Cyramza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ramucirumab

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

L01FX

INN (Международно Name):

ramucirumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Стомашни неоплазми

Терапевтични показания:

CancerCyramza на стомаха в комбинация с паклитаксел е показан за лечение на възрастни пациенти с рак на стомаха или стомашно-пищеводная аденокарцинома връзка с прогресиране на заболяването след предварително платина и fluoropyrimidine химиотерапия. Cyramza монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с рак на стомаха или стомашно-езофагеална отделяне аденокарцинома с прогресиране на заболяването след предварително платина или fluoropyrimidine химиотерапия, за които лечението в комбинация с паклитакселом не е подходящ. CancerCyramza на дебелото черво, в комбинация с FOLFIRI (иринотекан, фолиновой киселина и 5‑фторурацил), е показан за лечение на възрастни пациенти с метастазирал колоректальным рак (mCRC) с прогресия на болестта по време или след като по-рано терапия бевацизумабом, Оксалиплатин и fluoropyrimidine. Non-малък cancerCyramza белодробни клетки в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове с прогресиране на заболяването след платиносодержащей химиотерапия. Гепатоцеллюлярная carcinomaCyramza монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с предварителни или неоперабельной гепатоцеллюлярной карцином, които са на серумния алфа-фетопротеина (ДУШИ) е ≥ 400 ng/ml и които преди това са били лекувани с Сорафениб.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-12-19

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CYRAMZA 10 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
рамуцирумаб (ramucirumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ДАДЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cyramza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Cyramza
3.
Как да използвате Cyramza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cyramza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CYRAMZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cyramza е лекарство за лечение на рак,
което съдържа активното вещество
рамуцирумаб, което е
моноклонално антитяло. Това е
специфичен белтък, който може да
разпознава и да се свързва с друг
белтък, намиращ се върху кръвоносните
съдове, наречен „рецептор 2 на VEGF”.
Този рецептор е
необходим за разви
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cyramza 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml концентрат за инфузионен
разтвор съдържа 10 mg рамуцирумаб
(ramucirumab).
Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg
рамуцирумаб (ramucirumab).
Всеки флакон от 50 ml съдържа 500 mg
рамуцирумаб (ramucirumab).
Рамуцирумаб е човешко IgG1 моноклонално
антитяло, получено в миши (NS0) клетки
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие:
Всеки флакон от 10 ml съдържа
приблизително 17 mg натрий.
Всеки флакон от 50 ml съдържа
приблизително 85 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Концентратът е бистър до леко
опалесцентен и безцветен до бледожълт
разтвор, pH 6,0.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рак на стомаха
Cyramza в комбинация с паклитаксел е
показан за лечение на възрастни
пациенти с авансирал рак на
стомаха или аденокарцином на
гастроезофагеалния преход с
прогресия на заболяването след
предшестваща химиотерапия с платина и
флуоропиримидин (вж. точка 5.1).
Монотера
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2022
Листовка Листовка чешки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2022
Листовка Листовка датски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2022
Листовка Листовка немски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2022
Листовка Листовка естонски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2022
Листовка Листовка гръцки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2022
Листовка Листовка английски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-02-2020
Листовка Листовка френски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2022
Листовка Листовка италиански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-11-2019
Листовка Листовка латвийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-11-2019
Листовка Листовка литовски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2022
Листовка Листовка унгарски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2022
Листовка Листовка малтийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-11-2019
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-11-2019
Листовка Листовка полски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2022
Листовка Листовка португалски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-11-2019
Листовка Листовка румънски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2022
Листовка Листовка словашки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2022
Листовка Листовка словенски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-11-2019
Листовка Листовка фински 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2022
Листовка Листовка шведски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2022
Листовка Листовка норвежки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2022
Листовка Листовка исландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2022
Листовка Листовка хърватски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-11-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите