Bosulif

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Bosulif
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Bosulif
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • И противоракови лекарства, инхибитори на протеинкиназы
 • Терапевтична област:
 • Левкемия, миелоид
 • Терапевтични показания:
 • Bosulif е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път хронична фаза (CP) на хромозомите-положителен Филаделфия хронична миелогенной левкемия (pH+ ХМЛ). СР, ускорена фаза (AP), и бластном (BP) pH+ ХМЛ, по-рано, на които един или повече инхибитори на тирозинкиназы(с) [tgc(И)] и за кого imatinib, nilotinib и dasatinib не се считат за подходящи възможности за лечение .
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 19

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002373
 • Дата Оторизация:
 • 25-03-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002373
 • Последна актуализация:
 • 24-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/178678/2018

EMEA/H/C/002373

Bosulif (bosutinib)

Общ преглед на Bosulif и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Bosulif и за какво се използва?

Bosulif е противораково лекарство, което се използва за лечение на хронична миелоидна

левкемия (ХМЛ), рак на белите кръвни клетки, при възрастни, които са със специална хромозома

в клетките, наречена Филаделфийска хромозома.

Използва за лечение на три фази на ХМЛ, наречени „хронична фаза“, „фаза на акселерация“ и

„бластна фаза“ при пациенти, които вече са били лекувани с един или повече инхибитори на

тирозинкиназата (лекарства за ХМЛ, които действат по начин, подобен на Bosulif) и когато

тирозинкиназните инхибитори, наречени дазатиниб, иматиниб и нилотиниб, не са подходящи.

Bosulif се използва също за лечение на новодиагностицирани пациенти с ХМЛ в хронична фаза.

Съдържа активното вещество босутиниб (bosutinib).

Как се използва Bosulif?

Bosulif се предлага под формата на таблетки (100, 400 и 500 mg). Отпуска се по лекарско

предписание и лечението трябва да се започне от лекар с опит в диагностиката и лечението на

ХМЛ. Препоръчителната доза е 400 mg веднъж дневно за новодиагностицирани пациенти и

500 mg веднъж дневно при пациенти, които вече са били лекувани с други лекарства. Лекарят

може да увеличи дозата до 600 mg веднъж дневно или да я намали, или да прекъсне лечението в

зависимост от начина на действие на лекарството и нежеланите реакции, които пациентът

получи.

За повече информация относно употребата на Bosulif вижте листовката или се свържете с лекар

или фармацевт.

Как действа Bosulif?

Активното вещество в Bosulif, босутиниб, е инхибитор на тирозинкиназата. То блокира действието

на ензими, известни като Src и Bcr-Abl тирозинкинази, които се намират по повърхността на

левкемичните клетки и участват в стимулирането на клетките да се делят неконтролируемо. Като

блокира тяхното действие, Bosulif помага да се контролира клетъчното делене и по този начин

контролира растежа и разпространението на левкемичните клетки при ХМЛ.

Bosulif (bosutinib)

EMA/178678/2018

Страница 2/3

Какви ползи от Bosulif са установени в проучванията?

Проучванията показват, че Bosulif е ефективен за намаляване на дела на белите кръвни клетки с

Филаделфийска хромозома. Bosulif е изследван в едно основно проучване, обхващащо

570 пациенти с Ph+ ХМЛ, които преди това са били лекувани с най-малко един инхибитор на

тирозинкиназата. Bosulif не е сравнен с друго лечение. За 52 от общия брой изследвани пациенти

се счита, че имат неудовлетворена медицинска нужда, тъй като поради резистентност на

заболяването или риск от сериозни нежелани реакции други инхибитори на тирозинкиназата не

са подходящи за лечение. От тях 36 са с хронична фаза на ХМЛ, а 16 са или с фаза на

акселерация, или с бластна фаза на ХМЛ.

Основната мярка за ефективност е броят на пациентите, които са имали поне „голям

цитогенетичен отговор“ (процентът на белите кръвни клетки с Филаделфийска хромозома е

паднал под 35 %) след шест месеца на лечение с Bosulif. Ефективността е измерена и по други

начини, включително „хематологичен отговор“ (връщане към нормални стойности на броя на

белите кръвни клетки в кръвта). Лечението с Bosulif е ефективно при пациенти с неудовлетворена

медицинска нужда: 18 от 36 пациенти с хронична фаза на ХМЛ имат „голям цитогенетичен

отговор“, а 7 от 16 пациенти с напреднала (фаза на акселерация или бластна фаза) ХМЛ също

имат задоволителен отговор въз основа на други измервания.

Във второ проучване при 536 новодиагностицирани пациенти с ХМЛ в „хроничната фаза“ Bosulif е

сравнен с иматиниб. Основната мярка за ефективност е броят на пациентите, които са имали

„голям молекулярен отговор“ (количеството в костния мозък на BCR-ABL — протеин, продуциран

от Филаделфийската хромозома, е значително понижен). След една година на лечение 47 % (116

от 246) от пациентите, лекувани с Bosulif, имат голям молекулярен отговор в сравнение с 37 %

(89 от 241) от пациентите, лекувани с плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Bosulif?

Най-честите нежелани реакции при Bosulif (които може да засегнат повече от 1 на 5 души) са

диария, гадене (позиви за повръщане), тромбоцитопения (понижен брой тромбоцити),

абдоминална (коремна) болка, повръщане, обрив, анемия (понижен брой на червените кръвни

клетки), умора, повишена температура и повишени нива на чернодробните ензими. Най-

сериозните нежелани реакции (които може да засегнат повече от 1 на 20 души) включват

тромбоцитопения, анемия, диария, обрив, неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели

кръвни клетки) и кръвни изследвания, предполагащи увреждане на черния дроб и панкреаса. За

пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Bosulif, вижте листовката.

Bosulif не трябва да се прилага при пациенти с намалена чернодробна функция. За пълния списък

на ограниченията вижте листовката.

Защо Bosulif е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че Bosulif подобрява състоянието на пациентите с ХМЛ, включително чрез

намаляване на броя на раковите клетки с Филаделфийска хромозома и връщане на нивата на

белите кръвни клетки към нормалните. Нежеланите реакции на лекарството се считат за

приемливи и могат да бъдат овладени.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Bosulif са

по-големи от рисковете, и препоръча този продукт да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Bosulif (bosutinib)

EMA/178678/2018

Страница 3/3

Bosulif е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“. Това означава, че се

очакват допълнителни данни за лекарството, които фирмата се задължава да предостави. Всяка

година Агенцията ще извършва преглед на новата информация и настоящoтo резюме съответно

ще се актуализира.

Каква информация се очаква за Bosulif?

Тъй като Bosulif е получил условно одобрение, фирмата, която предлага Bosulif, ще извърши и

предаде резултатите от по-голямо проучване с Bosulif при пациенти с Ph+ CML, лекувани преди

това с един или повече тирозинкиназни инхибитори и при които дизатиниб, иматиниб и

нилотиниб не се считат за подходящи варианти за лечение.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Bosulif?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Bosulif, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Bosulif непрекъснато се

проследяват. Нежеланите реакции, съобщени при Bosulif, внимателно се оценяват и се

предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Bosulif:

Bosulif получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 27 март 2013 г.

Допълнителна информация за Bosulif можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За

повече информация относно лечението с Bosulif прочетете листовката (също част от EPAR) или се

свържете с лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста: 04-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Bosulif 100 mg филмирани таблетки

Bosulif 400 mg филмирани таблетки

Bosulif 500 mg филмирани таблетки

босутиниб (bosutinib)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Bosulif и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Bosulif

Как да приемате Bosulif

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Bosulif

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Bosulif и за какво се използва

Bosulif съдържа активната съставка босутиниб. Използва се за лечение на възрастни пациенти,

които имат тип левкемия, известна като положителна за филаделфийска хромозома (Ph-

положителна) хронична миелоидна левкемия (ХМЛ) и са новодиагностицирани или при които

използваните преди това лекарства за лечение на ХМЛ не са подействали или не са подходящи.

Ph-положителната ХМЛ е рак на кръвта, който кара организма да произвежда твърде много от

определен тип бели кръвни клетки, наречени гранулоцити.

Ако имате въпроси по отношение на това как действа Bosulif или защо Ви е предписано това

лекарство, попитайте Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Bosulif

Не приемайте Bosulif

ако сте алергични към босутиниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако Вашият черен дроб е увреден и не функционира нормално.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Bosulif:

ако в миналото сте имали чернодробни проблеми. Информирайте Вашия лекар, ако

имате анамнеза за чернодробни проблеми, включително хепатит (чернодробна инфекция

или възпаление) от всякакъв вид, или анамнеза за някой от следните признаци и

симптоми на чернодробни проблеми: сърбеж, пожълтяване на очите и кожата, тъмна

урина и болка или дискомфорт в горната дясна област на корема. Вашият лекар трябва да

Ви назначи кръвни изследвания, за да провери Вашата чернодробна функция преди да

започнете лечение с Bosulif и през първите 3 месеца на лечението с Bosulif, както и при

клинични показания.

ако имате диария и повръщане. Информирайте Вашия лекар, ако развиете някои от

следните признаци и симптоми: повишена честота на изхождане (изпражнения) повече от

нормалното на ден, чести епизоди на повръщане, повръщане на кръв, кръв в

изпражненията или урината, или черни изпражнения (катраненочерни изпражнения).

Трябва да попитате Вашия лекар дали прилагането на Вашето лечение за повръщане

може да доведе до повишен риск от сърдечни аритмии. По-точно, трябва да попитате

Вашия лекар, ако желаете да използвате лекарство, което съдържа домперидон, за

лечение на гадене и/или повръщане. Лечението на гаденето и повръщането с такива

лекарства, приложени едновременно с Bosulif, може да доведе до повишен риск от

опасни сърдечни аритмии.

ако имате проблеми, свързани с кървене. Информирайте Вашия лекар, ако се появят

някои от следните признаци и симптоми, като необичайно кървене или поява на синини

без да има травма.

ако имате инфекция. Информирайте Вашия лекар, ако се появят някои от следните

признаци и симптоми, като повишена температура, проблеми с уринирането като парене

при уриниране, новопоявили се кашлица или възпалено гърло.

ако имате задръжка на течности. Информирайте Вашия лекар, ако развиете някои от

следните признаци и симптоми на задръжка на течности по време на лечението с Bosulif,

например подуване на глезените, стъпалата или краката, затруднено дишане, болка в

гръдния кош или кашлица (това може да бъде признак на задръжка на течности в белите

дробове или гръдния кош).

ако имате проблеми със сърцето. Информирайте Вашия лекар, ако имате сърдечно

нарушение, като нарушение на електрическата проводимост, наречено “удължаване на

QT интервала”. Това винаги е важно, особено ако имате честа или продължителна

диария, както е описано по-горе. Ако получите припадък (загубите съзнание) или имате

неправилен сърдечен ритъм, докато приемате Bosulif, информирайте Вашия лекар

незабавно, тъй като това може да бъде признак на сериозно сърдечно заболяване.

ако Ви е известно, че имате проблеми с бъбреците. Информирайте Вашия лекар, ако

уринирате по-често и отделяте по-голямо количество урина с блед цвят или ако

уринирате по-рядко и отделяте по-малко количество тъмна урина. Кажете също на Вашия

лекар, ако отслабвате или Ви се подуват стъпалата, глезените, краката, ръцете или

лицето.

ако сте имали или може сега да имате инфекция с хепатит B. Това е така, защото

Bosulif може да причини преминаването на инфекцията с хепатит B отново в активна

форма, което може да бъде фатално в някои случаи. Пациентите ще бъдат внимателно

прегледани от лекар за признаци на тази инфекция, преди да започне лечението.

ако имате или сте имали проблеми с панкреаса. Информирайте Вашия лекар, ако се

появи коремна болка или дискомфорт.

-

ако имате някои от тези симптоми: тежки кожни обриви. Информирайте Вашия

лекар, ако получите някои от следните признаци и симптоми на болезнен червен или

пурпурен обрив, който се разпространява и образува мехури, както и/или ако други

увреждания започнат да се появяват по лигавиците (напр. в устата и по устните).

-

ако забележите някои от тези симптоми: болка в хълбока, кръв в урината или

намалено количество на урината. Когато заболяването Ви е много тежко, организмът

Ви може да не е в състояние да отдели всички отпадни продукти от умиращите ракови

клетки. Това се нарича синдром на туморен разпад и може да предизвика бъбречна

недостатъчност и сърдечни проблеми в рамките на 48 часа от първата доза Bosulif.

Вашият лекар ще е запознат с това и следва да осигури получаването на адекватно

оводняване, както и да Ви даде други лекарства за предотвратяване на този синдром.

Деца и юноши

Bosulif не се препоръчва при лица на възраст под 18 години. Това лекарство не е проучено при

деца и юноши.

Други лекарства и Bosulif

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително лекарства, закупени без рецепта,

витамини и растителни продукти. Някои лекарства може да засегнат нивата на Bosulif във

Вашия организъм. Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако приемате лекарства, които

съдържат активните вещества, изброени по-долу:

Следните активни вещества могат да повишат риска от нежелани реакции с Bosulif:

кетоконазол, итраконазол, вориконазол, посаконазол и флуконазол, използвани за

лечение на гъбични инфекции;

кларитромицин, телитромицин, еритромицин и ципрофлоксацин, използвани за лечение

на бактериални инфекции;

нефазодон, използван за лечение на депресия;

мибефрадил, дилтиазем и верапамил, използвани за понижаване на кръвното налягане

при хора с високо кръвно налягане;

ритонавир, лопинавир/ритонавир, индинавир, нелфинавир, саквинавир, атазанавир,

ампренавир, фосампренавир и дарунавир, използвани за лечение на инфекция с

ХИВ/СПИН;

боцепревир и телапревир, използвани за лечение на хепатит С;

апрепитант, използван за профилактика и контрол на гадене и повръщане;

иматиниб, използван за лечение на тип левкемия;

кризотиниб, използван за лечение на вид белодробен рак, наречен недребноклетъчен

карцином на белия дроб.

Следните активни вещества могат да понижат ефективността на Bosulif:

рифампицин, използван за лечение на туберкулоза;

фенитоин и карбамазепин, използвани за лечение на епилепсия;

босентан, използван за понижаване на високо кръвно налягане в белите дробове

(хипертония в белодробната артерия);

нафцилин, антибиотик, използван за лечение на бактериални инфекции;

жълт кантарион (растителен продукт, отпускан без рецепта), използван за лечение на

депресия;

ефавиренц и етравирин, използвани за лечение на инфекция с вируса на човешкия

имунен дефицит (ХИВ)/СПИН;

модафинил, използван за лечение на някои видове нарушения на съня.

Тези лекарства трябва да се избягват по време на лечението с Bosulif. Информирайте Вашия

лекар, ако приемате някое от тях. Вашият лекар може да промени дозата на тези лекарства, да

промени дозата на Bosulif или да смени лекарството.

Следните активни вещества могат да засегнат сърдечния ритъм:

амиодарон, дизопирамид, прокаинамид, хинидин и соталол, използвани за лечение на

сърдечни нарушения;

хлороквин, халофантрин, използвани за лечение на малария;

кларитромицин и моксифлоксацин, антибиотици за лечение на бактериални инфекции;

халоперидол, използван за лечение на психотични заболявания, като шизофрения;

домперидон, използван за лечение на гадене и повръщане или да стимулира образуването

на кърма;

метадон, използван за лечение на болка.

Тези лекарства трябва да бъдат прилагани с повишено внимание по време на лечението с

Bosulif. Ако приемате някое от тях, кажете на Вашия лекар.

Лекарствата, изброени тук, може да не са единствените, които могат да взаимодействат с

Bosulif.

Bosulif с храна и напитки

Не приемайте Bosulif с грейпфрут или сок от грейпфрут, тъй като може да се засили рискът от

нежелани реакции.

Бременност, кърмене и фертилитет

Bosulif не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е абсолютно

необходимо, тъй като може да увреди плода. Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете

Bosulif, ако сте бременна или планирате бременност.

Жените, които приемат Bosulif, трябва да бъдат съветвани да използват ефективна

контрацепция по време на лечението и поне 1 месец след последната доза. Повръщането и

диарията могат да понижат ефективността на пероралните контрацептиви.

Съществува риск лечението с Bosulif да доведе до безплодие и може да поискате да потърсите

съвет относно съхранението на сперма преди началото на лечението.

Информирайте Вашия лекар, ако кърмите. Не кърмете по време на лечението с Bosulif, защото

това може да навреди на Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Ако получите замайване, замъгляване на зрението или се почувствате необичайно уморени,

недейте да шофирате или да работите с машини, докато тези нежелани реакции отшумят.

3.

Как да приемате Bosulif

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Bosulif ще Ви бъде предписан от лекар с опит в лечението на левкемията.

Дозировка и начин на прилагане

Препоръчителната доза е 400 mg веднъж дневно при пациенти с новодиагностицирана ХМЛ.

Препоръчителната доза е 500 mg веднъж дневно при пациенти, при които използваните преди

това лекарства за лечение на ХМЛ не са подействали или не са подходящи. В случай че имате

умерени или тежки бъбречни проблеми, Вашият лекар ще намали дозата Ви със 100 mg веднъж

дневно при умерени бъбречни проблеми и с още 100 mg веднъж дневно при тежки бъбречни

проблеми. Вашият лекар може да адаптира дозата, като използва таблетките от 100 mg, в

зависимост от Вашето състояние, ефекта на лечението или някои нежелани реакции, които

може да проявите. Приемайте таблетките сутрин с храна. Гълтайте таблетките цели с вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Bosulif

Ако случайно сте приели твърде много таблетки Bosulif или по-висока от необходимата доза,

веднага се посъветвайте с лекар. Ако е възможно, покажете на лекаря опаковката или тази

листовка. Възможно е да се нуждаете от медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Bosulif

Ако са изминали по-малко от 12 часа от пропуснатата доза, приемете препоръчителната доза.

Ако са изминали повече от 12 часа от пропуснатата доза, приемете следващата доза в

обичайното време на следващия ден.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите таблетки.

Ако сте спрели приема на Bosulif

Не спирайте приема на Bosulif, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Ако не можете да приемате

това лекарство, както Ви е предписал Вашият лекар, или смятате, че не се нуждаете повече от

него, веднага се свържете с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Трябва веднага да се свържете с Вашия лекар, ако получите някоя от тези сериозни нежелани

реакции (вижте също „Какво трябва да знаете, преди да приемете Bosulif”):

Нарушения на кръвта. Информирайте Вашия лекар веднага, ако имате някой от тези

симптоми: кървене, повишена температура, лесно образуване на синини (може да имате

нарушения на кръвта или лимфната система).

Чернодробни нарушения. Информирайте Вашия лекар веднага, ако имате някой от тези

симптоми: сърбеж, пожълтяване на очите и кожата, тъмна урина и болка или дискомфорт в

горната дясна област на корема, или треска.

Нарушения на стомаха/червата. Информирайте Вашия лекар, ако получите болка в стомаха,

киселини в стомаха, диария, запек, гадене и повръщане.

Проблеми със сърцето. Информирайте Вашия лекар, ако имате проблеми със сърцето, като

нарушение на електрическата проводимост, наречено “удължаване на QT интервала”, ако

получите припадък (загуба на съзнание) или имате неправилен сърдечен ритъм докато

приемате Bosulif.

Рецидив (повторно активиране) на инфекция с хепатит B, когато сте имали хепатит B в

миналото (инфекция на черния дроб).

Тежки кожни реакции. Незабавно информирайте Вашия лекар, ако получите някои от тези

симптоми: болезнен червен или пурпурен обрив, който се разпространява и образува мехури,

както и/или ако други увреждания започнат да се появяват по лигавиците (напр. в устата или по

устните).

Нежеланите реакции на Bosulif може да включват:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

намаляване на броя на тромбоцитите, червените кръвни клетки и/или неутрофилите (вид

бели кръвни клетки);

диария, повръщане, болка в стомаха, гадене;

треска, оток на ръцете, краката или лицето, умора, слабост;

инфекция на дихателните пътища;

назофарингит;

промени в кръвните изследвания, направени, за да се определи дали Bosulif засяга Вашия

черен дроб и/или задстомашната жлеза;

намален апетит;

болка в ставите, болка в гърба;

главоболие;

кожен обрив, който може да бъде сърбящ и/или да е разпространен по цялото тяло;

кашлица;

задух.

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):

нисък брой на белите кръвни клетки (левкопения);

възпаление на стомаха (гастрит), кървене от стомаха или червата;

болка в гръдния кош, болка;

токсично увреждане на черния дроб, нарушена чернодробна функция, включително

чернодробно нарушение;

инфекция на белия дроб (пневмония), грип, бронхит;

нарушение на сърдечния ритъм, което предразполага към припадъци, замайване и

сърцебиене;

повишено кръвно налягане;

високи нива на калий в кръвта, ниски нива на фосфор в кръвта, прекомерна загуба на

телесни течности (дехидратация);

болка в мускулите;

чувство за нестабилност (замайване), промяна във вкуса (дисгеузия);

остра бъбречна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, бъбречно увреждане;

течност в белите дробове (плеврален излив);

течност около сърцето (перикарден излив);

звънене в ушите (тинитус);

сърбеж, уртикария (копривна треска), акне.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

треска, свързана с понижен брой на белите кръвни клетки (фебрилна неутропения);

остро възпаление на панкреаса (остър панкреатит);

увреждане на черния дроб;

животозастрашаваща алергична реакция (анафилактичен шок);

необичайно натрупване на течност в белите дробове (остър белодробен оток);

дихателна недостатъчност;

алергична реакция;

необичайно високо кръвно налягане в белодробните артерии (белодробна хипертония);

кожен обрив;

възпаление на подобната на торбичка обвивка на сърцето (перикардит);

подчертано понижение на броя на гранулоцитите (вид бели кръвни клетки).

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

тежко кожно нарушение (еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична

епидермална некролиза), дължащо се на алергична реакция, ексфолиативен (лющещ се,

белещ се) обрив.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Bosulif

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и

картонената опаковка съответно след „EXP” и „Годен до:”. Срокът на годност отговаря

на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че опаковката е нарушена или показва

признаци на фалшифициране.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Bosulif

Активното вещество е босутиниб. Bosulif филмирани таблетки се предлагат с различни

количества на активното вещество.

Bosulif 100 mg: всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg босутиниб (като монохидрат).

Bosulif 400 mg: всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg босутиниб (като монохидрат).

Bosulif 500 mg: всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg босутиниб (като монохидрат).

Другите съставки са: микрокристална целулоза (E460), кроскармелоза натрий (E468),

полоксамер 188, повидон (E1201) и магнезиев стеарат (E470b). Филмовото покритие

съдържа поливинилов алкохол, титанов диоксид (E171), макрогол 3350, талк (E553b) и

жълт железен оксид (E172, за Bosulif от 100 mg и 400 mg) или червен железен оксид

(E172, за Bosulif от 400 mg и 500 mg).

Как изглежда Bosulif и какво съдържа опаковката

Bosulif 100 mg филмирани таблетки са жълти, овални, двойноизпъкнали, с вдлъбнато релефно

означение “Pfizer” от едната страна и “100” от другата страна.

Bosulif 100 mg е наличен в блистери, съдържащи 14 или 15 филмирани таблетки, в опаковки по

28 или 30 филмирани таблетки, или 112 филмирани таблетки.

Bosulif 400 mg филмирани таблетки са оранжеви, овални, двойноизпъкнали, с вдлъбнато

релефно означение “Pfizer” от едната страна и “400” от другата страна.

Bosulif 400 mg е наличен в блистери, съдържащи 14 или 15 филмирани таблетки, в опаковки по

28 или 30 филмирани таблетки.

Bosulif 500 mg филмирани таблетки са червени, овални, двойноизпъкнали, с вдлъбнато

релефно означение“Pfizer” от едната страна и “500” от другата страна.

Bosulif 500 mg е наличен в блистери, съдържащи 14 или 15 филмирани таблетки, в опаковки по

28 или 30 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

Производител

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstӓtte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel.: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

λ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tél: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z.o.o.

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel.: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Tηλ+357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Дата на последно преразглеждане на листовката

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие”.

Това означава, че за този продукт се очакват допълнителни данни.

Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за този

лекарствен продукт поне веднъж годишно и тази листовка съответно ще се актуализира.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.