Corbilta (previously Levodopa/ Carbidopa/ Entacapone Sandoz)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Corbilta (previously Levodopa/ Carbidopa/ Entacapone Sandoz)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz)
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-лекарства за Паркинсон
 • Терапевтична област:
 • Паркинсонова болест
 • Терапевтични показания:
 • Corbilta е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа/ допа декарбоксилаза (DDC) инхибитор лечение.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002785
 • Дата Оторизация:
 • 10-11-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002785
 • Последна актуализация:
 • 28-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5520

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

EMA/696630/2014

EMEA/H/C/002785

Резюме на EPAR за обществено ползване

Corbilta

levodopa/carbidopa/entacapone

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Corbilta. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Corbilta.

За практическа информация относно употребата на Corbilta пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Corbilta и за какво се използва?

Corbilta е лекарство, което съдържа три активни вещества: леводопа (levodopa), карбидопа

(carbidopa) и ентакапон (entacapone). Използва се за лечение на възрастни с болестта на

Паркинсон (прогресивно мозъчно нарушение, което причинява треперене, забавени движения и

скованост на мускулите).

Corbilta се прилага при пациенти, които се лекуват с комбинация от леводопа и допа-

декарбоксилаза инхибитор (две стандартни лечения за болестта на Паркинсон), но които имат

„флуктуации“ в края на периода между двете дози на лекарствата. Флуктуациите настъпват,

когато действието от лекарството отслабне и симптомите се завърнат. Те са свързани с намаляване

на ефектите на леводопа, при което пациентът усеща рязък преход от добро състояние и

способност да се движи към внезапно влошаване на състоянието и трудност за придвижване.

Corbilta се прилага, когато тези флуктуации не могат да бъдат лекувани само със стандартната

комбинация.

Това лекарство е същото като Stalevo, което вече е разрешено за употреба в Европейския съюз

(ЕС). Фирмата производител на Stalevo е дала съгласие научните й данни да се използват за

Corbilta („информирано съгласие“).

Как се използва Corbilta?

Corbilta се предлага под формата на таблетки в седем концентрации, съдържащи от 50 до 200 mg

леводопа и от 12,5 до 50 mg карбидопа. Всички таблетки съдържат 200 mg ентакапон.

Концентрацията на Corbilta, която пациентите трябва да използват, се основава на количеството

Corbilta

EMA/696630/2014

леводопа, необходимо за контролиране на симптомите. За пълни указания как пациентите да

преминат на лечение с Corbilta и как се коригира дозата по време на лечението вижте кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

Максималната дневна доза Corbilta е 10 таблетки, с изключение на таблетките, съдържащи 175 mg

леводопа и 43,75 mg карбидопа, за които максималната дневна доза е осем таблетки, и

таблетките, съдържащи 200 mg леводопа и 50 mg карбидопа, за които максималната дневна доза

е седем таблетки.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как действа Corbilta?

При пациенти с болестта на Паркинсон мозъчните клетки, които произвеждат невротрансмитера

допамин започват да загиват и количеството допамин в мозъка намалява. В резултат на това

пациентите губят способност да контролират надеждно движенията си. Всички активни вещества

в Corbilta действат за възстановяване на допаминовите нива в участъците на мозъка,

контролиращи движенията и координацията.

В мозъка леводопа се преобразува в допамин. Карбидопа и ентакапон блокират някои от

ензимите, участващи в разрушаването на леводопа в организма: карбидопа блокира ензима допа-

декарбоксилаза, а ентакапон блокира ензима катехол-О-метилтрансфераза (COMT). В резултат

леводопа остава активен по-дълго. Това помага да се подобрят симптомите на болестта на

Паркинсон, например сковаността и забавянето на движенията.

Ентакапон е разрешен в Европейския съюз (ЕС) под името Comtess/Comtan от 1998 г. Прилагането

на комбинации от леводопа и карбидопа е добре установено и се използва от средата на 70-те

години на ХХ в. Събирането на всички тези три вещества в една таблетка може да намали броя на

таблетките, които пациентите трябва да приемат, и да им помогне да се придържат към лечението.

Какви ползи от Corbilta са установени в проучванията?

Фирмата използва някои от данните за Comtess/Comtan (ентакапон) в подкрепа на употребата на

Corbilta и представя информация от публикуваната литература за прилагането на комбинацията

от леводопа и карбидопа.

Фирмата извършва проучвания за „биоеквивалентност“, за да покаже, че приемът на Corbilta води

до производство на същите нива на леводопа, карбидопа и ентакапон в кръвта, както и

приемането на отделни таблетки, съдържащи ентакапон и комбинацията от леводопа и карбидопа.

Какви са рисковете, свързани с Corbilta?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Corbilta (наблюдавани при повече от 1 на

10 пациенти) са дискинезия (неконтролируеми движения), влошен паркинсонизъм (влошаване на

болестта на Паркинсон), гадене (позиви за повръщане) и безвредна промяна в цвета на урината.

Сериозни нежелани лекарствени реакции, които се съобщават по-рядко, включват

гастроинтестинални кръвоизливи (кървене в червата) и ангиоедем (подуване на подкожната тъкан

по лицето или крайниците). За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции,

съобщени при Corbilta, вижте листовката.

Corbilta не трябва да се прилага при пациенти със:

сериозно намалена чернодробна функция;

Corbilta

EMA/696630/2014

глаукома със затворен ъгъл (повишено вътреочно налягане);

феохромоцитома (тумор на надбъбречната жлеза);

анамнеза за малигнен невролептичен синдром (опасно неврологично нарушение,

причинявано обикновено от антипсихотични лекарства) или рабдомиолиза (разрушаване

на мускулните влакна).

Corbilta не трябва да се използва с други лекарства от групата на „инхибиторите на

моноаминооксидазата“ (вид антидепресанти). За повече подробности вижте кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Corbilta е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Агенцията реши, че ползите

от Corbilta са по-големи от рисковете, и препоръча Corbilta да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Corbilta?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Corbilta се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и листовката за Corbilta, включително подходящи предпазни мерки за

здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Corbilta

На 11 ноември 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Corbilta, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Corbilta може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Corbilta, прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 10-2014.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

ANNEXE I

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg comprimés pelliculés

Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg comprimés pelliculés

Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg comprimés pelliculés

Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg comprimés pelliculés

Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg comprimés pelliculés

Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg comprimés pelliculés

Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg comprimés pelliculés

2.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

50 mg/12,5 mg/200 mg

Chaque comprimé contient 50 mg de lévodopa, 12,5 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé contient 1,2 mg de saccharose

75 mg/18,75 mg/200 mg

Chaque comprimé contient 75 mg de lévodopa, 18,75 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé contient 1,4 mg de saccharose

100 mg/25 mg/200 mg

Chaque comprimé contient 100 mg de lévodopa, 25 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé contient 1,6 mg de saccharose

125 mg/31,25 mg/200 mg

Chaque comprimé contient 125 mg de lévodopa, 31,25 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé contient 1,6 mg de saccharose

150 mg/37,5 mg/200 mg

Chaque comprimé contient 150 mg de lévodopa, 37,5 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé contient 1,9 mg de saccharose

175 mg/43,75 mg/200 mg

Chaque comprimé contient 175 mg de lévodopa, 43,75 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé contient 1,89 mg de saccharose

200 mg/50 mg/200 mg

Chaque comprimé contient 200 mg de lévodopa, 50 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé contient 2,3 mg de saccharose

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé (comprimé).

50 mg/12,5 mg/200 mg

Comprimés pelliculés brun-rouge ou gris-rouge, ronds, convexes, non sécables, portant la mention

"LCE 50" gravée sur une face.

75 mg/18,75 mg/200 mg

Comprimés pelliculés brun-rouge clair, ovales, portant la mention "LCE 75" gravée sur une face.

100 mg/25 mg/200 mg

Comprimés pelliculés brun-rouge ou gris-rouge, ovales, non sécables, portant la mention "LCE 100"

gravée sur une face.

125 mg/31,25 mg/200 mg

Comprimés pelliculés brun-rouge clair, ovales, portant la mention "LCE 125" gravée sur une face.

150 mg/37,5 mg/200 mg

Comprimés pelliculés brun-rouge ou gris-rouge, oblongs, de forme ellipsoïdale, non sécables, portant

la mention "LCE 150" gravée sur une face.

175 mg/43,75 mg/200 mg

Comprimés pelliculés brun-rouge clair, ovales, non sécables, portant la mention "LCE 175" gravée

sur une face.

200 mg/50 mg/200 mg

Comprimés pelliculés rouge-brun foncé, ovales, non sécables, portant la mention "LCE 200" gravée

sur une face.

4.

INFORMATIONS CLINIQUES

4.1

Indications thérapeutiques

Corbilta est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de la maladie de Parkinson et de

fluctuations motrices de fin de dose qui ne peuvent être stabilisées avec l'association

lévodopa/inhibiteur de la dopa décarboxylase (DDC).

4.2

Posologie et mode d'administration

Posologie

La dose quotidienne optimale doit être déterminée par ajustement prudent de la lévodopa chez chaque

patient. La dose quotidienne doit être optimisée en utilisant de préférence l'un des sept dosages

actuels des comprimés (50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg,

125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg ou

200 mg/50 mg/200 mg de lévodopa/carbidopa/entacapone).

Les patients doivent avoir pour consigne de ne prendre qu'un seul comprimé de Corbilta par prise. Les

patients recevant moins de 70-100 mg de carbidopa par jour sont plus susceptibles de présenter des

nausées et des vomissements. Bien qu'on ait peu d'expérience avec des doses quotidiennes totales

supérieures à 200 mg de carbidopa, la dose quotidienne maximale recommandée d'entacapone est de

2 000 mg et, par conséquent, la dose maximale est de 10 comprimés par jour pour les comprimés à

50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg et

150 mg/37,5 mg/200 mg. Dix comprimés de Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg correspondent à

375 mg de carbidopa par jour. En raison de cette quantité, la posologie maximale recommandée de

Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg est de 8 comprimés par jour et la dose de Corbilta

200 mg/50 mg/200 mg est de 7 comprimés par jour.

En général, Corbilta doit être utilisé chez les patients traités par des doses équivalentes de formes à

libération immédiate de lévodopa/inhibiteur de la DDC et d'entacapone.

Comment passer à Corbilta les patients prenant des associations de lévodopa/inhibiteur de la DDC

(carbidopa ou bensérazide) et des comprimés d'entacapone

a. Les patients prenant de l'entacapone et une forme à libération immédiate de lévodopa/carbidopa à

des doses équivalentes aux dosages de Corbilta peuvent être passés directement aux comprimés de

Corbilta correspondants.

Par exemple, un patient prenant un comprimé de 50 mg/12,5 mg de lévodopa/carbidopa et un

comprimé d'entacapone 200 mg quatre fois par jour peut prendre un comprimé de Corbilta

50 mg/12,5 mg/200 mg quatre fois par jour à la place de ses doses habituelles de lévodopa/carbidopa

et d'entacapone.

b. Pour l’instauration du traitement par Corbilta chez des patients prenant de l'entacapone et de la

lévodopa/carbidopa à des doses différentes des concentrations des comprimés de Corbilta

(50 mg/12,5 mg/200 mg ou 75 mg/18,75 mg/200 mg ou 100 mg/25 mg/200 mg ou

125 mg/31,25 mg/200 mg ou 150 mg/37,5 mg/200 mg ou 175 mg/43,75 mg/200 mg ou

200 mg/50 mg/200 mg), la posologie de ce dernier doit être ajustée prudemment de façon à optimiser

la réponse clinique. En début de traitement, Corbilta doit être ajusté de façon à être le plus proche

possible de la dose quotidienne de lévodopa actuellement utilisée.

c. Pour l’instauration du traitement par Corbilta chez des patients prenant de l'entacapone et une

formulation à libération immédiate de lévodopa/bensérazide, il convient d’arrêter l'administration de

la lévodopa/bensérazide la nuit précédente et de commencer Corbilta le lendemain matin. La dose de

départ de Corbilta doit apporter la même quantité de lévodopa ou un peu plus (5-10 %).

Comment passer à Corbilta les patients ne prenant pas actuellement d'entacapone

On peut envisager d’instaurer un traitement par Corbilta aux doses correspondant au traitement en

cours chez certains patients atteints de la maladie de Parkinson et de fluctuations motrices de fin de

dose, non stabilisés avec leur formulation à libération immédiate de lévodopa/inhibiteur de la DDC.

Cependant, il est préférable d’éviter de passer directement de l'association lévodopa/inhibiteur de la

DDC à Corbilta chez les patients présentant des dyskinésies ou dont la dose quotidienne de lévodopa

est supérieure à 800 mg. Chez ces patients, il est préférable d'introduire l'entacapone séparément

(entacapone comprimés) et d'ajuster éventuellement la dose de lévodopa avant de passer à Corbilta.

L'entacapone potentialise les effets de la lévodopa. Il peut donc être nécessaire, surtout chez les

patients présentant des dyskinésies, de réduire la posologie de la lévodopa de 10-30 % pendant les

premiers jours ou premières semaines suivant le début du traitement par Corbilta. La dose quotidienne

de lévodopa peut être diminuée en allongeant l'intervalle entre les prises et/ou en réduisant la quantité

de lévodopa par dose, selon l'état clinique du patient.

Ajustement de la posologie en cours de traitement

Quand une dose supérieure de lévodopa est nécessaire, il faut envisager d'augmenter la fréquence des

doses et/ou d'utiliser un autre dosage de Corbilta en suivant les recommandations posologiques.

S'il faut moins de lévodopa, la posologie quotidienne totale de Corbilta doit être diminuée, soit en

réduisant la fréquence des prises en allongeant l'intervalle qui les sépare, soit en diminuant le dosage

de Corbilta lors d'une prise.

Si d'autres formes de lévodopa sont prises en même temps qu'un comprimé de Corbilta, il convient de

suivre les recommandations pour la posologie maximale.

Arrêt du traitement par Corbilta : En cas d'arrêt du traitement par Corbilta

(lévodopa/carbidopa/entacapone) et si le patient est passé à une association de lévodopa/inhibiteur de

la DDC sans entacapone, il est nécessaire d'ajuster la posologie des autres traitements

antiparkinsoniens, la lévodopa en particulier, de façon à atteindre un niveau de contrôle suffisant des

symptômes parkinsoniens.

Population pédiatrique : La sécurité et l’efficacité de Corbilta chez les enfants âgés de moins de 18

ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible.

Patients âgés : Aucun ajustement de la posologie de Corbilta n'est nécessaire chez les patients âgés.

Insuffisance hépatique : La prudence est recommandée lors de l'administration de Corbilta aux

patients présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Une diminution de la dose peut être

nécessaire (voir rubrique 5.2). En cas d’insuffisance hépatique sévère, voir la rubrique 4.3.

Altération de la fonction rénale : Une altération de la fonction rénale ne modifie pas la

pharmacocinétique de l'entacapone. Aucune étude particulière n'a été réalisée sur la

pharmacocinétique de la lévodopa et de la carbidopa chez des insuffisants rénaux et la prudence est

donc nécessaire en cas d'administration à des patients atteints d'insuffisance rénale sévère, y compris

ceux soumis à une dialyse (voir rubrique 5.2).

Mode d’administration

Les comprimés doivent être administrés par voie orale, pendant ou en dehors des repas (voir rubrique

5.2). Un comprimé correspond à une dose et ne doit en aucun cas être fractionné.

4.3

Contre-indications

Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

Insuffisance hépatique sévère.

Glaucome à angle fermé.

Phéochromocytome.

Association aux inhibiteurs non sélectifs de la monoamine oxydase (MAO-A et MAO-B) (par

exemple, phénelzine, tranylcypromine).

Association à un inhibiteur sélectif de la MAO-A et à un inhibiteur sélectif de la MAO-B (voir

rubrique 4.5).

Antécédents de syndrome malin des neuroleptiques (SMN) et/ou de rhabdomyolyse non

traumatique.

4.4

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Corbilta n'est pas recommandé pour le traitement des syndromes extra-pyramidaux d'origine

médicamenteuse.

Corbilta doit être administré avec prudence aux patients atteints de cardiopathie ischémique, de

troubles cardio-vasculaires ou pulmonaires sévères, d'asthme, d'affections rénales ou

endocriniennes ou ayant des antécédents d'ulcère gastro-duodénal ou de convulsions.

Chez les patients avec des antécédents d'infarctus du myocarde présentant des troubles

séquellaires du rythme auriculaire, nodal ou ventriculaire, la fonction cardiaque doit être

étroitement surveillée pendant la période des premiers ajustements posologiques.

Tous les patients traités par Corbilta doivent être étroitement surveillés à la recherche de

modifications de leur état mental, d'une dépression avec idées suicidaires et d'autres

comportements asociaux. Les patients avec des antécédents de psychoses ou d’épisode

psychotique actuel doivent être traités avec précaution.

L'administration concomitante d'antipsychotiques bloquant les récepteurs de la dopamine, en

particulier les antagonistes D2, demande de la prudence et le patient doit être étroitement

surveillé à la recherche d'une disparition de l'effet antiparkinsonien ou d'une aggravation des

symptômes parkinsoniens.

Les patients atteints de glaucome chronique à angle ouvert peuvent être traités par Corbilta

avec prudence, si la pression intra-oculaire est bien contrôlée et une surveillance régulière à la

recherche de variations de la pression intra-oculaire doit être réalisée.

Corbilta peut provoquer une hypotension orthostatique. Corbilta doit donc être administré avec

prudence aux patients prenant d'autres médicaments susceptibles d’entraîner une hypotension

orthostatique.

En association avec la lévodopa, l'entacapone a été associé à une somnolence et à des épisodes

d'endormissement brutal chez des patients atteints de la maladie de Parkinson et la prudence

s'impose donc en cas de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines (voir rubrique 4.7).

Dans les études cliniques, les réactions dopaminergiques indésirables, les dyskinésies par

exemple, ont été plus fréquents chez les patients recevant de l'entacapone associé à des

agonistes dopaminergiques (comme la bromocriptine), à la sélégiline ou à l'amantadine que

chez ceux recevant une association avec un placebo. Il peut être nécessaire d'ajuster les doses

des autres agents antiparkinsoniens lors du passage à Corbilta chez un patient non traité par

entacapone.

De rares cas de rhabdomyolyse secondaire à des dyskinésies sévères ou à un syndrome malin

des neuroleptiques (SMN) ont été observés chez des patients atteints de la maladie de

Parkinson. Par conséquent, toute diminution soudaine de la posologie ou arrêt brutal de la

lévodopa doit être surveillé étroitement, en particulier chez les patients recevant également des

neuroleptiques. Le SMN, avec rhabdomyolyse et hyperthermie, se caractérise par des

symptômes moteurs (rigidité, myoclonies, tremblements), des troubles psychiques (par

exemple, agitation, confusion mentale, coma), une hyperthermie, des troubles végétatifs

(tachycardie, variation de la pression artérielle) et une élévation de la créatine phosphokinase

sérique. Selon les cas, seuls certains de ces symptômes et/ou anomalies biologiques peuvent

apparaître. Le diagnostic précoce est essentiel pour le traitement approprié du SMN. Un

syndrome ressemblant au syndrome malin des neuroleptiques, avec raideur musculaire,

hyperthermie, troubles mentaux et élévation de la créatine phosphokinase sérique, a été

rapporté en association avec l'arrêt brutal des agents antiparkinsoniens. Aucun cas de SMN, ou

de rhabdomyolyse lié au traitement par l’entacapone n’a été rapporté dans des essais contrôlés

lors de l’arrêt brutal d’entacapone. Depuis l'introduction de l'entacapone sur le marché, des cas

isolés de SMN ont été rapportés, tout particulièrement après une diminution soudaine de la

posologie ou un arrêt brutal de l’entacapone et d’autres médicaments dopaminergiques. En cas

de besoin, le remplacement de Corbilta par la lévodopa/inhibiteur de la DDC sans entacapone

ou par un autre traitement dopaminergique doit être effectué progressivement et une

augmentation de la dose de lévodopa peut être nécessaire.

Si une anesthésie générale doit être pratiquée, Corbilta peut être poursuivi aussi longtemps que

le patient est autorisé à prendre des liquides et des médicaments par voie orale. Si le traitement

doit être interrompu temporairement, Corbilta peut être recommencé à la posologie antérieure

dès que le traitement oral peut être repris.

Il est recommandé de contrôler régulièrement les fonctions hépatique, hématopoïétique,

cardiovasculaire et rénale au cours du traitement prolongé par Corbilta.

Pour les patients présentant une diarrhée, un suivi du poids est recommandé afin d’éviter une

perte de poids potentielle excessive. Une diarrhée prolongée ou persistante survenant lors de la

prise d’entacapone peut être un signe de colite. En cas de diarrhée prolongée ou persistante, le

médicament doit être arrêté et un traitement médical approprié ainsi que des investigations

doivent être envisagés.

Les patients doivent être surveillés de façon régulière à la recherche de l’apparition de troubles

du contrôle des impulsions. Les patients et le personnel soignant doivent être informés sur le

fait que des troubles du contrôle des impulsions incluant le jeu pathologique, une augmentation

de la libido, une hypersexualité, des dépenses ou des achats compulsifs, une consommation

excessive de nourriture et une alimentation compulsive peuvent survenir chez les patients traités

par des agonistes dopaminergiques et/ou d’autres traitements dopaminergiques contenant de la

lévodopa tel que Corbilta. Une révision du traitement est recommandée si de tels symptômes

apparaissent.

Chez les patients présentant une anorexie progressive, une asthénie et une perte de poids sur

une durée relativement courte, un examen médical général, incluant une évaluation de la

fonction hépatique, doit être envisagé.

La lévodopa/carbidopa peut donner des faux positifs à la recherche de corps cétoniques par

bandelette urinaire et cette réaction n'est pas modifiée par l'ébullition de l'échantillon d'urine.

L'utilisation de méthodes basées sur la glucose-oxydase peut donner des faux négatifs pour la

glycosurie.

Corbilta contient du saccharose. C’est pourquoi les patients atteints de problèmes héréditaires

rares d’intolérance au fructose, de malabsorption du glucose-galactose ou d’un déficit en

sucrase-isomaltase ne doivent pas prendre ce médicament.

4.5

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Autres agents antiparkinsoniens : À ce jour, il n’y a pas de données sur une interaction potentielle

lors de l'utilisation concomitante d'agents antiparkinsoniens classiques et de Corbilta. L'entacapone à

haute dose peut affecter l'absorption de la carbidopa. Aucune interaction n'a cependant été observée

avec le schéma thérapeutique recommandé (200 mg d'entacapone jusqu'à 10 fois par jour). Les

recherches d'interactions entre l'entacapone et la sélégiline lors d'études par administrations réitérées

réalisées chez des patients atteints de la maladie de Parkinson et traités par la lévodopa/inhibiteur de

la DDC se sont avérées négatives. En association avec Corbilta, la dose quotidienne de sélégiline ne

doit pas dépasser 10 mg.

La prudence est de mise en cas d’association des principes actifs suivants et de lévodopa :

Antihypertenseurs : une hypotension orthostatique symptomatique peut se produire en cas d'addition

de lévodopa au traitement de patients prenant déjà des antihypertenseurs. Un ajustement de la

posologie de l'agent antihypertenseur peut être nécessaire.

Antidépresseurs : Quelques rares cas de réaction comportant une hypertension artérielle et des

dyskinésies ont été rapportés lors de l'utilisation concomitante d'antidépresseurs tricycliques et de

lévodopa/carbidopa. Des études à dose unique réalisées chez des volontaires sains ont recherché

d'éventuelles interactions entre l'entacapone et l’imipramine, d'une part, et l'entacapone et le

moclobémide, d'autre part. Aucune interaction pharmacodynamique n'a été observée. Un grand

nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson ont été traités par une association de lévodopa,

carbidopa et entacapone plus différents principes actifs, dont des inhibiteurs de la MAO-A, des

antidépresseurs tricycliques, des inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline comme la

désipramine, la maprotiline et la venlafaxine, ainsi que des médicaments métabolisés par la COMT

(par exemple, substances ayant la structure du catéchol, la paroxétine). Aucune interaction

pharmacodynamique n'a été observée. La prudence s'impose cependant en cas d'utilisation

concomitante de ces médicaments et de Corbilta (voir rubriques 4.3 et 4.4).

Autres principes actifs : Les antagonistes dopaminergiques (par exemple, certains antipsychotiques et

antiémétiques), la phénytoïne et la papavérine peuvent atténuer l'effet thérapeutique de la lévodopa.

Les patients prenant ces médicaments et Corbilta doivent être surveillés étroitement à la recherche

d'une disparition de la réponse thérapeutique.

Compte tenu de l'affinité in vitro de l'entacapone pour l'isoforme 2C9 du cytochrome P450 (voir

rubrique 5.2), Corbilta peut éventuellement interférer avec les principes actifs dont le métabolisme

dépend de cette isoenzyme, la S-warfarine par exemple. Cependant, dans une étude des interactions

réalisée chez des volontaires sains, l'entacapone n'a pas modifié les taux plasmatiques de la S-

warfarine, tandis que l'AUC de la R-warfarine a augmenté en moyenne de 18 % [IC

11-26 %]. Les

valeurs de l'INR ont augmenté en moyenne de 13 % [IC

6-19 %]. Un contrôle de l'INR est donc

recommandé en cas d'introduction de Corbilta chez des patients recevant de la warfarine.

Autres formes d'interactions : Comme la lévodopa entre en compétition avec certains acides aminés,

l'absorption de Corbilta peut être altérée chez certains patients soumis à un régime hyperprotidique.

La lévodopa et l'entacapone peuvent former des chélates avec le fer dans les voies digestives. Corbilta

et les préparations martiales doivent donc être pris à 2-3 heures d'intervalle au moins (voir rubrique

4.8).

Données in vitro : L'entacapone se lie avec le site II de liaison de l'albumine humaine, qui fixe

également plusieurs autres médicaments, dont le diazépam et l'ibuprofène. Selon des études in vitro,

aucun déplacement significatif ne devrait se produire aux concentrations thérapeutiques des

médicaments. En conséquence, aucune interaction de ce type n'a été rapportée à ce jour.

4.6

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse

Il n'existe pas de données suffisamment pertinentes concernant l'utilisation de l'association de

lévodopa/carbidopa/entacapone chez la femme enceinte. Des études effectuées chez l'animal ont mis

en évidence une toxicité des différents composants sur la reproduction (voir rubrique 5.3). Le risque

potentiel en clinique n'est pas connu. Corbilta ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, à moins

que ses bénéfices pour la mère soient supérieurs aux risques éventuels pour le fœtus.

Allaitement

La lévodopa est excrétée dans le lait maternel. Il a été démontré que l’allaitement est inhibé au cours

du traitement par la lévodopa. La carbidopa et l'entacapone ont été excrétées dans le lait maternel

chez les animaux, mais on ignore s'il en est de même dans l'espèce humaine. L'innocuité de la

lévodopa, de la carbidopa et de l'entacapone chez le nouveau-né n'a pas été établie. Les femmes ne

doivent pas allaiter en cas de traitement par Corbilta.

Fertilité

Aucun effet secondaire sur la fertilité n’a été observé lors des études précliniques avec l’entacapone,

la carbidopa ou la lévodopa non combiné. Les études de fertilité menées sur les animaux n’ont pas été

conduites avec l’association entacapone, lévodopa et carbidopa.

4.7

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Corbilta est susceptible d’exercer une influence majeure sur l’aptitude à conduire des véhicules et à

utiliser des machines. En association, la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone peuvent provoquer des

vertiges et une hypotension orthostatique symptomatique. La prudence est donc recommandée en cas

de conduite de véhicules ou d'utilisation de machines.

Les patients traités par Corbilta et présentant une somnolence et/ou des accès de sommeil d’apparition

soudaine doivent être informés qu’ils ne doivent pas conduire des véhicules ni exercer une activité où

une altération de leur vigilance pourrait les exposer ou d'autres personnes à un risque de lésion grave

ou de décès (par exemple, la manœuvre de machines) jusqu'à la disparition de ces épisodes récurrents

(voir rubrique 4.4).

4.8

Effets indésirables

a. Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportées lors de traitements par Corbilta sont les

suivantes : dyskinésies, chez environ 19 % des patients,

symptômes digestifs, notamment nausées et

diarrhées, chez respectivement près de 15 % et 12 % des patients, douleurs musculaires, musculo-

squelettiques et du tissu conjonctif, chez environ 12 % des patients et, enfin, coloration brun-

rougeâtre des urines non cliniquement significative (chromaturie) chez environ 10 % des patients. Des

événements graves, tels qu’une hémorragie digestive (peu fréquente) et un angio-œdème (rare) sont

survenus lors des essais cliniques avec Corbilta ou l’entacapone associée à la lévodopa/inhibiteur de

la DDC. Des hépatites graves, essentiellement de type cholestatique, une rhabdomyolyse et un

syndrome malin des neuroleptiques peuvent apparaître sous Corbilta, bien qu’aucun cas n’ait été

identifié parmi les données des essais cliniques.

b. Liste tabulée des effets indésirables

La tableau 1 ci-dessous dresse la liste des effets indésirables, issue des données regroupées de onze

essais cliniques en double-insu, portant sur 3 230 patients (1 810 traités par Corbilta ou l’entacapone

associée à la lévodopa/inhibiteur de la DDC, et 1 420 patients ayant reçu un placebo associé à la

lévodopa/inhibiteur de la DDC ou la cabergoline associée à la lévodopa/inhibiteur de la DDC), et des

données de pharmacovigilance recueillies depuis la mise sur le marché de l’entacapone associée à la

lévodopa/inhibiteur de la DDC.

Les effets indésirables sont classés par ordre décroissant de fréquence, en utilisant les conventions

suivantes : Très fréquent (≥1/10) ; fréquent (≥1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) ; rare

(≥1/10 000 à <1/1 000) ; très rare (<1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la

base des données disponibles, puisqu’aucune estimation valable ne peut se faire sur la base des études

cliniques ou épidémiologiques).

Tableau 1. Effets indésirables

Affections hématologiques et du système lymphatique

Fréquent :

Anémie

Peu fréquent :

Thrombocytopénie

Troubles du métabolisme et de la nutrition

Fréquent :

Perte de poids*, perte d’appétit*

Affections psychiatriques

Fréquent :

Dépression,

hallucinations,

confusion

mentale*,

rêves

anormaux*,

anxiété,

insomnie

Peu fréquent :

Psychose, agitation*

Indéterminée :

Comportement suicidaire

Affections du système nerveux

Très fréquent :

Dyskinésie*

Fréquent :

Aggravation

d’un

syndrome

extrapyramidal

(bradykinésie,

exemple),

tremblements,

phénomène

« on-off »,

dystonie,

troubles

mentaux

(troubles

mnésiques, démence, par exemple), somnolence, sensations vertigineuses*,

céphalées

Indéterminée :

Syndrome malin des neuroleptiques*

Affections oculaires

Fréquent :

Vision floue

Affections cardiaques

Fréquent :

Manifestations de cardiopathie ischémique autre qu’infarctus du myocarde

(angor, par exemple)**, arythmies cardiaques

Peu fréquent :

Infarctus du myocarde**

Affections vasculaires

Fréquent :

Hypotension orthostatique, hypertension artérielle

Peu fréquent :

Hémorragie digestive

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

Fréquent :

Dyspnée

Affections gastro-intestinales

Très fréquent :

Diarrhée*, nausées*

Fréquent :

Constipation*,

vomissements*,

dyspepsie,

douleur

gêne

abdominales*,

sécheresse buccale*

Peu fréquent :

Colite*, dysphagie

Affections hépatobiliaires

Peu fréquent :

Anomalies des tests fonctionnels hépatiques*

Indéterminée :

Hépatite à type essentiellement cholestatique (voir rubrique 4.4)*

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Fréquent :

Eruption cutanée*, hyperhidrose

Peu fréquent :

Décoloration autre que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur, par exemple)*

Rare : Angio-œdème

Indéterminée :

Urticaire*

Affections musculo-squelettiques et systémiques

Très fréquent :

Douleurs musculaires, musculo-squelettiques et du tissu conjonctif*

Fréquent :

Spasmes musculaires, arthralgie

Indéterminée :

Rhabdomyolyse*

Affections du rein et des voies urinaires

Très fréquent :

Chromaturie*

Fréquent :

Infection urinaire

Peu fréquent :

Rétention urinaire

Troubles généraux et anomalies au site d’administration

Fréquent :

Douleur

thoracique,

œdème

périphérique,

chutes,

troubles

marche,

asthénie, fatigue

Peu fréquent :

Malaise

*Effets indésirables essentiellement imputables à l’entacapone ou plus fréquents (différence d’au

moins 1 % entre les données des essais cliniques) avec l’entacapone qu’avec la lévodopa/inhibiteur de

la DDC seule. Voir paragraphe c.

**Les incidences des infarctus du myocarde et des autres manifestations de cardiopathie ischémique

(respectivement 0,43 % et 1,54 %) proviennent d’une analyse de 13 études en double-insu, portant sur

2 082 patients présentant des fluctuations motrices de fin de dose et recevant l’entacapone.

c. Description d’effets indésirables sélectionnés

Le tableau 1 de la rubrique 4.8b indique par un astérisque les effets indésirables essentiellement

imputables à l’entacapone ou plus fréquents avec l’entacapone qu’avec la lévodopa/inhibiteur de la

DDC seule. Certains de ces effets sont liés à la majoration de l’activité dopaminergique (dyskinésies,

nausées et vomissements, par exemple) et surviennent le plus souvent au début du traitement.

réduction

dose

lévodopa

diminue

sévérité

fréquence

réactions

dopaminergiques. Quelques rares effets indésirables sont directement imputables à l’entacapone,

principe actif, comme les diarrhées et la coloration brun-rougeâtre des urines. Dans certains cas,

l’entacapone peut également entraîner une décoloration de la peau, des ongles, des cheveux et de la

sueur. Les autres effets indésirables signalés par un astérisque dans le tableau 1 de la rubrique 4.8b

traduisent

fréquence

plus

importante

(différence d’au moins 1 % entre l’entacapone et la

lévodopa/inhibiteur de la DDC seule) observée lors des essais cliniques ou des comptes-rendus

individuels de tolérance (pharmacovigilance) reçus après la mise sur le marché de l’entacapone.

Des convulsions ont été rarement rapportées sous lévodopa/carbidopa ; aucune relation de cause à

effet n'a cependant été établie avec ce traitement.

Troubles du contrôle des impulsions : le jeu pathologique, une augmentation de la libido, une

hypersexualité, des dépenses ou achats compulsifs, une consommation excessive de nourriture et une

alimentation compulsive peuvent survenir chez les patients traités par des agonistes dopaminergiques

et/ou d’autres traitements dopaminergiques contenant de la lévodopa tel que Corbilta (voir rubrique

4.4).

Administrée avec la lévodopa, l’entacapone a été associé à des cas isolés de somnolence diurne

excessive et d’épisodes de narcolepsie.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle

permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de

santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V.

4.9

Surdosage

Les données post-commercialisation incluent des cas isolés de surdosage, au cours desquels les doses

quotidiennes maximales rapportées de lévodopa et d’entacapone ont dépassé respectivement

10 000 mg et 40 000 mg. Les signes et symptômes aigus de ces cas de surdosage ont été les suivants :

agitation, confusion, coma, bradycardie, tachycardie ventriculaire, respiration de Cheyne-Stokes,

modifications de coloration de la peau, de la langue et de la conjonctive et chromaturie. Le traitement

d'un surdosage aigu de Corbilta est le même que celui d'un surdosage aigu en lévodopa. La pyridoxine

ne parvient cependant pas à inhiber les effets de Corbilta. L'hospitalisation est recommandée et des

mesures générales de soutien doivent être prises : lavage gastrique immédiat et administration répétée

de charbon. Ces mesures peuvent accélérer l'élimination de l'entacapone, en particulier en diminuant

son absorption et sa réabsorption digestive. Les paramètres des fonctions respiratoires, circulatoires et

rénales doivent être soigneusement contrôlés et des mesures de soutien appropriées prises. La

surveillance ECG est nécessaire et le patient doit être étroitement surveillé à la recherche d'éventuels

troubles du rythme. Si nécessaire, un traitement approprié doit être instauré. Il convient d'envisager

que le patient ait pu prendre d'autres principes actifs en plus de Corbilta. L'intérêt de la dialyse dans le

traitement du surdosage n'est pas établi.

5.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1

Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : médicaments antiparkinsoniens, dopa et dérivés de la dopa, Code

ATC : N04BA03

Selon les connaissances actuelles, les symptômes de la maladie de Parkinson sont liés à une déplétion

en dopamine dans le corps strié. La dopamine ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. La

lévodopa, précurseur de la dopamine, traverse cette barrière et atténue les symptômes de la maladie.

En raison de l'important métabolisme périphérique de la lévodopa, seule une fraction peu importante

d'une dose donnée atteint le système nerveux central quand on administre de la lévodopa sans

inhibiteurs des enzymes métaboliques.

La carbidopa et le bensérazide sont des inhibiteurs de la DDC périphérique qui diminuent la

transformation périphérique de la lévodopa en dopamine, ce qui fait qu'une quantité plus importante

de lévodopa est disponible pour le cerveau. Quand la décarboxylation de la lévodopa est diminuée

grâce à la co-administration d'un inhibiteur de la DDC, il est possible d'utiliser une dose moindre de

lévodopa, ce qui réduit la fréquence des effets indésirables tels que les nausées.

Avec l'inhibition de la décarboxylase par un inhibiteur de la DDC, la catéchol-O-méthyl transférase

(COMT) devient la principale voie métabolique périphérique catalysant la conversion de la lévodopa

en 3-O-méthyldopa (3-OMD), un métabolite potentiellement nocif de la lévodopa. L'entacapone est

un inhibiteur réversible de la COMT, spécifique et qui agit essentiellement en périphérie, conçu pour

être associé à la lévodopa. L'entacapone ralentit la clairance sanguine de la lévodopa, ce qui entraîne

une augmentation de l'aire sous la courbe (AUC) du profil pharmacocinétique de la lévodopa. La

réponse clinique à chaque dose de lévodopa est donc renforcée et prolongée.

La preuve des effets thérapeutiques de Corbilta repose sur deux études de phase III, réalisées en

double aveugle, au cours desquelles 376 patients atteints de la maladie de Parkinson et présentant des

fluctuations motrices de fin de dose ont reçu de l'entacapone ou un placebo avec chaque dose de

lévodopa/inhibiteur de la DDC. La durée quotidienne des périodes ON avec et sans entacapone a été

enregistrée dans des carnets journaliers tenus à domicile par les patients. Dans la première étude,

l'entacapone a augmenté la durée ON quotidienne moyenne de 1 h 20 min (IC

95 %

45 min, 1 h 56 min)

par rapport à la valeur initiale, ce qui correspond à une augmentation de 8,3 % de la proportion de

périodes ON quotidiennes. La diminution des périodes OFF quotidiennes correspondantes a été de

24 % dans le groupe entacapone et de 0 % dans le groupe placebo. Dans la seconde étude, le

pourcentage moyen de périodes ON quotidiennes a augmenté de 4,5 % (IC

95 %

0,93 %, 7,97 %) par

rapport à la valeur initiale, ce qui s'est traduit par une augmentation moyenne de 35 min des périodes

ON quotidiennes. En conséquence, les périodes OFF quotidiennes ont diminué de 18 % sous

entacapone et de 5 % sous placebo. Comme les effets de Corbilta comprimés sont équivalents à ceux

de l'entacapone comprimés à 200 mg administré en même temps que les formulations

commercialisées de carbidopa/lévodopa à libération immédiate, à doses équivalentes, ces résultats

peuvent également être utilisés pour décrire les effets de Corbilta.

5.2

Propriétés pharmacocinétiques

Caractéristiques générales des principes actifs

Absorption/distribution : Il existe d'importantes variations inter- et intra-individuelles de l'absorption

de la lévodopa, de la carbidopa et de l'entacapone. La lévodopa et l'entacapone sont rapidement

absorbés et éliminés. La carbidopa est absorbée et éliminée un peu plus lentement que la lévodopa. En

cas d'administration séparée, sans les deux autres principes actifs, la biodisponibilité de la lévodopa

est de 15 – 33 %, celle de la carbidopa de 40–70 % et celle de l'entacapone de 35 % après une dose

orale de 200 mg. Les repas riches en acides aminés neutres de grande taille peuvent retarder et

diminuer l'absorption de la lévodopa. Les aliments ne modifient pas significativement l'absorption de

l'entacapone. Le volume de distribution de la lévodopa (Vd 0,36–1,6 l/kg) et de l'entacapone (Vd

0,27 l/kg) est relativement faible, tandis qu'on ne dispose d'aucune donnée pour la carbidopa.

La lévodopa n'est que faiblement liée aux protéines plasmatiques (10-30 % environ) ; la liaison de la

carbidopa est de l'ordre de 36 %, tandis que l'entacapone est fortement liée aux protéines du plasma

(98 % environ), essentiellement l'albumine sérique. Aux concentrations thérapeutiques, l'entacapone

ne déplace pas les autres principes actifs fortement liés (par exemple la warfarine, l'acide salicylique,

la phénylbutazone ou le diazépam) et il n'est pas significativement déplacé par l'une de ces substances

aux concentrations thérapeutiques ou supérieures.

Biotransformation et élimination : La lévodopa est fortement dégradée en différents métabolites, les

principales voies étant la décarboxylation par la dopa décarboxylase (DDC) et l'O-méthylation par la

catéchol-O-méthyl transférase (COMT).

La carbidopa est métabolisée en deux métabolites principaux qui sont excrétés dans l'urine sous la

forme de glucuronides et de composés non conjugués. La carbidopa inchangée représente 30 % de

l'excrétion urinaire totale.

L'entacapone est presque entièrement métabolisé avant d'être excrété par voie urinaire (10 à 20 %) ou

par voie biliaire (80 à 90 %). La principale voie métabolique est la glucuroconjugaison de

l'entacapone et de son métabolite actif, l'isomère cis, qui représente 5 % environ de la quantité

plasmatique totale.

La clairance totale de la lévodopa est de l'ordre de 0,55–1,38 l/kg/h et celle de l'entacapone de l'ordre

de 0,70 l/kg/h. La demi-vie d'élimination (t

) est de 0,6–1,3 heures pour la lévodopa, de 2–3 heures

pour la carbidopa et de 0,4–0,7 heures pour l'entacapone, tous trois étant administrés séparément.

Du fait de la brièveté des demi-vies d'élimination, il ne se produit pas d'accumulation vraie de la

lévodopa ou de l'entacapone en cas d'administration répétée.

Les résultats d’études in vitro utilisant des préparations de microsomes de foie humain indiquent que

l'entacapone inhibe l'isoforme 2C9 du cytochrome P450 (CI

M). L'entacapone n'a induit que peu

ou pas d'inhibition des autres types d'isoenzymes du P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1,

CYP3A et CYP2C19) (voir rubrique 4.5).

Caractéristiques en fonction de populations particulières

Patients âgés : En l'absence de carbidopa et d'entacapone, l'absorption de la lévodopa est plus

importante et son élimination est plus lente chez les patients âgés que chez les patients jeunes.

Cependant, après l'association de carbidopa à la lévodopa, l'absorption de cette dernière est identique

chez les patients âgés et jeunes, mais l'AUC reste 1,5 fois plus élevée chez les patients âgés en raison

de la diminution d'activité de la DDC et de la diminution de la clairance liée au vieillissement.

Aucune différence significative de l'AUC de la carbidopa et de l'entacapone n'a été observée entre les

patients jeunes (45-64 ans) et âgés (65-75 ans).

Sexe : La biodisponibilité de la lévodopa est significativement plus importante chez les femmes que

chez les hommes. Dans les études de la pharmacocinétique de Corbilta, la biodisponibilité de la

lévodopa est plus grande chez les femmes que chez les hommes, essentiellement en raison de la

différence de poids corporel, tandis qu'il n'y a pas de différence liée au sexe pour la carbidopa et

l'entacapone.

Insuffisance hépatique : Le métabolisme de l'entacapone est ralenti chez les patients présentant une

insuffisance hépatique légère à modérée (classes A et B de Child-Pugh), ce qui entraîne une

augmentation de sa concentration plasmatique au cours des phases d'absorption et d'élimination (voir

rubriques 4.2 et 4.3). Aucune étude spécifique des paramètres pharmacocinétiques de la carbidopa et

de la lévodopa n'a été rapportée chez les insuffisants hépatiques, mais il convient d'être prudent en

administrant Corbilta aux patients atteints d'insuffisance hépatique légère ou modérée.

Insuffisance rénale : L'insuffisance rénale ne modifie pas la pharmacocinétique de l'entacapone.

Aucune étude particulière de la pharmacocinétique de la lévodopa et de la carbidopa n'a été réalisée

chez des patients atteints d'insuffisance rénale. Il est cependant possible d'envisager un allongement

de l'intervalle entre les prises chez les patients sous Corbilta soumis à une dialyse (voir rubrique 4.2).

5.3

Données de sécurité préclinique

Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité,

toxicologie en administration répétée, génotoxicité et cancérogénèse de la lévodopa, la carbidopa et

l'entacapone, évalués seuls ou en association, n’ont pas révélé de risque particulier pour l’homme. Les

études de la toxicité après administration répétée d'entacapone ont révélé une anémie, très

probablement due aux propriétés de chélation du fer de cette molécule. En ce qui concerne la toxicité

de l'entacapone sur la reproduction, une diminution du poids des fœtus et un léger retard du

développement osseux ont été constatés chez des lapins soumis à des niveaux d'exposition systémique

proches des concentrations thérapeutiques. La lévodopa et les associations de carbidopa et de

lévodopa ont entraîné des malformations viscérales et squelettiques chez le lapin.

6.

DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1

Liste des excipients

Noyau des comprimés :

Croscarmellose sodique

Stéarate de magnésium

Amidon de maïs

Mannitol (E421)

Polyvidone K 30 (E1201)

Pelliculage pour 50/12,5/200 mg, 100/25/200 mg et 150/37,5/200 mg :

Glycérol (85 pour cent) (E422)

Hypromellose

Stéarate de magnésium

Polysorbate 80

Oxyde de fer rouge (E172)

Saccharose

Dioxyde de titane (E171)

Oxyde de fer jaune (E172)

Pelliculage pour 75/18,75/200 mg, 125/31,25/200 mg, 175/43,75/200 mg et 200/50/200 mg :

Glycérol (85 pour cent) (E422)

Hypromellose

Stéarate de magnésium

Polysorbate 80

Oxyde de fer rouge (E172)

Saccharose

Dioxyde de titane (E171)

6.2

Incompatibilités

Sans objet.

6.3

Durée de conservation

3 ans

6.4

Précautions particulières de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

6.5

Nature et contenu de l'emballage extérieur

Flacons en HDPE, munis de bouchons en PP avec sécurité enfant.

Conditionnements pour 50/12,5/200 mg, 100/25/200 mg et 150/37,5/200 mg :

10, 30, 100, 130, 175 et 250 comprimés.

Conditionnements pour 75/18,75/200 mg, 125/31,25/200 mg, 175/43,75/200 mg et 200/50/200 mg :

10, 30, 100, 130 et 175 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6

Précautions particulières d'élimination

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en

vigueur.

7.

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

8.

NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

50 mg/12,5 mg/200 mg

EU/1/13/859/001 - 006

75 mg/18,75 mg/200 mg

EU/1/13/859/007 – 011

100 mg/25 mg/200 mg

EU/1/13/859/012 - 017

125 mg/31,25 mg/200 mg

EU/1/13/859/018 - 022

150 mg/37,5 mg/200 mg

EU/1/13/859/023 - 028

175 mg/43,75 mg/200 mg

EU/1/13/859/029 - 033

200 mg/50 mg/200 mg

EU/1/13/859/034 - 038

9.

DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE

L'AUTORISATION

Date de première autorisation : 11 novembre 2013

Date du dernier renouvellement:

10.

DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/.

ANNEXE II

A.

FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBERATION DES LOTS

B.

CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DELIVRANCE ET

D’UTILISATION

C.

AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORISATION

DE MISE SUR LE MARCHE

D.

CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D’UNE UTILISATION

SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT

A.

FABRICANT RESPONSABLE DE LA LIBERATION DES LOTS

Nom et adresse du fabricant responsable de la libération des lots

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

B.

CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DELIVRANCE ET D’UTILISATION

Médicament soumis à prescription médicale.

C.

AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORISATION DE MISE SUR

LE MARCHÉ

Rapports périodiques actualisés de sécurité (PSUR)

Les exigences relatives à la soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité pour ce

médicament sont définies dans la liste des dates de référence pour l’Union (liste EURD) prévue à

l’article 107 quater, paragraphe 7, de la directive 2001/83/CE et ses actualisations publiées sur le

portail web européen des médicaments.

D.

CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D’UNE UTILISATION SÛRE ET

EFFICACE DU MÉDICAMENT

Plan de gestion des risques (PGR)

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché réalise les activités de pharmacovigilance et

interventions requises décrites dans le PGR adopté et présenté dans le Module 1.8.2 de

l’autorisation de mise sur le marché, ainsi que toutes actualisations ultérieures adoptées du

PGR.

De plus, un PGR actualisé doit être soumis:

à la demande de l’Agence européenne des médicaments;

dès lors que le système de gestion des risques est modifié, notamment en cas de réception de

nouvelles informations pouvant entraîner un changement significatif du profil bénéfice/risque,

ou lorsqu’une étape importante (pharmacovigilance ou minimisation du risque) est franchie.

ANNEXE III

ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

TEXTE DE L'ETIQUETTE DU FLACON ET DE LA BOITE EN CARTON

1.

DENOMINATION DU MEDICAMENT

Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg comprimés pelliculés

lévodopa/carbidopa/entacapone

2.

COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé pelliculé contient 50 mg de lévodopa, 12,5 mg de carbidopa et 200 mg

d'entacapone.

3.

LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du saccharose.

4.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Carton

10 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

100 comprimés pelliculés

130 comprimés pelliculés

175 comprimés pelliculés

250 comprimés pelliculés

Etiquette

10 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

130 comprimés

175 comprimés

250 comprimés

5.

MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

6.

MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.

AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.

DATE DE PÉREMPTION

9.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON

UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A

LIEU

11.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE

MARCHÉ

Carton

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Etiquette

Orion Corporation

12.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/13/859/001 10 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/002 30 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/003 100 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/004 130 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/005 175 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/006 250 comprimés pelliculés

13.

NUMÉRO DU LOT

Lot :

14.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

15.

INDICATIONS D'UTILISATION

16.

INFORMATIONS EN BRAILLE (BOITE EN CARTON)

corbilta 50/12,5/200 mg [carton uniquement]

17.

IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus. [carton uniquement]

18.

IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

[carton uniquement] :

PC: {numéro}

SN: {numéro}

<NN: {numéro}>

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

TEXTE DE L'ETIQUETTE DU FLACON ET DE LA BOITE EN CARTON

1.

DENOMINATION DU MEDICAMENT

Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg comprimés pelliculés

lévodopa/carbidopa/entacapone

2.

COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé pelliculé contient 75 mg de lévodopa, 18,75 mg de carbidopa et 200 mg

d'entacapone.

3.

LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du saccharose.

4.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Carton

10 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

100 comprimés pelliculés

130 comprimés pelliculés

175 comprimés pelliculés

Etiquette

10 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

130 comprimés

175 comprimés

5.

MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

6.

MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.

AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.

DATE DE PÉREMPTION

9.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON

UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A

LIEU

11.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE

MARCHÉ

Carton

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Etiquette

Orion Corporation

12.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/13/859/007 10 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/008 30 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/009 100 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/010 130 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/011 175 comprimés pelliculés

13.

NUMÉRO DU LOT

Lot :

14.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

15.

INDICATIONS D'UTILISATION

16.

INFORMATIONS EN BRAILLE (BOITE EN CARTON)

corbilta 75/18,75/200 mg [carton uniquement]

17.

IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus. [carton uniquement]

18.

IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

[carton uniquement] :

PC: {numéro}

SN: {numéro}

<NN: {numéro}>

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

TEXTE DE L'ETIQUETTE DU FLACON ET DE LA BOITE EN CARTON

1.

DENOMINATION DU MEDICAMENT

Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg comprimés pelliculés

lévodopa/carbidopa/entacapone

2.

COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé pelliculé contient 100 mg de lévodopa, 25 mg de carbidopa et 200 mg

d'entacapone.

3.

LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du saccharose.

4.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Carton

10 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

100 comprimés pelliculés

130 comprimés pelliculés

175 comprimés pelliculés

250 comprimés pelliculés

Etiquette

10 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

130 comprimés

175 comprimés

250 comprimés

5.

MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

6.

MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.

AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.

DATE DE PÉREMPTION

9.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON

UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A

LIEU

11.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE

MARCHÉ

Carton

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Etiquette

Orion Corporation

12.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/13/859/012 10 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/013 30 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/014 100 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/015 130 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/016 175 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/017 250 comprimés pelliculés

13.

NUMÉRO DU LOT

Lot :

14.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

15.

INDICATIONS D'UTILISATION

16.

INFORMATIONS EN BRAILLE (BOITE EN CARTON)

corbilta 100/25/200 mg [carton uniquement]

17.

IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus. [carton uniquement]

18.

IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

[carton uniquement] :

PC: {numéro}

SN: {numéro}

<NN: {numéro}>

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

TEXTE DE L'ETIQUETTE DU FLACON ET DE LA BOITE EN CARTON

1.

DENOMINATION DU MEDICAMENT

Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg comprimés pelliculés

lévodopa/carbidopa/entacapone

2.

COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé pelliculé contient 125 mg de lévodopa, 31,25 mg de carbidopa et 200 mg

d'entacapone.

3.

LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du saccharose.

4.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Carton

10 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

100 comprimés pelliculés

130 comprimés pelliculés

175 comprimés pelliculés

Etiquette

10 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

130 comprimés

175 comprimés

5.

MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

6.

MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.

AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.

DATE DE PÉREMPTION

9.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON

UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A

LIEU

11.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE

MARCHÉ

Carton

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Etiquette

Orion Corporation

12.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/13/859/018 10 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/019 30 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/020 100 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/021 130 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/022 175 comprimés pelliculés

13.

NUMÉRO DU LOT

Lot :

14.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

15.

INDICATIONS D'UTILISATION

16.

INFORMATIONS EN BRAILLE (BOITE EN CARTON)

corbilta 125/31,25/200 mg [carton uniquement]

17.

IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus. [carton uniquement]

18.

IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

[carton uniquement] :

PC: {numéro}

SN: {numéro}

<NN: {numéro}>

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

TEXTE DE L'ETIQUETTE DU FLACON ET DE LA BOITE EN CARTON

1.

DENOMINATION DU MEDICAMENT

Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg comprimés pelliculés

lévodopa/carbidopa/entacapone

2.

COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé pelliculé contient 150 mg de lévodopa, 37,5 mg de carbidopa et 200 mg

d'entacapone.

3.

LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du saccharose.

4.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Carton

10 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

100 comprimés pelliculés

130 comprimés pelliculés

175 comprimés pelliculés

250 comprimés pelliculés

Etiquette

10 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

130 comprimés

175 comprimés

250 comprimés

5.

MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

6.

MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.

AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.

DATE DE PÉREMPTION

9.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON

UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A

LIEU

11.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE

MARCHÉ

Carton

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Etiquette

Orion Corporation

12.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/13/859/023 10 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/024 30 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/025 100 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/026 130 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/027 175 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/028 250 comprimés pelliculés

13.

NUMÉRO DU LOT

Lot :

14.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

15.

INDICATIONS D'UTILISATION

16.

INFORMATIONS EN BRAILLE (BOITE EN CARTON)

corbilta 150/37,5/200 mg [carton uniquement]

17.

IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus. [carton uniquement]

18.

IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

[carton uniquement] :

PC: {numéro}

SN: {numéro}

<NN: {numéro}>

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

TEXTE DE L'ETIQUETTE DU FLACON ET DE LA BOITE EN CARTON

1.

DENOMINATION DU MEDICAMENT

Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg comprimés pelliculés

lévodopa/carbidopa/entacapone

2.

COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé pelliculé contient 175 mg de lévodopa, 43,75 mg de carbidopa et 200 mg

d'entacapone.

3.

LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du saccharose.

4.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Carton

10 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

100 comprimés pelliculés

130 comprimés pelliculés

175 comprimés pelliculés

Etiquette

10 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

130 comprimés

175 comprimés

5.

MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

6.

MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.

AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.

DATE DE PÉREMPTION

9.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON

UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A

LIEU

11.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE

MARCHÉ

Carton

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Etiquette

Orion Corporation

12.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/13/859/029 10 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/030 30 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/031 100 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/032 130 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/033 175 comprimés pelliculés

13.

NUMÉRO DU LOT

Lot :

14.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

15.

INDICATIONS D'UTILISATION

16.

INFORMATIONS EN BRAILLE (BOITE EN CARTON)

corbilta 175/43,75/200 mg [carton uniquement]

17.

IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus. [carton uniquement]

18.

IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

[carton uniquement] :

PC: {numéro}

SN: {numéro}

<NN: {numéro}>

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTERIEUR ET SUR LE

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

TEXTE DE L'ETIQUETTE DU FLACON ET DE LA BOITE EN CARTON

1.

DENOMINATION DU MEDICAMENT

Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg comprimés pelliculés

lévodopa/carbidopa/entacapone

2.

COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg de lévodopa, 50 mg de carbidopa et 200 mg

d'entacapone.

3.

LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du saccharose.

4.

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Carton

10 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

100 comprimés pelliculés

130 comprimés pelliculés

175 comprimés pelliculés

Etiquette

10 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

130 comprimés

175 comprimés

5.

MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Voie orale.

6.

MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE

CONSERVÉ HORS DE VUE ET DE PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.

AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.

DATE DE PÉREMPTION

9.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON

UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S'IL Y A

LIEU

11.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE

MARCHÉ

Carton

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Etiquette

Orion Corporation

12.

NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/13/859/034 10 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/035 30 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/036 100 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/037 130 comprimés pelliculés

EU/1/13/859/038 175 comprimés pelliculés

13.

NUMÉRO DU LOT

Lot :

14.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

15.

INDICATIONS D'UTILISATION

16.

INFORMATIONS EN BRAILLE (BOITE EN CARTON)

corbilta 200/50/200 mg [carton uniquement]

17.

IDENTIFIANT UNIQUE - CODE-BARRES 2D

code-barres 2D portant l'identifiant unique inclus. [carton uniquement]

18.

IDENTIFIANT UNIQUE - DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

[carton uniquement] :

PC: {numéro}

SN: {numéro}

<NN: {numéro}>

B. NOTICE

Notice: Information de l’utilisateur

Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg comprimés pelliculés

Lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

Qu'est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Comment prendre Corbilta

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver Corbilta

Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Corbilta contient trois substances actives (la lévodopa, la carbidopa et l’entacapone) dans un même

comprimé pelliculé. Corbilta est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d’une substance, appelée la

dopamine, dans le cerveau. La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les

symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et l'entacapone améliorent les effets

antiparkinsoniens de la lévodopa.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Ne prenez jamais Corbilta si vous :

êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression oculaire).

avez une tumeur des glandes surrénales.

prenez certains médicaments pour traiter une dépression (associations d’inhibiteurs sélectifs de

la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

avez déjà été victime d'un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - réaction rare due à des

médicaments utilisés pour traiter certains troubles psychiatriques).

avez déjà présenté une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare).

avez une maladie hépatique sévère.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Corbilta si vous avez ou avez déjà

eu :

une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, notamment un trouble du rythme

cardiaque, ou des vaisseaux sanguins.

de l’asthme ou toute autre maladie pulmonaire.

un problème hépatique, car la posologie pourrait avoir besoin d’être ajustée.

des problèmes rénaux ou hormonaux.

des ulcères gastriques ou des crises convulsives.

si vous présentez une diarrhée prolongée, consultez votre médecin car il peut s’agir d’un signe

d’inflammation du côlon.

toute forme de troubles psychiatriques sévères, comme une psychose.

un glaucome à angle ouvert chronique, car la dose pourrait avoir besoin d’être ajustée et une

surveillance de votre pression intra-oculaire pourrait être nécessaire.

Prenez contact avec votre médecin si vous prenez actuellement :

des anti-psychotiques (médicaments pour traiter la psychose).

un médicament qui peut diminuer votre tension artérielle lorsque vous vous levez d’une chaise

ou de votre lit. Corbilta peut aggraver ces réactions.

Prenez contact avec votre médecin si, au cours du traitement par Corbilta :

vous constatez que vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou

vous présentez des tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une

accélération du pouls ou d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Dans ces cas,

contactez immédiatement votre médecin.

vous vous sentez déprimé(e), vous avez des idées suicidaires ou vous remarquez des

modifications inhabituelles de votre comportement.

vous vous endormez brutalement ou vous ressentez une grande somnolence. Si cela arrive, vous

ne devez pas conduire ou utiliser des outils ou des machines (voir également la rubrique

"Conduite de véhicules et utilisation de machines").

vous constatez des mouvements incontrôlés qui apparaissent ou qui s’aggravent après avoir

commencé à prendre Corbilta. Dans ces cas, votre médecin peut devoir modifier la posologie de

vos médicaments antiparkinsoniens.

vous présentez des diarrhées ; il est recommandé de surveiller votre poids afin d’éviter une

perte de poids pouvant être excessive.

vous voyez apparaître progressivement, en une période de temps relativement courte, de

l’anorexie, de la fatigue (faiblesse, épuisement) et un amaigrissement ; il y a lieu d’envisager un

examen médical général, comprenant une évaluation du fonctionnement de votre foie.

vous éprouvez le besoin d'arrêter votre traitement par Corbilta ; voir la rubrique "Si vous

arrêtez de prendre Corbilta".

Informez votre médecin si vous ou votre famille/personnel soignant remarquez que vous développez

des pulsions et des envies de vous comporter de façon inhabituelle ou si vous êtes incapable de

résister à l’impulsion, la pulsion ou la tentation d’effectuer des activités susceptibles de vous nuire ou

de nuire aux autres. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent

inclure le jeu addictif, des ingestions de nourriture ou des dépenses excessives, une libido

anormalement élevée ou une préoccupation liée à une augmentation des pensées ou désirs sexuels.

Votre médecin pourrait avoir besoin de revoir vos traitements.

En cas de traitement prolongé par Corbilta, votre médecin pourra vous prescrire certains examens

biologiques réguliers.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez prévenir le chirurgien que vous prenez

Corbilta.

Corbilta n’est pas recommandé dans le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple

mouvements involontaires, tremblements, rigidité des muscles et contractions musculaires) dus à

d’autres médicaments.

Enfants et adolescents

L’expérience acquise avec Corbilta chez les patients de moins de 18 ans est limitée. En conséquence,

Corbilta n’est pas recommandé chez l’enfant ou l’adolescent.

Autres médicaments et Corbilta

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout

autre médicament.

Ne prenez pas Corbilta si vous prenez certains médicaments destinés à traiter une dépression

(associations d’inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la

MAO).

Corbilta peut accentuer les effets ainsi que les effets secondaires de certains autres médicaments.

Ceux-ci comprennent :

les médicaments utilisés pour traiter la dépression, comme le moclobémide, l'amitriptyline, la

désipramine, la maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine,

le rimitérole et l'isoprénaline, pour le traitement des maladies respiratoires,

l'adrénaline, utilisée dans le traitement de réactions allergiques sévères,

la noradrénaline, la dopamine et la dobutamine, utilisées en cas de maladies cardiaques et

d’hypotension,

l'alpha-méthyldopa, pour le traitement de l’hypertension,

l'apomorphine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les effets de Corbilta peuvent être atténués par certains médicaments. Ce sont :

les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles psychiatriques, les nausées et

les vomissements,

la phénytoïne, utilisée pour prévenir les convulsions,

la papavérine utilisée pour relâcher les muscles.

Corbilta peut altérer l'absorption du fer. Ne prenez donc pas en même temps Corbilta et des

suppléments de fer. Après avoir pris l'un d'eux, attendez 2 ou 3 heures au moins avant de prendre

l'autre.

Corbilta avec des aliments et boissons

Corbilta peut être pris pendant ou en dehors des repas. Chez certains patients, l'absorption de Corbilta

peut être incomplète s'il est pris pendant ou peu après un repas riche en protéines (viande, poisson,

produits laitiers, graines et noix). Demandez conseil à votre médecin si vous pensez que cela

s'applique à votre cas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant que vous êtes sous traitement par Corbilta.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corbilta peut diminuer votre pression artérielle, ce qui peut vous occasionner une sensation

d'éblouissement ou de vertige. Soyez donc particulièrement prudent(e) en conduisant ou en utilisant

des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent(e) ou si parfois vous vous endormez brutalement, attendez d'être

parfaitement réveillé(e) pour conduire ou vous livrer à toute autre activité réclamant de la vigilance

afin de ne pas vous exposer ou exposer les autres à un risque de blessure grave ou de décès.

Corbilta contient du saccharose

Corbilta contient du saccharose (1,2 mg/comprimé). Si votre médecin vous a signalé que vous

souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3.

Comment prendre Corbilta

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et sujets âgés :

Votre médecin vous dira le nombre exact de comprimés de Corbilta à prendre chaque jour.

Les comprimés ne sont pas destinés à être coupés ou écrasés.

Prendre un seul comprimé de Corbilta à chaque fois.

En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter ou réduire la dose.

Si vous êtes traité(e) par les comprimés de Corbilta dosés à 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ou

150 mg/37,5 mg/200 mg, ne prenez pas plus de 10 comprimés par jour.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet de

Corbilta est trop fort ou trop faible ou si vous ressentez d’éventuels effets secondaires.

Pour la première ouverture du flacon : ôtez le bouchon

puis appuyez sur l’opercule avec votre pouce jusqu’à ce

qu’il se déchire. Voir l’image 1.

Image 1

Si vous avez pris plus de Corbilta que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de Corbilta que vous n’auriez dû, consultez

immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il est possible que vous

vous sentiez confus ou agité, que votre fréquence cardiaque soit plus lente ou plus rapide qu’en temps

normal ou que la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine change.

Si vous oubliez de prendre Corbilta

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

S'il reste plus d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, et le comprimé suivant à l'heure normale.

S'il reste moins d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, attendez une heure, puis prenez un autre comprimé.

Reprenez ensuite votre fréquence normale.

Laissez toujours passer une heure entre les comprimés de Corbilta, de façon à éviter d'éventuels effets

secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Corbilta

N'arrêtez pas de prendre Corbilta à moins que votre médecin ne vous le demande. Dans ce cas, votre

médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la

lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes. Si vous arrêtez

brusquement de prendre Corbilta et d’autres médicaments antiparkinsoniens, il peut s’ensuivre des

effets indésirables.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à

votre médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne

surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Un grand nombre de ces effets indésirables

peuvent disparaître simplement en ajustant la dose.

Si, au cours du traitement par Corbilta, vous constatez les symptômes suivants, contactez

immédiatement votre médecin :

Vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou vous présentez des

tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une accélération du pouls ou

d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Il peut s’agir de symptômes d’un

syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare à des médicaments utilisés

pour traiter des troubles du système nerveux central) ou d’une rhabdomyolyse (un trouble

musculaire grave rare).

Vous êtes victime d’une réaction allergique, pouvant prendre les formes suivantes : urticaire,

démangeaisons, éruption, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et

entraînant des difficultés pour respirer ou avaler.

Très fréquent (pouvant affecter plus d’1 personne sur 10)

mouvements incontrôlés (dyskinésies),

nausées,

coloration bénigne brun-rougeâtre des urines,

douleurs musculaires,

diarrhée.

Fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

sensation d’ébriété ou évanouissement dus à l'hypotension artérielle, hypertension artérielle,

aggravation des symptômes parkinsoniens, vertiges, somnolence,

vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d’estomac, sécheresse buccale,

constipation,

insomnie, hallucinations, confusion mentale, rêves anormaux (notamment cauchemars), fatigue,

troubles psychiatriques – notamment pertes de mémoire, anxiété et dépression (éventuellement

avec idées suicidaires),

troubles cardiaques ou vasculaires (douleurs thoraciques, par exemple), fréquence cardiaque

irrégulière ou troubles du rythme cardiaque,

chutes plus fréquentes,

essoufflement,

sueurs abondantes, éruptions cutanées,

crampes musculaires, gonflement des jambes,

vision trouble,

anémie,

perte d’appétit, perte de poids,

maux de tête, douleurs articulaires,

infections urinaires.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

crise cardiaque,

hémorragie intestinale,

modification du nombre des cellules sanguines (pouvant entraîner des hémorragies et des

résultats anormaux des tests de la fonction hépatique),

convulsions,

sensation d’agitation,

symptômes psychotiques,

colite (inflammation du côlon),

décolorations diverses, autres que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur par exemple),

difficultés à avaler,

difficultés à uriner.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

hépatite (inflammation du foie),

démangeaisons.

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants :

Incapacité à résister à l’impulsion de faire une action qui pourrait vous nuire, ce qui peut

inclure :

forte impulsion à jouer (de l’argent) excessivement en dépit de conséquences graves pour vous

ou votre famille ;

intérêt sexuel altéré ou augmenté, et comportement préoccupant pour vous ou pour les autres,

par exemple, une augmentation des pulsions sexuelles ;

dépenses ou achats excessifs incontrôlables ;

manger de façon excessive (manger de grosses quantités de nourriture dans un court laps de

temps) ou manger de façon compulsive (manger plus de nourriture que d’habitude et plus qu’il

n’en faut pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez un de ces comportements ; il discutera des moyens de

gérer ou de réduire les symptômes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Corbilta

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre

pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corbilta

Les substances actives de Corbilta sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.

Chaque comprimé de Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg contient 50 mg de lévodopa, 12,5 mg de

carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Les autres composants du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de

magnésium, l'amidon de maïs, le mannitol (E421) et la polyvidone (E1201).

Les composants du pelliculage sont le glycérol (85 pour cent) (E422), l'hypromellose, le

stéarate de magnésium, le polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose, le dioxyde

de titane (E171) et l'oxyde de fer jaune (E172).

Comment se présente Corbilta et contenu de l’emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg sont ronds, brun-rouge ou gris-rouge,

convexes, non sécables et portent la mention "LCE 50" gravée sur une face.

Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg existe en six conditionnements différents (10, 30, 100, 130, 175 ou

250 comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Belgique/België/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tél: +370 5 276 9499

България

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Тел.: +386 1 580 2111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tél: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tél.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malte

Orion Corporation

Tél: +356 21222872

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tél: +49 40 899 689-0

Nederland

Sandoz B.V.

Tél: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tél: +372 66 44 551

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Österreich

Sandoz GmbH

Tél: +43 5338 200 0

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tél.: + 48 22 8333177, 8321036

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tél: +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

Tél: +40 21 407 51 60

Irlande

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 21 11

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 2111

Italia

Sandoz S.p.A.

Tél: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh/Tél.: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Pharma AB

Tél: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tél: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tél: +44 1635 520 300

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est.

Autres sources d’informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Notice: Information de l’utilisateur

Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg comprimés pelliculés

Lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

Qu'est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Comment prendre Corbilta

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver Corbilta

Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Corbilta contient trois substances actives (la lévodopa, la carbidopa et l’entacapone) dans un même

comprimé pelliculé. Corbilta est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d’une substance, appelée la

dopamine, dans le cerveau. La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les

symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et l'entacapone améliorent les effets

antiparkinsoniens de la lévodopa.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Ne prenez jamais Corbilta si vous :

êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression oculaire).

avez une tumeur des glandes surrénales.

prenez certains médicaments pour traiter une dépression (associations d’inhibiteurs sélectifs de

la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

avez déjà été victime d'un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - réaction rare due à des

médicaments utilisés pour traiter certains troubles psychiatriques).

avez déjà présenté une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare).

avez une maladie hépatique sévère.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Corbilta si vous avez ou avez déjà

eu :

une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, notamment un trouble du rythme

cardiaque, ou des vaisseaux sanguins.

de l’asthme ou toute autre maladie pulmonaire.

un problème hépatique, car la posologie pourrait avoir besoin d’être ajustée.

des problèmes rénaux ou hormonaux.

des ulcères gastriques ou des crises convulsives.

si vous présentez une diarrhée prolongée, consultez votre médecin car il peut s’agir d’un signe

d’inflammation du côlon.

toute forme de troubles psychiatriques sévères, comme une psychose.

un glaucome à angle ouvert chronique, car la dose pourrait avoir besoin d’être ajustée et une

surveillance de votre pression intra-oculaire pourrait être nécessaire.

Prenez contact avec votre médecin si vous prenez actuellement :

des anti-psychotiques (médicaments pour traiter la psychose).

un médicament qui peut diminuer votre tension artérielle lorsque vous vous levez d’une chaise

ou de votre lit. Corbilta peut aggraver ces réactions.

Prenez contact avec votre médecin si, au cours du traitement par Corbilta :

vous constatez que vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou

vous présentez des tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une

accélération du pouls ou d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Dans ces cas,

contactez immédiatement votre médecin.

vous vous sentez déprimé(e), vous avez des idées suicidaires ou vous remarquez des

modifications inhabituelles de votre comportement.

vous vous endormez brutalement ou vous ressentez une grande somnolence. Si cela arrive, vous

ne devez pas conduire ou utiliser des outils ou des machines (voir également la rubrique

"Conduite de véhicules et utilisation de machines").

vous constatez des mouvements incontrôlés qui apparaissent ou qui s’aggravent après avoir

commencé à prendre Corbilta. Dans ces cas, votre médecin peut devoir modifier la posologie de

vos médicaments antiparkinsoniens.

vous présentez des diarrhées ; il est recommandé de surveiller votre poids afin d’éviter une

perte de poids pouvant être excessive.

vous voyez apparaître progressivement, en une période de temps relativement courte, de

l’anorexie, de la fatigue (faiblesse, épuisement) et un amaigrissement ; il y a lieu d’envisager un

examen médical général, comprenant une évaluation du fonctionnement de votre foie.

vous éprouvez le besoin d'arrêter votre traitement par Corbilta ; voir la rubrique "Si vous

arrêtez de prendre Corbilta".

Informez votre médecin si vous ou votre famille/personnel soignant remarquez que vous développez

des pulsions et des envies de vous comporter de façon inhabituelle ou si vous êtes incapable de

résister à l’impulsion, la pulsion ou la tentation d’effectuer des activités susceptibles de vous nuire ou

de nuire aux autres. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent

inclure le jeu addictif, des ingestions de nourriture ou des dépenses excessives, une libido

anormalement élevée ou une préoccupation liée à une augmentation des pensées ou désirs sexuels.

Votre médecin pourrait avoir besoin de revoir vos traitements.

En cas de traitement prolongé par Corbilta, votre médecin pourra vous prescrire certains examens

biologiques réguliers.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez prévenir le chirurgien que vous prenez

Corbilta.

Corbilta n’est pas recommandé dans le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple

mouvements involontaires, tremblements, rigidité des muscles et contractions musculaires) dus à

d’autres médicaments.

Enfants et adolescents

L’expérience acquise avec Corbilta chez les patients de moins de 18 ans est limitée. En conséquence,

Corbilta n’est pas recommandé chez l’enfant ou l’adolescent.

Autres médicaments et Corbilta

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout

autre médicament.

Ne prenez pas Corbilta si vous prenez certains médicaments destinés à traiter une dépression

(associations d’inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la

MAO).

Corbilta peut accentuer les effets ainsi que les effets secondaires de certains autres médicaments.

Ceux-ci comprennent :

les médicaments utilisés pour traiter la dépression, comme le moclobémide, l'amitriptyline, la

désipramine, la maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine,

le rimitérole et l'isoprénaline, pour le traitement des maladies respiratoires,

l'adrénaline, utilisée dans le traitement de réactions allergiques sévères,

la noradrénaline, la dopamine et la dobutamine, utilisées en cas de maladies cardiaques et

d’hypotension,

l'alpha-méthyldopa, pour le traitement de l’hypertension,

l'apomorphine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les effets de Corbilta peuvent être atténués par certains médicaments. Ce sont :

les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles psychiatriques, les nausées et

les vomissements,

la phénytoïne, utilisée pour prévenir les convulsions,

la papavérine utilisée pour relâcher les muscles.

Corbilta peut altérer l'absorption du fer. Ne prenez donc pas en même temps Corbilta et des

suppléments de fer. Après avoir pris l'un d'eux, attendez 2 ou 3 heures au moins avant de prendre

l'autre.

Corbilta avec des aliments et boissons

Corbilta peut être pris pendant ou en dehors des repas. Chez certains patients, l'absorption de Corbilta

peut être incomplète s'il est pris pendant ou peu après un repas riche en protéines (viande, poisson,

produits laitiers, graines et noix). Demandez conseil à votre médecin si vous pensez que cela

s'applique à votre cas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant que vous êtes sous traitement par Corbilta.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corbilta peut diminuer votre pression artérielle, ce qui peut vous occasionner une sensation

d'éblouissement ou de vertige. Soyez donc particulièrement prudent(e) en conduisant ou en utilisant

des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent(e) ou si parfois vous vous endormez brutalement, attendez d'être

parfaitement réveillé(e) pour conduire ou vous livrer à toute autre activité réclamant de la vigilance

afin de ne pas vous exposer ou exposer les autres à un risque de blessure grave ou de décès.

Corbilta contient du saccharose

Corbilta contient du saccharose (1,4 mg/comprimé). Si votre médecin vous a signalé que vous

souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3.

Comment prendre Corbilta

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et sujets âgés :

Votre médecin vous dira le nombre exact de comprimés de Corbilta à prendre chaque jour.

Les comprimés ne sont pas destinés à être coupés ou écrasés.

Prendre un seul comprimé de Corbilta à chaque fois.

En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter ou réduire la dose.

Si vous êtes traité(e) par les comprimés de Corbilta dosés à 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ou

150 mg/37,5 mg/200 mg, ne prenez pas plus de 10 comprimés par jour.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet de

Corbilta est trop fort ou trop faible ou si vous ressentez d’éventuels effets secondaires.

Pour la première ouverture du flacon : ôtez le bouchon

puis appuyez sur l’opercule avec votre pouce jusqu’à ce

qu’il se déchire. Voir l’image 1.

Image 1

Si vous avez pris plus de Corbilta que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de Corbilta que vous n’auriez dû, consultez

immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il est possible que vous

vous sentiez confus ou agité, que votre fréquence cardiaque soit plus lente ou plus rapide qu’en temps

normal ou que la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine change.

Si vous oubliez de prendre Corbilta

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

S'il reste plus d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, et le comprimé suivant à l'heure normale.

S'il reste moins d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, attendez une heure, puis prenez un autre comprimé.

Reprenez ensuite votre fréquence normale.

Laissez toujours passer une heure entre les comprimés de Corbilta, de façon à éviter d'éventuels effets

secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Corbilta

N'arrêtez pas de prendre Corbilta à moins que votre médecin ne vous le demande. Dans ce cas, votre

médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la

lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes. Si vous arrêtez

brusquement de prendre Corbilta et d’autres médicaments antiparkinsoniens, il peut s’ensuivre des

effets indésirables.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à

votre médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Un grand nombre de ces effets indésirables

peuvent disparaître simplement en ajustant la dose.

Si, au cours du traitement par Corbilta, vous constatez les symptômes suivants, contactez

immédiatement votre médecin :

Vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou vous présentez des

tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une accélération du pouls ou

d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Il peut s’agir de symptômes d’un

syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare à des médicaments utilisés

pour traiter des troubles du système nerveux central) ou d’une rhabdomyolyse (un trouble

musculaire grave rare).

Vous êtes victime d’une réaction allergique, pouvant prendre les formes suivantes : urticaire,

démangeaisons, éruption, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et

entraînant des difficultés pour respirer ou avaler.

Très fréquent (pouvant affecter plus d’1 personne sur 10)

mouvements incontrôlés (dyskinésies),

nausées,

coloration bénigne brun-rougeâtre des urines,

douleurs musculaires,

diarrhée.

Fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

sensation d’ébriété ou évanouissement dus à l'hypotension artérielle, hypertension artérielle,

aggravation des symptômes parkinsoniens, vertiges, somnolence,

vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d’estomac, sécheresse buccale,

constipation,

insomnie, hallucinations, confusion mentale, rêves anormaux (notamment cauchemars), fatigue,

troubles psychiatriques – notamment pertes de mémoire, anxiété et dépression (éventuellement

avec idées suicidaires),

troubles cardiaques ou vasculaires (douleurs thoraciques, par exemple), fréquence cardiaque

irrégulière ou troubles du rythme cardiaque,

chutes plus fréquentes,

essoufflement,

sueurs abondantes, éruptions cutanées,

crampes musculaires, gonflement des jambes,

vision trouble,

anémie,

perte d’appétit, perte de poids,

maux de tête, douleurs articulaires,

infections urinaires.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

crise cardiaque,

hémorragie intestinale,

modification du nombre des cellules sanguines (pouvant entraîner des hémorragies et des

résultats anormaux des tests de la fonction hépatique),

convulsions,

sensation d’agitation,

symptômes psychotiques,

colite (inflammation du côlon),

décolorations diverses, autres que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur par exemple),

difficultés à avaler,

difficultés à uriner.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

hépatite (inflammation du foie),

démangeaisons.

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants :

Incapacité à résister à l’impulsion de faire une action qui pourrait vous nuire, ce qui peut

inclure :

forte impulsion à jouer (de l’argent) excessivement en dépit de conséquences graves pour vous

ou votre famille ;

intérêt sexuel altéré ou augmenté, et comportement préoccupant pour vous ou pour les autres,

par exemple, une augmentation des pulsions sexuelles ;

dépenses ou achats excessifs incontrôlables ;

manger de façon excessive (manger de grosses quantités de nourriture dans un court laps de

temps) ou manger de façon compulsive (manger plus de nourriture que d’habitude et plus qu’il

n’en faut pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez un de ces comportements ; il discutera des moyens de

gérer ou de réduire les symptômes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Corbilta

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre

pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corbilta

Les substances actives de Corbilta sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.

Chaque comprimé de Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg contient 75 mg de lévodopa, 18,75 mg

de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Les autres composants du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de

magnésium, l'amidon de maïs, le mannitol (E421) et la polyvidone (E1201).

Les composants du pelliculage sont le glycérol (85 pour cent) (E422), l'hypromellose, le

stéarate de magnésium, le polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose et le

dioxyde de titane (E171).

Comment se présente Corbilta et contenu de l’emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg sont ovales, brun-rouge clair et portent

la mention "LCE 75" gravée sur une face.

Corbilta 75 mg/18,75 mg/200 mg existe en cinq conditionnements différents (10, 30, 100, 130 ou 175

comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Belgique/België/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tél: +370 5 276 9499

България

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Тел.: +386 1 580 2111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tél: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tél.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malte

Orion Corporation

Tél: +356 21222872

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tél: +49 40 899 689-0

Nederland

Sandoz B.V.

Tél: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tél: +372 66 44 551

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Österreich

Sandoz GmbH

Tél: +43 5338 200 0

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tél.: + 48 22 8333177, 8321036

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tél: +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

Tél: +40 21 407 51 60

Irlande

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tél: +353 1 428 7777

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 21 11

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 2111

Italia

Sandoz S.p.A.

Tél: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh/Tél.: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Pharma AB

Tél: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tél: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tél: +44 1635 520 300

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est.

Autres sources d’informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Notice: Information de l’utilisateur

Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg comprimés pelliculés

Lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

Qu'est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Comment prendre Corbilta

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver Corbilta

Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Corbilta contient trois substances actives (la lévodopa, la carbidopa et l’entacapone) dans un même

comprimé pelliculé. Corbilta est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d’une substance, appelée la

dopamine, dans le cerveau. La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les

symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et l'entacapone améliorent les effets

antiparkinsoniens de la lévodopa.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Ne prenez jamais Corbilta si vous :

êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression oculaire).

avez une tumeur des glandes surrénales.

prenez certains médicaments pour traiter une dépression (associations d’inhibiteurs sélectifs de

la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

avez déjà été victime d'un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - réaction rare due à des

médicaments utilisés pour traiter certains troubles psychiatriques).

avez déjà présenté une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare).

avez une maladie hépatique sévère.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Corbilta si vous avez ou avez déjà

eu :

une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, notamment un trouble du rythme

cardiaque, ou des vaisseaux sanguins.

de l’asthme ou toute autre maladie pulmonaire.

un problème hépatique, car la posologie pourrait avoir besoin d’être ajustée.

des problèmes rénaux ou hormonaux.

des ulcères gastriques ou des crises convulsives.

si vous présentez une diarrhée prolongée, consultez votre médecin car il peut s’agir d’un signe

d’inflammation du côlon.

toute forme de troubles psychiatriques sévères, comme une psychose.

un glaucome à angle ouvert chronique, car la dose pourrait avoir besoin d’être ajustée et une

surveillance de votre pression intra-oculaire pourrait être nécessaire.

Prenez contact avec votre médecin si vous prenez actuellement :

des anti-psychotiques (médicaments pour traiter la psychose).

un médicament qui peut diminuer votre tension artérielle lorsque vous vous levez d’une chaise

ou de votre lit. Corbilta peut aggraver ces réactions.

Prenez contact avec votre médecin si, au cours du traitement par Corbilta :

vous constatez que vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou

vous présentez des tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une

accélération du pouls ou d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Dans ces cas,

contactez immédiatement votre médecin.

vous vous sentez déprimé(e), vous avez des idées suicidaires ou vous remarquez des

modifications inhabituelles de votre comportement.

vous vous endormez brutalement ou vous ressentez une grande somnolence. Si cela arrive, vous

ne devez pas conduire ou utiliser des outils ou des machines (voir également la rubrique

"Conduite de véhicules et utilisation de machines").

vous constatez des mouvements incontrôlés qui apparaissent ou qui s’aggravent après avoir

commencé à prendre Corbilta. Dans ces cas, votre médecin peut devoir modifier la posologie de

vos médicaments antiparkinsoniens.

vous présentez des diarrhées ; il est recommandé de surveiller votre poids afin d’éviter une

perte de poids pouvant être excessive.

vous voyez apparaître progressivement, en une période de temps relativement courte, de

l’anorexie, de la fatigue (faiblesse, épuisement) et un amaigrissement ; il y a lieu d’envisager un

examen médical général, comprenant une évaluation du fonctionnement de votre foie.

vous éprouvez le besoin d'arrêter votre traitement par Corbilta ; voir la rubrique "Si vous

arrêtez de prendre Corbilta".

Informez votre médecin si vous ou votre famille/personnel soignant remarquez que vous développez

des pulsions et des envies de vous comporter de façon inhabituelle ou si vous êtes incapable de

résister à l’impulsion, la pulsion ou la tentation d’effectuer des activités susceptibles de vous nuire ou

de nuire aux autres. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent

inclure le jeu addictif, des ingestions de nourriture ou des dépenses excessives, une libido

anormalement élevée ou une préoccupation liée à une augmentation des pensées ou désirs sexuels.

Votre médecin pourrait avoir besoin de revoir vos traitements.

En cas de traitement prolongé par Corbilta, votre médecin pourra vous prescrire certains examens

biologiques réguliers.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez prévenir le chirurgien que vous prenez

Corbilta.

Corbilta n’est pas recommandé dans le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple

mouvements involontaires, tremblements, rigidité des muscles et contractions musculaires) dus à

d’autres médicaments.

Enfants et adolescents

L’expérience acquise avec Corbilta chez les patients de moins de 18 ans est limitée. En conséquence,

Corbilta n’est pas recommandé chez l’enfant ou l’adolescent.

Autres médicaments et Corbilta

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout

autre médicament.

Ne prenez pas Corbilta si vous prenez certains médicaments destinés à traiter une dépression

(associations d’inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la

MAO).

Corbilta peut accentuer les effets ainsi que les effets secondaires de certains autres médicaments.

Ceux-ci comprennent :

les médicaments utilisés pour traiter la dépression, comme le moclobémide, l'amitriptyline, la

désipramine, la maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine,

le rimitérole et l'isoprénaline, pour le traitement des maladies respiratoires,

l'adrénaline, utilisée dans le traitement de réactions allergiques sévères,

la noradrénaline, la dopamine et la dobutamine, utilisées en cas de maladies cardiaques et

d’hypotension,

l'alpha-méthyldopa, pour le traitement de l’hypertension,

l'apomorphine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les effets de Corbilta peuvent être atténués par certains médicaments. Ce sont :

les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles psychiatriques, les nausées et

les vomissements,

la phénytoïne, utilisée pour prévenir les convulsions,

la papavérine utilisée pour relâcher les muscles.

Corbilta peut altérer l'absorption du fer. Ne prenez donc pas en même temps Corbilta et des

suppléments de fer. Après avoir pris l'un d'eux, attendez 2 ou 3 heures au moins avant de prendre

l'autre.

Corbilta avec des aliments et boissons

Corbilta peut être pris pendant ou en dehors des repas. Chez certains patients, l'absorption de Corbilta

peut être incomplète s'il est pris pendant ou peu après un repas riche en protéines (viande, poisson,

produits laitiers, graines et noix). Demandez conseil à votre médecin si vous pensez que cela

s'applique à votre cas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant que vous êtes sous traitement par Corbilta.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corbilta peut diminuer votre pression artérielle, ce qui peut vous occasionner une sensation

d'éblouissement ou de vertige. Soyez donc particulièrement prudent(e) en conduisant ou en utilisant

des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent(e) ou si parfois vous vous endormez brutalement, attendez d'être

parfaitement réveillé(e) pour conduire ou vous livrer à toute autre activité réclamant de la vigilance

afin de ne pas vous exposer ou exposer les autres à un risque de blessure grave ou de décès.

Corbilta contient du saccharose

Corbilta contient du saccharose (1,6 mg/comprimé). Si votre médecin vous a signalé que vous

souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3.

Comment prendre Corbilta

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et sujets âgés :

Votre médecin vous dira le nombre exact de comprimés de Corbilta à prendre chaque jour.

Les comprimés ne sont pas destinés à être coupés ou écrasés.

Prendre un seul comprimé de Corbilta à chaque fois.

En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter ou réduire la dose.

Si vous êtes traité(e) par les comprimés de Corbilta dosés à 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ou

150 mg/37,5 mg/200 mg, ne prenez pas plus de 10 comprimés par jour.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet de

Corbilta est trop fort ou trop faible ou si vous ressentez d’éventuels effets secondaires.

Pour la première ouverture du flacon : ôtez le bouchon

puis appuyez sur l’opercule avec votre pouce jusqu’à ce

qu’il se déchire. Voir l’image 1.

Image 1

Si vous avez pris plus de Corbilta que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de Corbilta que vous n’auriez dû, consultez

immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il est possible que vous

vous sentiez confus ou agité, que votre fréquence cardiaque soit plus lente ou plus rapide qu’en temps

normal ou que la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine change.

Si vous oubliez de prendre Corbilta

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

S'il reste plus d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, et le comprimé suivant à l'heure normale.

S'il reste moins d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, attendez une heure, puis prenez un autre comprimé.

Reprenez ensuite votre fréquence normale.

Laissez toujours passer une heure entre les comprimés de Corbilta, de façon à éviter d'éventuels effets

secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Corbilta

N'arrêtez pas de prendre Corbilta à moins que votre médecin ne vous le demande. Dans ce cas, votre

médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la

lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes. Si vous arrêtez

brusquement de prendre Corbilta et d’autres médicaments antiparkinsoniens, il peut s’ensuivre des

effets indésirables.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à

votre médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Un grand nombre de ces effets indésirables

peuvent disparaître simplement en ajustant la dose.

Si, au cours du traitement par Corbilta, vous constatez les symptômes suivants, contactez

immédiatement votre médecin :

Vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou vous présentez des

tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une accélération du pouls ou

d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Il peut s’agir de symptômes d’un

syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare à des médicaments utilisés

pour traiter des troubles du système nerveux central) ou d’une rhabdomyolyse (un trouble

musculaire grave rare).

Vous êtes victime d’une réaction allergique, pouvant prendre les formes suivantes : urticaire,

démangeaisons, éruption, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et

entraînant des difficultés pour respirer ou avaler.

Très fréquent (pouvant affecter plus d’1 personne sur 10)

mouvements incontrôlés (dyskinésies),

nausées,

coloration bénigne brun-rougeâtre des urines,

douleurs musculaires,

diarrhée.

Fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

sensation d’ébriété ou évanouissement dus à l'hypotension artérielle, hypertension artérielle,

aggravation des symptômes parkinsoniens, vertiges, somnolence,

vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d’estomac, sécheresse buccale,

constipation,

insomnie, hallucinations, confusion mentale, rêves anormaux (notamment cauchemars), fatigue,

troubles psychiatriques – notamment pertes de mémoire, anxiété et dépression (éventuellement

avec idées suicidaires),

troubles cardiaques ou vasculaires (douleurs thoraciques, par exemple), fréquence cardiaque

irrégulière ou troubles du rythme cardiaque,

chutes plus fréquentes,

essoufflement,

sueurs abondantes, éruptions cutanées,

crampes musculaires, gonflement des jambes,

vision trouble,

anémie,

perte d’appétit, perte de poids,

maux de tête, douleurs articulaires,

infections urinaires.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

crise cardiaque,

hémorragie intestinale,

modification du nombre des cellules sanguines (pouvant entraîner des hémorragies et des

résultats anormaux des tests de la fonction hépatique),

convulsions,

sensation d’agitation,

symptômes psychotiques,

colite (inflammation du côlon),

décolorations diverses, autres que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur par exemple),

difficultés à avaler,

difficultés à uriner.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

hépatite (inflammation du foie),

démangeaisons.

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants :

Incapacité à résister à l’impulsion de faire une action qui pourrait vous nuire, ce qui peut

inclure :

forte impulsion à jouer (de l’argent) excessivement en dépit de conséquences graves pour vous

ou votre famille ;

intérêt sexuel altéré ou augmenté, et comportement préoccupant pour vous ou pour les autres,

par exemple, une augmentation des pulsions sexuelles ;

dépenses ou achats excessifs incontrôlables ;

manger de façon excessive (manger de grosses quantités de nourriture dans un court laps de

temps) ou manger de façon compulsive (manger plus de nourriture que d’habitude et plus qu’il

n’en faut pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez un de ces comportements ; il discutera des moyens de

gérer ou de réduire les symptômes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Corbilta

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre

pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corbilta

Les substances actives de Corbilta sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.

Chaque comprimé de Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg contient 100 mg de lévodopa, 25 mg de

carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Les autres composants du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de

magnésium, l'amidon de maïs, le mannitol (E421) et la polyvidone (E1201).

Les composants du pelliculage sont le glycérol (85 pour cent) (E422), l'hypromellose, le

stéarate de magnésium, le polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose, le dioxyde

de titane (E171) et l'oxyde de fer jaune (E172).

Comment se présente Corbilta et contenu de l’emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg sont ovales, brun-rouge ou gris-rouge,

non sécables, et portent la mention "LCE 100" gravée sur une face.

Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg existe en six conditionnements différents (10, 30, 100, 130, 175 ou

250 comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Belgique/België/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tél: +370 5 276 9499

България

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Тел.: +386 1 580 2111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tél: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tél.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malte

Orion Corporation

Tél: +356 21222872

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tél: +49 40 899 689-0

Nederland

Sandoz B.V.

Tél: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tél: +372 66 44 551

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Österreich

Sandoz GmbH

Tél: +43 5338 200 0

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tél.: + 48 22 8333177, 8321036

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tél: +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

Tél: +40 21 407 51 60

Irlande

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tél: +353 1 428 7777

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 21 11

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 2111

Italia

Sandoz S.p.A.

Tél: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh/Tél.: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Pharma AB

Tél: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tél: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tél: +44 1635 520 300

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est.

Autres sources d’informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Notice: Information de l’utilisateur

Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg comprimés pelliculés

Lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

Qu'est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Comment prendre Corbilta

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver Corbilta

Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Corbilta contient trois substances actives (la lévodopa, la carbidopa et l’entacapone) dans un même

comprimé pelliculé. Corbilta est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d’une substance, appelée la

dopamine, dans le cerveau. La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les

symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et l'entacapone améliorent les effets

antiparkinsoniens de la lévodopa.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Ne prenez jamais Corbilta si vous :

êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression oculaire).

avez une tumeur des glandes surrénales.

prenez certains médicaments pour traiter une dépression (associations d’inhibiteurs sélectifs de

la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

avez déjà été victime d'un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - réaction rare due à des

médicaments utilisés pour traiter certains troubles psychiatriques).

avez déjà présenté une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare).

avez une maladie hépatique sévère.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Corbilta si vous avez ou avez déjà

eu :

une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, notamment un trouble du rythme

cardiaque, ou des vaisseaux sanguins.

de l’asthme ou toute autre maladie pulmonaire.

un problème hépatique, car la posologie pourrait avoir besoin d’être ajustée.

des problèmes rénaux ou hormonaux.

des ulcères gastriques ou des crises convulsives.

si vous présentez une diarrhée prolongée, consultez votre médecin car il peut s’agir d’un signe

d’inflammation du côlon.

toute forme de troubles psychiatriques sévères, comme une psychose.

un glaucome à angle ouvert chronique, car la dose pourrait avoir besoin d’être ajustée et une

surveillance de votre pression intra-oculaire pourrait être nécessaire.

Prenez contact avec votre médecin si vous prenez actuellement :

des anti-psychotiques (médicaments pour traiter la psychose).

un médicament qui peut diminuer votre tension artérielle lorsque vous vous levez d’une chaise

ou de votre lit. Corbilta peut aggraver ces réactions.

Prenez contact avec votre médecin si, au cours du traitement par Corbilta :

vous constatez que vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou

vous présentez des tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une

accélération du pouls ou d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Dans ces cas,

contactez immédiatement votre médecin.

vous vous sentez déprimé(e), vous avez des idées suicidaires ou vous remarquez des

modifications inhabituelles de votre comportement.

vous vous endormez brutalement ou vous ressentez une grande somnolence. Si cela arrive, vous

ne devez pas conduire ou utiliser des outils ou des machines (voir également la rubrique

"Conduite de véhicules et utilisation de machines").

vous constatez des mouvements incontrôlés qui apparaissent ou qui s’aggravent après avoir

commencé à prendre Corbilta. Dans ces cas, votre médecin peut devoir modifier la posologie de

vos médicaments antiparkinsoniens.

vous présentez des diarrhées ; il est recommandé de surveiller votre poids afin d’éviter une

perte de poids pouvant être excessive.

vous voyez apparaître progressivement, en une période de temps relativement courte, de

l’anorexie, de la fatigue (faiblesse, épuisement) et un amaigrissement ; il y a lieu d’envisager un

examen médical général, comprenant une évaluation du fonctionnement de votre foie.

vous éprouvez le besoin d'arrêter votre traitement par Corbilta ; voir la rubrique "Si vous

arrêtez de prendre Corbilta".

Informez votre médecin si vous ou votre famille/personnel soignant remarquez que vous développez

des pulsions et des envies de vous comporter de façon inhabituelle ou si vous êtes incapable de

résister à l’impulsion, la pulsion ou la tentation d’effectuer des activités susceptibles de vous nuire ou

de nuire aux autres. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent

inclure le jeu addictif, des ingestions de nourriture ou des dépenses excessives, une libido

anormalement élevée ou une préoccupation liée à une augmentation des pensées ou désirs sexuels.

Votre médecin pourrait avoir besoin de revoir vos traitements.

En cas de traitement prolongé par Corbilta, votre médecin pourra vous prescrire certains examens

biologiques réguliers.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez prévenir le chirurgien que vous prenez

Corbilta.

Corbilta n’est pas recommandé dans le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple

mouvements involontaires, tremblements, rigidité des muscles et contractions musculaires) dus à

d’autres médicaments.

Enfants et adolescents

L’expérience acquise avec Corbilta chez les patients de moins de 18 ans est limitée. En conséquence,

Corbilta n’est pas recommandé chez l’enfant ou l’adolescent.

Autres médicaments et Corbilta

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout

autre médicament.

Ne prenez pas Corbilta si vous prenez certains médicaments destinés à traiter une dépression

(associations d’inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la

MAO).

Corbilta peut accentuer les effets ainsi que les effets secondaires de certains autres médicaments.

Ceux-ci comprennent :

les médicaments utilisés pour traiter la dépression, comme le moclobémide, l'amitriptyline, la

désipramine, la maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine,

le rimitérole et l'isoprénaline, pour le traitement des maladies respiratoires,

l'adrénaline, utilisée dans le traitement de réactions allergiques sévères,

la noradrénaline, la dopamine et la dobutamine, utilisées en cas de maladies cardiaques et

d’hypotension,

l'alpha-méthyldopa, pour le traitement de l’hypertension,

l'apomorphine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les effets de Corbilta peuvent être atténués par certains médicaments. Ce sont :

les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles psychiatriques, les nausées et

les vomissements,

la phénytoïne, utilisée pour prévenir les convulsions,

la papavérine utilisée pour relâcher les muscles.

Corbilta peut altérer l'absorption du fer. Ne prenez donc pas en même temps Corbilta et des

suppléments de fer. Après avoir pris l'un d'eux, attendez 2 ou 3 heures au moins avant de prendre

l'autre.

Corbilta avec des aliments et boissons

Corbilta peut être pris pendant ou en dehors des repas. Chez certains patients, l'absorption de Corbilta

peut être incomplète s'il est pris pendant ou peu après un repas riche en protéines (viande, poisson,

produits laitiers, graines et noix). Demandez conseil à votre médecin si vous pensez que cela

s'applique à votre cas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant que vous êtes sous traitement par Corbilta.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corbilta peut diminuer votre pression artérielle, ce qui peut vous occasionner une sensation

d'éblouissement ou de vertige. Soyez donc particulièrement prudent(e) en conduisant ou en utilisant

des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent(e) ou si parfois vous vous endormez brutalement, attendez d'être

parfaitement réveillé(e) pour conduire ou vous livrer à toute autre activité réclamant de la vigilance

afin de ne pas vous exposer ou exposer les autres à un risque de blessure grave ou de décès.

Corbilta contient du saccharose

Corbilta contient du saccharose (1,6 mg/comprimé). Si votre médecin vous a signalé que vous

souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3.

Comment prendre Corbilta

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et sujets âgés :

Votre médecin vous dira le nombre exact de comprimés de Corbilta à prendre chaque jour.

Les comprimés ne sont pas destinés à être coupés ou écrasés.

Prendre un seul comprimé de Corbilta à chaque fois.

En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter ou réduire la dose.

Si vous êtes traité(e) par les comprimés de Corbilta dosés à 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ou

150 mg/37,5 mg/200 mg, ne prenez pas plus de 10 comprimés par jour.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet de

Corbilta est trop fort ou trop faible ou si vous ressentez d’éventuels effets secondaires.

Pour la première ouverture du flacon : ôtez le bouchon

puis appuyez sur l’opercule avec votre pouce jusqu’à ce

qu’il se déchire. Voir l’image 1.

Image 1

Si vous avez pris plus de Corbilta que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de Corbilta que vous n’auriez dû, consultez

immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il est possible que vous

vous sentiez confus ou agité, que votre fréquence cardiaque soit plus lente ou plus rapide qu’en temps

normal ou que la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine change.

Si vous oubliez de prendre Corbilta

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

S'il reste plus d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, et le comprimé suivant à l'heure normale.

S'il reste moins d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, attendez une heure, puis prenez un autre comprimé.

Reprenez ensuite votre fréquence normale.

Laissez toujours passer une heure entre les comprimés de Corbilta, de façon à éviter d'éventuels effets

secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Corbilta

N'arrêtez pas de prendre Corbilta à moins que votre médecin ne vous le demande. Dans ce cas, votre

médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la

lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes. Si vous arrêtez

brusquement de prendre Corbilta et d’autres médicaments antiparkinsoniens, il peut s’ensuivre des

effets indésirables.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à

votre médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Un grand nombre de ces effets indésirables

peuvent disparaître simplement en ajustant la dose.

Si, au cours du traitement par Corbilta, vous constatez les symptômes suivants, contactez

immédiatement votre médecin :

Vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou vous présentez des

tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une accélération du pouls ou

d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Il peut s’agir de symptômes d’un

syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare à des médicaments utilisés

pour traiter des troubles du système nerveux central) ou d’une rhabdomyolyse (un trouble

musculaire grave rare).

Vous êtes victime d’une réaction allergique, pouvant prendre les formes suivantes : urticaire,

démangeaisons, éruption, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et

entraînant des difficultés pour respirer ou avaler.

Très fréquent (pouvant affecter plus d’1 personne sur 10)

mouvements incontrôlés (dyskinésies),

nausées,

coloration bénigne brun-rougeâtre des urines,

douleurs musculaires,

diarrhée.

Fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

sensation d’ébriété ou évanouissement dus à l'hypotension artérielle, hypertension artérielle,

aggravation des symptômes parkinsoniens, vertiges, somnolence,

vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d’estomac, sécheresse buccale,

constipation,

insomnie, hallucinations, confusion mentale, rêves anormaux (notamment cauchemars), fatigue,

troubles psychiatriques – notamment pertes de mémoire, anxiété et dépression (éventuellement

avec idées suicidaires),

troubles cardiaques ou vasculaires (douleurs thoraciques, par exemple), fréquence cardiaque

irrégulière ou troubles du rythme cardiaque,

chutes plus fréquentes,

essoufflement,

sueurs abondantes, éruptions cutanées,

crampes musculaires, gonflement des jambes,

vision trouble,

anémie,

perte d’appétit, perte de poids,

maux de tête, douleurs articulaires,

infections urinaires.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

crise cardiaque,

hémorragie intestinale,

modification du nombre des cellules sanguines (pouvant entraîner des hémorragies et des

résultats anormaux des tests de la fonction hépatique),

convulsions,

sensation d’agitation,

symptômes psychotiques,

colite (inflammation du côlon),

décolorations diverses, autres que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur par exemple),

difficultés à avaler,

difficultés à uriner.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

hépatite (inflammation du foie),

démangeaisons.

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants :

Incapacité à résister à l’impulsion de faire une action qui pourrait vous nuire, ce qui peut

inclure :

forte impulsion à jouer (de l’argent) excessivement en dépit de conséquences graves pour vous

ou votre famille ;

intérêt sexuel altéré ou augmenté, et comportement préoccupant pour vous ou pour les autres,

par exemple, une augmentation des pulsions sexuelles ;

dépenses ou achats excessifs incontrôlables ;

manger de façon excessive (manger de grosses quantités de nourriture dans un court laps de

temps) ou manger de façon compulsive (manger plus de nourriture que d’habitude et plus qu’il

n’en faut pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez un de ces comportements ; il discutera des moyens de

gérer ou de réduire les symptômes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Corbilta

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre

pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corbilta

Les substances actives de Corbilta sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.

Chaque comprimé de Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg contient 125 mg de lévodopa,

31,25 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Les autres composants du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de

magnésium, l'amidon de maïs, le mannitol (E421) et la polyvidone (E1201).

Les composants du pelliculage sont le glycérol (85 pour cent) (E422), l'hypromellose, le

stéarate de magnésium, le polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose et le

dioxyde de titane (E171).

Comment se présente Corbilta et contenu de l’emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg sont ovales, brun-rouge clair et

portent la mention "LCE 125" gravée sur une face.

Corbilta 125 mg/31,25 mg/200 mg existe en cinq conditionnements différents (10, 30, 100, 130 ou

175 comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Belgique/België/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tél: +370 5 276 9499

България

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Тел.: +386 1 580 2111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tél: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tél.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malte

Orion Corporation

Tél: +356 21222872

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tél: +49 40 899 689-0

Nederland

Sandoz B.V.

Tél: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tél: +372 66 44 551

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Österreich

Sandoz GmbH

Tél: +43 5338 200 0

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tél.: + 48 22 8333177, 8321036

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tél: +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

Tél: +40 21 407 51 60

Irlande

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tél: +353 1 428 7777

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 21 11

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 2111

Italia

Sandoz S.p.A.

Tél: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh/Tél.: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Pharma AB

Tél: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tél: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tél: +44 1635 520 300

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est.

Autres sources d’informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Notice: Information de l’utilisateur

Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg comprimés pelliculés

Lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

Qu'est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Comment prendre Corbilta

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver Corbilta

Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Corbilta contient trois substances actives (la lévodopa, la carbidopa et l’entacapone) dans un même

comprimé pelliculé. Corbilta est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d’une substance, appelée la

dopamine, dans le cerveau. La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les

symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et l'entacapone améliorent les effets

antiparkinsoniens de la lévodopa.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Ne prenez jamais Corbilta si vous :

êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression oculaire).

avez une tumeur des glandes surrénales.

prenez certains médicaments pour traiter une dépression (associations d’inhibiteurs sélectifs de

la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

avez déjà été victime d'un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - réaction rare due à des

médicaments utilisés pour traiter certains troubles psychiatriques).

avez déjà présenté une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare).

avez une maladie hépatique sévère.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Corbilta si vous avez ou avez déjà

eu :

une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, notamment un trouble du rythme

cardiaque, ou des vaisseaux sanguins.

de l’asthme ou toute autre maladie pulmonaire.

un problème hépatique, car la posologie pourrait avoir besoin d’être ajustée.

des problèmes rénaux ou hormonaux.

des ulcères gastriques ou des crises convulsives.

si vous présentez une diarrhée prolongée, consultez votre médecin car il peut s’agir d’un signe

d’inflammation du côlon.

toute forme de troubles psychiatriques sévères, comme une psychose.

un glaucome à angle ouvert chronique, car la dose pourrait avoir besoin d’être ajustée et une

surveillance de votre pression intra-oculaire pourrait être nécessaire.

Prenez contact avec votre médecin si vous prenez actuellement :

des anti-psychotiques (médicaments pour traiter la psychose).

un médicament qui peut diminuer votre tension artérielle lorsque vous vous levez d’une chaise

ou de votre lit. Corbilta peut aggraver ces réactions.

Prenez contact avec votre médecin si, au cours du traitement par Corbilta :

vous constatez que vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou

vous présentez des tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une

accélération du pouls ou d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Dans ces cas,

contactez immédiatement votre médecin.

vous vous sentez déprimé(e), vous avez des idées suicidaires ou vous remarquez des

modifications inhabituelles de votre comportement.

vous vous endormez brutalement ou vous ressentez une grande somnolence. Si cela arrive, vous

ne devez pas conduire ou utiliser des outils ou des machines (voir également la rubrique

"Conduite de véhicules et utilisation de machines").

vous constatez des mouvements incontrôlés qui apparaissent ou qui s’aggravent après avoir

commencé à prendre Corbilta. Dans ces cas, votre médecin peut devoir modifier la posologie de

vos médicaments antiparkinsoniens.

vous présentez des diarrhées ; il est recommandé de surveiller votre poids afin d’éviter une

perte de poids pouvant être excessive.

vous voyez apparaître progressivement, en une période de temps relativement courte, de

l’anorexie, de la fatigue (faiblesse, épuisement) et un amaigrissement ; il y a lieu d’envisager un

examen médical général, comprenant une évaluation du fonctionnement de votre foie.

vous éprouvez le besoin d'arrêter votre traitement par Corbilta ; voir la rubrique "Si vous

arrêtez de prendre Corbilta".

Informez votre médecin si vous ou votre famille/personnel soignant remarquez que vous développez

des pulsions et des envies de vous comporter de façon inhabituelle ou si vous êtes incapable de

résister à l’impulsion, la pulsion ou la tentation d’effectuer des activités susceptibles de vous nuire ou

de nuire aux autres. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent

inclure le jeu addictif, des ingestions de nourriture ou des dépenses excessives, une libido

anormalement élevée ou une préoccupation liée à une augmentation des pensées ou désirs sexuels.

Votre médecin pourrait avoir besoin de revoir vos traitements.

En cas de traitement prolongé par Corbilta, votre médecin pourra vous prescrire certains examens

biologiques réguliers.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez prévenir le chirurgien que vous prenez

Corbilta.

Corbilta n’est pas recommandé dans le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple

mouvements involontaires, tremblements, rigidité des muscles et contractions musculaires) dus à

d’autres médicaments.

Enfants et adolescents

L’expérience acquise avec Corbilta chez les patients de moins de 18 ans est limitée. En conséquence,

Corbilta n’est pas recommandé chez l’enfant ou l’adolescent.

Autres médicaments et Corbilta

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout

autre médicament.

Ne prenez pas Corbilta si vous prenez certains médicaments destinés à traiter une dépression

(associations d’inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la

MAO).

Corbilta peut accentuer les effets ainsi que les effets secondaires de certains autres médicaments.

Ceux-ci comprennent :

les médicaments utilisés pour traiter la dépression, comme le moclobémide, l'amitriptyline, la

désipramine, la maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine,

le rimitérole et l’isoprénaline, pour le traitement des maladies respiratoires,

l'adrénaline, utilisée dans le traitement de réactions allergiques sévères,

la noradrénaline, la dopamine et la dobutamine, utilisées en cas de maladies cardiaques et

d’hypotension,

l'alpha-méthyldopa, pour le traitement de l’hypertension,

l’apomorphine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les effets de Corbilta peuvent être atténués par certains médicaments. Ce sont :

les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles psychiatriques, les nausées et

les vomissements,

la phénytoïne, utilisée pour prévenir les convulsions,

la papavérine utilisée pour relâcher les muscles.

Corbilta peut altérer l'absorption du fer. Ne prenez donc pas en même temps Corbilta et des

suppléments de fer. Après avoir pris l'un d'eux, attendez 2 ou 3 heures au moins avant de prendre

l'autre.

Corbilta avec des aliments et boissons

Corbilta peut être pris pendant ou en dehors des repas. Chez certains patients, l'absorption de Corbilta

peut être incomplète s'il est pris pendant ou peu après un repas riche en protéines (viande, poisson,

produits laitiers, graines et noix). Demandez conseil à votre médecin si vous pensez que cela

s'applique à votre cas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant que vous êtes sous traitement par Corbilta.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corbilta peut diminuer votre pression artérielle, ce qui peut vous occasionner une sensation

d'éblouissement ou de vertige. Soyez donc particulièrement prudent(e) en conduisant ou en utilisant

des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent(e) ou si parfois vous vous endormez brutalement, attendez d'être

parfaitement réveillé(e) pour conduire ou vous livrer à toute autre activité réclamant de la vigilance

afin de ne pas vous exposer ou exposer les autres à un risque de blessure grave ou de décès.

Corbilta contient du saccharose

Corbilta contient du saccharose (1,9 mg/comprimé). Si votre médecin vous a signalé que vous

souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3.

Comment prendre Corbilta

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et sujets âgés :

Votre médecin vous dira le nombre exact de comprimés de Corbilta à prendre chaque jour.

Les comprimés ne sont pas destinés à être coupés ou écrasés.

Prendre un seul comprimé de Corbilta à chaque fois.

En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter ou réduire la dose.

Si vous êtes traité(e) par les comprimés de Corbilta dosés à 50 mg/12,5 mg/200 mg,

75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg ou

150 mg/37,5 mg/200 mg, ne prenez pas plus de 10 comprimés par jour.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet de

Corbilta est trop fort ou trop faible ou si vous ressentez d’éventuels effets secondaires.

Pour la première ouverture du flacon : ôtez le bouchon

puis appuyez sur l’opercule avec votre pouce jusqu’à ce

qu’il se déchire. Voir l’image 1.

Image 1

Si vous avez pris plus de Corbilta que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de Corbilta que vous n’auriez dû, consultez

immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il est possible que vous

vous sentiez confus ou agité, que votre fréquence cardiaque soit plus lente ou plus rapide qu’en temps

normal ou que la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine change.

Si vous oubliez de prendre Corbilta

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

S'il reste plus d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, et le comprimé suivant à l'heure normale.

S'il reste moins d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, attendez une heure, puis prenez un autre comprimé.

Reprenez ensuite votre fréquence normale.

Laissez toujours passer une heure entre les comprimés de Corbilta, de façon à éviter d'éventuels effets

secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Corbilta

N'arrêtez pas de prendre Corbilta à moins que votre médecin ne vous le demande. Dans ce cas, votre

médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la

lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes. Si vous arrêtez

brusquement de prendre Corbilta et d’autres médicaments antiparkinsoniens, il peut s’ensuivre des

effets indésirables.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à

votre médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Un grand nombre de ces effets indésirables

peuvent disparaître simplement en ajustant la dose.

Si, au cours du traitement par Corbilta, vous constatez les symptômes suivants, contactez

immédiatement votre médecin :

Vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou vous présentez des

tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une accélération du pouls ou

d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Il peut s’agir de symptômes d’un

syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare à des médicaments utilisés

pour traiter des troubles du système nerveux central) ou d’une rhabdomyolyse (un trouble

musculaire grave rare).

Vous êtes victime d’une réaction allergique, pouvant prendre les formes suivantes : urticaire,

démangeaisons, éruption, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et

entraînant des difficultés pour respirer ou avaler.

Très fréquent (pouvant affecter plus d’1 personne sur 10)

mouvements incontrôlés (dyskinésies),

nausées,

coloration bénigne brun-rougeâtre des urines,

douleurs musculaires,

diarrhée.

Fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

sensation d’ébriété ou évanouissement dus à l'hypotension artérielle, hypertension artérielle,

aggravation des symptômes parkinsoniens, vertiges, somnolence,

vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d’estomac, sécheresse buccale,

constipation,

insomnie, hallucinations, confusion mentale, rêves anormaux (notamment cauchemars), fatigue,

troubles psychiatriques – notamment pertes de mémoire, anxiété et dépression (éventuellement

avec idées suicidaires),

troubles cardiaques ou vasculaires (douleurs thoraciques, par exemple), fréquence cardiaque

irrégulière ou troubles du rythme cardiaque,

chutes plus fréquentes,

essoufflement,

sueurs abondantes, éruptions cutanées,

crampes musculaires, gonflement des jambes,

vision trouble,

anémie,

perte d’appétit, perte de poids,

maux de tête, douleurs articulaires,

infections urinaires.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

crise cardiaque,

hémorragie intestinale,

modification du nombre des cellules sanguines (pouvant entraîner des hémorragies et des

résultats anormaux des tests de la fonction hépatique),

convulsions,

sensation d’agitation,

symptômes psychotiques,

colite (inflammation du côlon),

décolorations diverses, autres que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur par exemple),

difficultés à avaler,

difficultés à uriner.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

hépatite (inflammation du foie),

démangeaisons.

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants :

Incapacité à résister à l’impulsion de faire une action qui pourrait vous nuire, ce qui peut

inclure :

forte impulsion à jouer (de l’argent) excessivement en dépit de conséquences graves pour

vous ou votre famille ;

intérêt sexuel altéré ou augmenté, et comportement préoccupant pour vous ou pour les

autres, par exemple, une augmentation des pulsions sexuelles ;

dépenses ou achats excessifs incontrôlables ;

manger de façon excessive (manger de grosses quantités de nourriture dans un court laps

de temps) ou manger de façon compulsive (manger plus de nourriture que d’habitude et

plus qu’il n’en faut pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez un de ces comportements ; il discutera des moyens de

gérer ou de réduire les symptômes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Corbilta

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre

pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corbilta

Les substances actives de Corbilta sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.

Chaque comprimé de Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg contient 150 mg de lévodopa, 37,5 mg

de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Les autres composants du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de

magnésium, l'amidon de maïs, le mannitol (E421) et la polyvidone (E1201),

Les composants du pelliculage sont le glycérol (85 pour cent) (E422), l'hypromellose, le

stéarate de magnésium, le polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose, le dioxyde

de titane (E171) et l'oxyde de fer jaune (E172).

Comment se présente Corbilta et contenu de l’emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg sont oblongs, de forme ellipsoïdale, de

couleur brun-rouge ou gris-rouge, non sécables, et portent la mention "LCE 150" gravée sur une face.

Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg existe en six conditionnements différents (10, 30, 100, 130, 175 ou

250 comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Belgique/België/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tél: +370 5 276 9499

България

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Тел.: +386 1 580 2111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tél: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tél.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malte

Orion Corporation

Tél: +356 21222872

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tél: +49 40 899 689-0

Nederland

Sandoz B.V.

Tél: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tél: +372 66 44 551

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Österreich

Sandoz GmbH

Tél: +43 5338 200 0

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tél.: + 48 22 8333177, 8321036

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tél: +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

Tél: +40 21 407 51 60

Irlande

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tél: +353 1 428 7777

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 21 11

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 2111

Italia

Sandoz S.p.A.

Tél: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh/Tél.: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Pharma AB

Tél: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tél: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tél: +44 1635 520 300

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est.

Autres sources d’informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Notice: Information de l’utilisateur

Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg comprimés pelliculés

Lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

Qu'est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Comment prendre Corbilta

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver Corbilta

Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Corbilta contient trois substances actives (la lévodopa, la carbidopa et l’entacapone) dans un même

comprimé pelliculé. Corbilta est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d’une substance, appelée la

dopamine, dans le cerveau. La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les

symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et l'entacapone améliorent les effets

antiparkinsoniens de la lévodopa.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Ne prenez jamais Corbilta si vous :

êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression oculaire).

avez une tumeur des glandes surrénales.

prenez certains médicaments pour traiter une dépression (associations d’inhibiteurs sélectifs de

la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

avez déjà été victime d'un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - réaction rare due à des

médicaments utilisés pour traiter certains troubles psychiatriques).

avez déjà présenté une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare).

avez une maladie hépatique sévère.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Corbilta si vous avez ou avez déjà

eu :

une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, notamment un trouble du rythme

cardiaque, ou des vaisseaux sanguins.

de l’asthme ou toute autre maladie pulmonaire.

un problème hépatique, car la posologie pourrait avoir besoin d’être ajustée.

des problèmes rénaux ou hormonaux.

des ulcères gastriques ou des crises convulsives.

si vous présentez une diarrhée prolongée, consultez votre médecin car il peut s’agir d’un signe

d’inflammation du côlon.

toute forme de troubles psychiatriques sévères, comme une psychose.

un glaucome à angle ouvert chronique, car la dose pourrait avoir besoin d’être ajustée et une

surveillance de votre pression intra-oculaire pourrait être nécessaire.

Prenez contact avec votre médecin si vous prenez actuellement :

des anti-psychotiques (médicaments pour traiter la psychose).

un médicament qui peut diminuer votre tension artérielle lorsque vous vous levez d’une chaise

ou de votre lit. Corbilta peut aggraver ces réactions.

Prenez contact avec votre médecin si, au cours du traitement par Corbilta :

vous constatez que vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou

vous présentez des tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une

accélération du pouls ou d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Dans ces cas,

contactez immédiatement votre médecin.

vous vous sentez déprimé(e), vous avez des idées suicidaires ou vous remarquez des

modifications inhabituelles de votre comportement.

vous vous endormez brutalement ou vous ressentez une grande somnolence. Si cela arrive, vous

ne devez pas conduire ou utiliser des outils ou des machines (voir également la rubrique

"Conduite de véhicules et utilisation de machines").

vous constatez des mouvements incontrôlés qui apparaissent ou qui s’aggravent après avoir

commencé à prendre Corbilta. Dans ces cas, votre médecin peut devoir modifier la posologie de

vos médicaments antiparkinsoniens.

vous présentez des diarrhées ; il est recommandé de surveiller votre poids afin d’éviter une

perte de poids pouvant être excessive.

vous voyez apparaître progressivement, en une période de temps relativement courte, de

l’anorexie, de la fatigue (faiblesse, épuisement) et un amaigrissement ; il y a lieu d’envisager un

examen médical général, comprenant une évaluation du fonctionnement de votre foie.

vous éprouvez le besoin d'arrêter votre traitement par Corbilta ; voir la rubrique "Si vous

arrêtez de prendre Corbilta ".

Informez votre médecin si vous ou votre famille/personnel soignant remarquez que vous développez

des pulsions et des envies de vous comporter de façon inhabituelle ou si vous êtes incapable de

résister à l’impulsion, la pulsion ou la tentation d’effectuer des activités susceptibles de vous nuire ou

de nuire aux autres. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent

inclure le jeu addictif, des ingestions de nourriture ou des dépenses excessives, une libido

anormalement élevée ou une préoccupation liée à une augmentation des pensées ou désirs sexuels.

Votre médecin pourrait avoir besoin de revoir vos traitements.

En cas de traitement prolongé par Corbilta, votre médecin pourra vous prescrire certains examens

biologiques réguliers.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez prévenir le chirurgien que vous prenez

Corbilta.

Corbilta n’est pas recommandé dans le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple

mouvements involontaires, tremblements, rigidité des muscles et contractions musculaires) dus à

d’autres médicaments.

Enfants et adolescents

L’expérience acquise avec Corbilta chez les patients de moins de 18 ans est limitée. En conséquence,

Corbilta n’est pas recommandé chez l’enfant ou l’adolescent.

Autres médicaments et Corbilta

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout

autre médicament.

Ne prenez pas Corbilta si vous prenez certains médicaments destinés à traiter une dépression

(associations d’inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la

MAO).

Corbilta peut accentuer les effets ainsi que les effets secondaires de certains autres médicaments.

Ceux-ci comprennent :

les médicaments utilisés pour traiter la dépression, comme le moclobémide, l'amitriptyline, la

désipramine, la maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine,

le rimitérole et l'isoprénaline, pour le traitement des maladies respiratoires,

l'adrénaline, utilisée dans le traitement de réactions allergiques sévères,

la noradrénaline, la dopamine et la dobutamine, utilisées en cas de maladies cardiaques et

d’hypotension,

l'alpha-méthyldopa, pour le traitement de l’hypertension,

l'apomorphine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les effets de Corbilta peuvent être atténués par certains médicaments. Ce sont :

les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles psychiatriques, les nausées et

les vomissements,

la phénytoïne, utilisée pour prévenir les convulsions,

la papavérine utilisée pour relâcher les muscles.

Corbilta peut altérer l'absorption du fer. Ne prenez donc pas en même temps Corbilta et des

suppléments de fer. Après avoir pris l'un d'eux, attendez 2 ou 3 heures au moins avant de prendre

l'autre.

Corbilta avec des aliments et boissons

Corbilta peut être pris pendant ou en dehors des repas. Chez certains patients, l'absorption de Corbilta

peut être incomplète s'il est pris pendant ou peu après un repas riche en protéines (viande, poisson,

produits laitiers, graines et noix). Demandez conseil à votre médecin si vous pensez que cela

s'applique à votre cas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant que vous êtes sous traitement par Corbilta.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corbilta peut diminuer votre pression artérielle, ce qui peut vous occasionner une sensation

d'éblouissement ou de vertige. Soyez donc particulièrement prudent(e) en conduisant ou en utilisant

des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent(e) ou si parfois vous vous endormez brutalement, attendez d'être

parfaitement réveillé(e) pour conduire ou vous livrer à toute autre activité réclamant de la vigilance

afin de ne pas vous exposer ou exposer les autres à un risque de blessure grave ou de décès.

Corbilta contient du saccharose

Corbilta contient du saccharose (1,89 mg/comprimé). Si votre médecin vous a signalé que vous

souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3.

Comment prendre Corbilta

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et sujets âgés :

Votre médecin vous dira le nombre exact de comprimés de Corbilta à prendre chaque jour.

Les comprimés ne sont pas destinés à être coupés ou écrasés.

Prendre un seul comprimé de Corbilta à chaque fois.

En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter ou réduire la dose.

Si vous êtes traité(e) par les comprimés de Corbilta dosés à 175 mg/43,75 mg/200 mg, ne prenez

pas plus de 8 comprimés par jour.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet de

Corbilta est trop fort ou trop faible ou si vous ressentez d’éventuels effets secondaires.

Pour la première ouverture du flacon : ôtez le bouchon

puis appuyez sur l’opercule avec votre pouce jusqu’à ce

qu’il se déchire. Voir l’image 1.

Image 1

Si vous avez pris plus de Corbilta que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de Corbilta que vous n’auriez dû, consultez

immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il est possible que vous

vous sentiez confus ou agité, que votre fréquence cardiaque soit plus lente ou plus rapide qu’en temps

normal ou que la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine change.

Si vous oubliez de prendre Corbilta

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

S'il reste plus d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, et le comprimé suivant à l'heure normale.

S'il reste moins d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, attendez une heure, puis prenez un autre comprimé.

Reprenez ensuite votre fréquence normale

Laissez toujours passer une heure entre les comprimés de Corbilta, de façon à éviter d'éventuels effets

secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Corbilta

N'arrêtez pas de prendre Corbilta à moins que votre médecin ne vous le demande. Dans ce cas, votre

médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la

lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes. Si vous arrêtez

brusquement de prendre Corbilta et d’autres médicaments antiparkinsoniens, il peut s’ensuivre des

effets indésirables.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à

votre médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Un grand nombre de ces effets indésirables

peuvent disparaître simplement en ajustant la dose.

Si, au cours du traitement par Corbilta, vous constatez les symptômes suivants, contactez

immédiatement votre médecin :

Vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou vous présentez des

tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une accélération du pouls ou

d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Il peut s’agir de symptômes d’un

syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare à des médicaments utilisés

pour traiter des troubles du système nerveux central) ou d’une rhabdomyolyse (un trouble

musculaire grave rare).

Vous êtes victime d’une réaction allergique, pouvant prendre les formes suivantes : urticaire,

démangeaisons, éruption, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et

entraînant des difficultés pour respirer ou avaler.

Très fréquent (pouvant affecter plus d’1 personne sur 10)

mouvements incontrôlés (dyskinésies),

nausées,

coloration bénigne brun-rougeâtre des urines,

douleurs musculaires,

diarrhée.

Fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

sensation d’ébriété ou évanouissement dus à l'hypotension artérielle, hypertension artérielle,

aggravation des symptômes parkinsoniens, vertiges, somnolence,

vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d’estomac, sécheresse buccale,

constipation,

insomnie, hallucinations, confusion mentale, rêves anormaux (notamment cauchemars), fatigue,

troubles psychiatriques – notamment pertes de mémoire, anxiété et dépression (éventuellement

avec idées suicidaires),

troubles cardiaques ou vasculaires (douleurs thoraciques, par exemple), fréquence cardiaque

irrégulière ou troubles du rythme cardiaque,

chutes plus fréquentes,

essoufflement,

sueurs abondantes, éruptions cutanées,

crampes musculaires, gonflement des jambes,

vision trouble,

anémie,

perte d’appétit, perte de poids,

maux de tête, douleurs articulaires,

infections urinaires.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

crise cardiaque,

hémorragie intestinale,

modification du nombre des cellules sanguines (pouvant entraîner des hémorragies et des

résultats anormaux des tests de la fonction hépatique),

convulsions,

sensation d’agitation,

symptômes psychotiques,

colite (inflammation du côlon),

décolorations diverses, autres que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur par exemple),

difficultés à avaler,

difficultés à uriner.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

hépatite (inflammation du foie),

démangeaisons.

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants :

Incapacité à résister à l’impulsion de faire une action qui pourrait vous nuire, ce qui peut

inclure :

forte impulsion à jouer (de l’argent) excessivement en dépit de conséquences graves pour

vous ou votre famille ;

intérêt sexuel altéré ou augmenté, et comportement préoccupant pour vous ou pour les

autres, par exemple, une augmentation des pulsions sexuelles ;

dépenses ou achats excessifs incontrôlables ;

manger de façon excessive (manger de grosses quantités de nourriture dans un court laps

de temps) ou manger de façon compulsive (manger plus de nourriture que d’habitude et

plus qu’il n’en faut pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez un de ces comportements ; il discutera des moyens de

gérer ou de réduire les symptômes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Corbilta

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre

pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corbilta

Les substances actives de Corbilta sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.

Chaque comprimé de Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg contient 175 mg de lévodopa,

43,75 mg de carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Les autres composants du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de

magnésium, l'amidon de maïs, le mannitol (E421) et la polyvidone (E1201).

Les composants du pelliculage sont le glycérol (85 pour cent) (E422), l'hypromellose, le

stéarate de magnésium, le polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose et le

dioxyde de titane (E171).

Comment se présente Corbilta et contenu de l’emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg sont ovales, brun-rouge clair, non

sécables et portent la mention "LCE 175" gravée sur une face.

Corbilta 175 mg/43,75 mg/200 mg existe en cinq conditionnements différents (10, 30, 100, 130 ou

175 comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Belgique/België/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tél: +370 5 276 9499

България

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Тел.: +386 1 580 2111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tél: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tél.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malte

Orion Corporation

Tél: +356 21222872

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tél: +49 40 899 689-0

Nederland

Sandoz B.V.

Tél: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tél: +372 66 44 551

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Österreich

Sandoz GmbH

Tél: +43 5338 200 0

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tél.: + 48 22 8333177, 8321036

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tél: +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

Tél: +40 21 407 51 60

Irlande

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tél: +353 1 428 7777

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 21 11

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 2111

Italia

Sandoz S.p.A.

Tél: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh/Tél.: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Pharma AB

Tél: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tél: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tél: +44 1635 520 300

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est.

Autres sources d’informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

Notice: Information de l’utilisateur

Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg comprimés pelliculés

Lévodopa/carbidopa/entacapone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des

informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans

cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:

Qu'est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Comment prendre Corbilta

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comment conserver Corbilta

Contenu de l’emballage et autres informations

1.

Qu’est-ce que Corbilta et dans quels cas est-il utilisé

Corbilta contient trois substances actives (la lévodopa, la carbidopa et l’entacapone) dans un même

comprimé pelliculé. Corbilta est un médicament destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson est causée par la diminution de la concentration d’une substance, appelée la

dopamine, dans le cerveau. La lévodopa augmente les quantités de dopamine et réduit ainsi les

symptômes de la maladie de Parkinson. La carbidopa et l'entacapone améliorent les effets

antiparkinsoniens de la lévodopa.

2.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Corbilta

Ne prenez jamais Corbilta si vous :

êtes allergique à la lévodopa, à la carbidopa ou à l'entacapone, ou à l'un des autres composants

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

avez un glaucome à angle fermé (augmentation de la pression oculaire).

avez une tumeur des glandes surrénales.

prenez certains médicaments pour traiter une dépression (associations d’inhibiteurs sélectifs de

la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la MAO).

avez déjà été victime d'un syndrome malin des neuroleptiques (SMN - réaction rare due à des

médicaments utilisés pour traiter certains troubles psychiatriques).

avez déjà présenté une rhabdomyolyse non traumatique (un trouble musculaire rare).

avez une maladie hépatique sévère.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Corbilta si vous avez ou avez déjà

eu :

une crise cardiaque ou toute autre maladie du cœur, notamment un trouble du rythme

cardiaque, ou des vaisseaux sanguins.

de l’asthme ou toute autre maladie pulmonaire.

un problème hépatique, car la posologie pourrait avoir besoin d’être ajustée.

des problèmes rénaux ou hormonaux.

des ulcères gastriques ou des crises convulsives.

si vous présentez une diarrhée prolongée, consultez votre médecin car il peut s’agir d’un signe

d’inflammation du côlon.

toute forme de troubles psychiatriques sévères, comme une psychose.

un glaucome à angle ouvert chronique, car la dose pourrait avoir besoin d’être ajustée et une

surveillance de votre pression intra-oculaire pourrait être nécessaire.

Prenez contact avec votre médecin si vous prenez actuellement :

des anti-psychotiques (médicaments pour traiter la psychose).

un médicament qui peut diminuer votre tension artérielle lorsque vous vous levez d’une chaise

ou de votre lit. Corbilta peut aggraver ces réactions.

Prenez contact avec votre médecin si, au cours du traitement par Corbilta :

vous constatez que vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou

vous présentez des tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une

accélération du pouls ou d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Dans ces cas,

contactez immédiatement votre médecin.

vous vous sentez déprimé(e), vous avez des idées suicidaires ou vous remarquez des

modifications inhabituelles de votre comportement.

vous vous endormez brutalement ou vous ressentez une grande somnolence. Si cela arrive, vous

ne devez pas conduire ou utiliser des outils ou des machines (voir également la rubrique

"Conduite de véhicules et utilisation de machines").

vous constatez des mouvements incontrôlés qui apparaissent ou qui s’aggravent après avoir

commencé à prendre Corbilta. Dans ces cas, votre médecin peut devoir modifier la posologie de

vos médicaments antiparkinsoniens.

vous présentez des diarrhées ; il est recommandé de surveiller votre poids afin d’éviter une

perte de poids pouvant être excessive.

vous voyez apparaître progressivement, en une période de temps relativement courte, de

l’anorexie, de la fatigue (faiblesse, épuisement) et un amaigrissement ; il y a lieu d’envisager un

examen médical général, comprenant une évaluation du fonctionnement de votre foie.

vous éprouvez le besoin d'arrêter votre traitement par Corbilta ; voir la rubrique "Si vous

arrêtez de prendre Corbilta".

Informez votre médecin si vous ou votre famille/personnel soignant remarquez que vous développez

des pulsions et des envies de vous comporter de façon inhabituelle ou si vous êtes incapable de

résister à l’impulsion, la pulsion ou la tentation d’effectuer des activités susceptibles de vous nuire ou

de nuire aux autres. Ces comportements sont appelés troubles du contrôle des impulsions et peuvent

inclure le jeu addictif, des ingestions de nourriture ou des dépenses excessives, une libido

anormalement élevée ou une préoccupation liée à une augmentation des pensées ou désirs sexuels.

Votre médecin pourrait avoir besoin de revoir vos traitements.

En cas de traitement prolongé par Corbilta, votre médecin pourra vous prescrire certains examens

biologiques réguliers.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, veuillez prévenir le chirurgien que vous prenez

Corbilta.

Corbilta n’est pas recommandé dans le traitement des symptômes extrapyramidaux (par exemple

mouvements involontaires, tremblements, rigidité des muscles et contractions musculaires) dus à

d’autres médicaments.

Enfants et adolescents

L’expérience acquise avec Corbilta chez les patients de moins de 18 ans est limitée. En conséquence,

Corbilta n’est pas recommandé chez l’enfant ou l’adolescent.

Autres médicaments et Corbilta

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout

autre médicament.

Ne prenez pas Corbilta si vous prenez certains médicaments destinés à traiter une dépression

(associations d’inhibiteurs sélectifs de la MAO-A et de la MAO-B ou inhibiteurs non sélectifs de la

MAO).

Corbilta peut accentuer les effets ainsi que les effets secondaires de certains autres médicaments.

Ceux-ci comprennent :

les médicaments utilisés pour traiter la dépression, comme le moclobémide, l'amitriptyline, la

désipramine, la maprotiline, la venlafaxine et la paroxétine,

le rimitérole et l’isoprénaline, pour le traitement des maladies respiratoires,

l'adrénaline, utilisée dans le traitement de réactions allergiques sévères,

la noradrénaline, la dopamine et la dobutamine, utilisées en cas de maladies cardiaques et

d’hypotension,

l'alpha-méthyldopa, pour le traitement de l’hypertension,

l’apomorphine, qui est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson.

Les effets de Corbilta peuvent être atténués par certains médicaments. Ce sont :

les antagonistes de la dopamine utilisés pour traiter les troubles psychiatriques, les nausées et

les vomissements,

la phénytoïne, (utilisée pour prévenir les convulsions),

la papavérine (utilisée pour relâcher les muscles).

Corbilta peut altérer l'absorption du fer. Ne prenez donc pas en même temps Corbilta et des

suppléments de fer. Après avoir pris l'un d'eux, attendez 2 ou 3 heures au moins avant de prendre

l'autre.

Corbilta avec des aliments et boissons

Corbilta peut être pris pendant ou en dehors des repas. Chez certains patients, l'absorption de Corbilta

peut être incomplète s'il est pris pendant ou peu après un repas riche en protéines (viande, poisson,

produits laitiers, graines et noix). Demandez conseil à votre médecin si vous pensez que cela

s'applique à votre cas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,

demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous ne devez pas allaiter pendant que vous êtes sous traitement par Corbilta.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Corbilta peut diminuer votre pression artérielle, ce qui peut vous occasionner une sensation

d'éblouissement ou de vertige. Soyez donc particulièrement prudent(e) en conduisant ou en utilisant

des outils ou des machines.

Si vous vous sentez très somnolent(e) ou si parfois vous vous endormez brutalement, attendez d'être

parfaitement réveillé(e) pour conduire ou vous livrer à toute autre activité réclamant de la vigilance

afin de ne pas vous exposer ou exposer les autres à un risque de blessure grave ou de décès.

Corbilta contient du saccharose

Corbilta contient du saccharose (2,3 mg/comprimé). Si votre médecin vous a signalé que vous

souffrez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3.

Comment prendre Corbilta

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou

pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Pour adultes et sujets âgés :

Votre médecin vous dira le nombre exact de comprimés de Corbilta à prendre chaque jour.

Les comprimés ne sont pas destinés à être coupés ou écrasés.

Prendre un seul comprimé de Corbilta à chaque fois

En fonction de votre réponse au traitement, votre médecin peut augmenter ou réduire la dose.

Si vous êtes traité(e) par les comprimés de Corbilta dosés à 200 mg/50 mg/200 mg, ne prenez pas

plus de 7 comprimés de cette formulation par jour.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez l'impression que l'effet de

Corbilta est trop fort ou trop faible ou si vous ressentez d’éventuels effets secondaires.

Pour la première ouverture du flacon : ôtez le bouchon

puis appuyez sur l’opercule avec votre pouce jusqu’à ce

qu’il se déchire. Voir l’image 1.

Image 1

Si vous avez pris plus de Corbilta que vous n'auriez dû

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés de Corbilta que vous n’auriez dû, consultez

immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. En cas de surdosage, il est possible que vous

vous sentiez confus ou agité, que votre fréquence cardiaque soit plus lente ou plus rapide qu’en temps

normal ou que la couleur de votre peau, de votre langue, de vos yeux ou de votre urine change.

Si vous oubliez de prendre Corbilta

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

S'il reste plus d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, et le comprimé suivant à l'heure normale.

S'il reste moins d'une heure à attendre avant la dose suivante :

Prenez un comprimé dès que vous y pensez, attendez une heure, puis prenez un autre comprimé.

Reprenez ensuite votre fréquence normale.

Laissez toujours passer une heure entre les comprimés de Corbilta, de façon à éviter d'éventuels effets

secondaires.

Si vous arrêtez de prendre Corbilta

N'arrêtez pas de prendre Corbilta à moins que votre médecin ne vous le demande. Dans ce cas, votre

médecin devra peut-être ajuster la posologie de vos autres médicaments antiparkinsoniens, la

lévodopa en particulier, pour conserver un contrôle suffisant de vos symptômes. Si vous arrêtez

brusquement de prendre Corbilta et d’autres médicaments antiparkinsoniens, il peut s’ensuivre des

effets indésirables.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à

votre médecin ou à votre pharmacien.

4.

Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais ils

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Un grand nombre de ces effets indésirables

peuvent disparaître simplement en ajustant la dose.

Si, au cours du traitement par Corbilta, vous constatez les symptômes suivants, contactez

immédiatement votre médecin :

Vos muscles deviennent très rigides ou présentent de violentes secousses ou vous présentez des

tremblements, une agitation, une confusion mentale, de la fièvre, une accélération du pouls ou

d'importantes fluctuations de votre pression artérielle. Il peut s’agir de symptômes d’un

syndrome malin des neuroleptiques (SMN, une réaction sévère rare à des médicaments utilisés

pour traiter des troubles du système nerveux central) ou d’une rhabdomyolyse (un trouble

musculaire grave rare).

Vous êtes victime d’une réaction allergique, pouvant prendre les formes suivantes : urticaire,

démangeaisons, éruption, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et

entraînant des difficultés pour respirer ou avaler.

Très fréquent (pouvant affecter plus d’1 personne sur 10)

mouvements incontrôlés (dyskinésies),

nausées,

coloration bénigne brun-rougeâtre des urines,

douleurs musculaires,

diarrhée.

Fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

sensation d’ébriété ou évanouissement dus à l'hypotension artérielle, hypertension artérielle,

aggravation des symptômes parkinsoniens, vertiges, somnolence,

vomissements, douleurs et gêne abdominales, brûlures d’estomac, sécheresse buccale,

constipation,

insomnie, hallucinations, confusion mentale, rêves anormaux (notamment cauchemars), fatigue,

troubles psychiatriques – notamment pertes de mémoire, anxiété et dépression (éventuellement

avec idées suicidaires),

troubles cardiaques ou vasculaires (douleurs thoraciques, par exemple), fréquence cardiaque

irrégulière ou troubles du rythme cardiaque,

chutes plus fréquentes,

essoufflement,

sueurs abondantes, éruptions cutanées,

crampes musculaires, gonflement des jambes,

vision trouble,

anémie,

perte d’appétit, perte de poids,

maux de tête, douleurs articulaires,

infections urinaires.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

crise cardiaque,

hémorragie intestinale,

modification du nombre des cellules sanguines (pouvant entraîner des hémorragies et des

résultats anormaux des tests de la fonction hépatique),

convulsions,

sensation d’agitation,

symptômes psychotiques,

colite (inflammation du côlon),

décolorations diverses, autres que de l’urine (peau, ongles, cheveux, sueur par exemple),

difficultés à avaler,

difficultés à uriner.

Les effets indésirables suivants ont également été rapportés :

hépatite (inflammation du foie),

démangeaisons.

Vous pouvez rencontrer les effets secondaires suivants :

Incapacité à résister à l’impulsion de faire une action qui pourrait vous nuire, ce qui peut

inclure :

forte impulsion à jouer (de l’argent) excessivement en dépit de conséquences graves pour

vous ou votre famille ;

intérêt sexuel altéré ou augmenté, et comportement préoccupant pour vous ou pour les

autres, par exemple, une augmentation des pulsions sexuelles ;

dépenses ou achats excessifs incontrôlables ;

manger de façon excessive (manger de grosses quantités de nourriture dans un court laps

de temps) ou manger de façon compulsive (manger plus de nourriture que d’habitude et

plus qu’il n’en faut pour satisfaire votre faim).

Informez votre médecin si vous présentez un de ces comportements ; il discutera des moyens de

gérer ou de réduire les symptômes.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.

Comment conserver Corbilta

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon et la boîte après EXP.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre

pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à

protéger l’environnement.

6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corbilta

Les substances actives de Corbilta sont la lévodopa, la carbidopa et l'entacapone.

Chaque comprimé de Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg contient 200 mg de lévodopa, 50 mg de

carbidopa et 200 mg d'entacapone.

Les autres composants (noyau du comprimé) sont la croscarmellose sodique, le stéarate de

magnésium, l'amidon de maïs, le mannitol (E421) et la polyvidone (E1201).

Les composants (pelliculage) sont le glycérol (85 pour cent) (E422), l'hypromellose, le stéarate

de magnésium, le polysorbate 80, l'oxyde de fer rouge (E172), le saccharose, et le dioxyde de

titane (E171).

Comment se présente Corbilta et contenu de l’emballage extérieur

Les comprimés pelliculés de Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg sont ovales, de couleur rouge-brun

foncé, non sécables et portent la mention "LCE 200" gravée sur une face.

Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg existe en cinq conditionnements différents (10, 30, 100, 130 et 175

comprimés). Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlande

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le

représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Belgique/België/Belgien

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

UAB Orion Pharma

Tél: +370 5 276 9499

България

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Тел.: +386 1 580 2111

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz n.v./s.a.

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tél: +420 225 775 111

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tél.: +36 1 430 2890

Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malte

Orion Corporation

Tél: +356 21222872

Deutschland

Orion Pharma GmbH

Tél: +49 40 899 689-0

Nederland

Sandoz B.V.

Tél: +31 (0)36 5241600

Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ

Tél: +372 66 44 551

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10

Ελλάδα

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Österreich

Sandoz GmbH

Tél: +43 5338 200 0

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o.

Tél.: + 48 22 8333177, 8321036

France

Sandoz

Tél: +33 1 49 64 48 21

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tél: +351 21 924 19 19

Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tél: +385 1 2353 111

România

S.C Sandoz S.R.L.

Tél: +40 21 407 51 60

Irlande

Orion Pharma (Ireland) Ltd.

c/o Allphar Services Ltd.

Tél: +353 1 428 7777

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 21 11

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél: +386 1 580 2111

Italia

Sandoz S.p.A.

Tél: +39 02 96 54 3494

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh/Tél.: +358 10 4261

Κύπρος

Sandoz GmbH

Τηλ: +43 5338 200 0

Sverige

Orion Pharma AB

Tél: +46 8 623 6440

Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība

Tél: +371 20028332

United Kingdom

Orion Pharma (UK) Ltd.

Tél: +44 1635 520 300

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est.

Autres sources d’informations

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence

européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/.