Cefuroxim "Stravencon" 250 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Дания - датски - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:
CEFUROXIMNATRIUM
Предлага се от:
Stravencon Ltd.
АТС код:
J01DC02
INN (Международно Name):
cefuroxime sodium
дозиране:
250 mg
Лекарствена форма:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Номер на разрешението:
55686
Дата Оторизация:
2015-08-05

Прочетете целия документ

5. august 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Cefuroxim "Stravencon", pulver til injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29709

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Cefuroxim "Stravencon"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

250 mg eller 750 mg cefuroxim som cefuroximnatrium.

Hjælpestoffer

250 mg indeholder 13,8 mg natrium per hætteglas.

750 mg indeholder 41,4 mg natrium per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning.

Hvidt eller næsten hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Cefuroxim "Stravencon" er indiceret til behandling af nedenstående infektioner hos voksne

og børn, herunder nyfødte (fra fødslen) (se pkt. 4.4 og 5.1):

Pneumoni erhvervet uden for sygehus.

Akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis.

Komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis.

Bløddelsinfektioner: cellulit, erysipelas og sårinfektioner.

Intraabdominale infektioner (se pkt. 4.4).

Profylakse mod infektioner i forbindelse med gastrointestinal (herunder øsofageal),

ortopædisk, kardiovaskulær og gynækologisk kirurgi (herunder kejsersnit).

dk_hum_55686_spc.doc

Side 1 af 14

Ved behandling og forebyggelse af infektioner, hvor der er stor sandsynlighed for anaerobe

mikroorganismer, bør cefuroxim administreres i kombination med andre relevante

antibiotika.

Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer vedrørende hensigtsmæssig anvendelse af

antibiotika.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Tabel 1: Voksne og børn ≥ 40 kg

Indikation

Dosering

Pneumoni erhvervet uden for sygehus og

akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis

750 mg hver 8. time i.v. eller i.m.

Bløddelsinfektioner: cellulit, erysipelas og

sårinfektioner

Intraabdominale infektioner

Komplicerede urinvejsinfektioner, herunder

pyelonefritis

1,5 g hver 8. time i.v. eller i.m.

Alvorlige infektioner

750 mg i.v. hver 6. time 1,5 g i.v. hver 8.

time

Profylakse i forbindelse med

gastrointestinal og gynækologisk kirurgi

(herunder kejsersnit) samt ortopædkirurgi

1,5 g ved anæstesi-induktion. Kan

suppleres med 2 doser på 750 mg i.m.

efter henholdsvis 8 timer og 16 timer

Profylakse i forbindelse med

kardiovaskulære og øsofageale operationer

1,5 g ved anæstesi-induktion efterfulgt af

750 mg i.m. hver 8. time i yderligere 24

timer

Tabel 2: Børn < 40 kg

Spædbørn og småbørn

> 3 uger og børn < 40 kg

Spædbørn

(fra fødsel til 3 uger)

Pneumoni erhvervet uden for

sygehus

30-100 mg/kg/døgn i.v.

fordelt på 3 eller 4 doser.

En dosis på 60 mg/kg/døgn

er passende for de fleste

infektioner

30-100 mg/kg/døgn

i.v. fordelt på 2 eller 3

doser (se pkt. 5.2)

Komplicerede urinvejsinfektioner,

herunder pyelonefritis

Bløddelsinfektioner: cellulit,

erysipelas og sårinfektioner

Intraabdominale infektioner

Nedsat nyrefunktion

Cefuroxim udskilles primært via nyrerne. Som for alle sådanne antibiotika anbefales det

derfor at reducere doseringen af Cefuroxim "Stravencon" hos patienter med markant nedsat

nyrefunktion for at kompensere for den langsommere udskillelse.

dk_hum_55686_spc.doc

Side 2 af 14

Tabel 3: Anbefalede doser af Cefuroxim "Stravencon" ved nedsat nyrefunktion

Kreatininclearance

T

1/2

(timer)

Dosis i mg

> 20 ml/min/1,73 m

1,7-2,6

Det er ikke nødvendigt at reducere

standarddosis (750 mg til 1,5 g 3

gange daglig).

10-20 ml/min/1,73 m

4,3-6,5

750 mg 2 gange daglig

< 10 ml/min/1,73 m

14,8-22,3

750 mg en gang daglig

Patienter i hæmodialyse

3,75

En yderligere dosis på 750 mg skal

gives i.v. eller i.m. i slutningen af

hver dialyse; derudover kan

cefuroximnatrium tilsættes

peritonealdialysevæsken

(sædvanligvis 250 mg for hver 2 liter

dialysevæske).

Patienter med nyresvigt i

kontinuerlig arterio-venøs

hæmodialyse (CAVH) eller

highflux-hæmofiltration (HF) på

intensivafdelinger

7,9-12,6

(CAVH)

1,6 (HF)

750 mg 2 gange daglig; ved low-flux

hæmofiltration skal den anbefalede

dosering ved nedsat nyrefunktion

følges.

Nedsat leverfunktion

Cefuroxim udskilles primært via nyrerne. Nedsat leverfunktion forventes ikke at påvirke

cefuroxims farmakokinetik.

Administration

Pulver til injektionsvæske, opløsning.

Cefuroxim "Stravencon" skal administreres ved intravenøs injektion over 3-5 minutter

direkte i en vene eller ved dyb intramuskulær injektion.

Intramuskulære injektioner bør injiceres godt inden for hovedparten af en relativt stor

muskel, og ikke mere end 750 mg bør injiceres på samme sted. For doser større end 1,5 g

bør intravenøs administration anvendes.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for cefuroxim eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Patienter med verificeret overfølsomhed over for cefalosporiner.

Anamnese med alvorlig overfølsomhed (f.eks. anafylaktisk reaktion) over for alle andre

betalaktamantibiotika (penicilliner, monobaktamer og carbapenemer).

dk_hum_55686_spc.doc

Side 3 af 14

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

Som med alle andre beta-laktamantibiotika er der observeret alvorlige og i nogle tilfælde

letale overfølsomhedsreaktioner. I tilfælde af alvorlige overfølsomhedsreaktioner skal

behandling med cefuroxim straks afbrydes og passende procedurer påbegyndes.

Før initiering af behandling skal det klarlægges, om patienten har svære/alvorlige

overfølsomhedsreaktioner over for cefuroxim, andre cefalosporiner eller over for andre

typer af betalaktamer i anamnesen. Der skal udvises forsigtighed, hvis cefuroxim

administreres til patienter med ikke alvorlig overfølsomhed over for andre beta-laktamer i

anamnesen.

Samtidig behandling med potente diuretika eller aminoglykosider

Høje doser af cefalosporiner skal gives med forsigtighed til patienter i samtidig behandling

med potente diuretika (som f.eks. furosemid) eller aminoglykosider.

Nyrefunktionsnedsættelse er rapporteret ved anvendelse af disse kombinationer.

Nyrefunktionen skal monitoreres hos ældre og hos patienter med eksisterende nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Overvækst af ikke-følsomme mikroorganismer

Anvendelse af cefuroxim kan resultere i overvækst af Candida. Langvarig anvendelse kan

desuden resultere i overvækst af andre ikke-følsomme mikroorganismer (f.eks.

enterokokker og Clostridium difficile), som kan nødvendiggøre afbrydelse af behandlingen

(se pkt. 4.8).

Antibiotika-associeret og pseudomembranøs colitis, som i sværhedsgrad kan spænde fra let

til livstruende, er blevet rapporteret ved anvendelse af næsten alle antibiotika, inklusive

cefuroxim. Denne diagnose skal tages i betragtning hos patienter, der får diarré under eller

efter administration af cefuroxim (se pkt. 4.8). Seponering af cefuroximbehandling og

administration af specifik behandling mod Clostridium difficile skal overvejes.

Lægemidler, der hæmmer peristaltikken, bør ikke administreres.

Intraabdominale infektioner

På grund af cefuroxims bakterielle spektrum og aktivitet er det ikke egnet til behandling af

infektioner forårsaget af gramnegative, ikke-fermenterende bakterier (se pkt. 5.1).

Interferens med diagnostiske analyser

Udvikling af positiv Coombs’ test i forbindelse med anvendelse af cefuroxim kan

interferere med blodtypematching (se pkt. 4.8).

Der kan forekomme en let påvirkning af kobberreduktionsmetoder (Benedicts, Fehlings,

Clinitest).

Dette medfører dog normalt ikke falsk positive resultater, som det kan ses ved andre

cefalosporiner.

Da der kan forekomme falsk negative resultater for ferricyanid test, anbefales det at

anvende enten glucoseoxidase metoder eller hexokinase metoder til bestemmelse af

blod/plasma-glucose hos patienter, der får cefuroximnatrium.

Vigtig information om hjælpestoffer

dk_hum_55686_spc.doc

Side 4 af 14

Cefuroxim "Stravencon" pulver til injektions- og infusionsvæske indeholder natrium. Dette

skal der tages højde for hos patienter, der er på en kost med kontrolleret natriumindhold.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Cefuroxim udskilles ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Samtidig

administration af probenecid frarådes. Samtidig administration af probenecid forlænger

udskillelsen af antibiotika og medfører et øget maksimalt serumniveau.

Potentielle nefrotoksiske lægemidler og loop-diuretika

Behandling med høje doser af cefalosporiner skal foretages med forsigtighed hos patienter,

som får potente diuretika (såsom furosemid) eller potentielt nefrotoksiske præparater

(såsom aminoglykosider), idet det ikke kan udelukkes, at sådanne kombinationer kan

forårsage nyrefunktionsnedsættelse.

Andre interaktioner

Bestemmelse af blod/plasma-glucoseniveauer: Se pkt. 4.4.

Samtidig anvendelse af orale antikoagulantia kan medføre forhøjet International

Normalised Ratio (INR).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen data om cefuroximnatriums påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Reproduktionsstudier i dyr har ikke vist påvirkning af fertilitet.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af cefuroxim til gravide kvinder. Dyrestudier har

ikke påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Cefuroxim "Stravencon" må kun ordineres

til gravide kvinder, hvis fordelene opvejer risici.

Efter intravenøs eller intramuskulær dosis til moderen er cefuroxim vist at krydse placenta

og nå terapeutiske koncentrationer i fostervand og navlestrengsblod.

Amning

Cefuroxim udskilles i human mælk i små mængder. Der forventes ikke bivirkninger ved

terapeutiske doser, men risiko for diarré og svampeinfektion i slimhinder kan ikke

udelukkes. Ved beslutning om hvorvidt amningen skal afbrydes, eller om behandling med

cefuroxim skal seponeres/undlades, skal fordelen ved amning for barnet samt fordelen ved

behandling for kvinden tages i betragtning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af cefuroxims virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. På baggrund af de kendte bivirkninger er det usandsynligt, at cefuroxim

påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

dk_hum_55686_spc.doc

Side 5 af 14

4.8

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er neutropeni, eosinofili, forbigående stigning i leverenzymer

eller bilirubin, særligt hos patienter med eksisterende leversygdom, men uden påvisning af

leverskader, samt reaktioner ved injektionsstedet.

Hyppigheder anført nedenfor er estimater, idet de tilgængelige data for de fleste reaktioner

ikke er tilstrækkelige til at kunne beregne hyppigheden. Hyppigheden for bivirkninger

tilknyttet cefuroximnatrium kan ydermere variere afhængigt af indikationen.

Data fra kliniske studier blev anvendt til at fastlægge hyppigheden af meget sjældne

til sjældne bivirkninger. Hyppigheder fastsat for alle andre bivirkninger (dvs.

bivirkninger observeret hos < 1/10.000), er overvejende fastlagt ved anvendelse af

data efter markedsføring og refererer til en indberetningshyppighed snarere end til en

reel hyppighed.

Alle grader af behandlingsrelaterede bivirkninger er listet nedenfor i henhold til

MedDRAkonventionens systemorganklasse, hyppighed og alvorlighedsgrad. Der er

benyttet følgende konvention til klassificering af hyppigheden: meget almindelig (≥

1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Overvækst af

Candida,

overvækst af

Clostridium difficile

Blod og lymfesystem

Neutropeni, eosinofili,

nedsat hæmoglobin-

koncentration

leukopeni,

positiv Coombs’

test

Trombocytopeni,

hæmolytisk anæmi

Immunsystemet

Drug fever, interstitiel

nefritis, anafylaksi,

kutan vaskulitis

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinale

gener

Pseudomembranøs

colitis (se pkt.

4.4)

Lever og galdeveje

Forbigående stigning i

leverenzymer

Forbigående

stigning i bilirubin

Hud og subkutane

væv

Udslæt, urticaria og

pruritus

Erythema

multiforme, toksisk

epidermal nekrolyse

og Stevens-Johnson's

syndrom, angioødem

Nyrer og urinveje

stigning i

serumkreatinin,

stigning i urinstof-

nitrogen i blodet og

nedsat

dk_hum_55686_spc.doc

Side 6 af 14

kreatininclearance (se

pkt.

4.4)

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationssted

Reaktioner ved

injektionsstedet, som kan

inkludere smerte og

tromboflebitis

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Cefalosporiner som klasse har tendens til at blive adsorberet til overfladen af røde

blodcellemembraner og reagere med antistoffer rettet mod lægemidlet og derved udvikle en positiv

Coombs’ test (hvilket kan interferere med blodtype-matching) og meget sjældent hæmolytisk

anæmi.

Forbigående stigning i leverenzymer eller bilirubin er observeret. Dette er normalt reversibelt.

Smerte ved administrationsstedet efter intramuskulær injektion er hyppigere ved høje doser. Det er

dog ikke sandsynligt, at dette skulle være grund til seponering af Cefuroxim "Stravencon".

Pædiatrisk population

Sikkerhedsprofilen for cefuroximnatrium hos børn stemmer overens med

sikkerhedsprofilen hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Overdosering kan medføre neurologiske sequelae, herunder encefalopati, kramper og

koma. Der kan forekomme symptomer på overdosering, hvis dosis ikke justeres hos

patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.4).

Serumcefuroxim kan reduceres ved hæmodialyse og peritonealdialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 DC 02. Antibakterielle midler til systemisk brug, 2. generations-

cephalosporiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

dk_hum_55686_spc.doc

Side 7 af 14

Virkningsmekanisme

Cefuroxim hæmmer syntesen af bakteriecellevæggen efter binding til penicillinbindende

proteiner (PBP'er). Dette blokerer biosyntesen af cellevæggen (peptidoglykan), hvilket

fører til bakteriolyse og celledød.

Resistensmekanisme

Bakteriel resistens over for cefuroxim kan skyldes en eller flere af følgende mekanismer:

hydrolyse ved hjælp af beta-laktamaser. Cefuroxim kan hydrolyseres i udstrakt grad af

ESBL'er (extended spectrum beta-laktamaser) og AmpC-enzymer, der kan induceres

eller undergå stabil udvikling i visse aerobe gramnegative bakteriearter

nedsat affinitet af penicillinbindende proteiner for cefuroxim

impermeabilitet af den ydre membran, hvilket begrænser adgangen af cefuroxim til

penicillinbindende proteiner i gramnegative bakterier

bakterielle efflukspumper.

Organismer, der har erhvervet resistens over for andre injicerbare cefalosporiner, forventes

at være resistente over for cefuroxim. Afhængigt af resistensmekanismen, kan organismer

med erhvervet resistens over for penicilliner demonstrere reduceret følsomhed eller

resistens over for cefuroxim.

Grænseværdier for cefuroximnatrium

Grænseværdierne for den mindste hæmmende koncentration (MIC), fastlagt af European

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), er følgende:

Mikroorganisme

Grænseværdier (mg/l)

Følsom

Resistent

Enterobacteriaceae

≤ 8

> 8

Staphylococcus spp.

Se note

Se note

Streptococcus A,B,C og G

Se note

Se note

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,5

> 1

Streptococcus (andre)

≤ 0,5

> 0,5

Haemophilus influenzae

≤ 1

> 2

Moraxella catarrhalis

≤ 4

> 8

Ikke artsrelaterede grænseværdier

≤ 4

> 8

1

Enterobacteriaceae vil detektere alle klinisk vigtige Cefalosporin-grænseværdierne for

resistensmekanismer (herunder ESBL og plasmidmedieret AmpC). Nogle arter, som

producerer betalaktamaser er følsomme eller delvist følsomme over for 3. og 4.

generations cefalosporiner med disse grænseværdier og skal rapporteres som værende til

stede, dvs. at tilstedeværelse eller fravær af ESBL ikke i sig selv påvirker

kategoriseringen af følsomhed. I mange områder er ESBL detektion og bestemmelse

anbefalet eller obligatorisk af hensyn til infektionskontrol.

2

E. coli, P. mirabilis og Klebsiella Grænseværdier relaterer til en dosering på 1,5 g × 3

og kun for spp.

3

Følsomhed af stafylokokker over for cefalosporiner er baseret på følsomhed over for

methicillin med undtagelse af ceftazidim, cefixim og ceftibuten, som ikke har

grænseværdier, og som ikke bør anvendes til stafylokokinfektioner.

4

Modtagelighed streptococcus gruppe A, B, C og G til cefalosporiner er udledt af

benzylpenicillin modtagelighed.

5

Grænseværdier er gældende for en daglig intravenøs dosis på 750 mg × 3 og en højdosis

på mindst 1,5 g × 3.

dk_hum_55686_spc.doc

Side 8 af 14

Mikrobiologisk følsomhed

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og over tid for udvalgte arter, og

der bør indhentes lokale oplysninger om resistens, især ved behandling af alvorlige

infektioner.

Ekspertrådgivning bør indhentes, når den lokale forekomst af resistens er kendt, og

nytteværdien af cefuroxim til i det mindste nogle typer af infektioner er tvivlsom.

Cefuroxim er normalt aktivt over for de følgende mikroorganismer in vitro.

Arter, der normalt er følsomme

Grampositive aerober

Staphylococcus aureus (methicillin-følsomme) $

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gramnegative aerober

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Mikroorganismer, hvor resistens kan være et problem

Grampositive aerober

Streptococcus pneumonia

Streptococcus mitis (viridans-gruppen)

Gramnegative aerober

Citrobacter spp. ikke inklusive C. freundii

Enterobacter spp. ikke inklusive E. aerogenes og E. cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. ikke inklusive P. penneri og P. vulgaris

Providencia spp.

Salmonella spp.

Grampositive anaerober

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Gramnegative anaerober

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.

Generelt resistente mikroorganismer

Grampositive aerober

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Gramnegative aerober

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia

Campylobacter spp.

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Morganella morganii

Proteus penneri

dk_hum_55686_spc.doc

Side 9 af 14

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Stenotrophomonas maltophilia

Grampositive anaerober

Clostridium difficile

Gramnegative anaerober

Bacteroides fragilis

Andre

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

$ Alle methicilin-resistente S.aureus er resistente over for cefuroxim.

In vitro er aktiviteten af cefuroximnatrium og aminoglykosid-antibiotika i kombination vist

at være mindst additiv med lejlighedsvis evidens for synergi.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter i.m.-administration af cefuroxim til raske frivillige blev der opnået maksimale

gennemsnitlige plasmakoncentrationer på henholdsvis 27-35 µg/ml efter 750 mg og på 33-

40 µg/ml efter 1.000 mg. Disse blev opnået inden for 30-60 minutter efter administration.

Efter i.v.-doser på 750 mg og 1.500 mg var plasmakoncentrationerne ved 15 minutter

henholdsvis ca. 50 µg/ml og 100 µg/ml.

AUC og C

synes at øges lineært med stigning i dosis over enkeltdosis-intervallet 250-

1.000 mg efter i.m.- og i.v.-administration. Der var ingen tegn på akkummulering af

cefuroxim hos raske forsøgspersoner efter gentagen intravenøs administration af 1.500 mg

hver 8. time.

Distribution

Proteinbinding er blevet fastlagt til at være fra 33 % til 50 % afhængigt af den anvendte

metodologi. Det gennemsnitlige fordelingsvolumen varierer fra 9,3 til 15,8 l/1,73 m

efter

i.m.- eller i.v.administration i dosisintervallet 250-1.000 mg. Cefuroximkoncentrationer

over den mindste hæmmende koncentration for almindelige patogener kan opnås i

tonsiller, sinusvæv, bronkial mucosa, knogler, pleuravæske, ledvæske, synovialvæske,

interstitielvæske, galde, sputum og kammervæske. Cefuroxim passerer

blodhjernebarrieren, når meninges er betændt.

Biotransformation

Cefuroxim metaboliseres ikke.

Elimination

Cefuroxim udskilles ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. Halveringstiden i

serum efter intramuskulær og intravenøs injektion er ca. 70 minutter. Cefuroxim genfindes

næsten fuldstændigt (85-90 %) uomdannet i urinen i løbet af 24 timer efter administration.

Størstedelen af cefuroxim udskilles inden for de første 6 timer. Den gennemsnitlige renale

clearance varierer fra 114-170 ml/min/1,73 m

efter i.m.- eller i.v.-administration i

dosisintervallet 250-1.000 mg.

dk_hum_55686_spc.doc

Side 10 af 14

Særlige patientpopulationer

Køn

Der blev ikke observeret forskelle i cefuroxims farmakokinetik mellem mænd og kvinder

efter en enkelt i.v.-bolusinjektion af 1.000 mg cefuroxim som natriumsalt.

Ældre

Efter i.m.- eller i.v.-administration er absorption, distribution og udskillelse af cefuroxim

hos ældre patienter svarende til hos yngre patienter med samme nyrefunktion. Idet der er

større sandsynlighed for, at ældre patienter har nedsat nyrefunktion, skal dosis vælges med

omhu, og det kan være hensigtsmæssigt at monitorere nyrefunktionen (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Halveringstiden af cefuroxim i serum er vist at være væsentligt forlænget hos nyfødte

afhængigt af gestationsalder. Hos ældre spædbørn (> 3 uger gamle) og børn svarer

halveringstiden i serum på 60-90 minutter til, hvad der er observeret hos voksne.

Nedsat nyrefunktion

Cefuroxim udskilles primært via nyrerne. Som for alle denne type antibiotika anbefales

det, at dosis reduceres hos patienter med markant nedsat nyrefunktion (dvs. C1

< 20

ml/minut) for at kompensere for den langsommere udskillelse (se pkt. 4.2). Cefuroxim

fjernes effektivt ved hæmodialyse og periotoneal dialyse.

Nedsat leverfunktion

Eftersom cefuroxim primært elimineres via nyrerne, forventes nedsat leverfunktion ikke at

påvirke farmakokinetikken af cefuroxim.

Sammenhæng mellem farmakokinetik og farmakodynamik

For cefalosporiner er det vist, at det vigtigste farmakokinetiske-farmakodynamiske indeks,

der korrelerer med effekten in vivo, er den procent af tiden i doseringsintervallet (%T),

hvor den ubundne koncentration ligger over den mindste hæmmende koncentration (MIC)

af cefuroxim for de individuelle target-arter (dvs. %T

> MIC

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet. Karcinogenicitetsstudier er ikke udført, men der er

ikke evidens for karcinogent potentiale.

Aktiviteten af gamma-glutamyl-transpeptidase i urin fra rotter hæmmes af flere

cefalosporiner, men denne hæmning er mindre udtalt ved cefuroxim. Dette kan have

betydning ved interferens med kliniske laboratorieanalyser hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

6.2

Uforligeligheder

dk_hum_55686_spc.doc

Side 11 af 14

Lægemidlet må ikke blandes med aminoglykosider før eller under administrationen.

Opløsningen må ikke blandes med opløsninger, der har en pH på over 7,5 som f.eks.

natriumbikarbonatopløsninger.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Rekonstitueret opløsning

Oplysninger om kemisk og fysisk stabilitet ved brug findes i pkt. 6.6.

Set ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks, medmindre metoden

til åbning/rekonstitution/fortynding udelukker risikoen for mikrobiologisk kontaminering.

Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -forhold for produkter, der er i brug,

brugerens eget ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

15 ml hætteglas af glas, lukket med gummipropper af bromobutyl med aluminiumskapsel.

Pakningsstørrelser

250 mg: 1 og 10 hætteglas.

750 mg: 1 og 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Vejledning til rekonstitution

Tabel 4: Volumener der skal tilsættes, og koncentrationer som kan anvendes, hvis der er

behov for fraktionsdoser.

Volumener der skal tilsættes, og koncentrationer som kan anvendes, hvis der er behov

for fraktionsdoser

Størrelse på

hætteglas

Indgivelsesvej

Fysisk tilstand

Mængde

vand, der

skal tilsættes

(ml)

Omtrentlig

cefuroxim-

koncentratio

(mg/ml)**

250 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

250 mg

Intramuskulær

Intravenøs bolus

Suspension

Opløsning

1 ml

Mindst 2 ml

750 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

750 mg

Intramuskulær

Intravenøs bolus

Suspension

Opløsning

3 ml

Mindst 6 ml

1500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

1500 mg

Intramuskulær

Intravenøs bolus

Intravenøs infusion

Suspension

Opløsning

Opløsning

6 ml

Mindst 15 ml

15 ml*

dk_hum_55686_spc.doc

Side 12 af 14

Rekonstitueret opløsning skal tilsættes til 50 eller 100 ml forligelig infusionsvæske (se

oplysninger om forligelighed nedenfor).

** Det endelige volumen af den rekonstituerede opløsning af cefuroxim øges på grund af

fortrængningsfaktoren for lægemiddelstoffet, hvilket resulterer i de ovenfor listede

koncentrationer i mg/ml.

Forligelighed

Cefuroximnatrium (5 mg/ml) i 5 % w/v eller 10 % w/v xylitol-injektionsvæske kan

opbevares i op til 24 timer ved 25 °C.

Cefuroximnatrium er forligeligt med vandige opløsninger indeholdende op til 1 %

lidocainhydrochlorid.

Cefuroximnatrium er forligeligt med infusionsvæskerne listet nedenfor. Aktiviteten vil

være bevaret i op til 24 timer ved stuetemperatur i:

0,9 % w/v natriumchlorid-injektionsvæske BP

% glucoseinjektionsvæske BP

0,18 % w/v natriumchlorid med 4 % glucose-injektionsvæske BP

5 % glucose med 0,9 % natriumchlorid-injektionsvæske BP

5 % glucose med 0,45 % natriumchlorid-injektionsvæske

5 % glucose med 0,225 % natriumchlorid-injektionsvæske

10 % glucoseinjektionsvæske

10 % invertsukker i vand til injektionsvæsker

Ringer injektionsvæske USP

Ringerlactat injektionsvæske USP

M/6 natriumlactat-injektionsvæske

Sammensat natriumlactat-injektionsvæske BP (Hartmanns injektionsvæske).

Stabiliteten af cefuroximnatrium i 0,9 % w/v natriumchlorid-injektionsvæske BP og i 5 %

glucoseinjektionsvæske påvirkes ikke af hydrocortisonnatriumphosphat.

Cefuroximnatrium er desuden fundet forligeligt i 24 timer ved stuetemperatur, når det

administreres som i.v.-infusion sammen med:

Heparin (10 og 50 enheder/ml) i 0,9 % w/v natriumchlorid-injektionsvæske BP;

kaliumchlorid (10 og 40 mEqL) I 0,9 % w/v natriumchlorid-injektionsvæske BP.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stravencon Ltd.

Landmark House

17 Hanover Square

W1S 1HU London

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

250 mg: 55686

750 mg: 55687

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. august 2015

dk_hum_55686_spc.doc

Side 13 af 14

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

dk_hum_55686_spc.doc

Side 14 af 14

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация