrez съдържа активното вещество
доцетаксел. Доцетаксел, който се
получава от
игличките на тисово дървото,
принадлежи към група противоракови
лекарства, наречени
таксани.
Docefrez се използва самостоятелно или в
комбинаци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Docefrez 20 mg прах и разтворител за
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки еднодозов флакон с прах съдържа
20 mg доцетаксел (docetaxel) (безводен).
След разтваряне 1 ml концентрат съдържа
24 mg доцетаксел.
Помощни вещества: разтворителят
съдържа 35,4% (т./т.) етанол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за концентрат за
инфузионен разтвор
Бял лиофилизиран прах.
Разтворителят е вискозен, бистър и
безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Docefrez в комбинация с доксорубицин и
циклофосфамид е показан за адювантно
лечение на
пациентки с:
Рак на гърдата
•
операбилен рак на гърдата със
засягане на лимфните възли.
•
операбилен рак на гърдата без
засягане на лимфните възли
За пациентки с операбилен рак на
гърдата без засягане на лимфните
възли, адювантната
терапия трябва да бъде ограничена до
пациентки, подходящи да получават
химиотерап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-06-2012
Листовка Листовка чешки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-06-2012
Листовка Листовка датски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-06-2012
Листовка Листовка немски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-06-2012
Листовка Листовка естонски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-06-2012
Листовка Листовка гръцки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-06-2012
Листовка Листовка английски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-06-2012
Листовка Листовка френски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-06-2012
Листовка Листовка италиански 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-06-2012
Листовка Листовка латвийски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-06-2012
Листовка Листовка литовски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-06-2012
Листовка Листовка унгарски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-06-2012
Листовка Листовка малтийски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-06-2012
Листовка Листовка нидерландски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-06-2012
Листовка Листовка полски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-06-2012
Листовка Листовка португалски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-06-2012
Листовка Листовка румънски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-06-2012
Листовка Листовка словашки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-06-2012
Листовка Листовка словенски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-06-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-06-2012
Листовка Листовка фински 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-06-2012
Листовка Листовка шведски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-06-2012
Листовка Листовка норвежки 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-06-2012
Листовка Листовка исландски 14-06-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-06-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите